Jaarverslag 2009 PvdA Helmond

 

 

 

Inleiding

 

In de lijn van het Werkplan 2009 ligt voor u het Jaarverslag over het afgelopen jaar, 2009. Het bestuur van de afdeling Helmond van de PvdA heeft de statutaire taak elk jaar een jaarverslag op te stellen. Het jaarverslag van het bestuur heeft enkel betrekking op de organisatorische zaken met betrekking tot de afdeling, de politieke gang van zaken wordt beschreven in het jaarverslag van de fractie. Deze jaarverslagen dienen om de leden te informeren over de gang van zaken binnen de afdeling en als stukje geschiedschrijving ten behoeve van het collectieve geheugen van de afdeling.

 

2009 was een belangrijk verkiezingsjaar, waarin naast de Europese verkiezingen ook de voorbereiding van de verkiezingsdeelname aan de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 en de eerste campagneactiviteiten ten behoeve van deze verkiezingen werden verzet. Vooral de verkiezingsvoorbereiding heeft een zware wissel op de actieve leden van de afdeling getrokken. Hoewel de activiteiten uiteindelijk allemaal zijn verricht, was er veel inspanning van een klein aantal actieve mensen nodig. We mogen dus concluderen dat we de komende jaren dienen te werken aan de organisatiekracht van onze afdeling, dit onder het motto ‘vele handen maken licht werk’.

 

In het jaar 2009 bestond het afdelingsbestuur goeddeels uit 5 bestuursleden. Omdat de voorzitter en secretaris de ambitie hadden kandidaat-raadslid te worden zijn deze twee bestuursleden kort na de zomer afgetreden, waardoor de afdeling een nieuwe voorzitter en secretaris kreeg. Hoewel deze belangrijke bestuursfuncties snel ingevuld konden worden bleek het niet mogelijk om het bestuur de benodigde uitbreiding te geven. De 3 overgebleven bestuursleden hebben zich daardoor ontzettend ingespannen om het gehele proces ter voorbereiding van de verkiezingsdeelname te organiseren.

 

Om een zo volledig mogelijk beeld te kunnen geven van de activiteiten die de PvdA afdeling Helmond in 2009 heeft ontplooid wordt de opzet van de activiteitenplanning in het werkplan 2009 gehandhaafd. Om deze link te kunnen leggen, treft u kolommen aan waarin de geplande activiteiten op diverse terreinen zijn geformuleerd. Daarachter volgt een opsomming met een evaluatie van de daadwerkelijke realisatie van de geplande activiteiten.

 

Helmond, 24 maart 2010

 

Bestuur PvdA Afdeling Helmond

 

Gerard Meijer  / Voorzitter

Khalid Majdoubi / Secretaris

Leo Klaassen / Penningmeester

Stand van zaken per 31 december 2009

 

De huidige situatie uitgaande van de peildatum 31 december 2009 laat zich als volgt omschrijven.

 

 1. a.       Ledenbestand

De afdeling telt op 31 december 2009 149 leden. In 2009 zijn er 20 nieuwe leden bijgekomen; 17 opzeggingen, waarvan 4 zonder reden, 9 met reden; 1 vervallen vanwege betalingsachterstand; 1 verhuizing buiten de Gemeente en  2 overleden. Dit alles betekent ten opzichte van 1 januari 2008 een positief saldo van 3 leden, wat een breuk betekent met het net negatieve saldo van de laatste jaren. Dit is tevens een erg sterke prestatie gezien de dalende landelijke ledenontwikkeling binnen de PvdA.

 

De nieuwe leden zijn in 2009 niet altijd even consistent op een actieve manier ontvangen binnen de afdeling. In de toekomst zullen de nieuwe leden weer actief benaderd worden, wat inhoudt dat ze een welkomstpakket krijgen, ze persoonlijk worden benaderd en een uitnodiging ontvangen voor nieuwe leden activiteiten. Bij voldoende nieuwe leden organiseert de afdeling een nieuwe ledenbijeenkomst.

                                                                            

 1. b.      Werkgroepen

De afdeling kende gedurende 2009 een aantal werkgroepen. In bijlage 1 is een overzicht van de werkgroepen opgenomen, waarin tevens staat aangegeven welke leden zitting hebben in welke werkgroep.

 

 1. c.       Afdelingsbestuur

Het afdelingsbestuur bestond per 1 januari 2009 uit vijf leden en werd op secretarieel gebied ondersteund door een bestuursondersteuner.

