Blog Overzicht

Afgelopen week hebben we afscheid genomen van Roy Boermeerster als burgercommissielid. Roy was namens de PvdA actief in de commissie Bestuur en Economie (voorheen Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden en deels Middelen, Ondersteuning en Economie). In de periode 2010-2014 had hij zitting in de commissie Samenleving (nu commissie Maatschappij). Voor de PvdA fractie was hield hij zich vooral bezig met de 3 decentralisaties. De PvdA fractie heeft zijn inbreng altijd enorm gewaardeerd. Hij heeft vanuit de fractie zich enorm ingezet voor het ombudswerk.

De vacante positie zal worden ingevuld door Thom van den Brule (oud-voorzitter en huidig bestuurslid van de PvdA Helmond). Vanuit zijn rol als bestuurslid volgt hij de fractie (en de Helmondse politiek)  van dichtbij en kan in die zin direct inspringen. De fractie is erg blij met Thom.

Door inzet van de WMO reserve-gelden is de PvdA Helmond niet akkoord gegaan met de begroting voor 2017. In het bijgaande bericht kunt u de volledige bijdrage van onze fractie zien, inclusief al onze amendementen en moties. Ook staat aangegeven of die al of niet zijn aangenomen.

Samenvatting:

Tijdens de behandeling van de voorjaarnota waren we positief gestemd. Het college reageerde over het algemeen positief op de inbreng van zowel de coalitie als oppositie. Vol vertrouwen keken wij uit naar de begroting van 2017, maar helaas heeft het college het niet waar kunnen maken.

De PvdA Helmond heeft dan ook haar goedkeuring niet geven aan de begroting. Ons grootste hekel punt is en blijft hoe dit college om gaat met het budget voor de WMO en jeugdzorg.

Toen wij te horen kregen dat er een behoorlijk overschot zou ontstaan op de WMO en jeugdzorg budgetten, hebben wij steeds het college gevraagd om dit te onderzoeken. Niemand had dit ooit kunnen voorspellen, immers de bezuinigen door het rijk op de budgetten was fors. Helaas heeft het college dit niet gedaan. Wij waren daarom ook gedwongen de raad op te roepen zelf een onderzoek te starten. Onze motie, die de rekenkamercommissie vraag onderzoek te doen naar het ‘zorg’ overschot, kreeg unaniem steun.  Wij zijn erg benieuwd naar de resultaten. Wij hebben het college en de coalitiepartijen gevraagd om gedurende dit onderzoek 4,5 miljoen euro terug te storen in de WMO en jeugdzorg reserve. Geen vreemde eis, maar het antwoord van het college stemde erg droevig. Wethouder Smeulders  adviseerde de raad ons amendement niet te steunen want “dan verliezen we onze investeringsruimte”. Een vreemder argument kun je niet verzinnen, immers had het geld, zoals bedoeld, naar zorg gegaan, dan had je die investeringsruimte niet! Voor ons was dit meer dan voldoende om onze steun voor de begroting 2017 niet te geven. Verder kunnen we melden dat onze moties ‘onderzoek AED (in moskeeën en kerken)’, ‘kindpakket’ en ‘klimaatbegroting’ unaniem zijn overgenomen.

Volledige tekstbijdrage fractievoorzitter Chahim:

Geachte college raadsleden, geachte college, geachte aanwezigen.

Ieder kind sporten,  Ieder kind muziekles,  Ieder kind een ziektekostenverzekering,

In Nederland groeien meer dan 400.000 kinderen op in armoede. Daar moet een einde aan komen! Het kabinet trekt daarom €100 miljoen uit om te zorgen dat deze kinderen het beter krijgen. Gemeentes moeten voor 1 januari een plan inleveren bij het kabinet. Dit is prachtig nieuws en ik kom hier straks op terug. Na de behandeling van de voorjaarsnota, die unaniem aangenomen werd door de raad, keken wij enorm uit naar de begroting, die we vandaag behandelen. Zijn wij niet tevreden over de gepresenteerde begroting. Daarnaast missen wij de urgentie. Ook zien wij, na een veelbelovend coalitieprogramma, al lange tijd het beloofde linkse signatuur verdwijnen. Met als dieptepunten:

  • Het verhogen van de sociale grondprijzen.
  • Het niet behouden van zorggeld voor zorg!

Voorzitter, ik kom later in mijn verhaal uitgebreid op beide zaken terug. Op een aantal dossiers is er nog veel werk te verrichten en dreigt stilstand en soms zelf achteruitgang.

