Blog Overzicht

In de gemeenteraadsvergadering van 3 november heeft onze fractievoorzitter Mohammed Chahim de volgende bijdrage uitgesproken:

“PvdA Helmond voor koppeling Top 30 aanpak met Participatie

Voor de Top 30 (overlast gevende jeugd) aanpak heeft de PvdA drie uitgangspunten; 1) snel en consequent straffen en de snelrechttechnieken die worden toegepast, 2) zorg en 3) de instroombeperking. Hier zijn we in de commissie uitvoerig bij stil gestaan.

Naast grenzen stellen, gaat het nadrukkelijk ook om perspectief bieden (ook een goed instrument om instroom te beperken). In ons verkiezingsprogramma staat dat we voor uitbreiding zijn van de top 30 aanpak, namelijk met jongeren die geen uitzicht hebben op een baan en niet in het bezit zijn van een startkwalificatie. Het is goed dit beleid niet alleen aan veiligheid te koppelen, maar zeker ook aan participatie.

Afgelopen week zag ik de een documentaire van 2Doc ‘Yahia en de 222 afwijzingen’ Een 20 jarige jongen waarvan ik vermoed dat wij er veel van hebben in Helmond. Geen startkwalificatie en geen uitkerking. Hij wil weer iets van zijn leven maken, maar dat gaat niet makkelijk. Hij stelt “het goede pad is zo moeilijk en het slechte pad is zo makkelijk”. In de documentaire vertelt hij over de verleidingen van een crimineel leven en de vele aanbiedingen die hij daar krijgt, maar hij wil hier niet aan toegeven. Samen met zijn begeleider starten ze verschillende trajecten, maar de ene afwijzing volgt de andere op. In de regio Helmond De Peel heeft 54 % van de jongeren tot 27 jaar bij UWV als werkzoekend ingeschreven staan geen startkwalificatie. Landelijk is dit aandeel lager 47%. Wij vragen extra aandacht voor deze groep.

Het helpen van deze jongeren kan een preventieve werking hebben op de instroom op de nieuwe persoonsgerichte aanpak. Wij geven dit punt graag mee aan de burgemeester, maar zeker ook aan wethouder van Bree.

Hieronder de integrale weergave van de bijdrage van fractievoorzitter Mohammed Chahim aan de begrotingsbehandeling in de gemeenteraadsvergadering van 5 november 2015:

” Voorzitter, het is altijd lastig om in 8-12 minuten je mening te geven over een begroting die met alle bijlagen honderden pagina’s dik is. Laat ik vooraf stellen dat er veel goede zaken staan in de begroting, maar ook keuzes waar wij ons niet in kunnen vinden.

PEEL 6.1

Laat ik beginnen met de Peel 6.1. In onze bijdrage tijdens de voorjaarsnota maakte wij ons al zorgen over de besluitvorming. We werden geïnformeerd over het besluit het toekomstig Werkbedrijf niet onder Peel 6.1 te laten vallen. Toen concludeerde mijn fractie al dat er een ander beeld bestond bij het Helmonds College vergeleken met andere colleges in de Peel. Wij stelden toen dat “de berichten of RIB’s vanuit het Helmonds College staan haaks op de opmerkingen van B&W’s uit andere peelgemeenten.” Wij waren verbaasd, maar gaven het college het voordeel van de twijfel. Laten we het opstartproblemen noemen van een net geïnstalleerd college.

De opstartproblemen blijken helaas van structurele aard, want relatief kort daarna was er “in gezamenlijkheid” door de 6 Peel Colleges besloten om voorlopig enkel door de gaan met de WMO en Jeugd. Nadrukkelijk is er toen gezegd dat het niet een einde betekende aan Peel 6.1, men sprak van een tussenfase. Nu focussen op de 3D’s en daarna weer kijken wat we samen kunnen doen, samen kunnen oppakken. Wederom werden we hierover geïnformeerd. Er werd soms ook behoorlijk laconiek over gedaan, er was niet veel aan de hand, het was tijdelijk. We voelden ons als fractie gepasseerd en wij waren niet de enige. Ook al hadden wij toen het idee, dit komt niet meer goed, gaven wij wederom het college het voordeel van de twijfel.

