Blog Overzicht

Afval scheiden

 

In de vorige Gazet stond bij het voorwoord een fraaie foto van vele lege flessen die rondom de overvolle glasbakken waren neergezet na de jaarwisseling. Eén van de te trekken conclusies is dat er flink gedronken was tijdens de kerstdagen  en de jaarwisseling. Als je goed kijkt valt er nog een conclusie te trekken: Dierdonkers scheiden hun afval goed! Niet alleen brengen zij massaal hun overbodig glaswerk naar de glasbak maar zelfs als de bakken vol zijn, scheiden zij de rondom die bakken geplaatste flessen en potten keurig in groen en wit glas! Ik vind dat u een compliment verdient wijkgenoten!

Dat keurig scheiden van het afval is overigens iets dat we in Dierdonk met de rest van de Helmonders gemeen hebben. In de onlangs uitgebrachte resultaten van een landelijke monitoring kwam Helmond naar voren als stad waar bovengemiddeld goed werd gescoord op gescheiden afvalinzameling! De ophaaldienst van het Kringloopbedrijf werd hierbij geprezen om hun frequente ophaaldienst van oud papier en hierbij sluit ik mij graag aan.

Ook plastic wordt bovengemiddeld goed ingezameld in Helmond. Dat deze inzameling populair was onder onze stadgenoten wist ik al. Niet voor niets diende onze PvdA-fractie in november een motie in om de uitgifte van de inzamelzakken gemakkelijker en effectiever te maken. Ik was al door veel mensen aangesproken over de hoeveelheid zakken die zij ontvingen (vaak te veel) en het feit dat zij deze niet konden teruggeven, of dat zij alleen extra zakken konden halen op het stadskantoor.

Gelukkig lag er al een plan klaar om de uitgifte via de supermarkten te regelen. Ook bij AH in Dierdonk kunt u dus voortaan inzamelzakken voor plastic-afval ophalen.

De onderzoeksresultaten wezen overigens ook nog eens op de besparing op de afvalstoffenheffing die gescheiden inzameling oplevert, vele tientjes per huishouden per jaar kan dat schelen!

Er zijn mensen die denken dat “het milieu” uit de mode is. Dat blijkt gelukkig niet waar te zijn! Ook mijn artikeltje over zwerfafval langs de wegen leverde destijds veel reacties op. Het vergt vaak maar een kleine inspanning; lege verpakkingen mee naar huis nemen, lege flessen naar de glasbak brengen, plastic in de speciale zakken doen en het blijkt zoveel (gemeenschaps-) geld uit te sparen.

Dierdonkers: ga zo door, met een kleine moeite spaart u niet alleen het milieu maar ook uw portemonnee!

 

Mirjam van der Pijl

Raadslid PvdA Helmond


 

 

Annegien WijnandsWoensdagavond 1 juli jl. is Annegien Wijnands (47 jaar) door de algemene ledenvergadering van de PvdA Helmond gekozen tot nieuwe voorzitter van de afdeling.

De vorige voorzitter, Thom van den Brule, trad tijdens de bestuursvergadering van 20 mei jl. al terug en sindsdien was Wijnands interim-voorzitter.

Thom Van den Brule was 5 jaar voorzitter van de PvdA Helmond, maar kon vanwege zijn nieuwe baan naar zijn gevoel niet voldoende tijd vrij maken voor het voorzitterschap van de afdeling. Van den Brule blijft wel als algemeen bestuurslid verbonden aan de PvdA afdeling Helmond.

Annegien Wijnands heeft een lange staat van dienst binnen de PvdA. Ze was lid van Provinciale Staten (2007-2013 en 2014-2015), waaronder lijsttrekker (2011) en fractievoorzitter (2011-2013). In 2013-2014 was Wijnands wethouder in Nuenen en vanaf juli 2015 vervangt ze de PvdA-wethouder in Dongen vanwege zwangerschapsverlof.

Er zijn woensdagavond ook twee nieuwe bestuursleden toegetreden: Luc Sleegers en Ben Nijp (aspirant-bestuurslid)

Het bestuur van de PvdA Helmond bestaat nu uit 8 leden:

 • Annegien Wijnands: voorzitter
 • Stijn Smeulders: vice-voorzitter
 • Thom van den Brule: algemeen bestuurslid
 • Leo Klaassen: algemeen bestuurslid
 • Hans de Mare: algemeen bestuurslid
 • Abdel Tijani: algemeen bestuurslid
 • Luc Sleegers: algemeen bestuurslid
 • Ben Nijp: algemeen bestuurslid (aspirant)

——

Nadere informatie bij Annegien Wijnands 06-22779341

Geacht college,

Het ED heeft op 26 juni en artikel gepubliceerd m.b.t. de ‘kinderbende’ in Helmond. Het zou gaan om een groep kinderen, die verdacht wordt van groepsmishandeling, intimidatie en diefstal. Inmiddels zijn 5 kinderen opgepakt. Daarnaast lezen wij dat de groep mogelijk groter is. De groep zou zich onder ander schuldig hebben gemaakt aan dertien mishandelingen, waarvan er een eind april heeft plaatsgevonden. Wij zijn enorm geschrokken van dit bericht en hebben als fractie de volgende vragen:

 • Wanneer zijn hierover signalen binnengekomen bij de gemeente (via jongerenwerk, wijkvereniging, burgers etc.)?
 • Hoelang speelt dit al in de wijken Dierdonk en Helmond-Noord?

De burgemeester stelt dat de gemeente een dringend beroep doet op de ouders en indien zij hun verantwoordelijkheid niet nemen, dan treft men vervolgstappen. In de krant lezen we dat een van de ouders ‘het overdreven’ vindt haar kind is opgepakt door de politie.

 • Heeft u/bent u van plan om gesprekken te voeren met de ouders van de daders?
 • Wat zijn de (wettelijke) mogelijkheden indien de ouders niet willen meewerken? Kunt u ons iets vertellen over het in te zetten traject?
 • Zijn deze kinderen/gezinnen bekend bij het CJG of ander hulpverlenende instanties?

In de krant lezen we dat bij een van de mishandelingen sprake is van negen daders.

 • Kunt u aangeven hoe de samenstelling van deze groep is; omvang, leeftijd, geslacht, etniciteit, etc?
 • Kunt u ons vertellen wat de oorzaak is van dit hardnekkige probleem?
 • Kunt u ons vertellen wat het resultaat is van de huidige inzet; Shouf Kedemk, straathoekwerk, jongerenwerk en Veiligheidshuis. Heeft deze de reguliere inzet voldoende effecten gesorteerd?
 • Zo nee, bent u bereidt om te kijken naar alternatievenoplossingen en bijvoorbeeld, de kracht van het eigen sociaal netwerk/ gemeenschap aan te spreken, te ondersteunen en te faciliteren?
 • Is er enig beeld over het aantal slachtoffers van deze groep?
 • Zijn er gesprekken gevoerd met de slachtoffers en ouders van slachtoffers?