 

In februari 2009 heeft vice-voorzitter Irvin Barnard om persoonlijke reden besloten om zijn bestuursactiviteiten neer te leggen. Ook werd er in het voorjaar afscheid genomen van Neco Kaygisiz als bestuurslid. Gerard Meijer (vice-voorzitter) en Khalid Majdoubi (bestuurslid) werden bereid gevonden tot het bestuur toe te treden.

 

Omdat voorzitter Roy Boermeester en secretaris Stijn Smeulders de intentie hadden kandidaat-raadslid te worden is er slagvaardig gehandeld en is Gerard Meijer door de ALV tot voorzitter verkozen en werd Khalid Majdoubi tot secretaris benoemd.

 

Op 31 december 2009 bestond het bestuur uit drie leden en werd het ondersteund door een bestuursondersteuner:

 

 • Voorzitter  (Gerard Meijer)
 • Secretaris (Khalid Majdoubi)
 • Penningmeester (Leo Klaassen)
 • Bestuursondersteuner (Paul Celie)

 

 1. a.       Fractie en steunfractie

De fractie telt als resultaat van de verkiezingsuitslag negen leden en twee burgercommissieleden. Drie fractieleden hebben buiten deze raadsperiode al minimaal 1 volle periode in de raad zitting gehad. Van de negen raadsleden zijn drie personen van allochtone afkomst. Zeven van de huidige negen raadsleden zijn met voorkeurstemmen in de raad gekomen. Twee door opvolging na vertrek van twee raadsleden naar het college.

 

In 2009 vond een belangrijke mutatie in de fractie plaats. Fractievoorzitter Chris Davies trad om persoonlijke redenen af als fractievoorzitter maar bleef als fractielid behouden. Hij werd in het fractievoorzitterschap opgevolgd door fractielid Peter van Stiphout.

 

 1. b.      Wethouders

De PvdA-portefeuilles zien er als volgt uit:

 

Portefeuille Welzijn, Jeugd, Onderwijs & Sport (Jos Boetzkes):

Welzijn (buurt- en opbouwwerk, sociaal cultureel werk), Coördinatie lokaal sociaal beleid, Coördinatie sociaal-maatschappelijke structuur Grotestedenbeleid, Coördinatie emancipatiebeleid, Beleid multiculturele samenleving; coördinatie integratie-inburgeringbeleid en asielzoekers, Jeugd- en jongerenbeleid, inclusief jeugdhulpverlening en Haltwinkel, Kinderopvangbeleid en peuterspeelzaalwerk, Zorg en opvang, Wet Voorzieningen Gehandicapten, Gezondheidszorg en –beleid, Ouderenbeleid, Gehandicaptenbeleid, Vrijwilligersbeleid, Onderwijs (BO, VO, coördinatie Onderwijskansenbeleid, beroeps- en volwasseneducatie), Onderwijsaspecten Grotestedenbeleid, Sport.

 

Portefeuille Economische Zaken, Sociale Zaken en Centrumontwikkeling (Seyit Yeyden):

Economische aangelegenheden, waaronder midden- en kleinbedrijf, Economische herstructurering Grotestedenbeleid, Behoefteraming en programmering van bedrijventerreinen, kantoorlocaties, detailhandel, Distributieplanologie, winkelcentra incl. ambulante handel, Werkgelegenheid, Arbeidsvoorziening, regionaal platform Werkgelegenheid, Ondernemende Stad, Sociale Zaken, incl. budgetwinkel en schuldhulpverlening, Uitstroombevordering en arbeidsinpassing en uitvoering WSW, Centrum voor werk en inkomen (CWI), Coördinatie Centrumontwikkeling, Centrummanagement, Toerisme en vrijetijdseconomie.

 

 1. c.       Afvaardiging

Uit het ledenbestand van de afdeling Helmond heeft 1 lid zitting in het partijbestuur als Internationaal Secretaris, verder leveren we 1 Statenlid, de secretaris van het Gewestbestuur van de PvdA Brabant,  1 congresafgevaardigde en twee gewestelijk afgevaardigden (en een plaatsvervanger).

 

Activiteiten 2009

 

Besturen, Bedrijfsvoering & Communicatie

Activiteit

Gepland

Gerealiseerd

Besturen & bedrijfsvoering

 1. 1.        Jaarvergadering
Februari De afdeling heeft voldaan aan haar statutaire plichten door een jaarvergadering te beleggen waarop het jaarverslag en financieel jaarverslag over 2008 werden geaccordeerd door de leden. De jaarvergadering vond op 18 december 2008 plaats. 
 1. 2.       Ledenvergaderingen
April / Juni / Oktober / December Er zijn in 2008 vijf ledenvergaderingen gehouden:-          19 februari-          27 april-          25 juni-          15 oktober

–          15 december

 