En nu worden burgemeester Blanksma en wethouder Stienen in het DB vervangen door wethouder van der Zander en wethouder De Leeuw. Wederom zijn we hierover geïnformeerd (besluit vorming moet nog komen) en wederom een vrij laconieke houding, het stelde niet veel voor, maar het is meer dan symbolisch. Als kartrekkers van de Peel 6.1 worden vervangen door inhoudelijke wethouders, dan zie ik vanuit de Peel 6.1 ook niet meer ontstaan dan Jeugd, WMO en BMS.

De Peel 6.1 werd ooit groots in aangekondigd en in het coalitie programma lezen wij “Verder hebben wij hoge verwachtingen van de gezamenlijke aanpak met omliggende gemeenten binnen Peel 6.1 Dit is in onze ogen een logisch en natuurlijk samenwerkingsverband, dat goede kansen biedt om zaken efficiënt te organiseren en bezuinigingen op te vangen.”

Voorzitter de Peel 6.1. is niet meer, hoe spijtig wij dit ook vinden, het had zeker potentie, maar samenwerking blijkt in de praktijk moeilijk. Terugkijkend op wat er op zeer korte tijd is gebeurd, vraag ik me of het citaat in het coalitie programma wel oprecht was. En zo ja, dan blijft het behoorlijk stil bij de coalitiepartijen in de raad, verder dan wanneer kunnen we een handtekening zetten onder de wijzigingen horen wij niet.

Die open en coöperatieve bestuursstijl dat het college aankondigde herkennen wij dan ook absoluut niet in dit dossier!

Armoedebeleid

Ondanks dat een meerderheid in de raad voor structurele financiering is van de Super Sociaal en Lets ruilwinkel, nota bene aangevoerd door een coalitiepartij, was wethouder van der Zanden niet van plan de armoede nota op dit punt te wijzigen. Wij waren hierover behoorlijk verbaasd, juist omdat de SP hiervoor in de vorige periode voor heeft gepleit. Gelukkig is het nu verwerkt in de begroting.

De Cirkel

Wederom tekende er een ruime meerderheid in de raad die inloophuis de Cirkel wilde steunen. Verschillende moties werden ingediend, maar we moesten erop vertrouwen dat het college in gesprek zou gaan met allerlei fondsen om te kijken in hoeverre het mogelijk was om voor huisvesting financiering te vinden. Het college kwam met een mededeling dat ervoor gekozen was de Cirkel niet te financieren. Een raadsmeerderheid was wederom verrast en had verwacht dat het college deze wens van de raad wel gehoord te hebben.

Nog twee voorbeelden waarin wij wederom die open en coöperatieve bestuursstijl niet terug kunnen vinden. Het komt uiteindelijk goed, maar het kost wel steeds veel energie.

Voorzitter, nu volgens een aantal lossen punten die wij het college willen meegeven:

Sociaal Innovatief Fonds

Het college had als uitgangspunt om met dit fonds “tijdelijk extra inspanningen te plegen om de drie decentralisaties goed te laten landen – bijvoorbeeld voor het tegengaan van wachtlijsten”. Dit was ook wat wij als PvdA in ons verkiezingsprogramma hadden staan. Een goed instrument om de tijdelijke stop bij de wijkverpleging tegen te gaan. De PvdA heeft nog steeds de voorkeur een deel van de €4,5 miljoen hiervoor te reserveren. Het college kiest ervoor dit volledig in te zetten voor een Stadslab en Stadleerbedrijf. De uitgangspunten zijn nobel, en de eerste bespreking in de commissie hebben we achter de rug. We zitten nog steeds in de verkenningsfase en ik ben erg benieuwd naar de uitkomsten. Wel wil ik het college vragen vaart te maken, want de 3D’s zijn straks volledig geland voordat het eerste project ingediend kan worden. Het college neemt hiermee een groot risico, het is straks top of flop.