Cultuur

Het is goed dat de structurele bezuiniging van 1 miljoen euro, met 150k wordt verminderd. Toch blijven we ons zorgen maken over deze portefeuille. Wat ons betreft moet het roer om. In eerste instantie steunden wij het college in haar nieuwe cultuur beleid. Uitgangspunt: Enkele evenementen in Helmond moesten fuseren en er werd kritischer gekeken naar de bestaande evenementen. Er was immers te weinig geld om ze allemaal te ondersteunen. Nieuwe initiatieven zouden ruimte moeten krijgen. De ene na de andere teleurstelling op dit terrein. Na het niet doorgaan van Impact, H20 en het Winterfestijn, toch een van de twee nieuwe evenementen, vragen wij ons af hoe Helmond er op cultureel gebied in 2017 uit gaat zien? Wat enorm steekt is dat de investering in het winterfestijn, die bedoeld was om dit festijn zo op te tuigen dat het jaarlijks kon terugkeren, al na een jaar verloren gaat. Daar gaat een van de twee nieuwe initiatieven.

Het Centrum

Voorzitter, we maken ons zorgen over het centrum van Helmond. Gesprekken met fracties individueel, beginspraak avonden, praten in commissie. Kortom een onderwerp waar wethouder de Vries veelvuldig gebruik heeft gemaakt van beginspraak. En als architect van dit college was dit natuurlijk te verwachten, maar het resultaat is niet bevredigend. Naast de plannenmakerij voor nieuwe gebieden zoals het havenpark missen wij creativiteit en plannen om de bestaande centrumstraten en -pleinen aantrekkelijk en levendig te houden? Het is op dit dossier nu akelig stil. De leegstand baart ons veel zorgen. Ondernemers zien het centrum steeds onaantrekkelijker worden. We hopen alleen dat de schade die we de afgelopen jaren hebben opgelopen nog te herstellen is. We missen creativiteit en urgentie op dit dossier.

Bereikbaarheidsakkoord

Voorzitter, de afgelopen weken hebben wij in onze fractie veel gediscussieerd over het bereikbaarheidsakkoord. Wederom een dossier waar veel over is gepraat. Zijn er wel voldoende piketpaaltjes geslagen of beginnen we in de volgende college periode weer over het verdubbelen van de N279, met alle nodige overlast voor onze inwoners. Een snelweg hoort niet door een stad te gaan!

Er ligt een bestuurlijk akkoord, maar financieel is nog niet alles rond. Wij denken dat we ambitieuzer moeten zijn als het gaat om bijvoorbeeld het fietsbeleid.

Sluis 8

Dit keer geen motie hierover, maar wel een opmerking. Wat dragen de bedrijven zelf bij aan vernieuwing van de sluis. Zorg dat ze kleur bekennen, denk daarbij bijvoorbeeld aan het inzetten van vaargelden. Wij blijven erbij dat dit een dure oplossing is. Een stuw blijft onze voorkeur hebben, omdat wij denken dat het type bedrijf dat daar nu gevestigd is niet eeuwig daar zal blijven. Dit is ook van belang voor de verdere ontwikkeling van Suytkade.

Armoede

Als PvdA’ers ben ik enorm trots dat het kabinet 100 miljoen euro heeft uitgetrokken om kinderen die opgroeien in armoede, geholpen worden om kind te zijn. Elk kind heeft recht om sporten en op muziekles. Elk kind moet zijn verjaardag kunnen vieren. Dit is een investering in onze kinderen. De PvdA fractie zou het goed vinden om, net als de gemeente Eindhoven, te komen met een kindpakket. Daarnaast roepen wij het college op om de maatregelen makkelijke vindbaar te maken op de website. Denk daarbij aan een herkenbare url, zoals www.helmond.nl/armoede of www.helmond.nl/kindpakket. Klik voor onze motie Kindpakket, (die uiteindelijk samen met vele overige partijen is ingediend, en unaniem door de raad is aangenomen): 2016-11-03-motie-kindpakket.

WMO

We hebben 10 miljoen euro overgehouden aan zorggeld. Wij, en met ons vele Helmonders, willen weten hoe dit kan? Wij hebben de wethouder gevraagd dit te onderzoeken, maar moeten constateren dat ondanks de toezegging hierover tijdens de voorjaarsnota, dit punt niet is opgepakt! Ja, we hebben een RIB ontvangen met mogelijke oorzaken, maar om wijzer te worden van de Helmondse situatie is een onderzoek noodzakelijk. En ja, we moeten naar de toekomst kijken, maar daarbij is terugkijken noodzakelijk en wijs. Van het verleden kunnen we immers leren. Ook staatssecretaris van Rijn wil graag met gemeenten aan tafel om te achterhalen wat hiervan de oorzaak is.

