Blog Overzicht

In de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 29 maart stonden twee voor de PvdA belangrijke onderwerpen op de agenda: Het Wijkontwikkelingsplan Leonardusbuurt en het Collegevoorstel om de grondprijzen voor sociale woningbouw flink te verhogen. De fractie heeft zich flink ingezet om positieve bijdragen aan deze besluitvorming te kunnen leveren:

Ten aanzien van de leefbaarheid van de Leonardusbuurt, (zie Inbreng PvdA-fractie in Gem.raad 29 maart 2016 t.a.v. WOP Leonardusbuurt )

Ten aanzien van de Grondprijzen Sociale woningbouw hebben we behalve een uitgebreide debatbijdrage ook geprobeerd om door het indienen van enkele goed onderbouwde moties te bereiken dat de extra inkomsten voor de gemeente Helmond (die het gevolg zullen zijn van de voorgestelde verhogingen van de sociale grondprijzen) in de vorm van andere stimuleringsmaatregelen weer volledig zullen terugvloeien naar de doelgroep, te weten de mensen met een smalle beurs. De groep die juist door de huidige (helaas moeten we nu zeggen “de voormalige”!) verlaagde grondprijzen betere mogelijkheden hadden om in leefbare huurwoningen te wonen, of om goedkope koopwoningen te kopen. Helaas zijn onze moties door bijna de gehele coalitie (inclusief SP en GL!) afgewezen. Wij vinden dit in relatie tot het coalitieprogramma en verschillende verkiezingsprogramma’s van coalitiepartijen zo onbegrijpelijk dat we daar een volledig dossier over hebben opgesteld. (zie Inbreng PvdA-fractie in Gem.raad 29 maart 2016 t.a.v. Grondprijzen Sociale woningbouw ) In dit dossier (5 blz., blijf doorscrollen ook als de tekst lijkt afgelopen te zijn!) zijn zowel onze debatbijdrage, onze moties alsmede onze analyse van de stemmingen samengevoegd.

 

Op 22 maart werden er in de Commissie Omgeving 3 belangrijke onderwerpen besproken: het Wijkontwikkelingsplan Leonardusbuurt; het voorstel van het college om de Sociale Grondprijzen aan te passen, en het Afvalbeleidsplan. Over dat laatste moet overigens opgemerkt worden dat dit niet per raadsbesluit vastgesteld hoeft te worden, omdat dat tot de bevoegdheden van het College van B&W behoort. De behandeling van dat laatste punt was dus alleen zodat alle partijen (en insprekers) er hun mening over konden geven. De eerste twee onderwerpen zullen wel nader in de gemeenteraadsvergadering van 29 maart worden besproken.

De fractie heeft veel tijd in een goede voorbereiding voor alle drie de onderwerpen gestoken. Onze bijdragen zijn in de bijlage opgenomen: 2016-03-22 Cie Omgeving 22 maart alle PvdA bijdragen

Bijgevoegd is het verslag van de Algemene Leden Vergadering van afgelopen 16 maart 2016:  Ledenvergadering PvdA Helmond 2016-03-16 verslag

Mea van_Vugt12-211x300

Naar aanleiding van het overlijden van ons oud lid en oud-bestuurslid Mea van Vugt heeft Geert van Maurik een In Memoriam geschreven. Hij heeft dit zowel tijdens de samenkomst op de Natuurbegraafplaats Bergerbos op 12 maart, als tijdens de Algemene Ledenvergadering op 17 maart uitgesproken. U kunt het in de bijlage lezen.  In memoriam Mea van Vugt is niet meer

Hierbij nodigen wij je van harte uit voor het Seminar van het Ouderen Netwerk PvdA over Een rechtvaardig pensioenstelsel voor nu en straks!’, op maandag 21 maart in de Jaarbeurs (het Beatrixgebouw) te Utrecht.  Tijd: Inloop 17.00 met soep en broodjes, Start 18.00 einde 21.00

Het ouderen netwerk wil samen met onze politieke vertegenwoordigers, de Jonge Socialisten, FNV en FNV jongeren met u van gedachten wisselen over Arbeid, Inkomen en Pensioen in het kader van bestaanszekerheid. Hoe verdelen we de koek als het gaat om werk en pensioen. Hoe zorgen we dat er voldoende koek blijft. De wereld verandert. Burgers veranderen mee. Participeren in veranderingen is zelden een knelpunt als er voldoende aandacht wordt geschonken aan het mobiliseren van bereidheid bij burgers en rekening wordt gehouden met gerechtvaardigde belangen. Dit vereist luisteren naar mensen, eerlijk problemen aangeven en vanuit een visie samen antwoorden genereren. Dat vraagt meer dan alleen reageren op de huidige schrijnende gevallen om te voorkomen dat we als PvdA niet achter de feiten aan blijven lopen.

