Blog Overzicht

Geacht college,

Het ED heeft op 26 juni en artikel gepubliceerd m.b.t. de ‘kinderbende’ in Helmond. Het zou gaan om een groep kinderen, die verdacht wordt van groepsmishandeling, intimidatie en diefstal. Inmiddels zijn 5 kinderen opgepakt. Daarnaast lezen wij dat de groep mogelijk groter is. De groep zou zich onder ander schuldig hebben gemaakt aan dertien mishandelingen, waarvan er een eind april heeft plaatsgevonden. Wij zijn enorm geschrokken van dit bericht en hebben als fractie de volgende vragen:

 • Wanneer zijn hierover signalen binnengekomen bij de gemeente (via jongerenwerk, wijkvereniging, burgers etc.)?
 • Hoelang speelt dit al in de wijken Dierdonk en Helmond-Noord?

De burgemeester stelt dat de gemeente een dringend beroep doet op de ouders en indien zij hun verantwoordelijkheid niet nemen, dan treft men vervolgstappen. In de krant lezen we dat een van de ouders ‘het overdreven’ vindt haar kind is opgepakt door de politie.

 • Heeft u/bent u van plan om gesprekken te voeren met de ouders van de daders?
 • Wat zijn de (wettelijke) mogelijkheden indien de ouders niet willen meewerken? Kunt u ons iets vertellen over het in te zetten traject?
 • Zijn deze kinderen/gezinnen bekend bij het CJG of ander hulpverlenende instanties?

In de krant lezen we dat bij een van de mishandelingen sprake is van negen daders.

 • Kunt u aangeven hoe de samenstelling van deze groep is; omvang, leeftijd, geslacht, etniciteit, etc?
 • Kunt u ons vertellen wat de oorzaak is van dit hardnekkige probleem?
 • Kunt u ons vertellen wat het resultaat is van de huidige inzet; Shouf Kedemk, straathoekwerk, jongerenwerk en Veiligheidshuis. Heeft deze de reguliere inzet voldoende effecten gesorteerd?
 • Zo nee, bent u bereidt om te kijken naar alternatievenoplossingen en bijvoorbeeld, de kracht van het eigen sociaal netwerk/ gemeenschap aan te spreken, te ondersteunen en te faciliteren?
 • Is er enig beeld over het aantal slachtoffers van deze groep?
 • Zijn er gesprekken gevoerd met de slachtoffers en ouders van slachtoffers?

Groet,

Mohammed Chahim

Namens de PvdA Fractie

Inbreng PvdA Peel 6.1 16 juni 2015

Peel6-1Voorzitter, samen met D66, FVvL, Lokaal Sterk en Senioren2013 hebben wij dit interpellatie debat aangevraagd. Wij waarderen het, dat dit op zo’n korte termijn is gehonoreerd.

Het college van B&W informeert ons op 27 mei 2015 dat er met betrekking tot de Peel 6.1 twee besluiten zijn gevallen:

 1. De aansturing gaat over van de stuurgroep naar de inhoudelijk wethouders
 2. Er is besloten een gedeelte van de beoogde samenwerking voorlopig niet door te laten gaan.

Voor mijn fractie bestaat er onduidelijkheid over wat de oorzaken zijn/waren voor het college om terug te komen op het besluit van de raad van 7 mei 2013. Er heerst onrust bij de ambtenaren en vanuit de Peelgemeenten komen er signalen dat Helmond ‘de samenwerking in een keer teniet doet’ en ‘Helmond geen ambtenaren wil inbrengen’. Dit is samengevat de aanleiding voor dit interpellatiedebat.

Er wordt gesteld dat de aansturing nu gaat gebeuren door de inhoudelijke wethouders, maar met betrekking tot de inhoud en de uitvoering van de specifieke taken was dit toch altijd al de bedoeling? Om te voorkomen dat iedereen op zijn eigen eiland opereert is afstemming nodig en juist daar is de stuurgroep voor bedacht.