Wij begrijpen daarom niet waarom het college ervoor kiest de WMO reserve te verlagen. Dit in tegenstelling tot eerdere beloften. Ik citeer uit RIB 41 “We weten dat de kortingen voor jeugdhulp de komende jaren gefaseerd verder oplopen tot een korting van 20% op het totale budget in 2017. Daarom is het nodig om de aangelegde reserve in stand te houden en het overschot van 2015 hieraan toe te voegen”.

Daarnaast doet het college alsof het 10 miljoen incidenteel investeert in het sociaal domein en vergeet gemakshalve, dat eerder gereserveerde 4,5 miljoen van het Sociaal Innovatief fonds doorschuift naar het algemene middelen. We kunnen hier lang over praten, maar hier gaat 4,5 miljoen zorggeld naar de algemene middelen! Voorzitter, wij begrijpen niet hoe dit college met dit voorstel kan komen. Hoe leg je dit uit aan de Helmonders? Wij komen met een amendement. Klik voor ons amendement hierover, wat samen met Lokaal Sterk, D66 en Plan! is ingediend:2017-03-11-amendement-zorggeld-wmo-reserve. (Ook dit amendement is unaniem door de raad goedgekeurd!)

Duurzaamheid

Het begon voorspoedig met een duurzaamheidsconferentie. Er is veel aandacht voor duurzaamheid, wij hebben dat compliment ook eerder gemaakt richting deze coalitie. Maar is er nu ook echt sprake  van versnelling? Het is moeilijk om niet mee te gaan in het enthousiasme van onze wethouder duurzaamheid, maar aan het eind van de rit moet Helmond klimaatneutraal zijn in 2035. Dat is ambitieus en dan moet je weten wat elk plan bijdraagt aan dat doel.

Het uitdelen van duurzaamheidscheques voor het creëren van een biodiversiteitsveld of het opzetten van een pop-up store voor duurzame kleding zijn leuk, maar zijn het de initiatieven waarmee wij ons doel gaan bereiken? Wij denken van niet en vragen het college hier kritischer naar te kijken. Klik hier voor onze motie hierover: 2017-03-11-motie-klimaatbegroting (Die wij samen met D66 hebben ingediend, en die unaniem door de raad is goedgekeurd)

Sociale grondprijs

Onze grootste teleurstelling van het afgelopen jaar, was toch wel dat deze coalitie de sociale grondprijzen fors heeft verhoogd. Wij waren en blijven tegen dit besluit. Het college hield een aantal coalitiepartijen een wortel voor, want met de begroting zou er flankerend beleid komen. Dat was voldoende voor de SP en GL om hiermee in te stemmen. Ik vraag me af of zij nu tevreden zijn met wat er in de begroting staat. Wij kunnen het ons niet voorstellen! Meer dan een incidenteel bedrag voor mogelijke startersleningen, duurzaamheidslening en ‘projecten’ (toverwoord), vinden wij niet terug. Onze toen ingediende moties, die die wel concrete invullen gaven, kregen geen steun vanuit de coalitie. Klik voor onze nieuwe motie hierover: 2016-11-03-motie-grondprijzen-sociale-huur-begroting-2017 (Wij hebben overigens na het debat besloten deze motie aan te houden, om vooralsnog andere ontwikkelingen af te kunnen wachten, maar hem eventueel later alsnog te kunnen indienen).

Brandevoort

Voorzitter, wij roepen het college op om de plannen rondom een slimme wijk in Brandevoort te gebruiken om alle bouwplannen zowel voor woon- als werklocaties te actualiseren. Er staat daar, naar de mening van de PvdA, te veel in de boeken. En dit drukt zwaar op onze begroting.  Wij vragen realistische plannen rondom Brandevoort II.  Als we vasthouden aan dit plan gaat dit ten kosten van de ontwikkeling van elders in de stad.  Nu de plannen voor de slimme wijk gebruiken als vehicle om te komen tot actuele plannen. Daarbij is het cruciaal om Brandevoort II niet te zien als enkel Helmonds plan, maar als plan van het hele Stedelijk Gebied. U heeft het enthousiasme van de Eindhovense wethouder Torunoglu hierover in de krant kunnen lezen.

