Blog Overzicht

Onlangs is bekend geworden dat het aantal dodelijke slachtoffers van de Q-koorts uitbraak driemaal hoger (in totaal minimaal 74) is dan tot nog toe werd aangenomen en dat het om slachtoffers gaat waarvan Q-koorts als oorzaak van overlijden is vastgesteld en het aantal werkelijke dodelijke slachtoffers waarschijnlijk nog veel hoger ligt. Helaas wordt de diagnose chronische Q-koorts nog vaak wordt ‘gemist’ en als gevolg hiervan er nog minimaal 400 patiënten zijn waarbij de diagnose Q-koorts niet is gesteld, waardoor gepaste behandeling niet kan plaatsvinden. We zien dat er nog steeds (maandelijks gemiddeld minimaal 1) mensen overlijden als gevolg van chronische Q-koorts en het daarmee de verwachting is dat het aantal dodelijke Q-koortsslachtoffers de komende jaren nog fors zal toenemen. De motie van de PvdA fractie, ingediend tijden da raadsvergadering van 29 juni 2016, roept het college op om in navolging van de Provinciale Staten van Brabant, het kabinet te verzoeken om zo spoedig mogelijk nader onderzoek te doen onder risicogroepen met betrekking tot chronische Q-koorts. Daarnaast roept de motie op om een breed onafhankelijk landelijk onderzoek te starten, over de wijze waarop de overheid is omgegaan met  de hulpverlening aan slachtoffers van de Q-koortsuitbraak, met als belangrijkste doel vast te stellen op welke wijze de overheid bij zoönose uitbraken het beste kan omgaan met de zorg voor slachtoffers (inmiddels heeft de ombudsman aangegeven hier onderzoek naar te doen). En als laatste om maatregelen te inventariseren, die onze gemeente kan nemen om de risico’s van Q- koorts en andere zoönose uitbraken in de toekomst te beperken c.q. te voorkomen. De motie ondersteund feitelijk de oproep van PS eerder deze week. De motie werd ingediend namens de PvdA, HA, SP, D66, HH, Plan!, GroenLinks en Lokaal Sterk, en is unaniem aangenomen.

Zie hier voor de motie: PvdA Motie Onderzoek Q-koorts 28 juni 2016

 

Afgelopen raadsvergadering heeft de PvdA fractie in de Helmonds raad een actuele motie ingediend over de (her)indicatie termijn voor mensen met een chronische of progressieve ziekte. De PvdA fractie is van mening dat de indicatietermijn voor toekenning ondersteunende begeleiding (nu tussen 1 en 5 jaar) langer kan. Er zijn gemeenten die werken met een indicatietermijn van 20 jaar. In Helmond hebben wij ook mensen met een levenslange ondersteunings- en begeleidingsvraag (chronisch en progressief zieken). We weten dat voor een groot deel van de doelgroep geldt dat het ziektebeeld in de toekomst niet of nauwelijks (wezenlijk) zal veranderen. Wij denken dat het niet nodig is mensen jaarlijks te belasten met deze administratieve handeling (wellicht kunnen hiermee zelfs geld besparen). Onze motie, ingediend op 29 juni 2016, die roept het college te komen met een voorstel om de indicatie termijn te verlengen en dit voor het eind van het jaar aan de raad voor te leggen. De motie werd werd ingediend namens de PvdA, SP, D66, HH, Plan!, GroenLinks en Lokaal Sterk, en is unaniem door de gemeenteraad aangenomen!

Klik hier voor de motie: PvdA Motie Ondersteunende begeleiding chronisch en progressieve zieken 28 juni 2016

Onze fractie heeft veel werk verzet om het PvdA-geluid tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota goed te laten horen. Fractievoorzitter Mohammed Chahim had een originele tekst geschreven, waarbij elk lid van het College van B&W door hem persoonlijk op zijn/haar functioneren en beleidsterrein werd aangesproken. Bovendien heeft de fractie maar liefst 9 moties ingediend. Zie Tekst voorjaarsnota 31052016 plus PvdA moties. Bijna alle moties zijn door meerdere partijen medeondertekend.

