Blog Overzicht

Beste leden,
Zoals in de laatste ledenvergadering werd besproken willen wij elkaar graag vaker tegenkomen.
Daarom is er voor gekozen om iedere derde vrijdag van de maand een borrel te organiseren.
Vrijdag 19 september vindt de eerste borrel plaats. We komen samen in De Cacaofabriek in Helmond om 19.00 uur. We vinden dit een mooi tijdstip om het weekend in te luiden en ook houden degenen die dit graag willen nog een avond over. Blijven hangen mag natuurlijk ook.
Natuurlijk zijn introducés van harte welkom. Ook PvdA- afdelingen uit de omgeving hebben aangegeven graag bij de borrel aan te sluiten. Je ontmoet dus mogelijk ook PvdA-ers die je nog niet eerder tegen bent gekomen.
Het is de bedoeling dat onze borrel een terugkerende gebeurtenis gaat worden, RESERVEER de derde vrijdag dus voortaan in je agenda!
De kosten van je verteer zijn overigens voor eigen rekening.
We zien elkaar de 19de!
Met vriendelijke groet,
Bestuur PvdA afdeling Helmond

In de wijk ’t Hout zal op de locatie van het voormalige TexDecoterrein aan de oostzijde van de Dr. Dreeslaan een nieuw bedrijventerrein worden gerealiseerd. Bijzonder aan het plan is dat er allerlei woon-werkcombinaties zullen kunnen komen. Zo zal er langs de oostelijke kant van de Dr. Dreeslaan een aantal woningen met erachter gelegen bedrijfspanden worden gerealiseerd, en zullen er aan de noordzijde van het plan, dichter naar de Burgemeester Krollaan toe, een aantal woon/werk-huizen worden gebouwd. Door deze opzet wordt bedrijvigheid en dus werkgelegenheid tot in de wijk gebracht, maar blijft de uitstraling naar de naastgelegen woonwijk zo veel mogelijk “woning-achtig”.

Voor de realisatie van het plan moest een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld, wat deze invulling en bebouwing mogelijk maakt. Dat plan is al helemaal ontworpen eVerbeelding best.plan 't Hout plus toevoegingn uitgewerkt, heeft het afgelopen voorjaar ter visie gelegen en is daarna ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. Zie de plantekening hiernaast. Onze fractie heeft het plan gedetailleerd beoordeeld. Wij zijn groot voorstander van het plan, maar ontdekten één groot bezwaar: de bedrijfslocaties zouden vanuit het zuiden door een nieuwe doodlopende straat worden ontsloten (de grijze strook in het midden), en dat zou de énige ontsluiting worden. Hoewel er al een instemmend veiligheidsadvies voor het plan was verstrekt door de Veiligheidsregio Zuid-Oost Brabant vinden wij dat toch te weinig. Bij een calamiteit waarbij de enige straat gestremd zal zijn zal niemand kunnen wegkomen. Daarom hebben wij op de plaats van de rode ellips de toevoeging van een extra voet/fietspad voorgesteld. De gemeente Helmond was gelijk enthousiast over deze verbetering, en zal de realisatie er van bij de initiatiefnemer bepleiten.

05 sep 2014

Opinie

Trouwen aan de balie?