1) Graag een reactie vanuit het college.
Wij vrezen dat met het inslaan van deze weg er straks (helaas) geen sprake is van een Peel 6.1. samenwerkingsverband, maar om een bos van gemeenschappelijk regelingen waar de raden noch burgers niet wijzer van worden. In de commissie hebben wij hier als PvdA ook een punt van gemaakt. Het lijkt erop dat de vele gemeenschappelijke regelingen die als een tussen oplossing zijn gepresenteerd nu definitief worden. Dit lijkt mijn partij niet de bedoeling.

2) Hoe kijkt het college en de coalitiepartijen hiertegen aan?
Voorzitter, ik wil nu vervolgens stilstaan bij de manier hoe dit proces tot nu is verlopen en de keuzes die daarbij zijn gemaakt. Hierbij richt ik mij in eerste instantie tot u als voorzitter van dit college en daarnaast zullen er een aantal vragen zijn voor de coalitie.

3) Sinds wanneer speelt dit binnen het college? En voor de coalitie: Is dit onderdeel geweest van de coalitieonderhandelingen?
Voorzitter, de brief van het college van Deurne van 29 april 2015 geeft aan dat er sprake is van besluitenloosheid in uw college. Eerst uit het college twijfel m.b.t. de paddenstoelen nota, dan schaart het college zich er weer achter en tenslotte op 17 april 2015 geeft het college aan zich hier toch niet in te kunnen vinden.

4) Het lijkt erop dat er onenigheid is ontstaan in het college met betrekking tot de Peel 6.1. Zit het college met betrekking tot dit dossier (nog) wel op één lijn?
Voorzitter, In de vergadering van 7 mei 2015 heeft u gemeld dat u verder wilt gaan dan ons alleen informeren. U wilde graag weten wat wij als raad vinden, want dan zouden wij betrokken zijn. Maar ondanks dat dit onderwerp iedere commissie BE op de agenda staat en er dus alle ruimte was ons in te lichten, is dit nooit gebeurd. Laat staan dan wij mochten meedenken over een mogelijke oplossing. Ik heb de commissie notulen erop nagelezen en constateer dat wij als raad niet zijn meegenomen in dit dossier. Tijdens de vergadering van 21 mei heeft u gesteld dat ‘Helmond over haar problemen gaat’, maar niet dat er sprake zou zijn van problemen in dit dossier. Twee dagen later stond hier de krant van vol. In de vergaderingen hiervoor was met uitzondering van de mededeling dat de peelgemeenten ‘constructief ‘met elkaar aan het werken zijn, niet veel te melden.

In een reactie van mijn fractie op vragen van onze klankbordgroep-leden (Ellen Niessen en Sandra Strijkel) in september 2014 antwoorden wij o.a. dat “De schakelfunctie die de KBG bekleedt vinden wij belangrijk. Signalen van de stuurgroep, de werkgroepen, de ambtelijke diensten naar de raden en omgekeerd, kunnen via de KBG goed worden doorgegeven in een vroeg stadium en zonder eerst de officiële cycli van raadsvergaderingen te moeten doorlopen. Sondering van voorstellen is ook een mogelijkheid die wel snel via KBG en maar moeizaam via de diverse raden kan plaatsvinden. De samenstelling van de KBG is zodanig dat zij boven de partijen staat en dat maakt de KGB een orgaan dat politieke uitspraken kan doen zonder een politieke lading die aan een of enkele partijen wordt gekoppeld.

Tot onze grote verbazing is ook de klankbordgroep, die speciaal is opgericht op advies van de stuurgroep om de raden mee te nemen in het transitieproces, niet betrokken.

5) Wat is dan het nut van het hebben van zo’n klankbordgroep?
Overigens gaven wij in die reactie ook al aan dat na de drie decentralisaties het de bedoeling is dat gezocht wordt naar meer vormen van intensieve (ambtelijke) samenwerking tussen de 6 Peelgemeenten en dat de KBG ook in de toekomst zeker nog een functie kan hebben.

