Wonen, de fysieke omgeving

De PvdA Helmond maakt zich sterk voor:

 • Het aanpassen van het beleid ten aanzien van ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling aan de realiteit, waaronder realistische demografische inschattingen over de te verwachten bevolkingsomvang. Temporiseren/aanpassen van bestaande grootschalige uitbreidingsplannen (Brandevoort 2 bijv.) moet daarbij bespreekbaar zijn. Onderzocht moet worden of gronden bestemd voor toekomstige woningbouw een andere bestemming kunnen krijgen (bedrijfsterreinen, onderwijs, recreatie), met als doelstelling een compacte stad te realiseren en de druk op het omringende landschap te verminderen.
 • De ontwikkeling van een grondprijzenbeleid dat aansluit bij de huidige werkelijkheid. Voorkomen moet worden dat grondprijzen té hoog zullen worden ten opzichte van de totaalkosten van woningen of bedrijfsgebouwen waardoor deze het herstel van de (bouw-) economie in de weg staan. Gedifferentieerde grondprijzen en gerichte grondprijs-verlagingen om bepaalde ontwikkelingen te stimuleren (zowel qua locaties als qua duurzaamheid) kunnen daarbij worden ingezet.
 • Het vervangen van de sluizen 8 en 9 door twee stuwen, dat 30 miljoen euro goedkoper is dan om deze te vervangen door nieuwe sluizen (dat vanwege de huidige slechte technische staat anders noodzakelijk zal zijn), en dat Helmond dus op een veel goedkopere wijze vrijwaart van overstromingen. Het inzetten van (een deel van) deze besparing voor het verplaatsen van twee veevoerfabrieken die gebruik maken van de huidige insteekhaven en die dan niet meer bereikbaar zullen zijn. Het is door de ontwikkeling van Suytkade toch al wenselijk om deze fabrieken te verplaatsen naar een nieuwe locatie.
 • Dat het culturele erfgoed van Helmond (zowel gebouwen, objecten als locaties) met zorg zal worden behandeld en behouden zal worden.
 • Dat het beleid ten aanzien van de kwaliteit van de gebouwde omgeving (inclusief die van de openbare ruimte) “terughoudend regulerend” zal zijn. Beeldkwaliteitsplannen worden zo veel mogelijk opgesteld als nuttige aanvullingen op bestemmingsplannen maar zijn niet té gedetailleerd en restrictief. Welstandstoetsing blijft bestaan. Niet om burgers en bedrijven te betuttelen maar om excessen – die de kwaliteit van de gebouwde omgeving en openbare ruimte in ernstige mate kunnen verstoren – te voorkomen.

De PvdA Helmond maakt zich ten aanzien van woningbouw sterk voor:

 • Het investeren in betaalbare woningen, krachtige wijken en een goede bereikbaarheid. Wij willen terug naar een evenwichtig en eerlijk woonbeleid, waarbij er geen tekort aan sociale woningen is, waarin eigen woningbezit voor brede groepen bereikbaar blijft, en waarbij ondersteuning door de overheid op een rechtvaardige manier plaatsvindt. De gemeente zal hierbij meer sturend de regie gaan voeren, onder andere door het ondersteunen van een lokale woonconsumentenkoepel met vertegenwoordiging vanuit alle corporaties. De wachttijd voor een sociale huurwoning loopt nu steeds verder op. Er moeten meer betaalbare woningen worden gerealiseerd, zowel voor huurders als kopers.
 • Een meer mens-gestuurd woonruimteverdeling-systeem in plaats van systeem-gestuurd. Wooniezie moet vervangen worden door een nieuw woonruimteverdeling-systeem in samenwerking met álle huurdersorganisaties.
 • Het actief stimuleren van de realisatie van CPO-projecten (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap), vooral als dit startersprojecten of duurzaam wonen bevordert.
 • Het invullen van braakliggende inbreidingslocaties en het afbouwen van bestaande grote inbreidingsprojecten (Groene Loper en Suytkade) heeft prioriteit boven het ontwikkelingen van nieuwe uitbreidingslocaties zoals Brandevoort 2.
 • Dat de overheadkosten (per woning) van Helmondse woningbouwcorporaties in ieder geval terug gebracht worden naar of onder het landelijk niveau van ongeveer 1000 euro per woning.