Groet,

Mohammed Chahim

Namens de PvdA Fractie

Inbreng PvdA Peel 6.1 16 juni 2015

Peel6-1Voorzitter, samen met D66, FVvL, Lokaal Sterk en Senioren2013 hebben wij dit interpellatie debat aangevraagd. Wij waarderen het, dat dit op zo’n korte termijn is gehonoreerd.

Het college van B&W informeert ons op 27 mei 2015 dat er met betrekking tot de Peel 6.1 twee besluiten zijn gevallen:

 1. De aansturing gaat over van de stuurgroep naar de inhoudelijk wethouders
 2. Er is besloten een gedeelte van de beoogde samenwerking voorlopig niet door te laten gaan.

Voor mijn fractie bestaat er onduidelijkheid over wat de oorzaken zijn/waren voor het college om terug te komen op het besluit van de raad van 7 mei 2013. Er heerst onrust bij de ambtenaren en vanuit de Peelgemeenten komen er signalen dat Helmond ‘de samenwerking in een keer teniet doet’ en ‘Helmond geen ambtenaren wil inbrengen’. Dit is samengevat de aanleiding voor dit interpellatiedebat.

Er wordt gesteld dat de aansturing nu gaat gebeuren door de inhoudelijke wethouders, maar met betrekking tot de inhoud en de uitvoering van de specifieke taken was dit toch altijd al de bedoeling? Om te voorkomen dat iedereen op zijn eigen eiland opereert is afstemming nodig en juist daar is de stuurgroep voor bedacht.

1) Graag een reactie vanuit het college.
Wij vrezen dat met het inslaan van deze weg er straks (helaas) geen sprake is van een Peel 6.1. samenwerkingsverband, maar om een bos van gemeenschappelijk regelingen waar de raden noch burgers niet wijzer van worden. In de commissie hebben wij hier als PvdA ook een punt van gemaakt. Het lijkt erop dat de vele gemeenschappelijke regelingen die als een tussen oplossing zijn gepresenteerd nu definitief worden. Dit lijkt mijn partij niet de bedoeling.

2) Hoe kijkt het college en de coalitiepartijen hiertegen aan?
Voorzitter, ik wil nu vervolgens stilstaan bij de manier hoe dit proces tot nu is verlopen en de keuzes die daarbij zijn gemaakt. Hierbij richt ik mij in eerste instantie tot u als voorzitter van dit college en daarnaast zullen er een aantal vragen zijn voor de coalitie.

3) Sinds wanneer speelt dit binnen het college? En voor de coalitie: Is dit onderdeel geweest van de coalitieonderhandelingen?
Voorzitter, de brief van het college van Deurne van 29 april 2015 geeft aan dat er sprake is van besluitenloosheid in uw college. Eerst uit het college twijfel m.b.t. de paddenstoelen nota, dan schaart het college zich er weer achter en tenslotte op 17 april 2015 geeft het college aan zich hier toch niet in te kunnen vinden.

4) Het lijkt erop dat er onenigheid is ontstaan in het college met betrekking tot de Peel 6.1. Zit het college met betrekking tot dit dossier (nog) wel op één lijn?
Voorzitter, In de vergadering van 7 mei 2015 heeft u gemeld dat u verder wilt gaan dan ons alleen informeren. U wilde graag weten wat wij als raad vinden, want dan zouden wij betrokken zijn. Maar ondanks dat dit onderwerp iedere commissie BE op de agenda staat en er dus alle ruimte was ons in te lichten, is dit nooit gebeurd. Laat staan dan wij mochten meedenken over een mogelijke oplossing. Ik heb de commissie notulen erop nagelezen en constateer dat wij als raad niet zijn meegenomen in dit dossier. Tijdens de vergadering van 21 mei heeft u gesteld dat ‘Helmond over haar problemen gaat’, maar niet dat er sprake zou zijn van problemen in dit dossier. Twee dagen later stond hier de krant van vol. In de vergaderingen hiervoor was met uitzondering van de mededeling dat de peelgemeenten ‘constructief ‘met elkaar aan het werken zijn, niet veel te melden.

In een reactie van mijn fractie op vragen van onze klankbordgroep-leden (Ellen Niessen en Sandra Strijkel) in september 2014 antwoorden wij o.a. dat “De schakelfunctie die de KBG bekleedt vinden wij belangrijk. Signalen van de stuurgroep, de werkgroepen, de ambtelijke diensten naar de raden en omgekeerd, kunnen via de KBG goed worden doorgegeven in een vroeg stadium en zonder eerst de officiële cycli van raadsvergaderingen te moeten doorlopen. Sondering van voorstellen is ook een mogelijkheid die wel snel via KBG en maar moeizaam via de diverse raden kan plaatsvinden. De samenstelling van de KBG is zodanig dat zij boven de partijen staat en dat maakt de KGB een orgaan dat politieke uitspraken kan doen zonder een politieke lading die aan een of enkele partijen wordt gekoppeld.

Tot onze grote verbazing is ook de klankbordgroep, die speciaal is opgericht op advies van de stuurgroep om de raden mee te nemen in het transitieproces, niet betrokken.

5) Wat is dan het nut van het hebben van zo’n klankbordgroep?
Overigens gaven wij in die reactie ook al aan dat na de drie decentralisaties het de bedoeling is dat gezocht wordt naar meer vormen van intensieve (ambtelijke) samenwerking tussen de 6 Peelgemeenten en dat de KBG ook in de toekomst zeker nog een functie kan hebben.

Het college stelt dat we te maken hebben met een complex dossier en dat het voor Helmond een flinke opgave is. De gemeente wordt geconfronteerd met enorme frictiekosten en het organiseren en laten landen van de decentralisatie is een hels karwei.

6) Wisten wij dit twee jaar geleden ook al niet? Waarom komen we hier nu pas mee?
Dat we ons nu focussen op de decentralisaties lijkt mij prima. Dit is overigens in 2013 ook al afgesproken, maar om nu een pas op de plaats te maken met betrekking tot de business cases lijkt mijn fractie, zonder hier uitvoerig met elkaar in de raad over te hebben gesproken, onverstandig.