Beschut werk

Gemeenten zijn vanaf 2017 verplicht om mensen die niet in een gewone werkomgeving kunnen werken, beschut werk aan te bieden. Wij zijn erg benieuwd naar de visie van het college rondom dit thema. Nou weten wij dat het aantal beschutten banen dat gepland staat voor 2017 beperkt is, maar iedere baan is er een. Voorzitter, wij steunen het impulsprogramma werkgelegenheid. Ook zijn wij blij met de inzet van middelen voor extra jongerencoaches voor jongeren zonder startkwalificatie. Tot slot voorzitter hebben wij een motie voorbereid die gaat over een onderzoek naar het vertrekken van AED’s in wijkhuizen, kerken en moskeeën. De tekst ervan spreekt voor zich. Klik voor deze motie (Die wij samen met D66 hebben ingediend, en die unaniem is aangenomen) hier: 2016-11-03-motie-aed

In gesprek met Lodewijk Asscher    slogan-lodewijk-asscher-tbv-website

Woensdag 16 november bezoekt Lodewijk Asscher Helmond.  Tijdens een diner gaat Lodewijk graag met jou in gesprek over de toekomst van Nederland en neemt hij de tijd om de vragen te beantwoorden die je altijd al voor hem hebt gehad. Voor het diner wordt een selecte groep uitgenodigd van mensen die actief zijn bij verschillende maatschappelijke organisaties in Helmond en leden van de PvdA. Vanaf 17.30 uur ben je van harte welkom. Het gesprek wordt georganiseerd in restaurant Inclusief (Montgomeryplein 6 • 5705 AX Helmond)We hopen je te mogen verwelkomen op woensdag 16 november.

Je kunt je deelname bevestigen door een mail te sturen naar m.chahim@gmail.com.

Op zaterdag 22 oktober a.s. komt Diederik Samsom naar Helmond. Hij wil graag in gesprek gaan met ons over de afgelopen én de komende periode. Daarbij is iedereen (dus ook niet-leden) welkom. Diederik zal van ongeveer 1730-1830 uur aanwezig zijn in de Cacaofabriek. Onderstaand tref je de persoonlijke uitnodiging van Diederik aan.

Aanmelden hoeft niet. Je bent van harte welkom! Ik hoop jullie te treffen!

Annegien Wijnands        Voorzitter PvdA Helmond         annegien@hotmail.com

 

Beste partijgenoten,

Er is de afgelopen 4 jaar veel gebeurd. Onze idealen kwamen een stapje dichterbij. Maar we zijn er nog lang niet. Er moet de komende jaren nog heel veel gebeuren. Als kandidaat-lijsttrekker voor de komende verkiezingen wil ik graag in gesprek met jullie. Over wat er de afgelopen tijd goed is gegaan. Over wat er beter kon. En vooral over onze dromen, ambities en plannen voor de toekomst.

Op zaterdag 22 oktober kom ik langs. Ik kijk ernaar uit. Verantwoording afleggen, van elkaar leren, elkaar inspireren. Nieuwe energie geven aan de partij. Alleen zo winnen we immers verkiezingen.

Diederik

PS Wil je helpen? Of heb je vragen? Ga naar doorknokken.nl

In een eerder bericht heeft u kunnen lezen dat de Helmondse PvdA-fractie het presidium van de gemeenteraad had verzocht om een rondetafelconferentie over de problematiek van de bovengrondse hoogspanningsleidingen te organiseren. Dat verzoek werd afgewezen omdat het volgens de verordening voor het functioneren van de gemeenteraad niet mogelijk zo iets te organiseren!

Ons fractielid Mirjam van der Pijl heeft zich daar niet bij neergelegd: dan moet de verordening maar dusdanig worden aangepast dat dit in de toekomst wel zal kunnen. Zij heeft een motie opgesteld waarin wordt geregeld dat ook de gemeenteraad voor belangrijke onderwerpen hoorzittingen kan organiseren. Daarna heeft zij politieke steun voor dat voorstel gezocht en gevonden. De bijgevoegde motie is uiteindelijk unaniem in de afgelopen gemeenteraadsvergadering aangenomen. Hierdoor kunnen burgers en specialisten op een goede wijze betrokken worden bij het voorbereidingsproces om tot goede politieke keuzes te komen. Zie hier de motie: motie-aanpassen-verordening-raadscommissies-pvda-sept-2016

