Blog Overzicht

Afgelopen vrijdag 7 juli hebben de Provinciale Staten van Noord-Brabant enkele historische besluiten genomen, die een belangrijke stap vormen naar het duurzamer maken van de veehouderij. Het is eindelijk afgelopen met de jarenlange groei van de veestapel in Brabant, oude overlast veroorzakende stallen worden versneld gesloten, en er is een bouwstop voor geitenhouderijen. afgekondigd. Zie voor meer inhoudelijke informatie het krantenartikel van het ED daarover. De Partij van de Arbeid, in de persoon van GS-lid Antoinette Knoet-Michels, heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. Klik op: tekst A. Knoet over veehouderij, PS 20170707 voor haar volledige spreektekst in de PS-vergadering.

Het ontbreekt simpel aan de juiste gegevens (indicatie versus realisatie op cliëntniveau). Belangrijk, want: geen data, geen toets, geen stuurinformatie. En, ook belangrijk, geen rekenschap! Laat controle op de uitvoering nou net een belangrijke democratische taak zijn van de raad. Nu is dat helaas niet mogelijk.

Waarom lukt het niet om in Helmond een onderzoek te doen naar het zorgoverschot van 2015? Volgende de onderzoekers van Andersson Elffers Felix zijn de argumenten die de gemeente noemt als verklaring van de achterstand ‘zwak’. Ook andere gemeenten, zowel groter dan Helmond (bijvoorbeeld Rotterdam) als kleiner dan Helmond (bijvoorbeeld Teylingen) kon een soortgelijk onderzoek wel uitgevoerd worden. En ook deze gemeenten hadden te maken met de vertragingen vanuit het Rijk, het opzetten van een elektronisch berichten verkeer en het organiseren van zorg in de regio. Dit is de betreffende wethouders aan te rekenen.

Niet eerder zijn wij door het college meegenomen in de vertragingen die zijn ontstaan binnen de zorgadministratie in Helmond. De PvdA is ook verbaasd dat pas in oktober 2016(!) het elektronische berichten verkeer op orde. De raad hierover actief informeren.

Daarnaast zijn wij ook geschrokken toen we lazen dat de Helmondse zorgaanbieders stellen dat de relatie tussen hen en de gemeente de afgelopen twee jaar is verslechterd. Er is (was) zelfs sprake van wantrouwen.

Dit alles, en de zeer manier waarop het college reageert heeft tijdens de behandeling in de commissie, heeft ons ertoe besluiten twee moties van afkeuring in te dienen: Motie van afkeuring wethouder de Leeuw, Motie van afkeuring wethouder van der Zanden

Onze volledige inbreng leest u hier:Onderzoek overschotten zorggeld  Het debat kunt u hier terugzien. (https://helmond.notubiz.nl/vergadering/362170/Gemeenteraad%2027-06-2017).

De fractievoorzitter van de PvdA Helmond was not-amused met het Ondernemingsplan en Begroting van Senzer. “Niet eerder hebben wij zo’n uitgebreide zienswijze gezien op de Begroting en Ondernemersplan van Senzer als vandaag. En juist daarom maken wij ons zorgen over Senzer. Wie draait immers aan de knoppen en wat is de positie van de raad?”, aldus Mohammed Chahim.

Een belangrijke reden hiervoor is het voornemen van Senzer om mensen met een arbeidsvermogen onder de 30% af te stoten. De PvdA wil dat Senzer dit samen oppakt met onze maatschappelijke partners in plaat van deze maatschappelijk taak volledig afstoten.

Mohammed Chahim stelt verder dat “in deze begroting worden fundamentele keuzes worden gemaakt waar we niet eerder over zijn geïnformeerd. Bij dit soort fundamentele keuzes moet er sprake zijn van een voortraject waar de raden, en blijkbaar ook de colleges, van de deelnemende gemeenten in worden meegenomen. Als PvdA betreuren we deze gang van zaken”.

Voor de volledige inbreng klik hier:Zienswijze raad tav Senzer 2018

In Helmond bereiken we slecht 1/3 van de kinderen in armoede via stichting Leergeld. De PvdA Helmond denkt dat dit beter kan. Dit willen we bereiken door de Helmondse organisaties en vrijwilligers die veel met deze doelgroep te maken hebben te vragen ons hierbij te helpen. Daarnaast denken wij dat ook scholen hier een rol in kunnen spelen. Waarom willen we dit? ? Omdat we geloven dat naast onderwijs, het benutten van talenten van kinderen kan helpen de armoede uit te komen. Veel kinderen die opgroeien in armoede hebben ook op dit gebied minder kansen. En dat enkel en alleen omdat ouders de contributie niet kunnen betalen. Met dit structureel geld kunnen we veel kinderen die opgroeien in armoede helpen en dezelfde kansen bieden als alle andere kinderen.

De PvdA pleit ervoor om daarnaast ook de doelgroep uit te breiden naar 130% van het sociaal minimum. Dit omdat bekend is dat de groep tot 130% van het sociaal minimum- door een kleinere bijdrage vanuit het rijk (denk aan huurtoeslag en zorgtoeslag) allemaal maandelijks een flink tekort hebben voor vrije bestedingen. Deze gezinnen hebben vaak geen andere keuze dan als eerste te bezuinigen op de contributie van het voetbal, hockey of tennis. Wij zouden heel blij zijn als het voor kinderen uit deze gezinnen ook mogelijk wordt om deel te nemen aan culturele- en sport activiteiten.

Voor de volledige inbreng klik hier:Uitvoering motie Kindpakket


PvdA Helmond

Weet wat er speelt in Helmond


  • De eerste Helmondse progressieve borrel (politiek café) in 2016 is een feit. Nu, met een goede opkomst, in de Cacaofabriek in Helmond.