 1. 3.       Bestuursvergaderingen
Elke 3 à 4 weken Er hebben in 2009 een groot aantal formele en informele bestuursoverleggen plaatsgevonden. 
 1. 4.       Actualisatie Beleidsplan
PM De werkplannen voor 2009 en 2010 zijn beïnvloed door het beleidsplan 2010-2014. In 2009 heeft geen actualisatie van het beleidsplan plaatsgevonden. 
 1. 5.       Opstellen Werkplan 2010
3e kwartaal 2009 Om aan de statutaire verplichtingen te voldoen en zo de subsidiestroom veilig te stellen is er een werkplan voor 2010 opgesteld. Dit werkplan is nog niet aan de ledenvergadering voorgelegd omdat de periode van de voorbereiding van onze verkiezingsdeelname geen geschikt moment was. Het bestuur zal zo spoedig mogelijk in 2010 een werkplan voor de rest van 2010 voorleggen, wat gebaseerd zal zijn op het nieuwe beleidsplan 2010-2014. 
 1. 6.       Opstellen Begroting 2010
3e kwartaal 2009 Er is een begroting opgesteld welke in de jaarvergadering in 2010 zal worden voorgelegd aan de leden. 
 1. 1.       Opstellen Begroting 2010
3e kwartaal 2009 Er is een begroting opgesteld welke in de jaarvergadering in 2010 zal worden voorgelegd aan de leden. 
 1. 2.       Implementatie “Nieuw Elan” & ‘Rapport Vreeman’

 

Door te voeren in Proces 2010  Het bestuur hecht veel waarde aan het doorvoeren van ‘Nieuwe Elan’ en het ‘Rapport Vreeman’. In 2009 zijn in de verkiezingsvoorbereiding verschillende aspecten uit de beide rapporten doorgevoerd in de werkwijze van de afdeling Helmond. 
 1. 3.       Organisatie verkiezingsdeelname 2010 ‘Proces 2010’
Loopt gedurende hethele jaar 2008 De organisatie van de verkiezingsdeelname van de PvdA Helmond was de belangrijkste taak van het bestuur in 2009. Onder andere de kandidatenselectie, verkiezingsprogramma en campagne waren onderdelen van de voorbereiding van de verkiezingsdeelname. 

  

Communicatie

 1. 4.       Interne communicatie (berichten van bestuur en fractie)
Continu In 2009 zijn verschillende convocaties en enkele nieuwsbrieven vanuit bestuur en fractie naar de leden verzonden. 
 1. 5.       Solidariteit
3x per jaar Het is in 2009 niet gelukt een editie van Solidariteit te publiceren. 
 1. 6.       Website
Continu Er is in 2009 hard gewerkt aan de website. Dit heeft eind 2009 geleid tot het lanceren van de nieuwe website die erg goed wordt geupdate. 
 1. 7.       Externe communicatie (coördinatie persberichten, interviews en uitingen in brede zin)
Continu In 2009 is de PvdA een aantal maal gevraagd en ongevraagd in het nieuws geweest. Van een consistent communicatiebeleid is onvoldoende sprake geweest, iets wat in de toekomst verbetering behoeft. 

 

Binding

Activiteit

Gepland

Gerealiseerd

 1. 1.       Werkgroep nieuwe leden
Continu Er is in 2009 geen permanente werkgroep nieuwe leden actief geweest. Toch zijn de nieuwe leden in de gelegenheid gesteld om de partij te leren kennen middels de succesvolle Rosa leergang die in Helmond heeft plaatsgevonden. 
 1. 2.       Verjaardagskaart
Continu De jarige leden van de afdeling hebben tot de voorzitterswisseling in de zomer een verjaardagskaart van de voorzitter ontvangen. 
 1. 3.       Bezoek Tweede Kamer
Voorjaar Wegens het drukke jaar waarin campagne diende te worden gevoerd voor de Europese Verkiezingen en de verkiezingsdeelname aan de gemeenteraadsverkiezingen diende te worden voorbereid heeft het voorgenomen bezoek aan de Tweede Kamer geen doorgang gevonden. 
 1. 4.       Werkgroep ‘Soep & Köfte’
Februari / april / juni / september / november  In 2009 hebben enkele politieke cafe’s plaatsgevonden. Deze hadden echter niet de structurele aard van de eerdere Soep & Kofte edities. 
 1. 5.       Wijkbezoeken
Nader te plannen De wijkbezoeken waren opgenomen als onderdeel van de permanente campagne en hebben in 2009 onvoldoende plaatsgevonden. 
 1. 6.       Nieuwjaarsreceptie
Begin januari(Als onderdeel S&K) De nieuwjaarsreceptie vond plaats op zondag 4 januari.
 1. 7.       1 mei viering in combinatie met uitreiking van de Zilveren Roos
1 mei 2009(Als onderdeel S&K) De 1 mei viering heeft in 2009 plaatsgevonden.

