Blog Overzicht

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor drie grote taakgebieden in het sociale domein, ook het persoonsgebonden budget valt daaronder. Afgelopen maanden hebben de PvdA-ombudsteams in de regio Eindhoven-Helmond een gezamenlijke verkenning uitgevoerd om zicht te krijgen op hoe het nu in de praktijk gaat met de pgb’s.

De verkenning richt zich op de gemeenten Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Laarbeek, Someren – Asten, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre.

Centrale vraag onderzoek
De centrale vraag bij het onderzoek is: Hoe wordt de decentralisatie in de diverse gemeenten in praktijk gebracht; wat gaat er goed, waar zijn er kritische punten? De ombudsteams hebben de verkenning gepresenteerd op maandag 27 juni 2016.

klik hier voor het volledige rapport: PvdA rapport Opinierende-verkenning-rondom-PGB-juni-2016-1 regio Helmond-Eindhoven

Onlangs is bekend geworden dat het aantal dodelijke slachtoffers van de Q-koorts uitbraak driemaal hoger (in totaal minimaal 74) is dan tot nog toe werd aangenomen en dat het om slachtoffers gaat waarvan Q-koorts als oorzaak van overlijden is vastgesteld en het aantal werkelijke dodelijke slachtoffers waarschijnlijk nog veel hoger ligt. Helaas wordt de diagnose chronische Q-koorts nog vaak wordt ‘gemist’ en als gevolg hiervan er nog minimaal 400 patiënten zijn waarbij de diagnose Q-koorts niet is gesteld, waardoor gepaste behandeling niet kan plaatsvinden. We zien dat er nog steeds (maandelijks gemiddeld minimaal 1) mensen overlijden als gevolg van chronische Q-koorts en het daarmee de verwachting is dat het aantal dodelijke Q-koortsslachtoffers de komende jaren nog fors zal toenemen. De motie van de PvdA fractie, ingediend tijden da raadsvergadering van 29 juni 2016, roept het college op om in navolging van de Provinciale Staten van Brabant, het kabinet te verzoeken om zo spoedig mogelijk nader onderzoek te doen onder risicogroepen met betrekking tot chronische Q-koorts. Daarnaast roept de motie op om een breed onafhankelijk landelijk onderzoek te starten, over de wijze waarop de overheid is omgegaan met  de hulpverlening aan slachtoffers van de Q-koortsuitbraak, met als belangrijkste doel vast te stellen op welke wijze de overheid bij zoönose uitbraken het beste kan omgaan met de zorg voor slachtoffers (inmiddels heeft de ombudsman aangegeven hier onderzoek naar te doen). En als laatste om maatregelen te inventariseren, die onze gemeente kan nemen om de risico’s van Q- koorts en andere zoönose uitbraken in de toekomst te beperken c.q. te voorkomen. De motie ondersteund feitelijk de oproep van PS eerder deze week. De motie werd ingediend namens de PvdA, HA, SP, D66, HH, Plan!, GroenLinks en Lokaal Sterk, en is unaniem aangenomen.

Zie hier voor de motie: PvdA Motie Onderzoek Q-koorts 28 juni 2016

 

Afgelopen raadsvergadering heeft de PvdA fractie in de Helmonds raad een actuele motie ingediend over de (her)indicatie termijn voor mensen met een chronische of progressieve ziekte. De PvdA fractie is van mening dat de indicatietermijn voor toekenning ondersteunende begeleiding (nu tussen 1 en 5 jaar) langer kan. Er zijn gemeenten die werken met een indicatietermijn van 20 jaar. In Helmond hebben wij ook mensen met een levenslange ondersteunings- en begeleidingsvraag (chronisch en progressief zieken). We weten dat voor een groot deel van de doelgroep geldt dat het ziektebeeld in de toekomst niet of nauwelijks (wezenlijk) zal veranderen. Wij denken dat het niet nodig is mensen jaarlijks te belasten met deze administratieve handeling (wellicht kunnen hiermee zelfs geld besparen). Onze motie, ingediend op 29 juni 2016, die roept het college te komen met een voorstel om de indicatie termijn te verlengen en dit voor het eind van het jaar aan de raad voor te leggen. De motie werd werd ingediend namens de PvdA, SP, D66, HH, Plan!, GroenLinks en Lokaal Sterk, en is unaniem door de gemeenteraad aangenomen!

Klik hier voor de motie: PvdA Motie Ondersteunende begeleiding chronisch en progressieve zieken 28 juni 2016


PvdA Helmond

Weet wat er speelt in Helmond


  • De eerste Helmondse progressieve borrel (politiek café) in 2016 is een feit. Nu, met een goede opkomst, in de Cacaofabriek in Helmond.