Agenda

 1. Opening

(voorzitter, Fred Plantinga; dagvoorzitter Hans Spekman)

 1. Jongeren versus ouderen? We doen het samen!
 2. (Harm Hofman, ONP), werkgroep Arbeid, Inkomen en
 3. Vakbonden en de toekomst.
 4. (Gijs van Dijk, Chris Driessen FNV)
  1. pensioendiscussie; zekerheid versus flexibel; risico en weinig premie.
  2. kan solidariteit nog over 50 jaar met een globale arbeidsmarkt.
 5. Hoe ziet de jongere het pensioen over 50 jaar

(Esther Crabbendam FNV Jong, Lieke Kuiper JS)

 1. ZZP en het betalen van premie
 2. Individualiteit en solidariteit over 50 jaar
 1. De uidaging van den Haag.

(Jetta Klijnsma, Roos Vermeij)

 1. Pauze
 2. Panel/ discussie Alle eerder genoemde sprekers en alle aanwezigen o.l.v. Hans Spekman
 3. Conclusie
 4. Sluiting

Sprekers/ forumleden:

Fred Plantinga (ONP). Jetta Klijnsma (staatssecretaris), Roos Vermeij (PvdA Tweede Kamerlid), Gijs van Dijk en Chris Driesen (FNV), Ester Krabbendam (FNV jong) Lieke Kuiper en Harm Hofman (PvdA Ouderennetwerk).

Dagvoorzitter Hans Spekman (Fred Cohen)

Aanmelden:

Voor deze bijeenkomst is het noodzakelijk om je aan te melden. Dit kan via de reserveerlijn van de PvdA: 020-5512155. Voor aanmelding heb je het nummer van deze bijeenkomst nodig: 5896. Houd ook je relatienummer en postcode bij de hand. Als je geen relatienummer hebt, word je doorverbonden met een van onze medewerkers (tijdens kantooruren).

Met droefheid moeten wij u allen meedelen dat afgelopen maandag Mea van Vugt is overleden.

Mea heeft in de PvdA afdelingen Venray en Helmond vele bestuurs- en andere functies bekleed. Zie het bijgaande overlijdensbericht voor de details over haar uitvaartbijeenkomst. In de komende ledenvergadering van 16 maart zal ook bij haar overlijden worden stilgestaan.

Onze gedachten zijn bij haar naasten en allen die haar hebben gekend.

met bedroefde groet,

bestuur PvdA Helmond

Overlijdensbericht Mea van Vugt

Op vrijdag 26 februari vond de eerste Pro Helmond bijeenkomst plaats in de Cacaofabriek. Deze borrel met inhoudelijk programma werd georganiseerd door D66 en PvdA Helmond.

De gemeenteraadsfracties van PvdA en D66 werken op goede voet samen in de gemeenteraad. De besturen van de afdelingen hebben besloten ook met enige regelmaat de samenwerking op te zoeken. Daarom organiseren we in 2016 twee gezamenlijke borrels met inhoudelijk programma. Het thema van de eerste borrel was progressieve politiek in Helmond. We hadden nadrukkelijk de wens ook (leden van) andere partijen bij de progressieve samenwerking te betrekken en dit is gelukt. Ook de lokale partijen Helder Helmond, Helmond Aktief en niet-partijgebonden geïnteresseerden waren aanwezig. Jammer genoeg ontbraken GroenLinks en SP, die overigens wel hebben uitgesproken in de toekomst aanwezig te willen zijn bij progressieve bijeenkomsten.

Het inhoudelijke programma vond plaats in de vorm van een interview en een paneldiscussie. Presentator Arnold Otten opende met een kort interview met Statenleden Suat Kutlu (D66) en Stijn Smeulders (PvdA) over progressieve samenwerking in de provincie. Daarna was het de beurt aan een panel met Helmondse raadsleden en (oud)-raadsleden die deel uitmaken van een progressief samenwerkingsverband. Naast fractievoorzitter Nourredine Zarroy van D66 nam Mirjam van der Pijl (raadslid PvdA) in het panel plaats. Daarnaast waren Floor Bink (raadslid PvdA/GL in Vught) en Ben Maas (oprichter van de Bladelse progressieve partij Pro5) aanwezig om een bijdrage te leveren uit de praktijk van samenwerking. Uiteraard was er tijdens de paneldiscussie ook veel ruimte voor interactie met de 40 aanwezigen in de zaal.