 

Politiek

Activiteit

Gepland

Gerealiseerd

Algemeen

 1. 1.       Voortgangsgesprekken met de portefeuillehouders
2 maal per jaar Er zijn in 2009 enkele voortgangsgesprekken met de PvdA portefeuillehouders gevoerd door de fractievoorzitter en afdelingsvoorzitter. 
 1. 2.       Voortgangsgesprekken met raadsleden en burgerraadsleden
Ten minste 1 maal per jaar Er zijn in 2009 enkele voortgangsgesprekken met de PvdA raadsleden gevoerd door de fractievoorzitter en afdelingsvoorzitter. 

‘Proces 2010’

 1. 3.       ROSA Leergang
Januari – april In 2009 is met financiële ondersteuning van het Gewest een succesvolle introductieleergang voor nieuwe leden georganiseerd in Helmond. Behalve nieuwe leden uit Helmond namen ook nieuwe leden uit de omringende afdelingen deel aan de leergang. 
 1. 4.       Permanente Campagne
Continu In 2009 is het onvoldoende gelukt om een effectieve en gestructureerde permanente  campagne te voeren. 
 1. 5.       Verkiezingsprogramma
Commissie instellen in 1e kwartaal, loopt daarna hele jaar door Met de grote inzet van enkele actieve leden is een verkiezingsprogrammacommissie ingesteld die succesvol het verkiezingsprogramma 2010-2014 heeft geschreven. Toch was de animo onder de leden om bij te dragen aan het opstellen van het verkiezingsprogramma teleurstellend. 
 1. 6.       Samenstelling kandidatenlijst
Start bij instelling kandidaat-stellingscom. De kandidaatstellingscommissie heeft een conceptkandidatenlijst voorgelegd aan het afdelingbestuur welke in samenwerking met de verkozen lijsttrekker een eindadvies heeft verstrekt aan de ALV. 
 1. 7.       Kandidaatstellingscommissie
Instellen in 1e kwartaal, loopt daarna hele jaar door Er is een zeer kundige kandidaatstellingscommissie ingesteld welke na een zorgvuldig selectieproces een conceptkandidatenlijst heeft voorgelegd aan het bestuur. 
 1. 8.       Lijsttrekkerverkiezingen
  In 2009 zijn lijsttrekkerverkiezingen georganiseerd waaraan 3 kandidaten deelnamen. De kandidaten hebben allen de mogelijkheid gehad om zichzelf bij de leden te profileren. 
 1. 9.       Wethoudersselectie-commissie
Instellen in 1e kwartaal, loopt daarna hele jaar door Er is in 2009 een wethoudersselectie ingesteld welke in 2010 een de wethoudersselectie heeft verzorgd.
 1. 10.   Campagnecommissie
Instellen in 3e kwartaal, loopt door tot 2010 In 2009 is een campagnecommissie ingesteld welke onder de bezielende leiding van de campagneleider de campagne heeft voorbereid.

 

 

Bijlage 1

 

Organisatie PvdA Helmond | 31-12-2009

 

 

Raadsleden:  Peter van Stiphout (Voorzitter) | Lodewijk den Breejen (Vice-Voorzitter) | Renie Groenendal (Secretaris) | Abdel Tijani (Penningmeester) | Mohammed Chahim |  Damir Ibrovic | Lex Pellemans | Nanette de Jager | Chris Davies

 

Burgercommissieleden:  Peter van Asten | Mea van Vught

 

Wethouders:  Jos Boetzkes | Seyit Yeyden

 

Congresafgevaardigde(n):   Mohammed Chahim

 

Gewestelijk afgevaardigden: Cees Lutkemeijer | Roy Boermeester

 

Bestuur:  Gerard Meijer (Voorzitter) | Khalid Majdoubi (Secretaris) | Leo Klaassen (Penningmeester)

 

Bestuursondersteuner:  Paul Celie

 

Ledenadministrateur:  Leo Klaassen

 

Website:  Paul Celie (Technisch Beheer) | Lidian van den Brule (Coördinatie)

 

Campagnecoordinator:  Roy Boermeester

 

Externe functies:  Marije Laffeber (Internationaal Secretaris Partijbestuur) | Stijn Smeulders (Secretaris Gewest Noord-Brabant) |                         Annegien Wijnands (Statenlid Noord-Brabant)

 

 

.