Sinds het vaststellen van de nota zijn er veel stappen gemaakt en is door Helmond en de peelgemeenten veel tijd en energie gestoken in de peelsamenwerking.

7) Wij vragen ons oprecht af hoeveel tijd en geld hier in is gestoken en met de zet van het huidig college verloren gaat?
Waarom na vier maanden concluderen dat het anders moet, vinden wij vreemd. Laat het tot wasdom komen. Een pas op de plaats maken en nu focussen op de 3D, maar daarna ook de andere taken samen oppakken. Het is al snel 1 januari 2016 en dan horen wij de 3D op orde te hebben.

8) Wat zijn nou inhoudelijk de argumenten om hierop terug te komen. En graag meer dan enkel de frictiekosten en de grootte van de operatie? Ik kan u vertellen dat dit in verhouding ook voor de andere peelgemeenten geldt!

9) Overigens hoe verhouden die frictiekosten zich eigenlijk ten op zichtte van de besparingen door de samenwerking te intensiveren, door meer zaken samen te regelen?
Het intensiveren van de decentralisaties draait om het verbeteren van de 4K’s (Kosten, Kwaliteit, Klantgerichtheid en Kwetsbaarheid). Daarbij spelen ontwikkelingen in het takenpakket (3D) een centrale rol, maar daarnaast zeker ook Economische, Financiële en Bestuurlijke ontwikkelingen. En juist op dit vlak trapt u op de rem.

10) Graag een reactie van het college.
Wij betreuren het dat wij geen deelgenoot zijn gemaakt van ‘het probleem’ ook al is dit probleem ons niet helemaal helder. Wij zouden het goed hebben gevonden om samen met het college deze uitdaging aan te pakken en samen te zoeken naar een oplossing. Op deze manier zorg je voor betrokkenheid en transparantie. De nieuwe vorm van besturen die dit college aankondigde heeft mijn fractie helaas ook op dit dossier niet kunnen vinden. Sterker nog, we voelen ons buitenspel gezet.

Tot slot voorzitter, het bevreemd ons dat de argumenten van destijds om te komen tot een intensivering van de samenwerking van de Peel 6.1 nu tegenovergesteld gebruikt worden, en juist de argumenten lijken te zijn om nu een pas op de plaats te maken. De opzet was dat de 6 gemeenten elkaar zouden helpen. Samen sterk. Als er één in de problemen komt is het ook het probleem van de anderen. Maar dan betekend dat ook dat je je niet als gemeente kunt terugtrekken uit een lopend proces omdat je op een onderdeel een probleem tegenkomt dat je zo nodig zelf wilt oplossen, zeker niet als daarmee het oplossen van een probleem van andere gemeenten frustreert.

Presidium gemeenteraad Helmond

cc college en raad

Helmond, 10 juni 2015

Geacht presidium,

Peel6-1De fractie van de PvdA, Lokaal Sterk, D66, FVvL en Senioren 2013 hebben zich enorm gestoord aan de gang van zaken rondom de Peel 6.1.

In raadsinformatiebrief 32 lezen wij, dat de focus van Peel 6.1 op dit moment komt te liggen bij Wmo, Jeugd, Bijzondere Bijstand, Minimaregelingen en Schulddienstverlening. Er is unaniem door de gemeenten besloten dat er voorlopig geen businesscases worden toegevoegd aan Peel 6.1.

Blijkbaar loopt de samenwerking stroef. Wij betreuren het dat wij niet deelgenoot zijn gemaakt van ‘het probleem’!

Met verbazing lezen wij in de brief van het college van Deurne, d.d. 29 april 2015, aan het college van Helmond, dat het college van Helmond zich niet kan vinden in de Paddenstoel-nota 2013. Een nota die vastgesteld is door de zes gemeenteraden in de Peel!

Op 24 maart 2015 bevestigde het college van B&W van Helmond aan het college van B&W van Deurne, dat alle taken uit de overeengekomen businesscases worden overgebracht naar de GR Peel 6.1. Daarna lezen wij, dat op 17 april 2015 het college van B&W van Helmond de rechtspositionele overgang van medewerkers naar de GR Peel 6.1 ter discussie heeft gesteld. In dezelfde brief meldt het college van B&W van Deurne, dat zij voorlopig haar ambtelijke inzet in het governance-deel in ‘redelijkheid’ reduceert.

Kortom, er is kennelijk al sinds maart 2015 onenigheid m.b.t. de uitgangspunten van de GR Peel 6.1. Wij constateren, dat wij als raad pas op 27 mei 2015 summier zijn geïnformeerd, niet deelgenoot zijn gemaakt van het ‘probleem’ en enkel zijn geconfronteerd met ‘de oplossing’. In geen enkele commissievergadering van Bestuur en Economie (voorheen Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden), waar de stand van zaken m.b.t. de Peel 6.1. een terugkomend agendapunt is – zijn wij op de hoogte gebracht van de in de brief van Deurne beschreven problemen.

De fractie van de PvdA, D66, FVvL, Lokaal Sterk en Senioren 2013 zijn ontevreden over de gang van zaken en willen duidelijkheid van het college. Wij vragen daarom een interpellatiedebat aan met het college van B&W. Daar willen wij zowel inhoudelijk als procesmatig de gang van zaken aan de orde stellen. Wij verzoeken u dit interpellatiedebat te laten plaatsvinden tijdens een extra raadsvergadering op dinsdag 16 juni 2015 om 19:30u.

Met vriendelijke groet,

PvdA
Mohammed Chahim

D66
Noureddine Zarroy

Senioren 2013
Sandra Stijkel

FVvL
Henriëtte Verouden

Lokaal sterk
Harrie van Dijk

Inleiding
Voorzitter, het huidige college zit er nu ruim een jaar. Dus een goed moment om samen een rapport op te stellen.

Ik ga beginnen met het bezuinigingsplan. Het college gaf bij de begroting 2015 aan dat er flink bezuinigd en gaf op hoofdlijnen aan waar en bezuinigd moest worden. Men deed nog een mislukte poging om alternatieve bezuinigingsvoorstellen te presenteren, maar stiekem was het allang beklonken. De belofte uit het coalitieakkoord om in samenspraak met de raad tot de bezuinigen te komen, bleek in de praktijk niet veel voor te stellen.

Men kreeg de voordeel van de twijfel van mijn fractie en we waren enorm benieuwd naar de uitkomsten van de gesprekken van de stad. Het doel van het college was dan ook om “samen zoeken naar innovatieve mogelijkheden om vorm te geven aan de bezuinigsopgave”. De resultaten hiervoor zouden hun uitwerking vinden in de voorjaarsnota 2014. Het college wil ‘onontkoombare’ knelpunten ‘definitief’ oplossen. Onze fractie heeft dat helaas niet teruggelezen in de voorjaarsnota en we vrezen dat met de koers waar nu voor gekozen is, de raad vaak geconfronteerd zal worden met tegenvallen.

