Blog Overzicht

De Partij van de Arbeid wil dat in iedere gemeente één loket komt waar de zorg voor kinderen wordt georganiseerd. Bij dit loket worden verschillende specialismen vertegenwoordigd, zoals schuldhulpverlening, juridisch advies en opvoedondersteuning. Hierdoor is duidelijk waar ouders kunnen aankloppen als zij hulp nodig hebben, krijgen kinderen sneller de juiste hulp en wordt verkokering van zorg tegengegaan. Dit staat in een actieplan van ruim honderd PvdA-lijsttrekkers, waarin zij aangeven hoe zij de jeugdzorg in hun gemeenten willen organiseren.

Mohammed Chahim: “Vanaf 1 januari 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor de zorg van kwetsbare kinderen. Het is belangrijk dat ouders in hun gemeente snel en eenvoudig om hulp kunnen vragen als dat nodig is. Daarom wil ik in Helmond één loket waar ouders terecht kunnen bij bijvoorbeeld opvoedingsproblemen, huiselijk geweld of schuldenproblematiek. Daarnaast kunnen ook familieleden, vrienden, buren of leerkrachten bij dit loket terecht als zij zich zorgen maken om een gezin. Hiermee voorkomen we dat mensen van het kastje naar de muur gestuurd worden en tien keer hetzelfde verhaal moeten vertellen voordat de noodzakelijke hulpverlening op gang komt.”

De PvdA wil daarnaast dat gemeenten zelf werk gaan maken van het zoeken naar pleeggezinnen. Zo kunnen de meest kwetsbare kinderen zoveel mogelijk in hun eigen omgeving worden opgevangen. Het is tevens van belang dat zoveel mogelijk de vertrouwde en ervaren hulpverleners worden behouden. Hiervoor moeten afspraken worden gemaakt met zorginstanties. “De PvdA garandeert dat de kwaliteit van zorg altijd voorop staat. Ieder kind en ieder gezin in Helmond krijgt de zorg en behandeling die nodig is,” aldus Chahim.

Download het actieplan.

De PvdA wil dat gemeentes stoppen met het ontduiken van arbeidsvoorwaarden door middel van payrollconstructies. Dat staat in een actieplan dat verschillende lokale lijsttrekkers van de PvdA vandaag presenteren. Volgens de partij gebruiken werkgevers deze constructies om goedkoop onder verplichtingen uit te komen, cao’s te omzeilen en risico’s af te wentelen op de werknemers.

Bij een payrollconstructie worden werknemers ingehuurd via een extern bedrijf waar zij op papier in dienst zijn. Deze werknemers vallen daardoor niet onder dezelfde cao als hun collega’s die wel direct in dienst zijn en krijgen vaak minder betaald en hebben slechtere arbeidsvoorwaarden.

Mohammed Chahim: “De PvdA staat voor gelijk loon voor gelijk werk. Payrollconstructies waren ooit bedoeld voor kleine werkgevers die op deze manier hun werkgeverslasten konden uitbesteden. De constructie wordt nu echter misbruikt om mensen onder het cao-loon te betalen. Dat zorgt voor oneerlijke concurrentie en dergelijke arbeidsuitbuiting past niet bij een gemeente.”

De PvdA wil dat zowel gemeentes zelf, als bedrijven waarvan de gemeente aandeelhouder is en de bedrijven die werk doen voor de gemeente stoppen met payrollconstructies. Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) had al eerder aangegeven dat de Rijksoverheid de inhuur van werknemers via payrollconstructies de komende twee jaar volledig afbouwt.

Download het actieplan.

De PvdA wil woonoverlast die wordt veroorzaakt door Oost-Europese arbeidsmigranten terugdringen. De partij wil daarom maximaal één bewoner per 12 vierkante meter, migranten spreiden over de stad en een harde scheiding tussen het werkcontract en het wooncontract. Dat staat in een actieplan dat verschillende lokale lijsttrekkers en PvdA Tweede Kamerlid Mariëtte Hamer vandaag presenteren.

Hamer: “Mensen willen een goede woning, prettige buren en een veilige omgeving. Maar als in je wijk op grote schaal Oost-Europese arbeidsmigranten in te kleine woningen worden gehuisvest, zie je dat de wijk verloedert. Er is niets mis met een Poolse buur, maar er is wel wat mis met 15 Poolse buren in één eengezinswoning. Dat zorgt voor geluidsoverlast, vervuiling op straat en ruzies in het portiek. Voor de mensen die daarnaast wonen is hun huis niet meer hun thuis, en juist hen moeten we helpen.”