 

 

 

 

Carlo Raaijmakers          Mohammed Chahim          Abdel Tijani

Mirjam van der Pijl          Jos Boetzkes          Seyit Yeyden

Neco Kaygisiz          Roy Boermeester          Karim Ajouaou    

 

 

Fractievoorzitter:  Seyit Yeyden

Vice-fractievoorzitter:  Jos Boetzkes

Secretaris:  Mirjam van der Pijl

Penningmeester:  Abdel Tijani

 

Commissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden (ABA):

voorzitter Jos Boetzkes (raadslid)

Abdel Tijani (raadslid)

 

Commissie Samenleving (S):

Neco Kaygisiz (raadslid)

Seyit Yeyden (raadslid)

Roy Boermeester (burgercommissielid)

 

Commissie Ruimtelijk Fysiek (RF):

Jos Boetzkes (raadslid)

Karim Ajouaou (raadslid)

Carlo Raaijmakers (burgercommissielid)

 

Commissie Middelen, Ondersteuning & economie (MO&E):

Mirjam van der Pijl (raadslid)

Mohammed Chahim (burgercommissielid)

 

Rekenkamercommissie:

Mirjam van der Pijl (raadslid)

 

Commissie internationale betrekkingen:

Abdel Tijani (raadslid)

 

 

.

 

 

 

 

                    

 

 

Verder bouwen aan onze toekomst

Na vier jaar oppositie heeft de Partij van de Arbeid de afgelopen 4 jaar weer deelgenomen aan het Helmondse stadsbestuur. Omdat ze de grootste partij was is de invloed duidelijk zichtbaar geweest. De PvdA wethouders hadden zitting op belangrijke posten en het beleid had een duidelijke PvdA signatuur: de onderwijshuisvesting is verbeterd, de peuterspeelzaalproblematiek is opgelost, de WMO is op de kaart gezet,de economische ontwikkeling heeft een impuls gekregen en de werkloosheid is verminderd.

In het voorjaar van 2006 behaalde de Partij van de Arbeid een klinkende verkiezingsoverwinning en werd het de grootste partij in Helmond. Dat was even wennen voor de andere partijen. Het beleid van de afgelopen 4 jaren heeft een duidelijk PvdA-stempel gekregen. Twee belangrijke wethoudersposten werden ingevuld door twee PvdA wethouders, Welzijn ,Jeugd, Onderwijs en Sport en Economische- en Sociale zaken en Centrumontwikkeling.

De onderwijshuisvesting in Helmond had  al jaren te met problemen te kampen. Door snel afspraken te maken met het onderwijsveld en miljoenen extra te investeren is er een grote stap gezet naar betere huisvesting voor verschillende scholen. Ook binnen het peuterspeelzaalwerk zijn verbeteringen doorgevoerd door dit onder te brengen bij ondergebracht bij Spring. Door wettelijke veranderingen werd de WMO (de zorg) een verantwoordelijkheid van de gemeente, met als gevolg dat er minder geld beschikbaar kwam.  Omdat volgens de PvdA niemand buiten de boot mag vallen hebben heeft de partij steeds gezegd en gegarandeerd de kwaliteit van de zorg op peil te houden. Vandaar werd een nieuw duurzaam zorgsysteem ontwikkeld: Zorg op Maat. Tevredenheidsonderzoek onder de Helmondse zorgontvangers geeft aan dat dit systeem een succes is. Toch staat de kwaliteit van de zorg nog steeds onder grote druk en me zullen we alert blijven, zodat de kwaliteit van de zorg ook de komende jaren op peil blijft.

De wachtlijsten voor speciaal onderwijs zijn aangepakt. Er komt een regionale oplossing en in Helmond komt ook uitbreiding van de capaciteit van het speciaal onderwijs. Het Helmondse sportbeleid is nu integraal en de slagzin “sporten mag, bewegen moet” is inmiddels ingeburgerd. Er is de laatste 4 jaar fors geïnvesteerd in sportvoorzieningen. Voorbeelden zijn het nieuwe sportpark in Brandevoort, twee kunstgrasvelden in Mierlo-Hout, een grote fietscrossbaan in Helmond-Noord en de 15 combinatiefunctionarissen in die 2012 actief zullen zijn. Het integraal jeugdbeleid (12- en 13+) heeft duidelijk aan kwaliteit gewonnen. In Helmond praten we niet meer over maar mét jongeren. Er is een beweging in gang gezet met de jongerenadviesgroep HJ2G die input geeft op alle beleidsterreinen.