Er heerst in Dierdonk en omgeving veel onduidelijkheid en angst over de voorgenomen stichting van een grote geitenfokkerij vlak bij Dierdonk, op Gemerts grondgebied. Ons fractielid Mirjam van der Pijl, zelf wonend in Dierdonk, heeft in een column in de Dierdonkse Gazet het een en ander op een rijtje gezet: column-mirjam-van-der-pijl-in-het-dierdonks-wijkblad-sept-2016

De oppositiepartijen PvdA, Lokaal Sterk en D66 hebben – op initiatief van de PvdA – het presidium van de gemeenteraad Helmond gevraagd om een rondetafelgesprek over de gezondheidsaspecten van hoogspanningsleidingen te organiseren. Diverse onafhankelijke experts zouden daarvoor uitgenodigd moeten worden. Zie hier het artikel op ed.nl hierover. En zie hier de originele, door ons raadslid Mirjam van der Pijl opgestelde, aanvraagbrief:2016-09-13-verzoek-rondetafelgesprek-hoogspanningsleidingen

Onze voorzitter Annegien Wijnands heeft voor het nieuwsblad van de PvdA Eindhoven een artikel geschreven over mogelijkheden voor progressieve samenwerking. Zowel in algemene zin, als waarmee het bestuur van de PvdA momenteel op oriënterende wijze bezig is. Zie hier het artikel: progressieve-samenwerking-door-annegien-wijnands-sept-2016

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor drie grote taakgebieden in het sociale domein, ook het persoonsgebonden budget valt daaronder. Afgelopen maanden hebben de PvdA-ombudsteams in de regio Eindhoven-Helmond een gezamenlijke verkenning uitgevoerd om zicht te krijgen op hoe het nu in de praktijk gaat met de pgb’s.

De verkenning richt zich op de gemeenten Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Laarbeek, Someren – Asten, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre.

Centrale vraag onderzoek
De centrale vraag bij het onderzoek is: Hoe wordt de decentralisatie in de diverse gemeenten in praktijk gebracht; wat gaat er goed, waar zijn er kritische punten? De ombudsteams hebben de verkenning gepresenteerd op maandag 27 juni 2016.

klik hier voor het volledige rapport: PvdA rapport Opinierende-verkenning-rondom-PGB-juni-2016-1 regio Helmond-Eindhoven

Onlangs is bekend geworden dat het aantal dodelijke slachtoffers van de Q-koorts uitbraak driemaal hoger (in totaal minimaal 74) is dan tot nog toe werd aangenomen en dat het om slachtoffers gaat waarvan Q-koorts als oorzaak van overlijden is vastgesteld en het aantal werkelijke dodelijke slachtoffers waarschijnlijk nog veel hoger ligt. Helaas wordt de diagnose chronische Q-koorts nog vaak wordt ‘gemist’ en als gevolg hiervan er nog minimaal 400 patiënten zijn waarbij de diagnose Q-koorts niet is gesteld, waardoor gepaste behandeling niet kan plaatsvinden. We zien dat er nog steeds (maandelijks gemiddeld minimaal 1) mensen overlijden als gevolg van chronische Q-koorts en het daarmee de verwachting is dat het aantal dodelijke Q-koortsslachtoffers de komende jaren nog fors zal toenemen. De motie van de PvdA fractie, ingediend tijden da raadsvergadering van 29 juni 2016, roept het college op om in navolging van de Provinciale Staten van Brabant, het kabinet te verzoeken om zo spoedig mogelijk nader onderzoek te doen onder risicogroepen met betrekking tot chronische Q-koorts. Daarnaast roept de motie op om een breed onafhankelijk landelijk onderzoek te starten, over de wijze waarop de overheid is omgegaan met  de hulpverlening aan slachtoffers van de Q-koortsuitbraak, met als belangrijkste doel vast te stellen op welke wijze de overheid bij zoönose uitbraken het beste kan omgaan met de zorg voor slachtoffers (inmiddels heeft de ombudsman aangegeven hier onderzoek naar te doen). En als laatste om maatregelen te inventariseren, die onze gemeente kan nemen om de risico’s van Q- koorts en andere zoönose uitbraken in de toekomst te beperken c.q. te voorkomen. De motie ondersteund feitelijk de oproep van PS eerder deze week. De motie werd ingediend namens de PvdA, HA, SP, D66, HH, Plan!, GroenLinks en Lokaal Sterk, en is unaniem aangenomen.

Zie hier voor de motie: PvdA Motie Onderzoek Q-koorts 28 juni 2016

 


1 2 3 4 5 6 7 11
PvdA Helmond

Weet wat er speelt in Helmond