Gemeenten krijgen als het aan de PvdA ligt extra bevoegdheden om te voorkomen dat arbeidsmigranten zich concentreren in kwetsbare wijken of in kleine dorpskernen. Ook aan de praktijk dat werkgevers Oost-Europese arbeidskrachten zelf in een te kleine ruimte huisvesten, wil de PvdA een einde maken. Zo mag er maximaal één bewoner per 12 vierkante meter zijn, en mag de werkgever niet ook de huisbaas zijn. Dat laatste leidt volgens de PvdA vaak tot misbruik van de machtspositie en uitbuiting.

Download het actieplan!

In deze tijd van crisis, hebben veel mensen moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Kinderen die in armoede opgroeien hebben veel minder toekomstkansen dan hun leeftijdsgenootjes die het beter getroffen hebben. Elk dubbeltje moet drie keer worden omgedraaid. Een sportclub zit er niet in. Geen geld voor de school onmisbare computer. En vaak kan het schoolreisje er ook niet vanaf. Maar ook volwassenen en ouderen met een smalle beurs lopen het risico in isolement terecht te komen. Veel gemeenten geven deze mensen een financieel steuntje in de rug. Hierdoor krijgen mensen met de smalle beurs toch de kans krijgen om mee te doen. Dan is het nog steeds geen vetpot, maar het kan financieel wel even lucht geven.

Gemeenten krijgen minder geld. Armoede-regelingen komen daarom onder druk te staan. Drie van de vier gemeenten hebben daarom de laatste vier jaar bezuinigd om sociaal beleid. Maar en kwart van de gemeenten hebben juist meer er voor uit getrokken. De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart kan dus grote gevolgen hebben voor de mensen met de smalle beurs. Een vergelijking van het armoederegelingen in Breda, Tilburg, Eindhoven, Den Bosch en Helmond blijkt laat zien dat er forse verschillen zijn. Als je pech hebt dat je zonder baan zit of werkt en maar net boven het minimum uit komt kan je geluk hebben dat je in een stad woont met een gemeentebestuur die oog heeft voor mensen met de smalle beurs. In Breda en Helmond hebben ze dat een stuk minder dan in Tilburg, Eindhoven en Den Bosch. In die laatste drie steden zijn de armoederegeling een stuk beter. Het maakt dus uit welke politieke partijen er vertegenwoordigd zijn in je stadsbestuur.

Zo heeft Breda, waar de PvdA ontbreekt in het college, de afgelopen vier jaar flink gekort op individuele armoede regelingen voor volwassenen en ouderen. In Breda krijgen mensen die lang onder of op het minimum zitten een bijna de helft van mensen in vergelijkbare situatie in Den Bosch of Eindhoven. Het gevolg is dat ze steeds vaker thuis moeten blijven omdat het geld ontbreekt om bv mee te doen aan een uitje van de ouderenbond. En in Helmond, ook een bestuur zonder PvdA-wethouder, is er geen regeling voor kinderen die opgroeien in een arm gezin. Ze kunnen daarom vaak niet mee doen aan sportclubs, schoolreisjes of muziekles. In Eindhoven, Tilburg en Den Bosch, allemaal steden met PvdA-wethouders, krijgen kinderen zo’n ondersteuning wel. Bovendien krijgen ook ouderen in deze steden een bijdrage om maatschappelijk mee te kunnen blijven doen.

Natuurlijk is het vinden van werk de beste manier om uit de armoede te raken. Maar we hebben in Nederland ook mensen met een baan of ZZP-ers die minder of net iets meer dan het minimum verdienen. En dan is het zeker als er een paar kinderen in je gezin opgroeien nog steeds erg krap.

In veel steden stoppen de armoederegelingen als je werk krijgt. In Tilburg en Eindhoven zijn de inkomensgrenzen voor deze regelingen zo gelegd dat als je een baan vindt en 30 of 20% meer verdient als het minimum je nog steeds van deze regelingen gebruik kan maken. Op die manier loont het om aan het werk te komen. En in Eindhoven kunnen mensen die minder verdienen dan 120% van het minimum gratis met de bus.

Ook na 19 maart willen wij, als lijsttrekkers van de PvdA in Helmond, Eindhoven, Tilburg, Breda, en Den Bosch, mensen die krap bij kas zitten een steuntje in de rug geven. Kinderen die opgroeien in armoede willen we ook de mogelijkheid geven om mee te doen, op school maar ook op een sportclub. En met een collectieve ziektekostenverzekering willen we dat chronische zieken zich betaalbaar kunnen verzekeren en een tegemoetkoming krijgen voor het eigen risico.

De laatste vier jaar hebben we laten zien dat dit geen loze belofte is. In de steden met PvdA wethouders waren ondanks de bezuinigen die regelingen een stuk beter dan in Brabantse steden zonder PvdA-wethouders.