In het ED van zaterdag 30 augustus was te lezen dat de gemeente Helmond het “gratis trouwen” wil gaan versoberen. Trouwen moet volgens de wetgever nu op minstens twee tijdstippen per week kosteloos kunnen geschieden. Het Helmonds college wil dat dergelijke huwelijkssluitingen aan de balie in het stadskantoor gaan plaatsvinden. Alleen getuigen erbij, geen (andere) familie en vrienden. Namens de PvdA-fractie in Helmond heb ik het college een aantal vragen hierover gesteld.
De PvdA-Helmond begrijpt de keuze voor een ontmoedigingsbeleid voor de populaire kosteloze huwelijken. Nu wordt té vaak de mogelijkheid van kosteloos in het huwelijk treden misbruikt door paren die een betaalde huwelijkssluiting financieel wel aan kunnen.
Deze maatregel is echter bedoeld om voor mensen met een minder vette beurs de financiële drempel weg te nemen om een huwelijk aan te gaan. Dat is mooi maar ook verstandig. Mensen die, uit liefde voor elkaar, een officiële verbintenis aan willen gaan voor (in principe) de rest van hun leven maken daarmee naast een emotionele ook een juridische en economische keuze. Een keuze die henzelf maar ook de maatschappij voordelen bied. Als het de wetgever erom te doen was geweest slechts ja-zeggen en de ondertekening van de akte als huwelijksvoltrekking te zien was deze wettelijke eis nooit ingesteld. Dat was dan onnodig geweest, een eis tot kosteloos inschrijven zou hebben volstaan. De regel is ingesteld om ook hen die weinig financiële middelen hebben in staat te stellen een huwelijkssluiting te beleven.
Een huwelijkssluiting is een openbare aangelegenheid. Iedereen kan het ook in principe bijwonen. Privacy is dus geen goed argument. Plechtigheid en waardigheid wel. Het huwelijk is een belangrijk instituut in onze maatschappij dat niet licht moet worden genomen. Niet voor niets zijn het door een rechtbank beëdigde ambtenaren die huwelijken sluiten. De toga die gedragen wordt drukt de waardigheid uit en laat zien dat de trouwambtenaar een dienaar van de wet is. Een huwelijk aan de balie van de Stadswinkel ontbeert deze plechtigheid en waardigheid.
Levend van een uitkering of een zeer bescheiden loon is een huwelijk veelal een té dure aangelegenheid. Van speciale kleding, feest, etentje, huwelijksreis kun je afzien of er een zeer eenvoudige vorm voor kiezen. De kosten van de wettelijke huwelijksvoltrekking worden door de kosteloze mogelijkheid op de twee (meestal zeer ongunstige) tijdstippen per week in principe door de gemeenschap gedragen. Dat is respectvol naar hen die het niet betalen kúnnen.
Ikzelf ben trouwambtenaar. Weliswaar in een andere gemeente dan Helmond maar wat ik daar meemaak zal niet afwijken van wat in Helmond voorkomt. Zo heb ik eens op maandagmorgen een paar mogen trouwen dat aankwam in een grote witte auto. Deze was geregeld door een vriend die op een autosloperij werkte. Verrassing voor het paar! De bruidegom droeg een keurig pak, geleend van zijn werkgever. De bruid had van een nichtje haar prachtige lange, wijde bruidsjapon mogen lenen. De corsages en het bruidsboeket, ook een verrassingscadeau, waren gemaakt door de moeder van de bruid die de bloemen uit haar eigen tuin had geplukt. De zus van de bruid was kapster en natuurlijk had zij voor het bruidskapsel gezorgd en ook de haardos van de familieleden verzorgd. Het zag er uit alsof er honderden euro’s aan deze huwelijkssluiting waren besteed. Ik zag de verontwaardiging op dat gemeentehuis over het “misbruikte tijdstip van kosteloos trouwen”. Ik had het paar tevoren per telefoon gesproken en wist van hun penibele financiële situatie. De zwangere bruid had altijd van een huwelijk gedroomd waarin zij als een prinses zou verschijnen maar wist dat het er financieel niet in zou zitten en al helemaal niet nu er een kindje op komst was. Dat kindje maakte de wens om te trouwen echter heel considerabel. Die dag bleek een groot deel van haar droom toch waarheid. Ik was erg blij dat ik dit paar ook een plechtige huwelijkssluiting mocht geven, met een kort praatje en een gedicht. Dus niet altijd op het uiterlijk oordelen. Dingen zitten soms anders in elkaar dan op het eerste oog lijkt.
Voor mensen zoals het hierboven beschreven paar moet een waardige huwelijkssluiting ook mogelijk zijn. Voor geboorteaangiftes worden meer egards aan de dag gelegd binnenkort dan voor een huwelijk. Misschien niet onterecht maar als je financieel krap zit moet een beetje stijl bij je huwelijk toch mogelijk zijn. Immers, een huwelijk is een speciale verbintenis die mensen aangaan, in principe voor het leven, en naast een juridisch en economisch verbond toch ook vooral een uiting van hechting uit liefde. Het sluiten van die verbintenis is voor de meeste mensen emotioneel te kostbaar om aan de balie te laten voltrekken.
Dat er teveel gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid een tot een kosteloze huwelijksvoltrekking zien wij ook in. Het gebeurt te vaak dat paren die de kosten makkelijk kunnen dragen dit gebruiken om meer uit te kunnen geven aan kleding, feest en huwelijksreis. Voor degenen die geen geld willen besteden aan het wettelijk huwelijk is het een keuze om aan de balie getrouwd te worden. Mede door het instellen van de in de krant genoemde tussenvorm, waarbij tegen een relatief laag bedrag van 150,= euro toch met enige stijl een huwelijk kan worden gesloten, vinden wij het trouwen aan de balie een redelijke mogelijkheid. Zij hebben een keuze.
Het verwonderd ons echter waarom niet zou kunnen worden aangesloten bij andere, reeds bestaande regelingen en criteria ervoor (SuperSociaal, Stichting Leergeld, bijzondere bijstand) voor mensen met een sociaal minimum om hen de kosten voor het sluiten van een wettelijk huwelijk te besparen.
Veel gemeentes doen pogingen het aantal kosteloze huwelijken te verminderen door ontmoedigende maatregelen. Helmond staat hierin niet alleen. Wij weten dat er in het verleden door gemeentes is geprobeerd de wetgever te laten afzien van de wettelijke eis tot het geven van de mogelijkheid op tenminste twee tijdstippen per week kosteloos te huwen. Gemeenten zouden meer gezamenlijk moeten optreden om de minister de wettelijke regeling te laten aanpassen aan de huidige tijd en de huidige mogelijkheden om sociale minima te herkennen en erkennen. Zodanig, dat inderdaad alleen de mensen die het financieel moeilijk hebben in aanmerking kunnen komen voor een kosteloze huwelijksvoltrekking. Maar wel plechtig, waardig en respectvol.