Wijkaccommodaties
Laten we beginnen met de bezuiniging op de wijkaccommodaties. Mijn fractie was benieuwd naar de invulling van de bezuiniging op de wijkaccommodaties van €500.000. Wij denken, net zoals het vorige college in 2011, dat dit niet haalbaar is (ik verwijs naar mijn inbreng tijdens de begroting). Het college kiest ervoor om dit in eerste instantie volledig te boeken op de beheerkosten. Mocht dit niet lukken dan gaan we ook kijken naar het eventueel sluiten van accommodaties. Het college komt nog met een details uitwerking en gaat nog onderzoeken wat nog meer kansen zijn voor wijkaccommodaties (denk aan para-commercie) en zien kansen om het beheer te koppelen aan het op te richten Stadsleerbedrijf. Toen ik dit las viel ik bijna van mijn stoel voorzitter. Ik heb me echt afgevraagd wat het college het afgelopen half haar heeft gedaan? Deze bezuiniging raakt de sociale structuren in onze stad in het hart! Het moet toch niet zo lastig zijn om uit te zoeken wat maximale bezuiniging die te behalen is op beheer? Hoe eerder we bewoners kunnen informeren over mogelijke sluiten, hoe meer men zich hierop kan voorbereiden. Doe je dit pas tijdens de begrotingsbehandeling van 2016, dan krijgen vrijwilligers wel heel weinig en de teleurstelling zal alleen maar groter zijn. Over paracommercie kan mijn partij ook de nodige opmerkingen maken. Nog los van de bezwaren van (horeca)ondernemers, lijkt mij de ligging van de meeste wijkaccommodaties niet ideaal, denk aan de overlast die kan ontstaan.

Voorzitter, dit is niet het enige open-eind die wij kunnen terugvinden in de voorjaarsnota.

 • De bezuiniging op cultuur kan niet per 1 januari worden ingeboekt, maar pas in 2019.
 • Waar eerst sprake was van bezuinigen op professionele instellingen, waar mijn partij uitdagingen zag/ziet, maar wel kon steunen gezien de omstandigheden. Echter zien wij dat de reguliere cultuur-budgetten nu ineens met €370.000 worden verlaagd. Juist in posten die de afgelopen jaren zeer succesvol bleken. Juist projecten bedacht vanuit de stad, waar co-creatie centraal stond! U kunt begrijpen dat wij het hier mee oneens zijn.

Wat me ook stoort voorzitter, is dat het bezuiningsoverzicht niet is ge-update. Die €450.000 op cultuur gaan we sowieso niet halen. Hoe gaat het college primair hiermee om, want we hebben met meer risico’s en onzekerheden te maken. Gaan we teren op onze reserves of blijft iedere bezuiniging staan binnen het programma. Ik wil het college ook vragen over hoe zijn de

Peel 6.1.
Een meer actuele open-eind is toch echt de uitvoeringsorganisatie Peel 6.1. Wij lezen in de krant dat de Peelgemeenten er met elkaar uit zijn. Er is besloten het toekomstig Werkbedrijf niet onder Peel 6.1 te laten vallen. Hoppa, besloten door de colleges van B&W in de Peel. U leest het niet door de raden van de Peelgemeenten, maar door de colleges. Wat nu de oorzaak was of dilemma waar het college mee zit, daarover zijn we niet ingelicht. De berichten of RIBs vanuit het Helmondse college staan haaks op de opmerkingen van B&W uit andere peelgemeenten. “Helmond zou geen ambtenaren willen inbrengen”, “De samenwerking wordt door Helmond in een keer teniet gedaan” De gemeente Deuren kwam met een brief of “Helmond nog wel achter de uitgangspunten van de Peel 6.1 zou staan?” Ik vertrouw erop dat wij als raad, in het kader van transparantie, een kopie van die brief ontvangen? Ook wordt er gesuggereerd dat de nieuwe samenstelling van het Helmondse college hier debet aan is. Ik zou graag een reactie hierop willen horen van de wethouders van de SP en GL. Dit vind ik nogal een verwijt en in de politiek betekend zwijgen helaas instemmen. Voorzitter, dit alles heeft te maken met vertrouwen en ik vrees dat ons image een grote deuk heeft opgelopen met onze vrienden van de Peelgemeenten. Oh nog een korte twee korte vragen: wanneer mogen wij, in het kader van democratische legitimiteit, meebeslissen over de Peel 6.1 en wat betekend dit mogelijke verschil van inzicht financieel? Of is hier ook al in de Jaarrekening van 2014 rekening mee gehouden J.

Zwembad
Het vorige college beloofde ons dat er voor maart 2010 met een voorstel zou komen. Helaas heeft dit niet veel gebracht. Het huidige college gaat een stap verder met haar belofte. Het college streeft naar het realiseren, ja mensen, realiseren van een nieuwe zwemvoorzieningen , maar gaat uit van particulier initiatief (het komt uit de lucht vallen). Voorzitter, we vinden een nieuwe zwemvoorziening belangrijk voor onze stad en vragen het college iets minder vrijblijvend met dit onderwerp om te gaan. Hoe lang blijven we wachten op zo’n initiatief?

Grondbeleid

Voorzitter, op pagina 20/21 lees ik dat de gemeente haar grondexploitatie wil verbeteren. Mooi. Hierbij schrijft het college “kan gedacht worden aan het tegen het licht houden van lopende overeenkomsten”. Het college twijfelt blijkbaar of dit gedaan moeten worden. Voorzitter, dit lijkt mijn partij een must-do. Het dossier Suytkade, heeft mijn fractie wederom doen afvragen of wij of voldoende informatie beschikken om college besluiten in dit dossier goed te kunnen beoordelen. Dit lijkt mijn partij een perfect onderwerp om te laten onderzoeken door de rekenkamercommissie, maar laten we dit volgende week verder bespreken.