Aangenomen zijn de moties:

 1. Toegankelijkheid gebouwen voor mensen met een beperking (Aangepast: app te onderzoeken)
 2. Kansen pakken met door provincie beschikbaar gestelde financiele middelen
 3. Brug bijstand (omscholing mogelijk maken met behoud van bijstand)

Ingetrokken zijn de moties:

 1. Werkgelegenheid in de leisuresector
 2. Beëindiging gebruik payrollconstructie

En aangehouden zijn de moties (dat betekent dat er niet over is gestemd, maar ze op een later moment alsnog in stemming kunnen worden gebracht):

 1. Voorwaarde sportsubsidie/subsidie geprivatiseerd beheer van gebouwen (het college heeft ons tijd gevraagd om dit te bestuderen)
 2. Fraudewet (college komt snel met een voorstel wat hierop aansluit, heeft daarvoor om tijd gevraagd)
 3. Garantiesubsidies voor evenementen (het college wil dit meenemen in overwegingen evenementenbeleid)
 4. Gezondheidseffecten veehouderij

Op 12 april werden in de Commissie Omgeving onder andere de Woonvisie 2016-2020 en enkele bestemmingsplannen behandeld. Zie bijgaand de debatbijdrage van onze fractie: Debatbijdrage PvdA Cie Omgeving 12 april

In de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 29 maart stonden twee voor de PvdA belangrijke onderwerpen op de agenda: Het Wijkontwikkelingsplan Leonardusbuurt en het Collegevoorstel om de grondprijzen voor sociale woningbouw flink te verhogen. De fractie heeft zich flink ingezet om positieve bijdragen aan deze besluitvorming te kunnen leveren:

Ten aanzien van de leefbaarheid van de Leonardusbuurt, (zie Inbreng PvdA-fractie in Gem.raad 29 maart 2016 t.a.v. WOP Leonardusbuurt )

Ten aanzien van de Grondprijzen Sociale woningbouw hebben we behalve een uitgebreide debatbijdrage ook geprobeerd om door het indienen van enkele goed onderbouwde moties te bereiken dat de extra inkomsten voor de gemeente Helmond (die het gevolg zullen zijn van de voorgestelde verhogingen van de sociale grondprijzen) in de vorm van andere stimuleringsmaatregelen weer volledig zullen terugvloeien naar de doelgroep, te weten de mensen met een smalle beurs. De groep die juist door de huidige (helaas moeten we nu zeggen “de voormalige”!) verlaagde grondprijzen betere mogelijkheden hadden om in leefbare huurwoningen te wonen, of om goedkope koopwoningen te kopen. Helaas zijn onze moties door bijna de gehele coalitie (inclusief SP en GL!) afgewezen. Wij vinden dit in relatie tot het coalitieprogramma en verschillende verkiezingsprogramma’s van coalitiepartijen zo onbegrijpelijk dat we daar een volledig dossier over hebben opgesteld. (zie Inbreng PvdA-fractie in Gem.raad 29 maart 2016 t.a.v. Grondprijzen Sociale woningbouw ) In dit dossier (5 blz., blijf doorscrollen ook als de tekst lijkt afgelopen te zijn!) zijn zowel onze debatbijdrage, onze moties alsmede onze analyse van de stemmingen samengevoegd.

 

Op 22 maart werden er in de Commissie Omgeving 3 belangrijke onderwerpen besproken: het Wijkontwikkelingsplan Leonardusbuurt; het voorstel van het college om de Sociale Grondprijzen aan te passen, en het Afvalbeleidsplan. Over dat laatste moet overigens opgemerkt worden dat dit niet per raadsbesluit vastgesteld hoeft te worden, omdat dat tot de bevoegdheden van het College van B&W behoort. De behandeling van dat laatste punt was dus alleen zodat alle partijen (en insprekers) er hun mening over konden geven. De eerste twee onderwerpen zullen wel nader in de gemeenteraadsvergadering van 29 maart worden besproken.