Synergie 3D’s

Wij wachten nog steeds op de integrale aanpak van de 3D’s. De samenwerking tussen Jeugdzorg en WMO zien we, maar hoe dit straks verwegen gaat worden met het Werkbedrijf blijft maar uitgesteld worden. Ook hier is er winst te behalen en wij vragen het college ons hierin snel mee te nemen.

Werkende armen

Wij zijn heel blij met het verruimen van de inkomensgrens voor minimaregelingen van 110 procent naar 120 procent van het wettelijk sociaal minimum. Op de website van het CBS lezen wij dat “Op basis van het niet-veel-maar-toereikendcriterium waren er in 2013 356 duizend werkende armen. Daaronder waren 166 duizend zelfstandige ondernemers, zowel met als zonder personeel. Bij zelfstandigen ligt het armoedepercentage (13%) veel hoger dan bij mensen in loondienst (3%)”. Wij zien ook dat veel inwoners van onze stad het heel moeilijk hebben de eindjes aan elkaar vast te knopen. Bij het armoedebeleid hebben verschillende partijen aandacht gevraagd voor de werkende armen. Uitgangspunt daarbij is dat voor een aantal voorzieningen we gaan kijken naar besteedbaar inkomen. Kan de wethouder ons kort meenemen in de stand van zaken.

Reshoring

Het stimuleren van het terughalen van productie naar West Europa c.q. naar Helmond, en daarmee van werkgelegenheid voor lager opgeleiden realiseren. Dat brengt zowel sociaal als economisch voordelen. De PvdA Brabant heeft hierover vragen gesteld aan GS. Ik zou onze wethouder sociale zaken en werkgelegenheid vragen dit proces kort te volgen en daar waar zich mogelijkheden voordoen Helmond hiervan te laten profiteren. Eind september is er een speciale tool voor bedrijven in Midden-Brabant ontwikkeld om te berekenen of het terughalen van productie naar Midden-Brabant voordelen oplevert. Het zou goed om in de regio te lobbyen om een soortelijke tool op te zetten.

Jongeren

Afgelopen week zag ik de een documentaire van 2Doc ‘Yahia en de 222 afwijzingen’ Een 20 jarige jongen waarvan ik vermoed dat wij er veel van hebben in Helmond. Geen startkwalificatie en geen uitkerking. Hij wil weer iets van zijn leven maken, maar dat gaat niet makkelijk. Hij stelt “het goede pad is zo moeilijk en het slechte pad is zo makkelijk”. In de documentaire vertelt hij over de verleidingen van een crimineel leven en de vele aanbiedingen die hij daar krijgt, maar hij wil hier niet aan toegeven. Samen met zijn begeleider starten ze verschillende trajecten, maar de ene afwijzing volgt de andere op. In de regio Helmond De Peel heeft 54 % van de jongeren tot 27 jaar bij UWV als werkzoekend ingeschreven staan geen startkwalificatie. Landelijk is dit aandeel lager 47%. Wij vragen extra aandacht voor deze groep.

 

Afgelopen zomer heeft het College op verzoek van de gemeenteraad – naar aanleiding van een door de PvdA ingediende motie – een studie verricht naar de mogelijkheden om in Helmond nieuwe spooronderdoorgangen te realiseren. Het College concludeerde dat dat niet haalbaar was. Wij waren het daar niet mee eens, en hebben zelf voor de spoorovergang in Mierlo-Hout een alternatief bedacht: een iets ten westen van de huidige spoorovergang (Mierloseweg) gelegen tunnel, die alleen door personen-autoverkeer gebruikt kan worden, en daardoor klein en kort kan worden uitgevoerd. In onze ogen kunnen fietsers en voetgangers van de bestaande overweg gebruik blijven maken, en zal het vrachtverkeer via de binnenkort op te leveren Kasteelherenlaan, die ook met een tunnel onder het spoor door zal gaan, prima alle delen van Mierlo-Hout kunnen bereiken. Met ons idee zal de leefbaarheid van het centrum van Mierlo-Hout geweldig verbeteren, terwijl de bereikbaarheid toch goed gewaarborgd zal blijven! Wij denken dat ons voorstel financieel ook veel haalbaarder zal zijn dan de door de gemeente onderzochte en afgeschoten variant, omdat het niet nodig zal zijn om complete gebouwblokken af te breken.