Sociaal Innovatief Fonds
Tijdens de begrotingsbehandeling vroeg ik mij af waarom dit niet toegankelijk was voor gewone Helmonders. Ik zei toen “Wij hopen namelijk dat dit fonds juist makkelijk te bereiken is voor de inwoners van de stad die op eigen initiatief de 0-lijn binnen de decentralisatie willen verbeteren. Ik kan mij herinneren dat ik gelezen heb dat initiatieven uit de maatschappij de kans krijgen om iets met dat sociaal innovatief fonds te doen”. Wethouder VAN DER ZANDEN antwoorde hierop : Dan heeft de heer Chahim het niet goed gelezen.” Goed om te lezen dat het college daar in ieder geval op is teruggekomen! Nu sluit het zich weer volledig aan bij ons eigen verkiezingsprogramma. Mijn tijd is beperkt en ik zou graag verder op dit sociaal innovatief fond willen ingaan, zeker met betrekking op de uitvoering. Ik neem aan dat we dit ook nog in de commissie zullen bespreken?

Leonarduswijk
Goed dat eindelijk ook de in de Leonarduswijk wordt geïnvesteerd.

Moties
Dan tot slot wil ik een aantal moties aankondigen:

 • Motie Kansen provinciale bestuursakkoord ‘Beweging in Brabant’
 • Motie omleiding N279 om Dierdonk
 • Motie ondertunneling spoorwegovergangen
 • Motie opschorten ouderbijdrage Jeugd-GGZ
 • Motie vervangen sluis 8 & herinrichting bedrijventerrein Hoogeind

Bijlages:

PvdA Helmond Bijdrage Begroting 2015
Het begon zo mooi. Het coalitieprogramma sprak van een nieuwe bestuursstijl. Er staat in en ik citeer: presenteren wij bij de begroting 2015 een pakket met bezuinigingsmogelijkheden dat de omvang van de bezuinigings-taakstelling ruim overschrijdt. Dit geeft u ruimte om op basis van alternatieven keuzes te maken. En: De uitwerking van de bezuinigingen krijgt dan zijn definitieve beslag in 2015 als wij de voorjaarsnota bespreken”
Voorzitter als ik dit citaat naast de begroting leg –moet ik concluderen dat de eerste belofte helaas niet is vervuld. Nou zijn er, naast de door het college voorgestelde bezuinigingen, nog alternatieven gepresenteerd die gezamenlijk de bezuinigings-taakstelling overschrijden. Wij nemen deze lijst niet serieus, en we vragen ons oprecht af of het college dit wel doet.
Eerst de bezuinigingen uit de begroting: Vanwege de verkiezingen van een nieuwe raad en college is geen voorjaarsnota gemaakt en heeft het proces van visie op de stad en prioritering niet plaatsgevonden dit jaar. Bezuinigingen op hoofdlijnen zijn dus niet vastgesteld. De begroting is doorgaans een invulling van die hoofdlijnen. Het ontbreken van een voorjaarsnota was onvermijdelijk, maar de raad had met voldoende alternatieve bezuinigingen een richtinggevende keuze kunnen maken. Dit past meer bij het dualisme . Wij vragen het college om bij de verdere invulling van de bezuinigingen wel degelijk de raad te betrekken en dit niet enkel met het maatschappelijk veld en de bewoners verder uit te werken en invullen.
Co-creatie is het toverwoord van dit college. Het college stelt zelf “De vraag is in hoeverre de achteruitgang kan worden opgevangen door de samenwerking met anderen” m.a.w. in hoeverre is co-creatie nou echt realistisch? Wij zijn bang dat het college hier iets te optimistisch is.
Goed dat het college op programma 2 niet bezuinigd. Behalve de €1.8 miljoen die wordt onttrokken uit reserve WWB, later kom ik hierop terug. De PvdA-fractie mist de synergie om de geplande bezuinigingen binnen de 3 decentralisaties op een correcte wijze in te vullen. Immers, cliënten kunnen zowel binnen de WMO als binnen de Participatiewet vallen. De scheidslijn tussen de beleidsvelden vervaagt en het vereist goede samenwerking tussen de verschillende organisaties om met de beschikbare middelen goede zorg en/of begeleiding te verzorgen. Een integrale visie vanuit het college hierover ontbreekt nu volledig! Zowel op het gebied van beleid als uitvoering! Graag een reactie.
Het college wil in programma 3 €500.000 (!) bezuinigen op accommodatiebeleid, bijna 25% van het huidig budget. Ik herinner de raad dat het invullen van de taakstellende bezuiniging van € 150.000,– in 2011 (en €100.000 op beheer in 2009) niet vanzelf ging. Wijkcentra sluiten was de raad een brug te ver. Uiteindelijk ging dit ten koste van bijna alle jongerencentra in de stad. Mijn fractie is daar alles behalve trots op. Ik ben erg benieuwd hoe dit college deze3x grotere bezuiniging dan in 2011 gaat invullen. Sluiten we het Tienerhuis? De Loop? De Zonnesteen? De Kamenij? De Boerderij? De Terp? Interessant, gezien de samenstelling van het huidige college en de positie van enkele partijen destijds. Overigens gaf het college in 2011 aan dat de maximale bezuiniging op beheer & exploitatie € 240.000,–was, waarbij toen gevreesd werd voor de kosten van noodzakelijke flankerende maatregelen. Wij vragen ons dan ook af waarom het huidig college, met deels dezelfde personen als toen, nu ineens van mening is veranderd. Mijn fractie heeft veel moeite met deze keus, maar vooral met de hoogte van dit bedrag. Wij zijn erg benieuwd wat “co-creatie” hier kan brengen. [AMENDEMENT 1]

Op zich hebben wij geen moeite met de bezuiniging van €50.000 op Algemeen Maatschappelijk Werk. Er blijft ruim een half miljoen euro beschikbaar. Echter, de indruk wordt gewekt dat vrijwilligers dit zullen invullen (er staat “het vinden van vrijwilligers is van belang”). Het AMW is belangrijk, net zoals de sociale raadslieden. Juist om problemen in een vroegtijdig stadium aan te pakken en zo de toestroom naar duurdere specialistisch hulp te voorkomen. Kortom Het past perfect binnen de zogenoemde “kanteling” waarbij relatief goedkope zorg kort bij de mensen en snel beschikbaar is zodat duurdere hulp wordt voorkomen.

Dan de mantelzorg. Voorzitter het college vertelt trots dat er €250.000 extra budget komt voor het versterken van sociale netwerken, maar bezuinigt tegelijkertijd €50.000 op de mantelzorg. De bezuiniging is volledig in tegenspraak met de noodzaak het eigen netwerk en de eigen kracht van zorgvragers te vergroten. Ook hier zien wij de informatie-adviesfunctie, als een goedkope manier om mantelzorgers te begeleiden zodat niet onnodig de weg naar duurdere hulp genomen zal worden. Per 1 januari 2015 houdt het mantelzorgcompliment vanuit de Rijksoverheid op te bestaan. De gemeente is vanaf 2015 verantwoordelijk voor de jaarlijkse blijk van waardering voor de mantelzorger.