Het college stelt dat we te maken hebben met een complex dossier en dat het voor Helmond een flinke opgave is. De gemeente wordt geconfronteerd met enorme frictiekosten en het organiseren en laten landen van de decentralisatie is een hels karwei.

6) Wisten wij dit twee jaar geleden ook al niet? Waarom komen we hier nu pas mee?
Dat we ons nu focussen op de decentralisaties lijkt mij prima. Dit is overigens in 2013 ook al afgesproken, maar om nu een pas op de plaats te maken met betrekking tot de business cases lijkt mijn fractie, zonder hier uitvoerig met elkaar in de raad over te hebben gesproken, onverstandig.

Sinds het vaststellen van de nota zijn er veel stappen gemaakt en is door Helmond en de peelgemeenten veel tijd en energie gestoken in de peelsamenwerking.

7) Wij vragen ons oprecht af hoeveel tijd en geld hier in is gestoken en met de zet van het huidig college verloren gaat?
Waarom na vier maanden concluderen dat het anders moet, vinden wij vreemd. Laat het tot wasdom komen. Een pas op de plaats maken en nu focussen op de 3D, maar daarna ook de andere taken samen oppakken. Het is al snel 1 januari 2016 en dan horen wij de 3D op orde te hebben.

8) Wat zijn nou inhoudelijk de argumenten om hierop terug te komen. En graag meer dan enkel de frictiekosten en de grootte van de operatie? Ik kan u vertellen dat dit in verhouding ook voor de andere peelgemeenten geldt!

9) Overigens hoe verhouden die frictiekosten zich eigenlijk ten op zichtte van de besparingen door de samenwerking te intensiveren, door meer zaken samen te regelen?
Het intensiveren van de decentralisaties draait om het verbeteren van de 4K’s (Kosten, Kwaliteit, Klantgerichtheid en Kwetsbaarheid). Daarbij spelen ontwikkelingen in het takenpakket (3D) een centrale rol, maar daarnaast zeker ook Economische, Financiële en Bestuurlijke ontwikkelingen. En juist op dit vlak trapt u op de rem.

10) Graag een reactie van het college.
Wij betreuren het dat wij geen deelgenoot zijn gemaakt van ‘het probleem’ ook al is dit probleem ons niet helemaal helder. Wij zouden het goed hebben gevonden om samen met het college deze uitdaging aan te pakken en samen te zoeken naar een oplossing. Op deze manier zorg je voor betrokkenheid en transparantie. De nieuwe vorm van besturen die dit college aankondigde heeft mijn fractie helaas ook op dit dossier niet kunnen vinden. Sterker nog, we voelen ons buitenspel gezet.

Tot slot voorzitter, het bevreemd ons dat de argumenten van destijds om te komen tot een intensivering van de samenwerking van de Peel 6.1 nu tegenovergesteld gebruikt worden, en juist de argumenten lijken te zijn om nu een pas op de plaats te maken. De opzet was dat de 6 gemeenten elkaar zouden helpen. Samen sterk. Als er één in de problemen komt is het ook het probleem van de anderen. Maar dan betekend dat ook dat je je niet als gemeente kunt terugtrekken uit een lopend proces omdat je op een onderdeel een probleem tegenkomt dat je zo nodig zelf wilt oplossen, zeker niet als daarmee het oplossen van een probleem van andere gemeenten frustreert.

Presidium gemeenteraad Helmond

cc college en raad

Helmond, 10 juni 2015

Geacht presidium,

Peel6-1De fractie van de PvdA, Lokaal Sterk, D66, FVvL en Senioren 2013 hebben zich enorm gestoord aan de gang van zaken rondom de Peel 6.1.

