Welzijn

De PvdA Helmond maakt zich sterk voor:

 • Een goede uitvoering van de transitie van de Jeugdzorg en de AWBZ/WMO naar de gemeente. Voor de financiële aspecten hiervan geldt als uitgangspunt dat door het Rijk ter beschikking gestelde budget intern wordt geoormerkt zodat het niet aan iets anders kan worden uitgegeven maar aan deze beleidsterreinen ten goede zal blijven komen.
 • Het terug verwerven van de korting op het (Rijks)budget in de overhead en administratie en niet uit de dienstverlening naar de doelgroep. De versnippering van jeugdbeleid over BJ Brabant en de LEV groep wordt beëindigd door het jeugdbeleid bij één organisatie leggen. Het Jeugdbeleid moet regelmatig goed worden geëvalueerd.
 • De voortzetting en uitbreiding van het coachbeleid jongeren. Jongerenwerkers en straathoekwerkers gaan beter samenwerken en worden ondergebracht bij één organisatie.
 • Het verbeteren van de organisatie van opvoedingsondersteuning.
 • De voortzetting van de vangnetregeling schoolzwemmen.
 • Het behoud van Project Rebound.
 • Uitbreiding van de Top 30 aanpak. Jongeren zonder baan, uitkering of startkwalificatie moeten dezelfde kansen krijgen als jongeren van de Top 30 aanpak.
 • Actieve stimulering en ondersteuning van de landelijke JOGG-aanpak (Jongeren Op Gezond Gewicht) door de gemeente in het kader van de wettelijke gemeentelijke taak om de gezondheid van inwoners te bevorderen, gebruik makend van landelijke kennis. Preventie-gerichte activiteiten worden gericht op scholen, sportverenigingen en thuissituaties.

De PvdA Helmond maakt zich sterk voor:

 • Het verder uitwerken van wijkgerichte plannen, waarbij de wijken/wijkvertegenwoordigers zo actief mogelijk worden betrokken en serieus genomen worden.
 • Het terugkeren naar structureel overleg met de wijken, dat als basis moet dienen voor het wijkactieplan. Dus het intensiveren van het “Wijkgericht werken”. Hierdoor zal betrokkenheid en participatie van bewoners weer teruggebracht worden. Bewoners(organisaties) kunnen daarbij steunen op het sociaal maatschappelijk middenveld.
 • Het initiatiefvoorstel van de PvdA “Wijk in de raad” dat als pilot moet worden gebruikt om de wijkbewoners meer in contact te brengen met de gemeenteraad.
 • Het bevorderen van de samenhang in de wijken door te blijven investeren in nieuwe wijkaccommodaties (bijv. als onderdeel van Brede Scholen), waarbij het beheer daarvan mede met de inzet van de Atlantgroep wordt gerealiseerd. De gemeente zal hierbij stimulerend optreden en de regie behouden.
 • Het stimuleren van vrijwilligerswerk door het aansporen van samenwerkingsverbanden met het bedrijfsleven, zorg- en welzijnsinstellingen, onderwijs, sport e.d.
 • Het helpen van niet zelfredzame mensen door hen te steunen en die kansen te bieden die hen helpen een eigen plaats in onze samenleving te creëren (motto: samenredzaamheid).
 • Concrete aandacht voor de voorzieningen voor sociaal zwakkeren in Helmond: Dag- en nachtopvang blijven gehandhaafd, aan mensen met een alcohol- of cocaïneverslaving wordt een zinvolle dagbesteding geboden, de voedselbanken en ruilwinkels blijven gehandhaafd, de wachtlijsten van de budgetwinkel en schuldhulpverlening worden weggewerkt en er komt een actievere informatieverschaffing gericht op preventie van problematische schulden. Alle hulpprogramma’s worden laagdrempelig vormgegeven.
 • De eis dat bestuurders van direct of indirect gesubsidieerde instellingen bezoldigd worden conform de Balkenendenorm.

De PvdA Helmond maakt zich sterk voor:

 • Het organiseren van discussies, meedenk-initiatieven en inspraak vanuit de Helmondse bevolking in het te ontwikkelen nieuwe gemeentelijke WMO beleid (in samenwerking met de Peel-gemeenten), waardoor dit gedragen zal worden door de Helmondse bevolking. Het transitieproces mag niet uitmonden in een discussie over begrotingen en geldzaken door ambtenaren, instellingen en zorgspecialisten. Hierbij wordt de jarenlang opgedane expertise van instellingen en medewerkers in de te ontwikkelen WMO gerespecteerd en gebruikt. De zorggebruikers worden zelf meer betrokken, zodat zij weer de regie over hun eigen leven terugkrijgen. Hierbij zal meer op resultaten dan op inspanningen worden gestuurd.
 • De decentralisatie in de zorg naar gemeenten en verzekeringen mag voor de zorgvrager niet leiden tot vermindering van de kwaliteit van de zorg als geheel.
 • Het verlenen van medewerking, en waar mogelijk vereenvoudigen van procedures, voor de aanbouw van mantelzorgeenheden (zoals bijvoorbeeld kangoeroewoningen) bij een woning.
 • Het gemakkelijk bereikbaar maken van belangrijke voorzieningen voor ouderen in de buurt.
 • De buurtzorgbedrijven. Activering, zorg en vrijwilligerswerk samen, op buurtniveau.
 • Buurtzorg Nederland; thuiszorg met professionals aan het roer, geïntegreerde ketens.
 • Eén contract voor één gezin, met één plan en één regie,: 1-1-1-1.
 • Het stimuleren van woongemeenschappen die zichzelf organiseren rondom zorg en welzijn.
 • Het bestrijden van de tweedeling waarbij Helmonders uit de laagste inkomensgroepen gemiddeld tien jaar korter leven, en ook nog eens tien jaar langer chronische ziekten hebben, dan Helmonders uit de hoogste inkomensgroepen.
 • Het indien nodig bouwen van nieuwe woon-zorgcomplexen die aansluiten op de nieuwe AWBZ-regelgeving. De vergrijzing zien we daarbij juist als een kans waar slim mee om gegaan kan worden. Hierbij zullen de woningcorporaties nauw worden betrokken.
 • Het optimaal inzetten van nieuwe digitaliseringmogelijkheden in de zorg ten behoeve van het verhogen van het welzijn van bewoners en het verhogen van de efficiency van de zorg.
 • Het opzetten van een zorginspectie in de Peelregio. In principe is de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) de instantie die kan ingrijpen. Echter de IGZ gaat niet meer over de delen van de zorg die naar de Wmo gaan, zoals begeleiding en ondersteuning en jeugdzorg.

