Bestuurlijke zaken

De PvdA Helmond maakt zich sterk voor:

  • Dat Helmond haar plek in de Brainportregio zal blijven versterken, en daarnaast een centrale rol in de Peelregio zal gaan vervullen, wat de bestuurskracht daarvan zal versterken. Dit zal worden uitgewerkt in overleg met de provincie (commissie Huijbregts). Bij verschillende samenwerkingsverbanden moet worden voorkomen dat Helmond in een spagaat met ondoorzichtige tegengestelde belangen terecht kan komen.
  • Hoewel ook de overheid door vrijwilligers zal kunnen worden bijgestaan dienen de verantwoordelijkheden van de overheid te worden gedragen door volledig voor die verantwoordelijkheid toegeruste professionals. Bovendien dient er voor te worden opgepast dat de inzet van vrijwilligers bij de overheid niet leidt tot verdringing van betaalde werkgelegenheid.
  • Het verbeteren van de werkwijze van de gemeenteraad, onder andere door het opheffen van raadscommissie Middelen, Ondersteuning & Economie. en andere efficiency verhogende maatregelen.
  • Het vergroten van de dienstbaarheid van de gemeente aan haar burgers door optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden die digitalisering biedt, zoals het vanuit huis of bedrijf via internet maken van afspraken met de gemeente en het digitaal regelen van vele aanvragen en andere zaken.
  • Lering te trekken uit de dingen die in het verleden fout zijn gegaan in het grondbedrijf. Het grondbedrijf moet zijn grondposities heroverwegen en de rentelast verder verlagen. Alle bestaande contracten zullen worden gecontroleerd en waar mogelijk opengebroken als dit de gemeente financieel voordeel kan brengen.
  • Een transparant, duaal, democratisch, integer bestuur dat zich voortdurend bewust is van de dienstverlenende functie in onze stad. Het bestuur heeft een voorbeeldfunctie. Daarom moet de gehele procedure ‘bestuurlijke integriteit’ bij de start van de periode 2014–2018 opnieuw worden bekeken en waar nodig worden verbeterd.

De PvdA Helmond maakt zich sterk voor de verbetering van de veiligheidsbeleving, door:

  • Het stimuleren van de samenwerking tussen corporaties, welzijnsinstellingen, scholen en politie om woonoverlast aan te pakken, bijvoorbeeld door meer preventie en goed toezicht op en rond scholen, binnen en buiten schooltijden.
  • Het uitbreiden van het toezicht op straat, onder andere door inzet van straatcoaches en stadswachten, en het indien nodig toepassen van cameratoezicht, binnen de grenzen van bescherming van privacy.

De PvdA Helmond maakt zich sterk voor:

  • Het inzetten van financiële middelen waar zij het meeste effect hebben. De gemeente moet gaan werken met maatschappelijke kosten- en batenanalyses. Dit voorkomt investeringen die nutteloos zijn. Prioriteitstelling dwingt om vanuit de lagenbenadering minder belangrijke doelen te stellen of te schrappen. De kaasschaafmethode, overal hetzelfde percentage in mindering brengen en niet gebaseerd op het voorgaande principe, is dan ook uit den boze.
  • Een terughoudend beleid bij verhoging van OZB, leges precariorecht e.d. Deze leveren weinig extra inkomsten op. Zeker afgezet tegen de neiging van de inwoners om bij elke aanslag op hun portemonnee deze nog vaker gesloten te houden. Daarmee zal het alleen maar moeilijker worden de economie weer goed op gang te krijgen.
PvdA Helmond

Weet wat er speelt in Helmond