Artikel over (lokale) progressieve samenwerking

Onze voorzitter Annegien Wijnands heeft voor het nieuwsblad van de PvdA Eindhoven een artikel geschreven over mogelijkheden voor progressieve samenwerking. Zowel in algemene zin, als waarmee het bestuur van de PvdA momenteel op oriënterende wijze bezig is. Zie hier het artikel: progressieve-samenwerking-door-annegien-wijnands-sept-2016

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor drie grote taakgebieden in het sociale domein, ook het persoonsgebonden budget valt daaronder. Afgelopen maanden hebben de PvdA-ombudsteams in de regio Eindhoven-Helmond een gezamenlijke verkenning uitgevoerd om zicht te krijgen op hoe het nu in de praktijk gaat met de pgb’s.

De verkenning richt zich op de gemeenten Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Laarbeek, Someren – Asten, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre.

Centrale vraag onderzoek
De centrale vraag bij het onderzoek is: Hoe wordt de decentralisatie in de diverse gemeenten in praktijk gebracht; wat gaat er goed, waar zijn er kritische punten? De ombudsteams hebben de verkenning gepresenteerd op maandag 27 juni 2016.

klik hier voor het volledige rapport: PvdA rapport Opinierende-verkenning-rondom-PGB-juni-2016-1 regio Helmond-Eindhoven

Onlangs is bekend geworden dat het aantal dodelijke slachtoffers van de Q-koorts uitbraak driemaal hoger (in totaal minimaal 74) is dan tot nog toe werd aangenomen en dat het om slachtoffers gaat waarvan Q-koorts als oorzaak van overlijden is vastgesteld en het aantal werkelijke dodelijke slachtoffers waarschijnlijk nog veel hoger ligt. Helaas wordt de diagnose chronische Q-koorts nog vaak wordt ‘gemist’ en als gevolg hiervan er nog minimaal 400 patiënten zijn waarbij de diagnose Q-koorts niet is gesteld, waardoor gepaste behandeling niet kan plaatsvinden. We zien dat er nog steeds (maandelijks gemiddeld minimaal 1) mensen overlijden als gevolg van chronische Q-koorts en het daarmee de verwachting is dat het aantal dodelijke Q-koortsslachtoffers de komende jaren nog fors zal toenemen. De motie van de PvdA fractie, ingediend tijden da raadsvergadering van 29 juni 2016, roept het college op om in navolging van de Provinciale Staten van Brabant, het kabinet te verzoeken om zo spoedig mogelijk nader onderzoek te doen onder risicogroepen met betrekking tot chronische Q-koorts. Daarnaast roept de motie op om een breed onafhankelijk landelijk onderzoek te starten, over de wijze waarop de overheid is omgegaan met  de hulpverlening aan slachtoffers van de Q-koortsuitbraak, met als belangrijkste doel vast te stellen op welke wijze de overheid bij zoönose uitbraken het beste kan omgaan met de zorg voor slachtoffers (inmiddels heeft de ombudsman aangegeven hier onderzoek naar te doen). En als laatste om maatregelen te inventariseren, die onze gemeente kan nemen om de risico’s van Q- koorts en andere zoönose uitbraken in de toekomst te beperken c.q. te voorkomen. De motie ondersteund feitelijk de oproep van PS eerder deze week. De motie werd ingediend namens de PvdA, HA, SP, D66, HH, Plan!, GroenLinks en Lokaal Sterk, en is unaniem aangenomen.

Zie hier voor de motie: PvdA Motie Onderzoek Q-koorts 28 juni 2016

 

Afgelopen raadsvergadering heeft de PvdA fractie in de Helmonds raad een actuele motie ingediend over de (her)indicatie termijn voor mensen met een chronische of progressieve ziekte. De PvdA fractie is van mening dat de indicatietermijn voor toekenning ondersteunende begeleiding (nu tussen 1 en 5 jaar) langer kan. Er zijn gemeenten die werken met een indicatietermijn van 20 jaar. In Helmond hebben wij ook mensen met een levenslange ondersteunings- en begeleidingsvraag (chronisch en progressief zieken). We weten dat voor een groot deel van de doelgroep geldt dat het ziektebeeld in de toekomst niet of nauwelijks (wezenlijk) zal veranderen. Wij denken dat het niet nodig is mensen jaarlijks te belasten met deze administratieve handeling (wellicht kunnen hiermee zelfs geld besparen). Onze motie, ingediend op 29 juni 2016, die roept het college te komen met een voorstel om de indicatie termijn te verlengen en dit voor het eind van het jaar aan de raad voor te leggen. De motie werd werd ingediend namens de PvdA, SP, D66, HH, Plan!, GroenLinks en Lokaal Sterk, en is unaniem door de gemeenteraad aangenomen!

Klik hier voor de motie: PvdA Motie Ondersteunende begeleiding chronisch en progressieve zieken 28 juni 2016

Onze fractie heeft veel werk verzet om het PvdA-geluid tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota goed te laten horen. Fractievoorzitter Mohammed Chahim had een originele tekst geschreven, waarbij elk lid van het College van B&W door hem persoonlijk op zijn/haar functioneren en beleidsterrein werd aangesproken. Bovendien heeft de fractie maar liefst 9 moties ingediend. Zie Tekst voorjaarsnota 31052016 plus PvdA moties. Bijna alle moties zijn door meerdere partijen medeondertekend.

