PvdA-fractie zorgt dat raad beter betrokken blijft bij selectie accountant

Het controleren van het gemeentebestuur is één van de kerntaken van de gemeenteraad. De financiële controle maakt daar een belangrijk deel van uit. Behalve door de gemeenteraad moet elke gemeente de financiële huishouding ook door een accountant laten controleren, waarbij ook dié werkzaamheden door de gemeenteraad moeten worden gecontroleerd. Tenslotte is de gemeenteraad het hoogste beslisorgaan in de gemeente. Omdat de gemeente Helmond niet tevreden was over het dienstdoende accountantskantoor wil men met een ander bureau in zee gaan. Echter: Door de wijze van verkiezing van de nieuwe accountant zou naar de mening van de PvdA-fractie de controlerende functie van de gemeenteraad worden beperkt.

Het bleek dat geen enkele andere fractie zich er druk om maakte. Ons fractielid Mirjam van der Pijl heeft zich er als enige in verdiept, en heeft per amendement een aantal verbeteringen in het raadsbesluit voor de opdracht voor het nieuwe accountantskantoor voorgesteld. Uiteindelijk werd dit amendement – en daarna het raadsvoorstel zelf – unaniem door de gemeenteraad goedgekeurd. Iedereen vond de verbeteringen dus blijkbaar goed, maar Mirjam heeft er voor gezorgd!

In maart 2016 heeft de gemeente Helmond de grondprijzen voor sociale woningbouw (zowel koop als huur) verhoogd. Dat was helaas noodzakelijk in verband met afstemming met onze buurgemeenten. De gemeenteraad heeft toen echter wel per motie gevraagd om “flankerend beleid” te ontwikkelen. Dat is een term voor ándere maatregelen, zoals subsidies, waardoor het extra geld van de extra grondopbrengst toch weer terugvloeit naar de sociale woningbouw.

Afgelopen periode is dat “flankerend beleid” door de gemeente uitgewerkt. € 3 miljoen wordt beschikbaar gesteld: de ene helft voor een aantal soorten leningen aan particuliere kopers (startersleningen, duurzaamheidsleningen en “blijversleningen”), en de andere helft voor een Stimuleringsfonds Sociale Woningbouw. Dat laatste fonds wordt opgericht om woningcorporaties te helpen projecten, die bijvoorbeeld door hoge eisen van de gemeente Helmond niet gerealiseerd dreigen te kunnen worden, met subsidies beter haalbaar te maken.

Al destijds, bij de behandeling van de grondprijzen, heeft onze fractie er voor gepleit om méér te doen aan het verbeteren van de kwaliteit en leefbaarheid van de bestaande sociale woningbouw. Bijvoorbeeld om door goede samenwerking tussen de gemeente en de corporaties te komen tot het vergroenen van de woonomgeving. Steeds meer tuintjes van huurders worden helaas bestraat, waardoor de “hittestress” in straten toeneemt.

In eerste instantie zou het geld voor het Stimuleringsfonds Sociale Woningbouw alleen voor nieuwbouw beschikbaar worden gesteld. Ons fractielid Hans de Mare heeft in de Commissie Omgeving betoogd dat dit ook voor verbeterprojecten aan de bestaande sociale woningen zou moeten gelden. Tenslotte: als een corporatie extra geld moet uitgeven voor grond onder een nieuwbouwproject maar ter compensatie subsidie ontvangt voor een verbetering aan hun bestaande woningen zullen die verbeteringen eerder tot stand komen! Wethouder Stienen was het daar mee eens, maar het kwam in eerste instantie toch niet in het raadsvoorstel terecht. Na weer een interventie van Hans is dat toch gebeurd.

In de raadsvergadering van 28 maart is het verbeterde raadsvoorstel unaniem door de raad vastgesteld. Wij hopen met ons werk te hebben bijgedragen aan de verbetermogelijkheden van de bestaande sociale wijken!

In de weken voor de verkiezingen heeft minister Jeroen Dijsselbloem zijn passie voor jongeren en onderwijs duidelijk gemaakt, door in een “College tour” maar liefst 25 scholen te bezoeken. Op maandag 13 maart werd die tour afgesloten met een bezoek aan de Helmondse Pabo de Kempel (de beste van Nederland!), en het ROC ter AA. Hij kreeg van leerlingen vragen over zijn ministerschap voor Financiën, zijn werk als voorzitter van de Eurogroep, zijn visie op de Nederlandse samenleving, en zelfs over zijn kippen en varkens (nu even niet! maar hij heeft er lange tijd drie gehad, en is daarom formeel ook boer!). De twee goedbezochte bezoeken vormden goede gelegenheden om Jeroen z’n sociale denkbeelden over de maatschappij uit te dragen!

