Blog Overzicht

In de raadsvergadering van 9 januari heeft onze fractie bij monde van Mirjam van der Pijl een motie ingediend die het extreem hoge salaris van de voorzitter van de raad van bestuur van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) aankaart.

We hadden namelijk vernomen dat deze voorzitter, van een overheidsinstelling nota bene, een slaris van 697.000,= euro per jaar ontvangt.

De motie refereert aan de Wet Normering Topinkomens die bepaald dat een overheidsfunctionaris niet meer verdienen mag dan een ministerssalaris.

Helmond onderschreef al eerder deze wet. Met het gegeven dat Helmond (bijna alle) zaken doet met de BNG én aandeelhouder is gaf dat alle reden om hier actie op te ondernemen.

Met de motie hebben we het college opgeroepen om namens de gemeente Helmond het bestuur van de BNG de vragen te onderzoeken hoe dat salaris zo snel mogelijk in overeenstemming gebracht kan worden met de Wet Normering Topinkomens.

Onze motie werd mee-ingediend door de SP en Helmond Aktief en uiteindelijk door de volledige raad, unaniem dus, aangenomen.

Zie hier voor de motie: Motie PvdA beperking topsalaris BNG-bestuurder 20180109

De PvdA Helmond roept op tot zelfcontrole en financiële transparantie van politieke partijen in Helmond. Met elkaar zijn we ons bewust van, en zetten we ons in voor, een schone gemeenteraad zonder criminele inmenging. Vandaag stuurden wij deze brief aan burgemeester Blanksma en vroegen we haar dit gesprek op korte termijn aan te gaan: Oproep PvdA Helmond voor financiele transparantie in de politiek 20180115

De Scouting Jan Baloys te Stiphout is een goed lopende scouting, met veel goedwillende vrijwilligers, en veel enthousiaste kinderen. Helaas vertoont hun blokhut de nodige gebreken. De gemeente is daarvan al lang op de hoogte. Er is ook al lang overleg gaande over allerlei mogelijke verbeteringen, maar helaas zijn ze nog steeds niet verholpen. Onze PvdA-fractie is de scouting te hulp geschoten: Burgercommissielid Hans de Mare heeft na intensief overleg met de scouting raadsvragen gesteld. (zie Vragen PvdA over Scouting Jan Baloys Stiphout 20180107), en heeft vanmorgen samen met Maarten Clement van de scouting een rondleiding en toelichting aan het ED verstrekt. (zie hier voor het artikel wat zojuist op de website van het ED is verschenen). En nu maar hopen dat onze hulp zal bijdragen aan een spoedige verbetering van de blokhut van Scouting Jan Baloys!

In een enthousiaste en drukbezochte Algemene Leden Vergadering heeft de PvdA Helmond op 20 december 2018 de Kandidatenlijst voor de Gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 vastgesteld.

Zie hier: Kandidatenlijst PvdA Helmond GR 2018 voor de volledige lijst.

 

De Algemene Leden Vergadering van 13 december heeft het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 behandeld. Na enkele goede inhoudelijke discussies is het door het bestuur voorgestelde concept-programma nog op enkele kleine punten aangepast, en daarna vastgesteld. Zie hier: Verkiezingsprogr PvdA Helmond 2018 voor het vastgestelde programma. Het programma zal – zonder inhoudelijke wijzigingen – nog van een mooie lay-out worden voorzien, waarna de definitieve versie ook op deze website zal worden geplaatst.

In de Raadsvergadering van 2 december 2017 heeft de PvdA-fractie een motie ingediend die het college oproept om er bij de regering op aan te dringen om het instrument “subsidie loonkosten voor werknemers met een arbeidsbeperking” niet te beëindigen maar voort te zetten. Zie hier die motie: Motie PvdA behoud instrument loonkostensubsidie 20171202, die unaniem door de gemeenteraad is aangenomen. Het college heeft die motie vlot uitgevoerd. Zie hier de brief die de gemeente Helmond naar de verantwoordelijke staatssecretaris heeft gestuurd: Brief behoud Loonkostensubsidie aan staatssecr T van Ark

Het lijkt er op dat de gemeente Helmond bij de 132 Nederlandse gemeenten hoort die belachelijk hoge rentetarieven hanteert voor sociale leningen! En dat terwijl het ook anders kan! Lees daarom hier de vragen die onze fractie daarover vandaag aan het College heeft gesteld: Vragen _a_sociale leningen PvdA Helmond 20171218

Het bestuur van onze afdeling heeft het bovenste deel van de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in concept vastgesteld. De leden van onze afdeling zijn hierover op 24 november per mail geïnformeerd. Hieronder treft u het persbericht hierover aan, waarin ook informatie over de verdere procedurele voortgang is opgenomen:

Het thema van onze lijst is: PvdA Helmond: voortbouwen op sterke basis én vernieuwen    

Mohammed Chahim is beoogd lijsttrekker van de Helmondse PvdA tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Chahim was in 2014 ook lijsttrekker en zit sinds 2006 in de gemeenteraad, momenteel als fractievoorzitter van de PvdA-fractie.