De fractie heeft veel tijd in een goede voorbereiding voor alle drie de onderwerpen gestoken. Onze bijdragen zijn in de bijlage opgenomen: 2016-03-22 Cie Omgeving 22 maart alle PvdA bijdragen

Bijgevoegd is het verslag van de Algemene Leden Vergadering van afgelopen 16 maart 2016:  Ledenvergadering PvdA Helmond 2016-03-16 verslag

Mea van_Vugt12-211x300

Naar aanleiding van het overlijden van ons oud lid en oud-bestuurslid Mea van Vugt heeft Geert van Maurik een In Memoriam geschreven. Hij heeft dit zowel tijdens de samenkomst op de Natuurbegraafplaats Bergerbos op 12 maart, als tijdens de Algemene Ledenvergadering op 17 maart uitgesproken. U kunt het in de bijlage lezen.  In memoriam Mea van Vugt is niet meer

Hierbij nodigen wij je van harte uit voor het Seminar van het Ouderen Netwerk PvdA over Een rechtvaardig pensioenstelsel voor nu en straks!’, op maandag 21 maart in de Jaarbeurs (het Beatrixgebouw) te Utrecht.  Tijd: Inloop 17.00 met soep en broodjes, Start 18.00 einde 21.00

Het ouderen netwerk wil samen met onze politieke vertegenwoordigers, de Jonge Socialisten, FNV en FNV jongeren met u van gedachten wisselen over Arbeid, Inkomen en Pensioen in het kader van bestaanszekerheid. Hoe verdelen we de koek als het gaat om werk en pensioen. Hoe zorgen we dat er voldoende koek blijft. De wereld verandert. Burgers veranderen mee. Participeren in veranderingen is zelden een knelpunt als er voldoende aandacht wordt geschonken aan het mobiliseren van bereidheid bij burgers en rekening wordt gehouden met gerechtvaardigde belangen. Dit vereist luisteren naar mensen, eerlijk problemen aangeven en vanuit een visie samen antwoorden genereren. Dat vraagt meer dan alleen reageren op de huidige schrijnende gevallen om te voorkomen dat we als PvdA niet achter de feiten aan blijven lopen.

Agenda

 1. Opening

(voorzitter, Fred Plantinga; dagvoorzitter Hans Spekman)

 1. Jongeren versus ouderen? We doen het samen!
 2. (Harm Hofman, ONP), werkgroep Arbeid, Inkomen en
 3. Vakbonden en de toekomst.
 4. (Gijs van Dijk, Chris Driessen FNV)
  1. pensioendiscussie; zekerheid versus flexibel; risico en weinig premie.
  2. kan solidariteit nog over 50 jaar met een globale arbeidsmarkt.
 5. Hoe ziet de jongere het pensioen over 50 jaar

(Esther Crabbendam FNV Jong, Lieke Kuiper JS)

 1. ZZP en het betalen van premie
 2. Individualiteit en solidariteit over 50 jaar
 1. De uidaging van den Haag.

(Jetta Klijnsma, Roos Vermeij)

 1. Pauze
 2. Panel/ discussie Alle eerder genoemde sprekers en alle aanwezigen o.l.v. Hans Spekman
 3. Conclusie
 4. Sluiting

Sprekers/ forumleden:

Fred Plantinga (ONP). Jetta Klijnsma (staatssecretaris), Roos Vermeij (PvdA Tweede Kamerlid), Gijs van Dijk en Chris Driesen (FNV), Ester Krabbendam (FNV jong) Lieke Kuiper en Harm Hofman (PvdA Ouderennetwerk).

Dagvoorzitter Hans Spekman (Fred Cohen)

Aanmelden:

Voor deze bijeenkomst is het noodzakelijk om je aan te melden. Dit kan via de reserveerlijn van de PvdA: 020-5512155. Voor aanmelding heb je het nummer van deze bijeenkomst nodig: 5896. Houd ook je relatienummer en postcode bij de hand. Als je geen relatienummer hebt, word je doorverbonden met een van onze medewerkers (tijdens kantooruren).

Met droefheid moeten wij u allen meedelen dat afgelopen maandag Mea van Vugt is overleden.

Mea heeft in de PvdA afdelingen Venray en Helmond vele bestuurs- en andere functies bekleed. Zie het bijgaande overlijdensbericht voor de details over haar uitvaartbijeenkomst. In de komende ledenvergadering van 16 maart zal ook bij haar overlijden worden stilgestaan.

Onze gedachten zijn bij haar naasten en allen die haar hebben gekend.

met bedroefde groet,

bestuur PvdA Helmond

Overlijdensbericht Mea van Vugt


1 2 3 4 5 6 7 13
PvdA Helmond

Weet wat er speelt in Helmond


 • De eerste Helmondse progressieve borrel (politiek café) in 2016 is een feit. Nu, met een goede opkomst, in de Cacaofabriek in Helmond.