In raadsinformatiebrief 32 lezen wij, dat de focus van Peel 6.1 op dit moment komt te liggen bij Wmo, Jeugd, Bijzondere Bijstand, Minimaregelingen en Schulddienstverlening. Er is unaniem door de gemeenten besloten dat er voorlopig geen businesscases worden toegevoegd aan Peel 6.1.

Blijkbaar loopt de samenwerking stroef. Wij betreuren het dat wij niet deelgenoot zijn gemaakt van ‘het probleem’!

Met verbazing lezen wij in de brief van het college van Deurne, d.d. 29 april 2015, aan het college van Helmond, dat het college van Helmond zich niet kan vinden in de Paddenstoel-nota 2013. Een nota die vastgesteld is door de zes gemeenteraden in de Peel!

Op 24 maart 2015 bevestigde het college van B&W van Helmond aan het college van B&W van Deurne, dat alle taken uit de overeengekomen businesscases worden overgebracht naar de GR Peel 6.1. Daarna lezen wij, dat op 17 april 2015 het college van B&W van Helmond de rechtspositionele overgang van medewerkers naar de GR Peel 6.1 ter discussie heeft gesteld. In dezelfde brief meldt het college van B&W van Deurne, dat zij voorlopig haar ambtelijke inzet in het governance-deel in ‘redelijkheid’ reduceert.

Kortom, er is kennelijk al sinds maart 2015 onenigheid m.b.t. de uitgangspunten van de GR Peel 6.1. Wij constateren, dat wij als raad pas op 27 mei 2015 summier zijn geïnformeerd, niet deelgenoot zijn gemaakt van het ‘probleem’ en enkel zijn geconfronteerd met ‘de oplossing’. In geen enkele commissievergadering van Bestuur en Economie (voorheen Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden), waar de stand van zaken m.b.t. de Peel 6.1. een terugkomend agendapunt is – zijn wij op de hoogte gebracht van de in de brief van Deurne beschreven problemen.

De fractie van de PvdA, D66, FVvL, Lokaal Sterk en Senioren 2013 zijn ontevreden over de gang van zaken en willen duidelijkheid van het college. Wij vragen daarom een interpellatiedebat aan met het college van B&W. Daar willen wij zowel inhoudelijk als procesmatig de gang van zaken aan de orde stellen. Wij verzoeken u dit interpellatiedebat te laten plaatsvinden tijdens een extra raadsvergadering op dinsdag 16 juni 2015 om 19:30u.

Met vriendelijke groet,

PvdA
Mohammed Chahim

D66
Noureddine Zarroy

Senioren 2013
Sandra Stijkel

FVvL
Henriëtte Verouden

Lokaal sterk
Harrie van Dijk

Inleiding
Voorzitter, het huidige college zit er nu ruim een jaar. Dus een goed moment om samen een rapport op te stellen.

Ik ga beginnen met het bezuinigingsplan. Het college gaf bij de begroting 2015 aan dat er flink bezuinigd en gaf op hoofdlijnen aan waar en bezuinigd moest worden. Men deed nog een mislukte poging om alternatieve bezuinigingsvoorstellen te presenteren, maar stiekem was het allang beklonken. De belofte uit het coalitieakkoord om in samenspraak met de raad tot de bezuinigen te komen, bleek in de praktijk niet veel voor te stellen.

Men kreeg de voordeel van de twijfel van mijn fractie en we waren enorm benieuwd naar de uitkomsten van de gesprekken van de stad. Het doel van het college was dan ook om “samen zoeken naar innovatieve mogelijkheden om vorm te geven aan de bezuinigsopgave”. De resultaten hiervoor zouden hun uitwerking vinden in de voorjaarsnota 2014. Het college wil ‘onontkoombare’ knelpunten ‘definitief’ oplossen. Onze fractie heeft dat helaas niet teruggelezen in de voorjaarsnota en we vrezen dat met de koers waar nu voor gekozen is, de raad vaak geconfronteerd zal worden met tegenvallen.