Mirjam van der Pijl,
Trouwambtenaar in Duiven en PvdA-raadslid in Helmond

Datum: 1 september 2014

Betreft: vragen n.a.v. veranderen kosteloos trouwen
Geacht College,

De PvdA fractie heeft via krant en sociale media vernomen van een op til zijnde verandering van de wijze waarop er kosteloos getrouwd kan worden in onze gemeente.
Wij begrijpen de keuze voor een ontmoedigingsbeleid voor de populaire kosteloze huwelijken. Mede door het instellen van de in de krant genoemde tussenvorm, waarbij tegen een relatief laag bedrag toch met enige stijl een huwelijk kan worden gesloten, vinden wij het trouwen aan de balie een redelijke keuze voor hen die er geen kosten aan willen besteden.

Maar voor hen die deze kosten niet kúnnen besteden, met name de sociale minima, vinden wij deze optie maar weinig recht doen aan de wettelijke eis om per gemeente tenminste twee tijdstippen in te stellen waarop kosteloos kan worden getrouwd.
Als het de wetgever erom te doen was geweest slechts ja-zeggen en de ondertekening van de akte als huwelijksvoltrekking te zien was deze wettelijke eis nooit ingesteld. Dat was dan onnodig geweest, een eis tot kosteloos inschrijven zou hebben volstaan. De regel is ingesteld om ook hen die weinig financiële middelen hebben in staat te stellen een huwelijkssluiting te beleven.

Voor geboorteaangiftes worden meer egards aan de dag gelegd binnenkort dan voor een huwelijk. Misschien niet onterecht maar als je financieel krap zit moet een beetje stijl bij je huwelijk toch mogelijk zijn.
Immers, een huwelijk is een speciale verbintenis die mensen aangaan, in principe voor het leven, en naast een juridisch en economisch verbond toch ook vooral een uiting van hechting uit liefde. Het sluiten van die verbintenis is voor de meeste mensen emotioneel te kostbaar om aan de balie te laten voltrekken.

De PvdA vindt dat ook mensen zonder financiële mogelijkheden deze verbintenis waardig moeten kunnen laten voltrekken.

Een besparing voor de gemeente kan deze maatregel nauwelijks opleveren. Ook als het erom gaat extra inkomsten te verwerven doordat meer paren een betaald huwelijk laten sluiten is er maar een heel klein voordeel.
Per jaar maximaal 104 kosteloze huwelijken (52 weken maal twee huwelijken) bespaard hooguit 10.400,= (104 maal 100,=) kosten of levert maximaal 15.600,= (104 maal 150,=) op. En dat zijn de meest gunstige cijfers!

Dat er teveel gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid een tot een kosteloos te voltrekken huwelijk zien wij ook in. Het gebeurt te vaak dat paren die de kosten makkelijk kunnen dragen dit gebruiken om meer uit te kunnen geven aan kleding, feest en huwelijksreis. Helmond staat hierin niet alleen en wij weten dat er daarom in het verleden door gemeentes is geprobeerd de wetgever te laten afzien van de wettelijke eis tot het geven van de mogelijkheid op tenminste twee tijdstippen per week kosteloos te huwen.
Het verwonderd ons echter waarom niet zou kunnen worden aangesloten bij andere, reeds bestaande criteria en regelingen (SuperSociaal, Stichting Leergeld, bijzondere bijstand) voor mensen met een sociaal minimum om hen de kosten voor het sluiten van een wettelijk huwelijk te besparen.

De PvdA heeft daarom de volgende vragen aan het college van B&W:

1. Hoe wordt straks omgegaan met paren die leven van een sociaal minimum die willen trouwen t.a.v. de huwelijksvoltrekking
2. Is deze verandering bedoeld om een besparing op babs/abs-kosten te leveren?
3. Is deze verandering bedoeld om meer inkomsten uit huwelijksvoltrekkingen te genereren?
4. Is er contact met andere gemeenten om het probleem van het onbedoelde gebruik van de mogelijkheid tot kosteloos te huwen op te lossen?
5. Bent u bereid zich (nogmaals?) tot de verantwoordelijk minister te richten om een verandering in de wetgeving tot stand te brengen, zodanig dat inderdaad alleen de mensen die het financieel moeilijk hebben in aanmerking kunnen komen voor een kosteloze huwelijksvoltrekking?

 

Namens de fractie van de PvdA Helmond,

Mirjam van der Pijl

 


PvdA Helmond

Weet wat er speelt in Helmond


  • De eerste Helmondse progressieve borrel (politiek café) in 2016 is een feit. Nu, met een goede opkomst, in de Cacaofabriek in Helmond.