Wij hebben geen enkel begrip voor het introduceren van leges voor kinderopvang/peuterspeelzaalwerk/gastouderopvang. De eigen bijdrage van ouders is nu vaak al een drempel om gebruik te maken van deze voorzieningen. Wij vragen ons af wat het gevolg is? We willen mensen motiveren om te werken, dan moeten we maatregelen die dit belemmeren, ook klein of symbolisch, wegnemen. Zeker in het licht van de Participatiewet. [AMENDEMENT 2]

Afschaffen muntgeld parkeren: Wij herinneren u eraan dat de chipknip per 01-01-2015 komt te vervallen. Dat zorgt ervoor dat pinnen de enige algemeen geldende betaalmethode is naast commerciële GePastParkeren en Mobiel parkeren. Wij vragen ons af of dit wel een goed idee is. Wij vrezen dat de parkeerinkomsten zullen dalen. De inkomsten door parkeerboetes zullen significant stijgen, maar of dit een gewenst effect is? Wat ons betreft kiezen we voor minder palen op strategische plaatsen i.p.v. afschaffen van muntgeld.

De bezuinigingen op de organisatie. Ik citeer: Om een nieuwe structurele bezuiniging door te voeren zonder de kwaliteit van de organisatie aan te tasten, zal het nodig zijn incidenteel te investeren in opleidingen voor personeel en een optimale efficiënte bedrijfsvoering.”

We zijn het volledig eens! Echter wij kunnen deze incidentele investering niet vinden. Is er al een idee over de hoogte hiervan en zal dit bedrag ten laste komen van de verschillende programma’s ? Hoe denkt het college tijdens dit proces de kwaliteit van de organisatie te garanderen?

Dan de alternatieve bezuinigen: Was dit alles wat het college kon verzinnen? Is het bezuinigen op “vrijwilligerswerk en ondersteuning” (€100.000) echt een alternatief waar deze coalitie zich in kan vinden? Terwijl het college juist extra inzet van vrijwilligers vraagt. Hetzelfde geldt voor de extra bezuiniging van €500.000 op cultuur. Dit zal vooral ten koste gaan van activiteiten die door vrijwilligers worden georganiseerd. Ruim 75% van de totale alternatieve bezuinigen in 2016! Dit soort alternatieven nemen wij niet serieus. Hetzelfde geldt voor de Zwemvangnetregeling en Zwemvoorziening. De enige alternatieven die wij serieus nemen zitten in programma 11.
Voorzitter, dit zijn in hoofdlijnen de vragen die de PvdA heeft bij de bezuinigingen. Er staan gelukkig ook punten in de begroting waar mijn fractie tevreden mee is. We zijn het eens met het college om voorlopig het investeringsniveau te verlagen. Indien de economie meer aantrekt kunnen we kijken of er ruimte is, en vooral of het verstandig is, het investeringsniveau weer te verhogen.

Ook zijn wij blij dat het huidige college weer spreekt van “armoedebeleid”. Het nieuwe college heeft hier ieder geval een visie op. Wij zijn dan ook blij met de structurele en incidentele intensivering van het armoedebeleid. Wij hopen wel dat het college ook oog heeft voor armoede onder jongeren. Jongeren onder de 21 kunnen zich niet inschrijven bij de Super Sociaal vanwege de wachtlijst. Wij hopen dat hierin verandering wordt gebracht, want ook jongeren onder de 21 kunnen honger hebben! Ook vragen wij het college goed te kijken naar de voorwaarden voor het verkrijgen van langdurigheidstoeslag. Het niet kunnen aanvragen van langdurigheidstoeslag voor personen onder de 27 is symboolpolitiek! De SP is zich daar ook van bewust! Nieuw college nieuwe kansen, zou ik zeggen. [MOTIE 1]

De inkomensgrens voor voorzieningen binnen het armoedebeleid wordt verhoogd van 110% naar 120%. Dit is al lang een wens van de PvdA en we zijn blij dat dit nu lukt. Onze vraag is of de inkomensgrens voor kwijtschelding gemeentelijke belastingen, langdurigheidstoeslag en bijzondere bijstand ook verhoogd wordt naar 120% van de bijstandsnorm?

Voorzitter in ons verkiezingsprogramma staat het sociaal maatschappelijk fonds gemeld. Een fonds dat in het kader van de decentralisaties de negatieve effecten en kinderziektes enigszins kan opvangen/genezen. Toen wij het coalitieprogramma lazen, waren wij erg blij met het sociaal innovatief fonds. Immers, dit leek enorm op ons sociaal maatschappelijk fonds. Nu blijkt het college die passage in ons verkiezingsprogramma niet goed te hebben gelezen. Wij hopen namelijk dat dit fonds juist makkelijk te bereiken is voor de inwoners van de stad die op eigen initiatief de 0-lijn binnen de decentralisatie willen verbeteren. Het sociaal innovatief fond moet niet (enkel) een subsidiepot zijn voor het MKB en de bestaande organisaties. In gewone mensen taal: Is het sociaal innovatief fonds ook toegankelijk voor niet-professionele Helmonders met een goed plan?

Het is goed dat de wethouder financiën een discussie wil houden met de raad over de reserves en voorzieningen. Wij kijken hier naar uit. We vinden wel dat het college op deze discussie vooruitloopt gezien de vele reserves die ingezet zijn om de begroting sluitend te krijgen. We vinden het bijvoorbeeld vreemd dat er €1.8 miljoen wordt onttrokken uit de reserve WWB terwijl het realistisch is dat we volgend jaar middelen te kort komen. Het ministerie bepaalt, dat pas als het tekort boven de 10 procent uit komt we in aanmerking komen voor compensatie. Ook hier een reactie.
Nog twee onderwerpen waar mijn fractie zich in het verleden sterk voor heeft gemaakt en waar we het college ook deze periode mee zullen blijven lastig vallen. Het zwembad en de Leonarduswijk. Het vorige college beloofde vanaf dag 1 om voor het einde van hun mandaat met plannen te komen voor een nieuw zwembad. Helaas is hiervan niets gekomen. Het huidige college lijkt ook niet van plan hierin actief bij te dragen. Het zou fantastisch zijn als ‘de markt’ dit overneemt, maar tot wanneer wachten we af? 2018 is toch echt de uiterste houdbaarheidsdatum van het huidige zwembad en langer open houden lijkt ons vanuit veiligheidsoogpunt onverantwoord. [MOTIE 2]

Dan de Leonarduswijk: zoals eerder gezegd, vrezen wij dat deze wijk kind van de rekening wordt door de crisis. Kunnen we nog in deze periode plannen verwachten?