Wijkaccommodaties
Laten we beginnen met de bezuiniging op de wijkaccommodaties. Mijn fractie was benieuwd naar de invulling van de bezuiniging op de wijkaccommodaties van €500.000. Wij denken, net zoals het vorige college in 2011, dat dit niet haalbaar is (ik verwijs naar mijn inbreng tijdens de begroting). Het college kiest ervoor om dit in eerste instantie volledig te boeken op de beheerkosten. Mocht dit niet lukken dan gaan we ook kijken naar het eventueel sluiten van accommodaties. Het college komt nog met een details uitwerking en gaat nog onderzoeken wat nog meer kansen zijn voor wijkaccommodaties (denk aan para-commercie) en zien kansen om het beheer te koppelen aan het op te richten Stadsleerbedrijf. Toen ik dit las viel ik bijna van mijn stoel voorzitter. Ik heb me echt afgevraagd wat het college het afgelopen half haar heeft gedaan? Deze bezuiniging raakt de sociale structuren in onze stad in het hart! Het moet toch niet zo lastig zijn om uit te zoeken wat maximale bezuiniging die te behalen is op beheer? Hoe eerder we bewoners kunnen informeren over mogelijke sluiten, hoe meer men zich hierop kan voorbereiden. Doe je dit pas tijdens de begrotingsbehandeling van 2016, dan krijgen vrijwilligers wel heel weinig en de teleurstelling zal alleen maar groter zijn. Over paracommercie kan mijn partij ook de nodige opmerkingen maken. Nog los van de bezwaren van (horeca)ondernemers, lijkt mij de ligging van de meeste wijkaccommodaties niet ideaal, denk aan de overlast die kan ontstaan.

Voorzitter, dit is niet het enige open-eind die wij kunnen terugvinden in de voorjaarsnota.

 • De bezuiniging op cultuur kan niet per 1 januari worden ingeboekt, maar pas in 2019.
 • Waar eerst sprake was van bezuinigen op professionele instellingen, waar mijn partij uitdagingen zag/ziet, maar wel kon steunen gezien de omstandigheden. Echter zien wij dat de reguliere cultuur-budgetten nu ineens met €370.000 worden verlaagd. Juist in posten die de afgelopen jaren zeer succesvol bleken. Juist projecten bedacht vanuit de stad, waar co-creatie centraal stond! U kunt begrijpen dat wij het hier mee oneens zijn.

Wat me ook stoort voorzitter, is dat het bezuiningsoverzicht niet is ge-update. Die €450.000 op cultuur gaan we sowieso niet halen. Hoe gaat het college primair hiermee om, want we hebben met meer risico’s en onzekerheden te maken. Gaan we teren op onze reserves of blijft iedere bezuiniging staan binnen het programma. Ik wil het college ook vragen over hoe zijn de

Peel 6.1.
Een meer actuele open-eind is toch echt de uitvoeringsorganisatie Peel 6.1. Wij lezen in de krant dat de Peelgemeenten er met elkaar uit zijn. Er is besloten het toekomstig Werkbedrijf niet onder Peel 6.1 te laten vallen. Hoppa, besloten door de colleges van B&W in de Peel. U leest het niet door de raden van de Peelgemeenten, maar door de colleges. Wat nu de oorzaak was of dilemma waar het college mee zit, daarover zijn we niet ingelicht. De berichten of RIBs vanuit het Helmondse college staan haaks op de opmerkingen van B&W uit andere peelgemeenten. “Helmond zou geen ambtenaren willen inbrengen”, “De samenwerking wordt door Helmond in een keer teniet gedaan” De gemeente Deuren kwam met een brief of “Helmond nog wel achter de uitgangspunten van de Peel 6.1 zou staan?” Ik vertrouw erop dat wij als raad, in het kader van transparantie, een kopie van die brief ontvangen? Ook wordt er gesuggereerd dat de nieuwe samenstelling van het Helmondse college hier debet aan is. Ik zou graag een reactie hierop willen horen van de wethouders van de SP en GL. Dit vind ik nogal een verwijt en in de politiek betekend zwijgen helaas instemmen. Voorzitter, dit alles heeft te maken met vertrouwen en ik vrees dat ons image een grote deuk heeft opgelopen met onze vrienden van de Peelgemeenten. Oh nog een korte twee korte vragen: wanneer mogen wij, in het kader van democratische legitimiteit, meebeslissen over de Peel 6.1 en wat betekend dit mogelijke verschil van inzicht financieel? Of is hier ook al in de Jaarrekening van 2014 rekening mee gehouden J.

