PvdA Helmond in VJN: Even geen plannen, maar uitvoering!

Tijdens de voorjaarsnota heeft de PvdA Helmond teruggekeken op deze college periode. We constateren dat het college veel plannen heeft gemaakt, maar dat de uitvoering helaas niet erg op gang is gekomen. De vraag is in hoeverre dit te maken heeft met de reorganisatie? We waarschuwen het college om in het laatste jaar flink door te pakken anders blijven we hen enkel herinneren aan het sluiten van enkele wijk- en sportaccommodaties en culture events. Dat zouden wij betreuren.

Verder hebben wij aandacht gevraagd voor

  • Het onderzoek van de rekenkamercommissie zorggeld;
  • Onze zorgen uitgesproken rondom ‘Brainport Smart District’, wil dit plan slagen dan zijn er nog de nodige stappen te maken;
  • Werkgelegenheid en de instrumenten om dit te verbeteren;
  • Het armoedebeleid en de uitvoering van onze ‘kindpakket’ motie;
  • Pleidooi gehouden om in alle Helmondse wijken Multifunctionele wijkcentra te creëren. Te beginnen met Helmond-Noord en Helmond-Oost.
  • Mobiliteit en Leefbaarheid
  • Bed-Bad-Brood regeling in Helmond
  • Aansluiting bij Omgevingsalert app om bereik bekendmaking vanuit de gemeente te verhogen.

Voor de volledige inbreng klik hier: PvdA inbreng VJN 1 juni 2017

Op initiatief van de afdeling Rotterdam is een oproep gedaan naar de PvdA tweede kamer fractie om de in nood zijnde Kindertelefoon te hulp te schieten. Namens onze fractie heeft Mohammed Chahim de brief mede ondertekend. Zie: http://www.pvdarotterdam.nl/pvda-rotterdam-roept-tweede-kamerfractie-op-kindertelefoon-helpen/

In hun “Visie op amateurvoetbal Helmond” heeft het College voorstellen gedaan om de bestaande mismatch tussen goedlopende en slechtlopende voetbalparken op te lossen. Met veel voorstellen was de PvdA-fractie het eens. Echter niet met het voorstel om twee voetbalparken te gaan sluiten. Wij hebben ons zowel in de Commissie Omgeving, als daarna in de Raadsvergadering, hevig ingezet om het voetbalpark “Houtsdonk” nog een kans te geven. Door het in ieder geval de komende 3 jaren nog open te houden, en in die periode mede met behulp van de door de gemeente aan te stellen voetbalcoördinator te proberen om op die locatie een bloeiend voetbalklimaat te realiseren. Mogelijk door combinaties van voetbalclubs, en/of door combinaties met andere sporten. Zie hier de Debatbijdrage PvdA over Notitie Visie op amateurvoetbal april-mei 2017 van ons burgercommissielid Hans de Mare in de Commissie Omgeving.

Het heeft helaas niet mogen baten. Ondanks de steun van diverse partijen, waaronder zelfs een aantal coalitiepartijen, heeft ons Amendement PvdA over Notitie Visie op amateurvoetbal mei 2017, wat tot dat openhouden opriep, het niet gehaald.

Het controleren van het gemeentebestuur is één van de kerntaken van de gemeenteraad. De financiële controle maakt daar een belangrijk deel van uit. Behalve door de gemeenteraad moet elke gemeente de financiële huishouding ook door een accountant laten controleren, waarbij ook dié werkzaamheden door de gemeenteraad moeten worden gecontroleerd. Tenslotte is de gemeenteraad het hoogste beslisorgaan in de gemeente. Omdat de gemeente Helmond niet tevreden was over het dienstdoende accountantskantoor wil men met een ander bureau in zee gaan. Echter: Door de wijze van verkiezing van de nieuwe accountant zou naar de mening van de PvdA-fractie de controlerende functie van de gemeenteraad worden beperkt.

Het bleek dat geen enkele andere fractie zich er druk om maakte. Ons fractielid Mirjam van der Pijl heeft zich er als enige in verdiept, en heeft per amendement een aantal verbeteringen in het raadsbesluit voor de opdracht voor het nieuwe accountantskantoor voorgesteld. Uiteindelijk werd dit amendement – en daarna het raadsvoorstel zelf – unaniem door de gemeenteraad goedgekeurd. Iedereen vond de verbeteringen dus blijkbaar goed, maar Mirjam heeft er voor gezorgd!

In maart 2016 heeft de gemeente Helmond de grondprijzen voor sociale woningbouw (zowel koop als huur) verhoogd. Dat was helaas noodzakelijk in verband met afstemming met onze buurgemeenten. De gemeenteraad heeft toen echter wel per motie gevraagd om “flankerend beleid” te ontwikkelen. Dat is een term voor ándere maatregelen, zoals subsidies, waardoor het extra geld van de extra grondopbrengst toch weer terugvloeit naar de sociale woningbouw.

Afgelopen periode is dat “flankerend beleid” door de gemeente uitgewerkt. € 3 miljoen wordt beschikbaar gesteld: de ene helft voor een aantal soorten leningen aan particuliere kopers (startersleningen, duurzaamheidsleningen en “blijversleningen”), en de andere helft voor een Stimuleringsfonds Sociale Woningbouw. Dat laatste fonds wordt opgericht om woningcorporaties te helpen projecten, die bijvoorbeeld door hoge eisen van de gemeente Helmond niet gerealiseerd dreigen te kunnen worden, met subsidies beter haalbaar te maken.