De PvdA Helmond vind dat iedere Helmonder volwaardig mee moet kunnen doen. De PvdA Helmond maakt zich daarom sterk voor:

 • Inzet op het voorkomen van problemen onder bevolkingsgroepen en deze oplossen via de uitgangspunten: emancipatie, solidariteit en meedoen.
 • Intercultureel wonen op latere leeftijd bij huisvestingsprojecten dat als mogelijkheid zal worden bestudeerd en waar mogelijk zal worden toegepast.
 • Meer kans voor inburgering door vervolgcursussen gericht op werk en opvoeding. De achterstanden onder sommige groepen immigranten is nog groot, al is er sprake van vooruitgang. De samenleving als geheel is er bij gebaat deze achterstand te verkleinen.
 • Het vanuit de gemeente blijvend geven van steun, uit humanitaire overwegingen, voor het geven van onderdak aan ongedocumenteerden.

De PvdA Helmond maakt zich sterk voor:

 • Een goede theatervoorziening voor zowel de stad als de omliggende regio. Het huidige “tijdelijke” theater in de OLV-kerk voldoet prima, maar is relatief klein. Een groter theater realiseren is wat ons betreft mogelijk. Maar alleen als aangetoond kan worden dat een groter theater zoveel opbrengsten kan genereren dat de gemeentelijke bijdrage daardoor niet méér zal worden dan bij het continueren van een kleiner theater in de OLV-kerk.
 • Het blijven stimuleren van culturele evenementen, zowel centrale als wijkgebonden. Maar subsidies worden alleen verstrekt als dat evenement wel zéér gewenst wordt door de stad/gemeente maar géén doorgang kan vinden zonder subsidie. Daarbij kan vooral ingezet worden op garantiesubsidies, dus alleen te verstrekken als achteraf blijkt, dat om plausibele redenen, de begroting niet is gehaald.
 • Het terugboeken van reserveringen voor de “culturele hoofdstadactiviteiten” naar de algemene middelen.

De PvdA Helmond maakt zich sterk voor:

 • Het ondersteunen van de amateursport/breedtesport vanuit het idee: sporten mag, bewegen moet. De grote (her)ontwikkelingen van breedtesportaccommodaties (Bruheze, Brandevoort) hebben ervoor gezorgd dat de breedtesportaccommodaties in Helmond op orde zijn, maar sommige verenigingen hebben behoefte aan extra capaciteit zoals bv (kunstgras)velden of sportruimte en daar moet de gemeente in blijven investeren.
 • Het (indien mogelijk) continueren van betaald voetbal in onze stad, en het bieden van goede centrale sportfaciliteiten voor de regio, waaronder een hedendaags goed geoutilleerd zwembad. Als gemeenschap willen wij echter niet financieel bijdragen aan een betaald-voetbal-accommodatie, tenzij veiligheid dit voorschrijft. Zowel het stadion van Helmond Sport als het huidige Helmondse zwembad zijn zwaar verouderd en dienen vergaand gerenoveerd of vernieuwd te worden. Aan een nieuw voetbalstadion op Berkendonk wordt geen medewerking verleend. Als eerste optie moet worden onderzocht of een revitalisering van het huidige stadion van Helmond Sport gecombineerd kan worden met de realisatie van een nieuw zwembad. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn zal gekozen worden voor het revitaliseren van het stadion op de Braak, (of indien dat ook niet mogelijk is een andere locatie dan Berkendonk), en zal een andere locatie voor het zwembad moeten worden gevonden. Het streven is dat voor het einde van de komende raadsperiode beide nieuwe sportfaciliteiten in gebruik zullen zijn.
 • De realisatie van aanlegplaatsen en een insteekhaven voor de recreatievaart met misschien zelfs nog met andere watersportfaciliteiten.
PvdA Helmond

Weet wat er speelt in Helmond


 • De eerste Helmondse progressieve borrel (politiek café) in 2016 is een feit. Nu, met een goede opkomst, in de Cacaofabriek in Helmond.