De PvdA Helmond maakt zich ten aanzien van het centrum en de wijkcentra sterk voor:

 • Het voorkomen van lege plekken in de stad of ze te herbebouwen, bijvoorbeeld door deze tijdelijk groen te maken door ze in gebruik te geven voor stadslandbouw, of door ze te ontwikkelen met speciale, tijdelijke (en goedkope) wooneenheden voor seizoenarbeiders, die niet permanent maar wel voor langere tijd in Helmond wonen en werken, zodat deze buitenlandse werknemers niet meer zo’n druk op corporatiewoningen leggen.
 • Functies van winkelgebieden die in overeenstemming zijn met hun locaties in de stad (zoals ook omschreven in de Stadsvisie): Het centrum moet een aantrekkelijk winkelgebied bevatten, gericht op de niet-dagelijkse aankopen en ondersteund door horeca en recreatie. Ook de invloed van het internetshoppen en de digitalisering van het winkelen moet goed bij de planontwikkeling worden meegenomen. De nieuwe centrumplannen mogen niet ten koste gaan van de kwaliteit van het bestaande centrum maar optimalisatie van het bestaande centrum-winkelgebied dient prioriteit te hebben. Voorkomen moet worden dat winkels vanuit het bestaande centrumwinkelgebied gaan verhuizen waardoor lege plekken ontstaan. De – gefaseerde – uitvoering van het centrumplan wordt pas ter hand genomen als de winkelvraag daar aanleiding voor geeft. De gemeente treedt stimulerend op om nieuwe (publiekstrekkende) winkels naar Helmond te halen.
 • De wijkwinkelcentra die zijn essentieel voor het woonklimaat in de Helmondse wijken. Daar worden de dagelijkse boodschappen gedaan. Om deze wijkwinkelcentra levensvatbaar te houden en zelfs te versterken zullen deze zoveel mogelijk gecentreerd worden op een centrale locatie in de wijk. Ze kunnen (bijvoorbeeld in de wijkcentra) worden aangevuld met afhaalpunten internetverkoop, zorgvoorzieningen en/of publieke voorzieningen enz.
 • Het opstellen van een ruimtelijke Wijkvisie/Wijkontwikkelingsplan voor elke wijk, afgestemd op een integraal plan. Dit in intensieve samenspraak met vertegenwoordigers van de wijken.

Ten aanzien van de ontwikkeling van bedrijventerreinen maakt de PvdA zich sterk voor:

 • Het conform de provinciale structuurvisie eerst afbouwen van de bestaande bedrijven-terreinen (Groot Schooten en Varenschut) alvorens er in het BZOB-bos wordt gebouwd.
 • De voortzetting en waar mogelijk intensivering van de kwalitatieve verbetering van de Helmondse bedrijfsterreinen (zoals bedrijventerrein Hoogeind). Dit heeft prioriteit boven de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen.

De PvdA Helmond maakt zich sterk voor:

 • Dat bij stedelijke ontwikkelingen het bestaande natuurlandschap zo veel mogelijk wordt ingepast, en dat principes voor duurzame ruimtelijke ordening worden toegepast.
 • Dat het beschermen van waardevolle bomen (d.m.v. het systeem van kapvergunningen voor de op de Bomenkaart Helmond aangegeven bomen) wordt gecontinueerd.
 • Helmond ligt te midden van mooie natuurgebieden. Deze zullen we moeten behouden voor onze huidige en toekomstige bewoners.
 • Speciale zorg en aandacht in de openbare ruimte voor verkeers- en sociale veiligheid. De speelruimten voor kinderen moeten op peil gehouden worden.

