Concept-kandidatenlijst voor gemeenteraadsverkiezingen 2018

Het bestuur van onze afdeling heeft het bovenste deel van de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in concept vastgesteld. De leden van onze afdeling zijn hierover op 24 november per mail geïnformeerd. Hieronder treft u het persbericht hierover aan, waarin ook informatie over de verdere procedurele voortgang is opgenomen:

Het thema van onze lijst is: PvdA Helmond: voortbouwen op sterke basis én vernieuwen    

Mohammed Chahim is beoogd lijsttrekker van de Helmondse PvdA tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Chahim was in 2014 ook lijsttrekker en zit sinds 2006 in de gemeenteraad, momenteel als fractievoorzitter van de PvdA-fractie.

Met Nathalie Peijs op de tweede plek van de concept-lijst kiest de PvdA voor vernieuwing. Nathalie Peijs is zelfstandig adviseur en manager en was tot met 2017 jarenlang, op het sociaal domein, werkzaam bij de gemeente Helmond.

Op de plekken drie tot en met vijf staan het ervaren raadslid Mirjam van der Pijl, die graag voor de derde keer tot raadslid zou worden gekozen en de burgercommissieleden Thom van den Brule (teamleider in de geestelijke gezondheidszorg) en architect Hans de Mare. Daarmee is een groot deel van de huidige fractie die uit vijf leden (3 raadsleden, 2 burgercommissieleden) in de top van de kandidatenlijst terug te vinden. Het vijfde huidige fractielid, Neco Kaygisiz, heeft aangegeven geen nieuwe periode als raadslid te ambiëren.

Ook op de plaatsen zes tot en met acht is er gekozen om ruimte te geven voor nieuwkomers in de politiek. Op plaats zes staat ondernemer Duran Kurumli, op plaats zeven Hassana Kadaoui (werkzaam bij de Rabobank en bestuurslid van wijkraad Centrum) en op plek acht Bregje Kerssemakers, die werkzaam is bij de gemeente Eindhoven. Op plek negen is oud-raadslid Karim Ajouaou terug te vinden en plek tien is gereserveerd voor jongeling Mohamed Beladel.

De concept-kandidatenlijst is opgesteld door een commissie onder leiding van oud-Kamerlid Henk Leenders. Met deze concept-kandidatenlijst kiest de PvdA Helmond voor het behouden van ervaring en het geven van ruimte aan vernieuwing. De ledenvergadering van de PvdA afdeling heeft vooraf nadrukkelijk de wens voor een goede mix tussen ervaren fractieleden en nieuw talent uitgesproken. De concept-kandidatenlijst wordt nog aangevuld met lijstduwers. De leden van de PvdA Helmond stellen de concept-kandidatenlijst vast tijdens de ledenvergadering van 20 december 2017.

Concept-kandidatenlijst PvdA Helmond:

 1. Mohammed Chahim
 2. Nathalie Peijs
 3. Mirjam van der Pijl
 4. Thom van den Brule
 5. Hans de Mare
 6. Duran Kurumli
 7. Hassana Kadaoui
 8. Bregje Kerssemakers
 9. Karim Ajouaou
 10. Mohamed Beladel

De PvdA-fractie zet vragen bij het voorstel van het College om een hoog torengebouw tussen het Havenpark en het Havenplein te gaan realiseren. Wij zijn niet tegen bebouwing naast het Havenpark, maar wij zijn van mening dat er eerst een goede studie naar alle mogelijke locaties moet worden verricht, en dat dit onderwerp belangrijk genoeg is om in de gemeenteraad te bespreken. Wij zijn warm voorstander van het op korte termijn realiseren van het Havenpark zelf, maar vinden wel dat er voorlopig voldoende ruimte aan de randen moet worden overgelaten om bebouwing op verschillende plekken te realiseren.

Ons burgercommissielid Hans de Mare heeft een beperkte variantenstudie naar mogelijke verschillende locaties voor randbebouwing opgesteld. En heeft namens onze fractie het College hierover een aantal vragen gesteld. Klik hier voor het bekijken van deze vragen, en klik hier voor het bekijken van het studietje.