Voorzitter, tot slot, het coalitieakkoord heeft als titel: “Mensen maken de stad”. Gezien de vele open einden in de aangekondigde bezuinigen en de hoop dat dit o.a. door co-creatie wordt ingevuld dopen wij het om tot “Wensen maken de stad”.

In de raadsvergadering van 4 november was ‘De Ruit” één van de belangrijkste onderwerpen.
De PvdA Helmond heeft steeds ingezet op: pas nieuwe wegen als de nut en noodzaak onomstotelijk zijn bewezen.
Het gepresenteerde VoorKeursAlternatief (VKA) van de Provincie voldeed daar bij lange na niet aan. Het SRE-rapport van A naar Brainport evenmin. Mirjam van der Pijl die woordvoerder was op dit dossier heeft daarover in de commissievergadering van 28 oktober al het nodige gezegd.

Het college presenteerde op 4 november een voorstel waarmee ze naar de Stuurgroep-vergadering van de Provincie wilden gaan (in deze vergadering, op 5 november, zouden de gemeenten hun visie op het VKA kenbaar maken) waarin zij kozen voor een nog verder vereenvoudigde aanleg van de Ruit dan het SRE-rapport. Het bleef echter de aanleg van de Ruit!
Er zijn vele gesprekken gevoerd met andere partijen om tot een overeenkomst te komen dit voorstel zodanig te amenderen dat “de Ruit” eruit zou gaan. Dat bleek erg moeizaam. Wij wilden verder dan een aantal anderen met wie wel een meerderheid mogelijk bleek te behalen voor een sterk afgezwakt collegevoorstel.
D66 heeft samen met SP, GroenLinks, Helmond Aktief, (drie college-dragende partijen!), Senioren 2013, Helder Helmond en Henriëtte Verouden een amendement ingediend op dat voorstel. Daarin werd gekozen voor het volgen van stuk voor stuk alle stappen van de ladder van Verdaas en waarbij pas ná gebleken ontoereikendheid van de stappen 1 t/m 6 bekeken zou gaan worden of ook stap 7 nog moet worden genomen. Uiteindelijk hebben we ons als PvdA Helmond hierachter geschaard. De stemverhouding werd daarmee 20 voor en 16 tegen. De Ruit ging dus voor Helmond in elk geval op de lange baan!

Onderstaand de bijdrage van Mirjam van der Pijl in de raadsvergadering van 4 november:

Over dit onderwerp bestaat een inmiddels meters lang dossier.
Er valt zoveel over te zeggen. Juist daarom wilde mijn fractie vanavond extra duidelijk zijn naar u, het college, de raadscollega’s en de mensen op de publieke tribune.
Het plan was, dat ik mijn betoog zou laten ondersteunen door een PowerPointpresentatie.
Dit heeft u, voorzitter, echter nadrukkelijk niet toe willen staan.
U deed het aanbod voorzitter, om de sheets uit te printen en te vermenigvuldigen in de raadszaal. Maar wij zijn, zacht gezegd, géén voorstander van het gebruiken van nóg veel meer papier. Dus, onze tip aan hen met een tablet of smart Phone en internetverbinding: op de website van PvdA Helmond kunt u de PPP vinden en dus meelezen.
Ik hoop dat dit op een ander moment tot een discussie zal leiden met een voor raadsleden positief resultaat. En daar wou ík het bij laten vanavond.

Enfin, naar de kern, dat heb ik ook gezegd in de bijdrage namens mijn fractie in de commissievergadering van 28 oktober j.l.
En om met de deur in huis te vallen: de PvdA Helmond-fractie is tégen de komst van de Ruit volgens het VKA en alle voorgaande versies.
Het SRE-alternatief waarvoor het college, inclusief een SP en een GL wethouder, nu kiest is een afgezwakt VKA maar ook dat gaat ons nog veel te ver. Bovendien missen we belangrijke zaken in de SRE-alternatief.
Wij weten heus wel dat een nieuwe weg ook voordelen kan hebben maar we gaan er ook van uit dat voorstanders van nieuw asfalt erkennen dat schade wordt aanricht. De vraag moet dus zijn: doen we het goede met de schaarse middelen die ons ten dienste staan.

De zaken betreffende de Ruit behandel ik op een rij:
 Ladder van Verdaas
 Verkeerseffecten
 MKBA en SRE- Rapport van A naar Brainport
 En ik rond af met Besluitvorming en Conclusies

Ladder van Verdaas
• Zoals u weet is de ladder van Verdaas aangewezen vanuit het Rijk als het uitgangspunt van besluitvorming rond mobiliteitsvraagstukken. Wij ondersteunen dat van harte.
• De ladder bestijg je tree voor tree en een volgende trede wordt pas genomen als de maatregelen van die eronder zijn volbracht.
• Uit alle onderzoeken, de goede én de minder goede, blijkt dat er veel winst te bereiken is in het oplossen van verkeersknelpunten met de eerste vijf treden
• Het nu al inzetten van trede 7 is voorbarig en niet volgens de regels van de ladder van Verdaas

Verkeerseffecten
• We zijn op o.a. zoek naar een oplossing voor het vele doorgaande verkeer in het middengebied, de dorpen maar ook de Traverse in Helmond. De Ruit blijkt die oplossing niet (of niet voldoende) te bieden
• Het aantal verkeersbewegingen en vervoerkilometers zal door de Ruit toenemen
• Doordat de Ruit voor vrachtverkeer, dat ook op de snelweg geen 100 kan en mag rijden, een goed alternatief is zal er veel vrachtverkeer vanuit de Randstad over de nieuwe route naar Duitsland en het achterliggende Europa gaan rijden
• De Ruit doet dus niet wat we willen dat hij doet en veroorzaakt wel veel zaken die we niet willen. Je kunt ook zeggen we winnen wel tijd maar winnen we ook kwaliteit. Over die kwaliteit later meer