Al destijds, bij de behandeling van de grondprijzen, heeft onze fractie er voor gepleit om méér te doen aan het verbeteren van de kwaliteit en leefbaarheid van de bestaande sociale woningbouw. Bijvoorbeeld om door goede samenwerking tussen de gemeente en de corporaties te komen tot het vergroenen van de woonomgeving. Steeds meer tuintjes van huurders worden helaas bestraat, waardoor de “hittestress” in straten toeneemt.

In eerste instantie zou het geld voor het Stimuleringsfonds Sociale Woningbouw alleen voor nieuwbouw beschikbaar worden gesteld. Ons fractielid Hans de Mare heeft in de Commissie Omgeving betoogd dat dit ook voor verbeterprojecten aan de bestaande sociale woningen zou moeten gelden. Tenslotte: als een corporatie extra geld moet uitgeven voor grond onder een nieuwbouwproject maar ter compensatie subsidie ontvangt voor een verbetering aan hun bestaande woningen zullen die verbeteringen eerder tot stand komen! Wethouder Stienen was het daar mee eens, maar het kwam in eerste instantie toch niet in het raadsvoorstel terecht. Na weer een interventie van Hans is dat toch gebeurd.

In de raadsvergadering van 28 maart is het verbeterde raadsvoorstel unaniem door de raad vastgesteld. Wij hopen met ons werk te hebben bijgedragen aan de verbetermogelijkheden van de bestaande sociale wijken!

In de weken voor de verkiezingen heeft minister Jeroen Dijsselbloem zijn passie voor jongeren en onderwijs duidelijk gemaakt, door in een “College tour” maar liefst 25 scholen te bezoeken. Op maandag 13 maart werd die tour afgesloten met een bezoek aan de Helmondse Pabo de Kempel (de beste van Nederland!), en het ROC ter AA. Hij kreeg van leerlingen vragen over zijn ministerschap voor Financiën, zijn werk als voorzitter van de Eurogroep, zijn visie op de Nederlandse samenleving, en zelfs over zijn kippen en varkens (nu even niet! maar hij heeft er lange tijd drie gehad, en is daarom formeel ook boer!). De twee goedbezochte bezoeken vormden goede gelegenheden om Jeroen z’n sociale denkbeelden over de maatschappij uit te dragen!

Dijsselbloem 4 klein

Dijsselbloem 2 kleinDijsselbloem 3 klein

Op 11 maart was het weer zo ver: met zo’n 20 a 25 enthousiaste PvdA-ers uit de verschillende Peelgemeenten hebben we in onze rode dubbeldekkerbus in alle plaatsen rondom Helmond het winkelende publiek rode rozen aangeboden, en hun opgeroepen om aanstaande woensdag toch vooral te gaan stemmen. En dan liefst op onze partij natuurlijk! Het weer en de stemming waren prima. En nu maar hopen op een toch nog goede verkiezingsuitslag!

De gemeente Helmond heeft een vooruitstrevend geurbeleid opgesteld. Het zal verslechtering van de geuroverlast voorkomen, en op termijn de geuroverlast hopelijk gaan terugdringen. De PvdA is daar gelukkig mee, maar alleen als eerste stap. Het gaat ons eigenlijk niet ver genoeg, en het gaat ons niet snel genoeg.

Lees hieronder de bijdrage van ons raadslid Mirjam van der Pijl hierover:tekst PvdA over geurbeleid in raadsverg. 7 maart 2017

De campagne voor de verkiezingen is in volle gang. De afgelopen weekenden hebben we met groepen raadsleden, wethouders en actieve leden geflyerd in de diverse Peelgemeenten rondom Helmond. Op maandag 6 maart kwam staatssecretaris Sharon Dijksma naar Brabant. Per trein bezocht ze de verschillende Brabantse steden die te maken hebben met veelvuldig goederenvervoer (met soms gevaarlijke stoffen) per spoor. Het programma eindigde in Helmond, met een drukbezochte lunch in de Cacaofabriek, en kreeg flinke aandacht van de media!

De verkiezingen voor de Tweede Kamer naderen! Ook de PvdA Helmond staat al in de campagne-stand. Veel activiteiten worden samen met onze zusterafdelingen van de Peelgemeenten ondernomen. Zo zullen we op bijna alle zaterdagen met een enthousiaste groep 1 of 2 plaatsen aandoen. Op de foto zie je een deel van de groep voordat wij afgelopen zaterdagmiddag het centrum van Deurne introkken.

Kort voor de verkiezingsdag zelf zullen de bewindslieden Jeroen Dijsselbloem en Sharon Dijksma Helmond gaan bezoeken. Via mails zullen onze leden van deze en de andere campagneactiviteiten op de hoogte worden gehouden.


1 2 3 4 5 25
PvdA Helmond

Weet wat er speelt in Helmond


  • De eerste Helmondse progressieve borrel (politiek café) in 2016 is een feit. Nu, met een goede opkomst, in de Cacaofabriek in Helmond.