Bij de begrotingsbehandeling heeft de PvdA zich weer sterk gemaakt om op een aantal gebieden de belangen van zwakkeren in onze samenleving te beschermen. Onze fractievoorzitter Mohammed Chahim heeft een uitgebreide debatbijdrage opgesteld, en daarin moties over Behoud instrument loonkostensubsidie, ‘Goed voorbeeld doet volgen’ solidariteitsfonds onderwijs en een Jongerenperspectieffonds ingediend. Deze drie moties zijn (bijna) unaniem door de gemeenteraad aangenomen! Zie hierbij de volledige debatbijdrage, waarin deze moties zijn opgenomen: Bijdrage PvdA Helmond begroting 2018

In oktober zijn in de Commissie Omgeving, en daarna in de gemeenteraad zelf, een aantal belangrijke ruimtelijke dossiers behandeld. Onder andere de Sport- en beleefcampus De Braak en het Havenpark inclusief aangrenzende nieuwe bouwmogelijkheden. Zie bijgaand de debatbijdragen van ons burgercommissielid Hans de Mare in de Commissie Omgeving over die, en een paar andere onderwerpen:PvdA bijdrage Cie Omgeving 10 okt 2017 en PvdA bijdrage Cie Omgeving 26 okt 2017

Afgelopen vrijdag 7 juli hebben de Provinciale Staten van Noord-Brabant enkele historische besluiten genomen, die een belangrijke stap vormen naar het duurzamer maken van de veehouderij. Het is eindelijk afgelopen met de jarenlange groei van de veestapel in Brabant, oude overlast veroorzakende stallen worden versneld gesloten, en er is een bouwstop voor geitenhouderijen. afgekondigd. Zie voor meer inhoudelijke informatie het krantenartikel van het ED daarover. De Partij van de Arbeid, in de persoon van GS-lid Antoinette Knoet-Michels, heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. Klik op: tekst A. Knoet over veehouderij, PS 20170707 voor haar volledige spreektekst in de PS-vergadering.

Het ontbreekt simpel aan de juiste gegevens (indicatie versus realisatie op cliëntniveau). Belangrijk, want: geen data, geen toets, geen stuurinformatie. En, ook belangrijk, geen rekenschap! Laat controle op de uitvoering nou net een belangrijke democratische taak zijn van de raad. Nu is dat helaas niet mogelijk.

Waarom lukt het niet om in Helmond een onderzoek te doen naar het zorgoverschot van 2015? Volgende de onderzoekers van Andersson Elffers Felix zijn de argumenten die de gemeente noemt als verklaring van de achterstand ‘zwak’. Ook andere gemeenten, zowel groter dan Helmond (bijvoorbeeld Rotterdam) als kleiner dan Helmond (bijvoorbeeld Teylingen) kon een soortgelijk onderzoek wel uitgevoerd worden. En ook deze gemeenten hadden te maken met de vertragingen vanuit het Rijk, het opzetten van een elektronisch berichten verkeer en het organiseren van zorg in de regio. Dit is de betreffende wethouders aan te rekenen.

Niet eerder zijn wij door het college meegenomen in de vertragingen die zijn ontstaan binnen de zorgadministratie in Helmond. De PvdA is ook verbaasd dat pas in oktober 2016(!) het elektronische berichten verkeer op orde. De raad hierover actief informeren.

Daarnaast zijn wij ook geschrokken toen we lazen dat de Helmondse zorgaanbieders stellen dat de relatie tussen hen en de gemeente de afgelopen twee jaar is verslechterd. Er is (was) zelfs sprake van wantrouwen.

Dit alles, en de zeer manier waarop het college reageert heeft tijdens de behandeling in de commissie, heeft ons ertoe besluiten twee moties van afkeuring in te dienen: Motie van afkeuring wethouder de Leeuw, Motie van afkeuring wethouder van der Zanden

Onze volledige inbreng leest u hier:Onderzoek overschotten zorggeld  Het debat kunt u hier terugzien. (https://helmond.notubiz.nl/vergadering/362170/Gemeenteraad%2027-06-2017).