Aangenomen zijn de moties:

  1. Toegankelijkheid gebouwen voor mensen met een beperking (Aangepast: app te onderzoeken)
  2. Kansen pakken met door provincie beschikbaar gestelde financiele middelen
  3. Brug bijstand (omscholing mogelijk maken met behoud van bijstand)

Ingetrokken zijn de moties:

  1. Werkgelegenheid in de leisuresector
  2. Beëindiging gebruik payrollconstructie

En aangehouden zijn de moties (dat betekent dat er niet over is gestemd, maar ze op een later moment alsnog in stemming kunnen worden gebracht):

  1. Voorwaarde sportsubsidie/subsidie geprivatiseerd beheer van gebouwen (het college heeft ons tijd gevraagd om dit te bestuderen)
  2. Fraudewet (college komt snel met een voorstel wat hierop aansluit, heeft daarvoor om tijd gevraagd)
  3. Garantiesubsidies voor evenementen (het college wil dit meenemen in overwegingen evenementenbeleid)
  4. Gezondheidseffecten veehouderij

Op 12 april werden in de Commissie Omgeving onder andere de Woonvisie 2016-2020 en enkele bestemmingsplannen behandeld. Zie bijgaand de debatbijdrage van onze fractie: Debatbijdrage PvdA Cie Omgeving 12 april

In de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 29 maart stonden twee voor de PvdA belangrijke onderwerpen op de agenda: Het Wijkontwikkelingsplan Leonardusbuurt en het Collegevoorstel om de grondprijzen voor sociale woningbouw flink te verhogen. De fractie heeft zich flink ingezet om positieve bijdragen aan deze besluitvorming te kunnen leveren:

Ten aanzien van de leefbaarheid van de Leonardusbuurt, (zie Inbreng PvdA-fractie in Gem.raad 29 maart 2016 t.a.v. WOP Leonardusbuurt )

Ten aanzien van de Grondprijzen Sociale woningbouw hebben we behalve een uitgebreide debatbijdrage ook geprobeerd om door het indienen van enkele goed onderbouwde moties te bereiken dat de extra inkomsten voor de gemeente Helmond (die het gevolg zullen zijn van de voorgestelde verhogingen van de sociale grondprijzen) in de vorm van andere stimuleringsmaatregelen weer volledig zullen terugvloeien naar de doelgroep, te weten de mensen met een smalle beurs. De groep die juist door de huidige (helaas moeten we nu zeggen “de voormalige”!) verlaagde grondprijzen betere mogelijkheden hadden om in leefbare huurwoningen te wonen, of om goedkope koopwoningen te kopen. Helaas zijn onze moties door bijna de gehele coalitie (inclusief SP en GL!) afgewezen. Wij vinden dit in relatie tot het coalitieprogramma en verschillende verkiezingsprogramma’s van coalitiepartijen zo onbegrijpelijk dat we daar een volledig dossier over hebben opgesteld. (zie Inbreng PvdA-fractie in Gem.raad 29 maart 2016 t.a.v. Grondprijzen Sociale woningbouw ) In dit dossier (5 blz., blijf doorscrollen ook als de tekst lijkt afgelopen te zijn!) zijn zowel onze debatbijdrage, onze moties alsmede onze analyse van de stemmingen samengevoegd.

 

Op 22 maart werden er in de Commissie Omgeving 3 belangrijke onderwerpen besproken: het Wijkontwikkelingsplan Leonardusbuurt; het voorstel van het college om de Sociale Grondprijzen aan te passen, en het Afvalbeleidsplan. Over dat laatste moet overigens opgemerkt worden dat dit niet per raadsbesluit vastgesteld hoeft te worden, omdat dat tot de bevoegdheden van het College van B&W behoort. De behandeling van dat laatste punt was dus alleen zodat alle partijen (en insprekers) er hun mening over konden geven. De eerste twee onderwerpen zullen wel nader in de gemeenteraadsvergadering van 29 maart worden besproken.

De fractie heeft veel tijd in een goede voorbereiding voor alle drie de onderwerpen gestoken. Onze bijdragen zijn in de bijlage opgenomen: 2016-03-22 Cie Omgeving 22 maart alle PvdA bijdragen

Bijgevoegd is het verslag van de Algemene Leden Vergadering van afgelopen 16 maart 2016:  Ledenvergadering PvdA Helmond 2016-03-16 verslag

Mea van_Vugt12-211x300

Naar aanleiding van het overlijden van ons oud lid en oud-bestuurslid Mea van Vugt heeft Geert van Maurik een In Memoriam geschreven. Hij heeft dit zowel tijdens de samenkomst op de Natuurbegraafplaats Bergerbos op 12 maart, als tijdens de Algemene Ledenvergadering op 17 maart uitgesproken. U kunt het in de bijlage lezen.  In memoriam Mea van Vugt is niet meer


1 2 3 4 5 6 7 25
PvdA Helmond

Weet wat er speelt in Helmond


  • De eerste Helmondse progressieve borrel (politiek café) in 2016 is een feit. Nu, met een goede opkomst, in de Cacaofabriek in Helmond.