De PvdA Helmond maakt zich sterk voor:

 • Het optimaliseren van de bereikbaarheid van Helmond vanuit alle windstreken – met prioriteit voor de verbinding naar Eindhoven – echter zonder dat daarbij nieuwe doorgaande verkeersstromen – zonder relatie met Helmond zelf – worden aangetrokken. De plannen voor de nieuwe ruit om Helmond-Eindhoven (een nieuwe Oost-Westverbinding tussen Eindhoven en Helmond langs het Wilhelminakanaal en de verbreding van de N279) dragen echter juist bij aan het laatste, en lossen het eerste niet op. Daarnaast geldt dat nieuwe overlast voor woonwijken moet worden voorkomen, en dat nieuwe of bredere wegen de Helmondse stedelijke samenhang niet mogen verstoren. De PvdA Helmond is daarom tegenstander van de Ruit om Eindhoven.
 • De realisering van een goed en veilig stadsomvattend fietspadennetwerk, onder andere bestaande uit meer los van de weg liggende rode fietspaden langs de hoofdwegen en langs de doorgaande routes in de wijken, die de Helmondse wijken verbinden. Hierdoor kan ook bereikt worden dat Helmond “De Fietsstad van Nederland” wordt.
 • Het gratis blijven van de fietsenstallingen in het centrum en bij het nieuwe NS-station, en dat deze naar behoefte worden uitgebreid als het centrumplan verder wordt ontwikkeld.
 • Het in samenwerking met de overige B-5 gemeenten zorgen dat het goederenvervoer met gevaarlijke stoffen per spoor zoveel mogelijk uit de stad wordt gehouden.
 • Het behoud van Helmond als intercity-treinhalte op de doorgaande intercityverbinding van Den Haag naar Venlo.
 • In Helmond te zorgen voor een goed openbaar vervoersysteem met goede afstemming op de vier treinstations.
 • Het realiseren van elektrische oplaadpunten in parkeergarages en fietsenstallingen.
 • Het handhaven van de voor iedereen beschikbare regiotaxi.
 • Het vermijden van betaald parkeren nabij wijkwinkelcentra en in woonwijken.

Helmond heeft de ambitie uitgesproken om in 2050 een klimaatneutrale stad te zijn. De PvdA Helmond maakt zich daarom sterk voor:

 • Het stimuleren van het toepassen van individuele duurzame energieopwekkers zoals zonnecollectoren en kleine windmolens door burgers en bedrijven.
 • Het stimuleren van Duurzame Energie Corporaties. En door advies, marketing, flexibiliteit in ruimtelijke regels en kredietverschaffing hun effectiviteit te vergroten.
 • Het realiseren van de productie van duurzame energie door de bouw van grote windmolens op bedrijvenparken en de toepassing van zonnecollectoren bij gemeentelijke infrastructurele werken (bijvoorbeeld in geluidswallen).
 • Het stimuleren van de bouw van energie-neutrale bouwprojecten door het opzetten van goede infrastructuur die zorgt voor lage kosten voor energie, water en afvalverwerking. Marktpartijen uit te dagen dit te realiseren binnen de kaders die in Helmond al aanwezig zijn. Zonne- en windenergie en aardwarmte zullen hiervoor zo veel mogelijk benut worden.
 • Er naar te streven dat Helmond de stad wordt waar de inwoners gemiddeld de laagste energierekening van Nederland zullen hebben, zodat investeringen van de gemeente in energiebesparing en opwekking zich niet alleen terugbetalen in duurzaamheid, maar ook in de portemonnee van de Helmonders.
 • Het realiseren van duurzame methodes om afval te verzamelen en te verwerken. De gemeente moet stimulerend optreden ten aanzien van het beperken van de afvalberg. Nieuwe methodes moeten actief onderzocht worden en waar mogelijk worden toegepast.
 • Dat bij alle fysieke ontwikkelingen zoals de bouw van wegen, woningen en bedrijven er zo min mogelijk negatieve effecten op het landschap, de leefomgeving en de luchtkwaliteit van de omgeving zullen ontstaan.
PvdA Helmond

Weet wat er speelt in Helmond


 • De eerste Helmondse progressieve borrel (politiek café) in 2016 is een feit. Nu, met een goede opkomst, in de Cacaofabriek in Helmond.