Dijsselbloem 4 klein

Dijsselbloem 2 kleinDijsselbloem 3 klein

Op 11 maart was het weer zo ver: met zo’n 20 a 25 enthousiaste PvdA-ers uit de verschillende Peelgemeenten hebben we in onze rode dubbeldekkerbus in alle plaatsen rondom Helmond het winkelende publiek rode rozen aangeboden, en hun opgeroepen om aanstaande woensdag toch vooral te gaan stemmen. En dan liefst op onze partij natuurlijk! Het weer en de stemming waren prima. En nu maar hopen op een toch nog goede verkiezingsuitslag!

De gemeente Helmond heeft een vooruitstrevend geurbeleid opgesteld. Het zal verslechtering van de geuroverlast voorkomen, en op termijn de geuroverlast hopelijk gaan terugdringen. De PvdA is daar gelukkig mee, maar alleen als eerste stap. Het gaat ons eigenlijk niet ver genoeg, en het gaat ons niet snel genoeg.

Lees hieronder de bijdrage van ons raadslid Mirjam van der Pijl hierover:tekst PvdA over geurbeleid in raadsverg. 7 maart 2017

De campagne voor de verkiezingen is in volle gang. De afgelopen weekenden hebben we met groepen raadsleden, wethouders en actieve leden geflyerd in de diverse Peelgemeenten rondom Helmond. Op maandag 6 maart kwam staatssecretaris Sharon Dijksma naar Brabant. Per trein bezocht ze de verschillende Brabantse steden die te maken hebben met veelvuldig goederenvervoer (met soms gevaarlijke stoffen) per spoor. Het programma eindigde in Helmond, met een drukbezochte lunch in de Cacaofabriek, en kreeg flinke aandacht van de media!

De verkiezingen voor de Tweede Kamer naderen! Ook de PvdA Helmond staat al in de campagne-stand. Veel activiteiten worden samen met onze zusterafdelingen van de Peelgemeenten ondernomen. Zo zullen we op bijna alle zaterdagen met een enthousiaste groep 1 of 2 plaatsen aandoen. Op de foto zie je een deel van de groep voordat wij afgelopen zaterdagmiddag het centrum van Deurne introkken.

Kort voor de verkiezingsdag zelf zullen de bewindslieden Jeroen Dijsselbloem en Sharon Dijksma Helmond gaan bezoeken. Via mails zullen onze leden van deze en de andere campagneactiviteiten op de hoogte worden gehouden.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de PvdA Helmond, afgelopen 13 januari, zijn twee mensen door onze voorzitter Annegien Wijnands in het zonnetje gezet: Hans Revenboer is al 25 jaar lid van onze partij, en ontving daarvoor een bronzen speld. En Gerard Meijer werd  met een Zilveren Roos bedankt voor de vele verschillende bestuurstaken die hij de afgelopen 15 jaren heeft vervuld. Ook mevrouw Pauw-Kroes had wegens haar 25-jarige lidmaatschap een bronzen speld kunnen ontvangen, maar zij kon niet bij de bijeenkomst aanwezig zijn. Allen hartelijke dank voor jullie bijdragen aan onze partij!

Tijdens de Gemeenteraadsvergadering van 10 januari is het nieuwe Centrumperspectief 2030 behandeld. Hoewel de PvdA in grote lijnen kon instemmen met dat beleidsstuk, hebben wij tijdens de behandeling in de Commissie Omgeving toch enkele punten van kritiek naar voren gebracht. Deze zijn door het College ter harte genomen, wat er toe heeft geleid dat in het Raadsvoorstel nu ook is opgenomen dat het Centrumperspectief moet bijdragen aan de klimaatbestendigheid van onze binnenstad, en dat het College heeft toegezegd dat de locatie van een gebouw in het Havenpark nog niet vaststaat, maar dat verschillende locaties (waarbij de door ons aangedragen alternatieve locatie) nog nader zullen worden onderzocht, en aan de raad zullen worden voorgelegd.

Zie hier de volledige debatbijdrage van ons raadslid Mirjam van der Pijl: PvdA-bijdrage aan debat Centrumperspectief 2030

Op 13 december heeft de Commissie Omgeving uitgebreid gedebatteerd over het nieuwe Centrumperspectief. De PvdA is in grote lijnen voorstander van deze plannen, waarin de grote uitbreidingsgedachten van voorheen plaats hebben gemaakt voor veel meer aandacht voor de aantrekkelijkheid van het centrum. Kwaliteit gaat nu gelukkig voor kwantiteit. Onze fractie heeft het Centrumperspectief uitvoerig bestudeerd, en heeft het College op enkele tekortkomingen en mogelijke problemen gewezen. Ook het Eindhovens Dagblad heeft een deel van onze debatbijdrage in hun artikel over het Centrumperspectief opgenomen. Zie voor de hele debatbijdrage van burgercommissielid Hans de Mare: pvda-bijdrage-cie-o-13-dec-2016


1 2 3 4 5 6 26
PvdA Helmond

Weet wat er speelt in Helmond