Voorstel Mierlo-Hout 1

Wij hebben ons idee op 22 september ingebracht in de vergadering van de Commissie Omgeving. Het idee werd door alle partijen in meer of mindere mate positief ontvangen, en ook de wethouder noemde het een “sympathiek plan”, en beloofde het nader te gaan bestuderen. Ons voorstel is die dagen ook twee keer prominent in het Eindhovens Dagblad behandeld.

In de gemeenteraadsvergadering van 29 september heeft het college vervolgens een nieuw collegevoorstel ingebracht, waarin was opgenomen dat het door ons ingebrachte idee voor deze tunnel nader zal worden onderzocht. Dat voorstel is vervolgens met veel complimenten en algemene stemmen aangenomen. Door de inzet van onze gemeenteraadsfractie is een spoortunnel in Mierlo-Hout dus niet afgeschoten, maar worden de mogelijkheden daarvoor juist nader onderzocht!

De wethouder heeft toegezegd de komende maanden met alle betrokkenen in overleg te zullen gaan. Wij zullen hem indien nodig aan herinneren, en het hele proces opbouwend maar ook kritisch blijven volgen.

 

Begroting 2016

Begin november zal de gemeenteraad de begroting voor 2016 bespreken, becommentariëren, amenderen en begeleid van moties, zeer waarschijnlijk, aannemen.

Ondanks de berichten dat het met de Nederlandse economie de goede kant op gaat , ondanks de berichten over ’s lands begroting die er rooskleuriger uitziet dan eerder werd verwacht, is de zware taak van bezuinigen in Helmond nog niet volbracht.

Veel eerder voorgenomen bezuinigingen zijn inmiddels in uitvoering en meer en meer beginnen inwoners daarvan de gevolgen te merken. En nu wordt er opnieuw aangekondigd dat zonder extra bezuinigingen de begroting niet sluitend te krijgen is, niet in 2016 en niet in de 3 jaren erna waarvoor deze begroting alvast een doorkijkje geeft.

Een van de voorgenomen bezuinigingen uit de vorige periode was een flinke vermindering van uitgaven voor wijkcentra. Al eerder werden de jongerencentra bijna allemaal gesloten, een lot dat ook Jovic, het jongerencentrum in Noord, van hieruit gezien net aan de overkant van het kanaal, beschoren was. Nu moet als onderdeel van de kostenvermindering op wijkhuizen De Terp, het naast het voormalige Jovic gelegen wijkcentrum, haar deuren sluiten.

Waarom zouden wij Dierdonkers ons daarover druk maken? Nou, omdat ook veel van onze wijkbewoners regelmatig in De Terp bezoeken. Bijvoorbeeld Zonnebloem/ouderenwerk Haverveld kent veel deelnemers uit onze wijk. De kookclub, die maar in één wijkhuis terecht kan,namelijk De Terp, omdat alleen die wijkvoorziening een openbaar te gebruiken keuken bevat, heeft ook deelnemers uit Dierdonk. Zo zijn er nog wel enkele verenigingen en clubjes te noemen. Bij het sluiten van dat wijkhuis kan het zijn dat verenigingen naar ons wijkhuis Parkzicht gaan uitwijken alwaar zij, volgens mij, van harte welkom zijn. Het kan ook voor diverse Dierdonkers betekenen dat zij hun vertier, dat zij vonden bij een in De Terp gehuisveste vereniging, moeten staken. Dat zou erg jammer zijn. Maar met name voor onze “buren”, de wijkbewoners aan de overzijde van het kanaal in de wijk Noord, zou het een groot gemis zijn als zij hun wijkhuis moeten missen. Ik ben benieuwd hoeveel amendementen en/of moties dit op gaat leveren in de raad op 5 november.


PvdA Helmond

Weet wat er speelt in Helmond


  • De eerste Helmondse progressieve borrel (politiek café) in 2016 is een feit. Nu, met een goede opkomst, in de Cacaofabriek in Helmond.