Met Nathalie Peijs op de tweede plek van de concept-lijst kiest de PvdA voor vernieuwing. Nathalie Peijs is zelfstandig adviseur en manager en was tot met 2017 jarenlang, op het sociaal domein, werkzaam bij de gemeente Helmond.

Op de plekken drie tot en met vijf staan het ervaren raadslid Mirjam van der Pijl, die graag voor de derde keer tot raadslid zou worden gekozen en de burgercommissieleden Thom van den Brule (teamleider in de geestelijke gezondheidszorg) en architect Hans de Mare. Daarmee is een groot deel van de huidige fractie die uit vijf leden (3 raadsleden, 2 burgercommissieleden) in de top van de kandidatenlijst terug te vinden. Het vijfde huidige fractielid, Neco Kaygisiz, heeft aangegeven geen nieuwe periode als raadslid te ambiëren.

Ook op de plaatsen zes tot en met acht is er gekozen om ruimte te geven voor nieuwkomers in de politiek. Op plaats zes staat ondernemer Duran Kurumli, op plaats zeven Hassana Kadaoui (werkzaam bij de Rabobank en bestuurslid van wijkraad Centrum) en op plek acht Bregje Kerssemakers, die werkzaam is bij de gemeente Eindhoven. Op plek negen is oud-raadslid Karim Ajouaou terug te vinden en plek tien is gereserveerd voor jongeling Mohamed Beladel.

De concept-kandidatenlijst is opgesteld door een commissie onder leiding van oud-Kamerlid Henk Leenders. Met deze concept-kandidatenlijst kiest de PvdA Helmond voor het behouden van ervaring en het geven van ruimte aan vernieuwing. De ledenvergadering van de PvdA afdeling heeft vooraf nadrukkelijk de wens voor een goede mix tussen ervaren fractieleden en nieuw talent uitgesproken. De concept-kandidatenlijst wordt nog aangevuld met lijstduwers. De leden van de PvdA Helmond stellen de concept-kandidatenlijst vast tijdens de ledenvergadering van 20 december 2017.

Concept-kandidatenlijst PvdA Helmond:

  1. Mohammed Chahim
  2. Nathalie Peijs
  3. Mirjam van der Pijl
  4. Thom van den Brule
  5. Hans de Mare
  6. Duran Kurumli
  7. Hassana Kadaoui
  8. Bregje Kerssemakers
  9. Karim Ajouaou
  10. Mohamed Beladel

De PvdA-fractie zet vragen bij het voorstel van het College om een hoog torengebouw tussen het Havenpark en het Havenplein te gaan realiseren. Wij zijn niet tegen bebouwing naast het Havenpark, maar wij zijn van mening dat er eerst een goede studie naar alle mogelijke locaties moet worden verricht, en dat dit onderwerp belangrijk genoeg is om in de gemeenteraad te bespreken. Wij zijn warm voorstander van het op korte termijn realiseren van het Havenpark zelf, maar vinden wel dat er voorlopig voldoende ruimte aan de randen moet worden overgelaten om bebouwing op verschillende plekken te realiseren.

Ons burgercommissielid Hans de Mare heeft een beperkte variantenstudie naar mogelijke verschillende locaties voor randbebouwing opgesteld. En heeft namens onze fractie het College hierover een aantal vragen gesteld. Klik hier voor het bekijken van deze vragen, en klik hier voor het bekijken van het studietje.

Bij de begrotingsbehandeling heeft de PvdA zich weer sterk gemaakt om op een aantal gebieden de belangen van zwakkeren in onze samenleving te beschermen. Onze fractievoorzitter Mohammed Chahim heeft een uitgebreide debatbijdrage opgesteld, en daarin moties over Behoud instrument loonkostensubsidie, ‘Goed voorbeeld doet volgen’ solidariteitsfonds onderwijs en een Jongerenperspectieffonds ingediend. Deze drie moties zijn (bijna) unaniem door de gemeenteraad aangenomen! Zie hierbij de volledige debatbijdrage, waarin deze moties zijn opgenomen: Bijdrage PvdA Helmond begroting 2018


1 2 3 4 14
PvdA Helmond

Weet wat er speelt in Helmond