De fractievoorzitter van de PvdA Helmond was not-amused met het Ondernemingsplan en Begroting van Senzer. “Niet eerder hebben wij zo’n uitgebreide zienswijze gezien op de Begroting en Ondernemersplan van Senzer als vandaag. En juist daarom maken wij ons zorgen over Senzer. Wie draait immers aan de knoppen en wat is de positie van de raad?”, aldus Mohammed Chahim.

Een belangrijke reden hiervoor is het voornemen van Senzer om mensen met een arbeidsvermogen onder de 30% af te stoten. De PvdA wil dat Senzer dit samen oppakt met onze maatschappelijke partners in plaat van deze maatschappelijk taak volledig afstoten.

Mohammed Chahim stelt verder dat “in deze begroting worden fundamentele keuzes worden gemaakt waar we niet eerder over zijn geïnformeerd. Bij dit soort fundamentele keuzes moet er sprake zijn van een voortraject waar de raden, en blijkbaar ook de colleges, van de deelnemende gemeenten in worden meegenomen. Als PvdA betreuren we deze gang van zaken”.

Voor de volledige inbreng klik hier:Zienswijze raad tav Senzer 2018

In Helmond bereiken we slecht 1/3 van de kinderen in armoede via stichting Leergeld. De PvdA Helmond denkt dat dit beter kan. Dit willen we bereiken door de Helmondse organisaties en vrijwilligers die veel met deze doelgroep te maken hebben te vragen ons hierbij te helpen. Daarnaast denken wij dat ook scholen hier een rol in kunnen spelen. Waarom willen we dit? ? Omdat we geloven dat naast onderwijs, het benutten van talenten van kinderen kan helpen de armoede uit te komen. Veel kinderen die opgroeien in armoede hebben ook op dit gebied minder kansen. En dat enkel en alleen omdat ouders de contributie niet kunnen betalen. Met dit structureel geld kunnen we veel kinderen die opgroeien in armoede helpen en dezelfde kansen bieden als alle andere kinderen.

De PvdA pleit ervoor om daarnaast ook de doelgroep uit te breiden naar 130% van het sociaal minimum. Dit omdat bekend is dat de groep tot 130% van het sociaal minimum- door een kleinere bijdrage vanuit het rijk (denk aan huurtoeslag en zorgtoeslag) allemaal maandelijks een flink tekort hebben voor vrije bestedingen. Deze gezinnen hebben vaak geen andere keuze dan als eerste te bezuinigen op de contributie van het voetbal, hockey of tennis. Wij zouden heel blij zijn als het voor kinderen uit deze gezinnen ook mogelijk wordt om deel te nemen aan culturele- en sport activiteiten.

Voor de volledige inbreng klik hier:Uitvoering motie Kindpakket

Vele PvdA-afdelingen, waaronder de PvdA Helmond, hebben vanmorgen het stakende onderwijspersoneel op de basisscholen laten weten dat we hun ondersteunen! Door bij elke school een krat met lekkere rode appels te bezorgen. Met een begeleidende brief, waarin staat dat we een appél doen op (ook onze) landelijke politici om geld vrij te maken voor een goed lerarensalaris. Zie ook: begeleidende brief appelactie PvdA Helmond 27 juni 2017. En met ook onze grote dank natuurlijk aan de vrijwilligers die deze actie mogelijk maakten!

De kandidaatstellingsprocedure voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 is gestart!

(Noot: u dient eerst op de “lees meer” knop hieronder te drukken om daarna de beide links naar de beide documenten te kunnen aanklikken.)

In ” Kandidaatstelling GR 2018 PvdA Helmond ” staat omschreven hoe je je kan kandideren en waar je nadere informatie kan opvragen. In ” 20170224 Profielen GR18 ” staan de profielen van de fractie, raadslid, lijsttrekker, fractievoorzitter & wethouder omschreven.

Annegien Wijnands, afdelingsvoorzitter PvdA Helmond


1 2 3 4 25
PvdA Helmond

Weet wat er speelt in Helmond


 • De eerste Helmondse progressieve borrel (politiek café) in 2016 is een feit. Nu, met een goede opkomst, in de Cacaofabriek in Helmond.