Werk, economie en inkomen

De PvdA Helmond maakt zich sterk voor:

 • Het in algemene zin actief stimuleren van het bedrijfsleven en dus de werkgelegenheid; Het voeren van een actief vestigingsbeleid, het leveren van een onderscheidend dienstverleningspakket bij vestiging en voor starters (locatiebeleid, infrastructuur/ bereikbaarheid, bevorderen/ondersteunen realisatie glasvezelnetwerk, toegang tot ondernemersnetwerken, hulp bij het vinden van werknemers, het eenvoudiger maken van het aanvragen van vergunningen etc.).
 • Het opzetten van een speciaal op de bouw gericht stimuleringsprogramma. Zoals het stimuleren van: Collectief Particulier Opdrachtgeversschap-woningbouw-projecten, starters-projecten, revitaliseren van  industrieterreinen, ombouw van kantoren tot woningen etc.
 • Het ondersteunen van ontwikkelingen die bedrijvigheid en banen in de zorg opleveren.
 • Het stimuleren dat het bedrijfsleven zich duurzaam, maatschappelijk verantwoord en innovatief ontwikkeld. Kleinschalige energieopwekking en distributie worden ondersteund.
 • Qua sectoren prioriteit te leggen bij de ontwikkelingen van de sectoren Automotive en Food, maar daarnaast ook initiatieven in de sectoren zorg en bouw te stimuleren.
 • De ontwikkeling van regionale economische samenwerking en initiatieven (bijv. op het gebied van starters, Brainport en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij).
 • Naast de centrumontwikkeling de wijkeconomie, passend bij de mogelijkheden en behoeften van mensen in de wijk, meer aandacht te geven. Kansen liggen daarbij in een combinatie van winkelvoorzieningen met publieke voorzieningen, zoals op het terrein van de zorg.

De PvdA Helmond maakt zich sterk voor:

 • Werkzoekenden te helpen zo snel mogelijk weer aan het werk te komen. En als dat niet lukt te zoeken naar andere activiteiten, zoals een opleiding of vrijwilligerswerk. De PvdA verwacht wel dat iedereen actief blijft: meedoen om zo snel mogelijk uit te kunnen stromen naar (betaald) werk. Het inschakelen van vrijwilligerswerk als opstap voor een werkplek op de arbeidsmarkt wordt door de gemeente optimaal gefaciliteerd, naar andere door het realiseren van een zichtbaar loket voor vrijwilligers (centrale), maar zo veel mogelijk moet worden voorkomen dat vrijwilligerswerk regulier betaalde arbeid verdringt.
 • Het opzetten van een gericht plan van aanpak voor de bestrijding van de jeugdwerkloosheid, zo concreet mogelijk voorzien van acties, doelstellingen en termijnen.  Hiertoe zullen overheid, onderwijs en ondernemers moeten samenwerken.
 • Het stimuleren van werkaanbod voor WSW’ers binnen de gemeente en het opnemen van de aanbestedingseis om een deel van de werkgelegenheid, voortkomend uit gemeentelijke opdrachten, met WSW’ers in te vullen.
 • Ondersteuning van mensen aan de onderkant van de samenleving, mede door stimulering van nauwe samenwerking van partijen in het maatschappelijk middenveld, waaronder ook onderwijs en re-integratiepraktijken.
 • Het concretiseren van het armoedebeleid. Supersociaal dient een vaste jaarlijkse subsidie te krijgen per klant, zodat Supersociaal in staat gesteld wordt meer klanten te be- dienen.
 • Het stimuleren van het terughalen van productie naar West Europa c.q. naar Helmond, en daarmee van werkgelegenheid voor lager opgeleiden realiseren. Dat brengt zowel sociaal als economisch voordelen. Bij acquisitie van bedrijven zal hiervoor aandacht zijn.

De PvdA Helmond maakt zich sterk voor:

 • Het stimuleren van de relatie tussen bedrijfsleven en onderwijs, mede door het verder ontwikkelen van de campussen voor Automotive en Food.
 • Het met stimuleringsmaatregelen (inzet van uitkeringsgeld bv) bevorderen van het aanbod van stageplaatsen, leerbanen en werkervaringsbanen bij bedrijven en instellingen.
 • Het streven naar een doorgaande leerlijn tot en met universitair niveau voor de sectoren waarin Helmond qua onderwijsaanbod en werkgelegenheid onderscheidend is, zoals Automotive en Food.
 • Het inventariseren waar knelpunten liggen met betrekking tot voorschoolse opvang en ontwikkelingsachterstand van jonge kinderen en die maatregelen te nemen die zorgen dat professionele voorschoolse opvang zeker ook wordt gebruikt door de bekende risicogroepen.
 • Dat de lokale overheid zich er medeverantwoordelijk voor voelt dat scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs elkaar niet beconcurreren enkel en alleen op basis van het behalen van hoge CITO-scores.
 • De gemeente garandeert dat de onderwijsbijdragen van het Rijk ook volledig het onderwijs ten goede komen.
 • Dat er samen met schoolbesturen voor wordt zorggedragen dat segregatie door en/of vanuit het onderwijs niet wordt bevorderd, maar juist wordt tegengegaan.
 • Milieueducatie een maatschappelijke verantwoordelijkheid is en de regie daarom bij de overheid blijft. Samenwerking met kennisinstituten en vrijwilligersorganisaties (zoals via het Instituut voor Natuureducatie (IVN) en Duurzaam Helmond) wordt daarbij gestimuleerd.
 • Het recht op passend onderwijs voor elke jongere. Het behalen van een startkwalificatie is het streven maar hoeft niet altijd noodzakelijk te zijn. Dit doel wordt ook nagestreefd door het intensiveren van het beleid rondom voortijdig schoolverlaten.
 • Het zo veel mogelijk in haar eigen onderwijsbehoefte kunnen voorzien van de Brainport/Peelregio, en te voorkomen dat er Helmondse kinderen buiten de boot van het onderwijs vallen omdat er geen plek is voor hen in deze regio.
 • Lokaal onderwijsaanbod dat beter past op de lokale behoefte van de hier wonende arbeidskrachten. Onderwijs op maat (ontwikkeld vanuit de lokale economie/ vraagkant/onderwijs Nederlandse taal) zal worden gestimuleerd.
 • Onderzoek naar het effectiever inzetten van subsidies voor het Kunstencentrum.
PvdA Helmond

Weet wat er speelt in Helmond


 • De eerste Helmondse progressieve borrel (politiek café) in 2016 is een feit. Nu, met een goede opkomst, in de Cacaofabriek in Helmond.