Wat de economie betreft waren er enkele jaren van voorspoed maar zit Nederland nu in een recessie. De recessie is ook in Helmond voelbaar, maar toch is er in de stad veel verbeterd in de laatste periode. Het werkloosheidcijfer was 14,2 % per 1-1-2006 en ging terug naar 8,3 % per 1-10-2008. Nu is dat 10,9 % ondanks de economische crisis. De gemeente heeft snel en alert gereageerd en op regionaal niveau succesvolle afspraken gemaakt om de effecten van de economische crisis te verzachtten.

De sociale dienst is gereorganiseerd. Er is nu het werkplein, waar alle zaken met betrekking tot werkgelegenheid en re-integratie zijn gecombineerd. In een prettige omgeving wordt optimaal bemiddeld, een voorbeeld van de toenemende klantvriendelijkheid van de overheid. Een Helmonds initiatief dat landelijke aandacht geniet.

En dan het imago van Helmond en het centrum. De afgelopen jaren is het centrum verder opgeknapt en verbeterd. De Ameidestraat, Markt en zeer recent nog de Koninginnewal. Helmond staat op de kaart! En zo moet het ook.

Wethouder Boetzkes: “Er is hard gewerkt binnen het college en we moesten even aan elkaar wennen. Maar ik vind dat ik veel dingen goed heb kunnen oppakken. En met resultaat. Zowel op het gebied van jeugd en onderwijs als bij de WMO. Onze duurzame WMO aanpak wordt ook landelijk zeer positief beoordeeld. De problemen rondom peuterspeelzalen en onderwijshuisvesting zijn goed opgelost. Terwijl dit toch slepende kwesties waren voordat ik ermee begon”.

 

Fractievoorzitter Peter van Stiphout: “We hebben ons best gedaan, als PvdA fractie en wethouders, om het beleid zo sociaal en democratisch mogelijk te maken. We hebben goede resultaten behaald op de voor ons belangrijke gebieden als werkgelegenheid, jeugd en zorg. Toch was het soms moeizaam onderhandelen om de gewenste vooruitgang te bereiken. Er zijn ook nog enkele hoofdpijndossiers. Helmond Sport heeft nog steeds onvoldoende perspectief en de problematiek rondom de stagnerende woningbouw is lastig. Maar er wordt ook goed samengewerkt binnen de coalitie. Bij de bezuinigingen die noodzakelijk zijn door de crisis is er uiteindelijk een goed compromis uitgekomen. Maar er moet nog veel gebeuren.”

 

 

 

 

.

 

 

 

    5 speerpunten van de PvdA Helmond

 

 

1. Voldoende banen voor Helmonders: uitbreiding met 3000 banen in 2014

We moeten de economie versterken. Er moeten zowel voor hoog- als laagopgeleiden voldoende banen zijn. Dat betekent voor Helmond dat sectoren als automotive en food, maar ook de zorg en dienstverlening nog versterkt worden. Daarbij hoort passend onderwijs voor iedereen. Hiervoor zoeken we natuurlijk samenwerking  met de regiogemeenten, want in deze samenwerking liggen de kansen.

 

2. Veiligheid is belangrijk

Dat vindt iedereen en wij ook. Een veilig stad met voldoende politie en stadswachten op straat. Het betekent voor ons ook extra aanpak van jongerenoverlast met inzet van straatcoaches. Elke wijk krijgt een eigen wijkvisie die samen met bewoners wordt ontwikkeld. Leven in een stad met bewoners die respect hebben voor elkaar, naast en met elkaar. Ons motto is ingrijpen waar nodig, voorkomen waar mogelijk!

 

3.  Aandacht voor armoede en bijzondere bijstand

Met de meesten van ons gaat het goed. De PvdA wil juist dat het met iedereen goed gaat! Dus moet er nog meer gebeuren als het gaat om armoedebestrijding. Meer aandacht voor bijzondere bijstand, voor mensen in financiële nood en betere ondersteuning in noodsituaties.  Er mogen geen wachtlijsten zijn bij de budgetwinkel of schuldhulpverlening

 

4. Meedoen met duurzame economie 

We moeten in regionaal verband werken aan een duurzame samenleving. Bijvoorbeeld door duurzaam te bouwen, de ontwikkeling van de elektrische auto op de Helmondse automotive campus te ondersteunen en door het nemen van voldoende milieumaatregelen.

 

5. Een WMO toegankelijk voor iedereen met zorg op maat

De zorg is de laatste 4 jaar behoorlijk veranderd. Gebukt onder hoge kosten willen we de kwaliteit van ons zorgsysteem op peil houden. Daar waar nodig met zorg op maat en met voldoende professionele ondersteuning. Wij denken hierbij bijvoorbeeld ook aan een zorghotel. Ook ouderen zullen de zorg krijgen die nodig is.