MKBA en SRE- Rapport van A naar Brainport
• Wij missen in de MKBA de maatschappelijke baten, wij zien dat alleen economische baten worden meegerekend. Landschap, natuur, cultuur en recreatie worden zelf niet economisch berekend laat staan maatschappelijk. Daarnaast wil ik u herinneren aan het voorbeeld uit mijn bijdrage in de commissie dat weliswaar berekend kan worden wat de kosten zijn van een longziekte die iemand oploopt ten gevolge van fijnstof. Maar het maatschappelijk effect op het leven van die persoon en dat van zijn naasten, daar een waarde aan hangen is ondoenlijk.
• En dan, er is nog geen second opinion. Het Rijk draagt deze wél op. Gedeputeerde Van Heugten heeft op de bijeenkomst in zaal Traverse beloofd dat de second opinion er zou zijn voordat de gemeenteraden zouden moeten beoordelen over de huidige MKBA. Niet gelukt of wishful thinking? Die second opinion is voor ons erg belangrijk omdat in de second opinion voor het vorige voorstel dat is onderzocht een zeer negatief beeld naar voren kwam over het deel dat nu beoogd wordt te gaan aanleggen en omdat daardoor de conclusie uit de second opinion vorige keer was dat het hele project feitelijk onrendabel was.
• De gepresenteerde factor van de kosten en baten is gezien al deze argumenten niet reëel.
• In het SRE-rapport worden heel andere conclusies getrokken dan de conclusies van de Provincie. Wat je ook van het rapport kunt zeggen of denken, aangetoond wordt wel dat de studies betwistbaar zijn.
• Het SRE-rapport gaat ook uit van de ladder van Verdaas, beschrijft de benefieten die te halen zijn uit de eerste vijf treden maar ridiculiseert stap zes. Die stap gaat over het verbeteren van de bestaande infrastructuur en daarvoor worden in het rapport onevenredig hoge kosten op gevoerd voor de oplossingen in woongebieden. Die oplossingen gelden daarbij ook nog eens zeer selectief. Rijpelberg en Brouwhuis worden niet eens genoemd! Daar schijnt geen oog voor te zijn.
• Het SRE-rapport komt dan ook veel te snel tot de conclusie dat stap zeven, aanleg van nieuw asfalt, moet worden ingezet, weliswaar met een in dit geval ‘smalle’ ruit.

Besluitvorming en Conclusies
• Als een tot een besluit moeten komen dan moet de eerst vraag dus zijn: doen we de juiste dingen met onze schaarse middelen landschap, natuur, cultuur, leefomgeving, gezondheid en financiën natuurlijk.
• De deelvragen daarvan zijn:
 De stappen van de ladder van Verdaas, zijn die naar behoren gebruikt
 Brengen het VKA of het SRE-alternatief de juiste oplossingen of hebben ongewenste effecten de overhand
 En kloppen de gepresenteerde financiële onderbouwingen

• Onze fractie concludeert dat op basis van al het hiervoor gestelde noch voor het VKA, noch voor het SRE-alternatief, noch voorstel van het college kan worden gekozen

Wij hebben in de afgelopen weken hard gewerkt aan een motie, later een amendement op het collegevoorstel waarover we nu moeten besluiten.
Anders dan in Eindhoven, waar de PvdA Helmond wél in het college zit, schaart het college en een deel van de raad in Helmond zich achter het SRE-alternatief.
De conclusie moet helaas zijn, dat ondanks de eerdere hardheid en felheid van een aantal partijen, denk aan GL en SP, die zich eerder als tegenstander van de Ruit presenteerden, ons amendement het niet zou halen.
Een ferm NEE, NOOIT, is niet meer mogelijk.
We hebben besloten te gaan voor dat wat nu het hoogst haalbaar lijkt te zijn en dat is het amendement dat eerder is ingediend vanavond door diverse partijen.
Daarbij hopen we dat de aansluiting met andere gemeenten in de regio mogelijk is en dat we gezamenlijk, met een krachtig gesteund standpunt, in de stuurgroep vertegenwoordigd zullen zijn.

Geacht college,

Op 1 oktober ontvingen we antwoorden op onze vragen over het gratis trouwen waarin onlangs een verandering is doorgevoerd.
Op een van deze vragen werd aangegeven dat “maatwerk” zal worden geleverd aan paren, die een (waardige) huwelijksceremonie van minimaal van €150,= niet kunnen betalen.
Wat de criteria zijn, hoe paren daarvan kunnen weten, hoe het maatwerk er uitziet, hoe de toetsing plaatsvindt bleven uit deze antwoorden onbekend.
Daarnaast riep de passage, dat “een gratis huwelijk bovendien in trek is als goedkoop alternatief voor een geregistreerd partnerschap” de vraag op of dit dan niet gratis kon op de maandagmorgen.
Via ambtelijke weg zijn een aantal vragen beantwoord en is er meer duidelijk geworden.
We willen graag een bevestiging daarvan door het college.
Zo blijkt, dat in de zin over het geregistreerd partnerschap een notariële akte voor samenleving was bedoeld.
Ons voorstel om paren te vragen naar de reden van hun keuze voor een gratis huwelijk om daarmee gemakkelijker te kunnen praten over een (te) krappe kas is, zo blijkt uit ambtelijke reactie, goed in te passen. In geval van financiële beperkingen zal dan, als maatwerk, een procedure zoals in de tussenvorm van €150,= kunnen worden aangeboden.
Onze vragen zijn daarom:
• Kunt u bevestigen dat de gebruikte term “geregistreerd partnerschap” was verward met een notariële akte voor samenleving?
• Bent u voornemens de procedure zodanig aan te passen dat een vraag naar de reden van keuze voor een gratis huwelijk wordt gesteld, zodat een andere procedure kan worden aangeboden bij financiële problemen?

We blijven echter van mening dat deze manier van werken voor een aantal paren reden kan zijn af te zien van een huwelijkssluiting zolang het “maatwerk” niet algemeen bekend is.
Daarnaast vragen we u nogmaals om u, tezamen met andere gemeenten, te richten tot de verantwoordelijk minister om een verandering in de wetgeving tot stand te brengen rondom deze kosteloze voltrekkingen, zodanig dat inderdaad alleen de mensen die het financieel moeilijk hebben ervoor in aanmerking komen.
Namens de fractie van de PvdA
Mirjam van der Pijl

PvdA-Helmond dient samen met SDOH-HB, D66 en Senioren2013 motie in voor een digitaal register gemeenteraad

 Samen met de oppositiepartijen SDOH-HB, D66 en Senioren2013 heeft de PvdA-Helmond een motie ingediend om een digitaal openbaar besluitenregister in te stellen waarin moties amendementen, vragen van raadsfracties en overige initiatieven, bijvoorbeeld verzoeken aan het Presidium en initiatiefvoorstellen worden vermeld en de voortgang hiervan helder en duidelijk is de volgen voor de raad zelf, maar zeker ook voor de inwoners van de stad. De motie kreeg unanieme steun van de Helmondse gemeenteraad.


1 2 3 4 15
PvdA Helmond

Weet wat er speelt in Helmond