Er werd gesproken over wat progressieve politiek voor ons inhoudt, of er een verschil is tussen landelijke en lokale progressieve politiek, hoe de progressieve partijen in Helmond in het verleden hebben samengewerkt en hoe er in de toekomst kan worden samengewerkt. Er ontstond een levendige discussie, waarbij in het panel en in de zaal veel eensgezindheid was te horen over progressieve samenwerking. Iedereen is hier voorstander van en ziet in dat we door samen te werken met landelijke en lokale progressieve partijen onze idealen het beste kunnen bereiken in de Helmondse politiek. Echt spannend werd het toen Arnold Otten de aanwezigen vroeg of PvdA en D66 mogelijk met GroenLinks, SP en lokale partijen moesten fuseren tot een lokale progressieve partij. Hierover waren wisselende geluiden te horen, wat natuurlijk niet vreemd is gezien de impact die zo’n besluit zou hebben.

Tijdens de gezellige naborrel werd er door de aanwezigen uitgebreid nagekaart over de toekomst van progressieve samenwerking in Helmond. Enthousiasme was hierbij duidelijk voelbaar. Meerdere aanwezigen hebben uitgesproken er de komende maanden verder over te willen spreken.

De progressieve samenwerking krijgt sowieso een vervolg in het najaar. Dan organiseren we de tweede gezellige borrel met D66. We hopen dat GroenLinks, SP en lokale partijen dan ook willen meedoen in de organisatie. We hopen je in het najaar te ontmoeten bij deze tweede progressieve activiteit!

Als aanvulling op onderstaand, al eerder gepubliceerd bericht over het debat op 9 maart kan nu worden aangekondigd dat ook Kees Verhoeven( tweede kamerlid D66) en Adriaan Beenen en Jac Naber (beiden van het Burgercomité EU) aanwezig zullen zijn en in de gelegenheid zullen worden gesteld om hun visie op het associatieverdrag met Oekraïne te geven.

 

Op 6 april zal het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne worden gehouden. Stem ja, zegt PvdA-kamerlid Michiel Servaes, en stem nee, zegt SP-kamerlid Harry van Bommel.

Het raadgevend referendum over het associatieverdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne is een unieke kans voor burgers om zich uit te spreken over een internationaal belangrijk onderwerp. De meerderheid van de Tweede Kamer heeft al aangegeven de uitslag van het referendum te willen volgen. De stem van de burger heeft dus zeker invloed.

Het verdrag met Oekraïne is omstreden. Past het land, en de manier waarop het wordt geregeerd, eigenlijk wel bij Europa? Levert uitbreiding van de samenwerking van Europa met het land vooral voordelen voor de burgers van Europa en het land zelf op, of overheersen de nadelen?

Op 9 maart zullen PvdA-kamerlid Michiel Servaes en SP-kamerlid Harry van Bommel daarover vanaf 20.00 uur in debat gaan.

Eerst zullen zij beiden hun eigen visie op het associatieakkoord geven, en daarna zullen zij in debat gaan over de volgende drie stellingen:

 1. Het associatie akkoord zal voor de Oekraïne positieve economische gevolgen hebben?
 2. Het akkoord is goed voor Europese bedrijven maar slecht voor burgers hier en daar.
 3. Door het akkoord zal de corruptie de EU binnendringen.

U bent van harte uitgenodigd om dit debat in de Cacaofabriek bij te wonen. Inloop is vanaf 19.30 uur.

Op 16 maart 2016 zal een algemene ledenvergadering van onze afdeling Helmond plaatsvinden. Locatie zal zijn het Wijkhuis De Fonkel, Prins Karelstraat 131.

Aan de orde zal in ieder geval komen het vaststellen van het financiële jaarverslag over 2015. Zodra de volledige agenda zal zijn opgesteld zal deze per mail of brief aan alle leden worden toegestuurd, en als aanvulling op dit bericht op de website worden gepubliceerd.

Op 1 maart heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met een raadsbesluit waardoor de inspreekmogelijkheden voor burgers zijn verruimd: het is vanaf nu voor burgers mogelijk om zowel in Commissievergaderingen als in de Gemeenteraadsvergaderingen in te spreken over onderwerpen die in die vergadering zijn geagendeerd. Dat was tot nu toe niet in beide vergaderingen mogelijk. Deze uitbreiding van de spreekrechten is door de PvdA-fractie geïnitieerd. Wij verwachten hiermee een positieve bijdrage te hebben geleverd aan de mogelijkheden voor burgers om hun meningen aan de gemeentelijke politiek duidelijk te maken.


PvdA Helmond

Weet wat er speelt in Helmond


 • De eerste Helmondse progressieve borrel (politiek café) in 2016 is een feit. Nu, met een goede opkomst, in de Cacaofabriek in Helmond.