 

 

 

 

.

 

 

 

Mirjam van der Pijl        Mirjam van der  Pijl, Pvda Lijst 1- nr. 4

 

Mijn naam is Mirjam van der Pijl.

Ik ben ruim 30 jaar getrouwd en moeder van 3 volwassen zoons.

Ik ben in mijn vorige woonplaats 20 jaar lang politiek actief geweest voor de PvdA als raadslid, wethouder en lid van Provinciale Staten.

Op vele fronten heb ik me altijd ingezet in het vrijwilligerswerk, zoals hulpouder op de peuterspeelzaal en in het basisonderwijs, als verkoper, inkoper en voorzitter van de Wereldwinkel. Ook heb ik diverse bestuursfuncties bekleed. In Helmond heb ik al een begin gemaakt met vrijwilligerswerk. 

Mijn ervaring wil ik graag voor de Helmonders inzetten.

Op de PvdA-kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen sta ik op plaats 4.

Ik hoop dus vanaf half maart in de gemeenteraad het mooie Helmond mee te mogen gaan besturen volgens de vertrouwde PvdA-principes Eerlijk delen, Iedereen telt en Solidariteit.

Maar met de frisse blik van een nieuw fractielid. Een nieuwe Helmondse inwoner bovendien maar wel één met ervaring.

Vorig jaar ben ik samen met mijn man in Dierdonk komen wonen. We hadden wel gedacht dat we het hier naar onze zin zouden krijgen maar dat het zo snel zo vertrouwd zou voelen is boven verwachting.

Helmond blijkt een geweldige woonplaats.

Te verbeteren valt er altijd wat en goede dingen op peil houden vergt onderhoud en aandacht.

Daaraan wil ik graag mijn steentje bijdragen in de Helmondse Gemeenteraad omdat ik graag wat terug geef voor alles wat ik hier aan gezelligheid, gastvrijheid en geborgenheid ontvang.

Als raadslid wil ik mee werken aan de toekomt van Helmond. Stem op 3 maart lijst 1, nr. 4. 
 
 

mirjamvanderpijl@chello.nl 

 

 

 

 

.

 

 

 

Mohammed Chahim          Mohammed Chahim, Pvda Lijst 1- nr. 7

 

 

Beste HELMONDERS,

 Mijn naam is Mohammed Chahim geboren op 18 april 1985 in Fes (Marokko). Ik kom uit een gezin van zeven kinderen, zes jongens en een meisje. Ik ben de op een na jongste thuis (mijn zusje is het jongste).
Naast een Bachelor in de Econometrie en Operationele Research (OR), bezit ik een master in Financiële Econometrie en Actuariaat en een onderzoeksmaster in de Micro-Economie. Momenteel werk ik als promovendus aan de Economische Faculteit (departement Econometrie en OR) van de Universiteit van Tilburg.

 Ik ben altijd sympathisant geweest van de PvdA, maar heb uiteindelijk besloten lid te worden in de periode dat Ad Melkert lijsttrekker was voor de Tweede Kamerverkiezingen (de periode Fortuyn). Ik vond het debat zeer eenzijdig en de PvdA kreeg na acht jaar paars overal de schuld van. Ik vond dit zo onrechtvaardig en geloofde zo in de partij, dat ik dacht, ik moet lid worden. Dit deed ik bewust, omdat ik vind dat naast mijn geestelijke steun aan de partij ook een financiële steun op zijn plaats is.

 Nadat je lid wordt van een partij ben je benieuwd naar andere partijgenoten in je omgeving en heb toen besloten mee te doen aan de ROSA-leergang. Zo heb ik een heleboel andere (vaak leuke) Helmondse PvdA’ers leren kennen. Ik ging me steeds meer interesseren in de Helmondse politiek en kwam er snel achter dat er weinig jongeren in vertegenwoordigd waren. Hierin wilde ik verandering brengen en ben uiteindelijk op de lijst beland voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2006.

 De afgelopen vier jaar heb ik mij als raadslid enorm ingezet om de stad aantrekkelijker en socialer te maken. Dit is deels gelukt, maar we hebben nog een hele weg te gaan. In de commissie Ruimtelijk Fysiek heb ik me vooral bezig gehouden met huisvesting, bereikbaarheid, milieu en Openbaar Vervoer. En gelukkig kan ik u melden dat we juist op deze terreinen successen hebben geboekt. Te denken valt aan het Gratis Openbaar Vervoer op zaterdag en het doorzetten van de herstructurering van de Binnenstad (1e, 2e en 3e fase).
Ook binnen de PvdA-B5 (samenwerkingsverband tussen PvdA fracties in Den Bosch, Eindhoven, Tilburg, Breda en Helmond) heb ik mij enorm ingezet. We hebben meerdere succesvolle bijeenkomsten in meerdere steden georganiseerd, waar collega raadsleden met elkaar van gedachten wisselen. Hier komen vaak ook gezamenlijke initiatieven uit, zoals de Motie over het gratis Openbaar Vervoer tijdens de Carnaval.