Zwembad
Het vorige college beloofde ons dat er voor maart 2010 met een voorstel zou komen. Helaas heeft dit niet veel gebracht. Het huidige college gaat een stap verder met haar belofte. Het college streeft naar het realiseren, ja mensen, realiseren van een nieuwe zwemvoorzieningen , maar gaat uit van particulier initiatief (het komt uit de lucht vallen). Voorzitter, we vinden een nieuwe zwemvoorziening belangrijk voor onze stad en vragen het college iets minder vrijblijvend met dit onderwerp om te gaan. Hoe lang blijven we wachten op zo’n initiatief?

Grondbeleid

Voorzitter, op pagina 20/21 lees ik dat de gemeente haar grondexploitatie wil verbeteren. Mooi. Hierbij schrijft het college “kan gedacht worden aan het tegen het licht houden van lopende overeenkomsten”. Het college twijfelt blijkbaar of dit gedaan moeten worden. Voorzitter, dit lijkt mijn partij een must-do. Het dossier Suytkade, heeft mijn fractie wederom doen afvragen of wij of voldoende informatie beschikken om college besluiten in dit dossier goed te kunnen beoordelen. Dit lijkt mijn partij een perfect onderwerp om te laten onderzoeken door de rekenkamercommissie, maar laten we dit volgende week verder bespreken.

Sociaal Innovatief Fonds
Tijdens de begrotingsbehandeling vroeg ik mij af waarom dit niet toegankelijk was voor gewone Helmonders. Ik zei toen “Wij hopen namelijk dat dit fonds juist makkelijk te bereiken is voor de inwoners van de stad die op eigen initiatief de 0-lijn binnen de decentralisatie willen verbeteren. Ik kan mij herinneren dat ik gelezen heb dat initiatieven uit de maatschappij de kans krijgen om iets met dat sociaal innovatief fonds te doen”. Wethouder VAN DER ZANDEN antwoorde hierop : Dan heeft de heer Chahim het niet goed gelezen.” Goed om te lezen dat het college daar in ieder geval op is teruggekomen! Nu sluit het zich weer volledig aan bij ons eigen verkiezingsprogramma. Mijn tijd is beperkt en ik zou graag verder op dit sociaal innovatief fond willen ingaan, zeker met betrekking op de uitvoering. Ik neem aan dat we dit ook nog in de commissie zullen bespreken?

Leonarduswijk
Goed dat eindelijk ook de in de Leonarduswijk wordt geïnvesteerd.

Moties
Dan tot slot wil ik een aantal moties aankondigen:

 • Motie Kansen provinciale bestuursakkoord ‘Beweging in Brabant’
 • Motie omleiding N279 om Dierdonk
 • Motie ondertunneling spoorwegovergangen
 • Motie opschorten ouderbijdrage Jeugd-GGZ
 • Motie vervangen sluis 8 & herinrichting bedrijventerrein Hoogeind

Bijlages:


PvdA Helmond

Weet wat er speelt in Helmond


 • De eerste Helmondse progressieve borrel (politiek café) in 2016 is een feit. Nu, met een goede opkomst, in de Cacaofabriek in Helmond.