 Naast mijn vaste raadswerk heb ik ook een vaste column op deweblog.nl (De weblog van Helmond), samen met 6 andere Helmondse raadsleden. Om de 6 weken schrijf ik een stukje dat gaat over Helmond. Mijn aantal columns staat nu op 18 en deze geven een aardig beeld over hoe ik over de stad denk. De onderwerpen waar ik over schrijf zijn heel breed, maar hebben altijd op de een of andere manier met Helmond te maken, zoals het uitgaansleven in Helmond, Helmond als jongerenstad, Helmond als studentenstad, maar ook een column over de mooiste straat van Helmond: de Heistraat!

 In de aankomende periode wil ik mij graag bezighouden met de bestaande en toekomstige herstructurering/renovatie projecten in Helmond (3e fase Binnenstad, 4e fase (Leonardus wijk) en Helmond-West). Ook moet Helmond aangesloten worden, zoals de andere B5 steden, aan het nachtnet van de NS. Verder volg ik de ontwikkelingen van Helmond als (toekomstige) studentenstad op de voet, maar met de komst van de Groene Campus en de Hightech Automotive Campus maken we grote stappen vooruit, nu nog een betere huisvesting en vrijetijdsbesteding voor de studenten!

 Waar sta ik verder voor:

·         Gelijke rechten voor iedereen, ongeacht je afkomst; iedereen hoort erbij.
·         Betaalbare zorg voor iedereen (ook in de wijken): geen tweedeling in de zorg
·         Meer betaalbare huurwoningen- en koopwoningen
·         Investeren in de buurten: oude wijken worden kansenzones
·         Meer stageplaatsen voor jongeren, ongeacht je afkomst.
·         Geen discriminatie op de arbeidsmarkt en het uitgaansleven
·         Schooluitval moet drastisch omlaag. Investeren in goede, schone en veilige scholen.
·         Veilige buurten en straten, voldoende voorzieningen in de buurt

 

Groet,
Mohammed Chahim

P.S.     
·         Wil je mijn columns teruglezen? Klik hier (  http://hellemond.web-log.nl/hellemond/mohammed/index.html)
·         Mijn eigen PvdA website (http://pvda.chahim.nl)

 

 

 

 

.

 

 

 

LIJST 1 PVDA HELMOND

 

Seyit Yeyden                    1.  Seyit Yeyden                    lees meer…          zie meer…    

 

Jos Boetzkes                    2.  Jos Boetzkes                    zie meer…

 

Peter van Stiphout                    3.  Peter van Stiphout                    lees meer…          zie meer…

 

Mirjam van der Pijl                    4.  Mirjam van der Pijl                    lees meer…          zie meer…

 

Stijn Smeulders                    5.  Stijn Smeulders                    lees meer…                     

 

Roy Boermeester                    6.  Roy Boermeester

 

Mohammed Chahim                    7.  Mohammed Chahim                    lees meer…          zie meer…

 

Karim Anjouaou                    8.  Karim Ajouaou                    zie meer…

 

Abdel Tijani                    9.  Abdel Tijani                    lees meer…          zie meer…

 

Carlo Raaijmakers                    10. Carlo Raaijmakers                   lees meer…         

 

Berry van Stiphout                    11. Berry van Stiphout

 

Lodewijk den Breejen                   12. Lodewijk den Breejen                    lees meer…          zie meer…

 

Abdelaziz Danjaoui                    13. Abdelaziz Danjaoui                    lees meer…          zie meer…

 

Gerard Meijers                    14. Gerard Meijer

 

Kees Lutkemeijer                    15. Kees Lutkemeijer                    zie meer…

 

Rob van Eekeren                    16. Rob van Eekeren                    zie meer…

                                                                                                                        

                                                                                                                         17. Jan van Kilsdonk

 

                                                                                                                         18. Wim van der Zanden

 

 Tijs Scheerder                    19. Thijs Scheerder                    lees meer…

 

                                                                                                                         20. Henk Heerkens

 

                    21. Necati Kaygisiz                    lees meer          zie meer… 

 

                                       

 

 

 

.


1 23 24 25 26
PvdA Helmond

Weet wat er speelt in Helmond