Mohammed Chamim – PvdA Helmond
Yasin Torunoglu – PvdA Eindhoven
Auke Blaauwbroek – PvdA Tilburg
Miriam Haagh – PvdA Breda
Jeroen Weyers – PvdA Den Bosch

Vergelijking armoederegelingen in Brabant

Breda Helmond Tilburg (2014) Den Bosch (zomer 2013) Eindhoven (2014)
Individuele bijzondere bijstand Ja
100% minimum
Wel eerst lenen
Ja Ja
Geen vaste inkomensgrens.
Wel vermogensgrens
Ja
<110% minimum
Ja
<120% minimum en daarboven 1/3 zelf betalen van extra kosten
Meedoenregeling of andere categorale regelingen Ja
<100% minimum
Schoolstarterspakket
150 euro per jaar voor vergoeding schoolkosten
Nee Ja
Tot 130% minimum
100 euro per persoon voor sportieve en culturele activiteiten
Ouderen, chronische zieken en gehandicapten
– €175 alleenstaanden
– €250 meerpersoonshuishouden
Ja,
<120% minimum
0-4 jaar 186 euro per kind
4-12 jaar 254 euro per kind
12-18 jaar 483 euro per kind
18-65 jaar 161 euro per persoon
65 jaar en ouder
Kortingsregeling Bredapas
<110% minimum
Allerlei kortingen op sportclubs, cultuur etcSinds 2010 is budget gehalveerd en dus stuk soberder als in periode voor 2010
Nee Ja
-Tjippas: een keer per week gratis zwemmen 4-18 jaar en korting schaatsen. Kinderen 0-4 zwemmen gratis
– bijdrage diploma zwemmen
Zie bijzondere bijstand Ja,
– bijdrage diploma zwemmen
– korting zwemmen en schaatsen
Langdurigheidstoeslag
Financiële als je meer jaren achter elkaar laag inkomen of uitkering hebt
Ja
<110% minimum Minimaal 3 jaar laag inkomen, geen vermogen en geen uitzicht op inkomensverbetering. Hoogte €250 per huishouden Seniorentoeslag als > 3 jaar aaneengelosten <110% minimum
Hoogte 250 euro
Ja
<100% minimum -5 jaar onafgebroken laag inkomen ->27 jaar of arbeidsongeschikt
Hoogte
Alleenstaande: € 346
Alleenstaande ouders €442
Gehuwde/samenwonenden €492
Ja
<110% minimum >21 jaar
Meer dan 5 jaar laag inkomenHoogte
Alleenstaande € 370
Alleenstaande ouder €476
Gehuwden € 529
Ja
110% minimum
Meer dan 3 jaar laag inkomen
Tussen 21 en 65 jaar
Hoogte
– €342 alleenstaande
– €436 alleenstaande ouder
– €486 gehuwden
Ja
<100% minimum
Meer dan 5 jaar, laag inkomen
Tussen 23 en 65 jaar
Hoogte
Alleenstaande €490
Alleenstaande ouder €592
Gehuwden of samenwonenden €646
Collectieve ziektekostenregelingMogelijkheid voor collectieve basis en aanvullende verzekering plus korting Ja Ja, tot 110% minimum Ja, tot 130% minimum Ja, tot 130% minimum mag je deelnemen
Aanvullende korting tot 110%
Ja, tot 120% minimum inkomen
Gratis OV Nee Nee,
Wel collectief ouderenvervoer dat afgebouwd wordt
Budget 50.000 euro
Ja voor kinderen tot 4 jaar en half geld tot 11 jaar
Regeling van busvervoerder.
Nee Gratis OV voor minima (tot 120% minimum)
Kwijtschelding belasting
(landelijke wetgeving beperkt hier groep die in aanmerking komt)
Ja Ja, ook voor zzp-ers Ja Ja Ja, ook ZZP-ers (maar beperkt)
Steun aan stichtingen Steun voor stichting leergeld en jeudcultuurfonds en jeugdsportfonds -Stichting leergeld:
– voedselbank
– jeugdsportfonds (jibb)
– stichting leergeld en jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds
– voedselbank
– tilburgs ondersteuningsfonds
-Stichting leergeld
stichting
-jeugdsportfonds en stichting jeugdcultuurfonds
-stichting weekje weg (20 gezinnen per jaar weekje weg)
voedselbank
– stichting leergeld
– stichting jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds
– noodfonds
– allerlei stichtingen
Overige – strenge ontmoedigingsbeleid bij aanvraag – maaltijdvoorziening €80.500 (90 cent per inwoner) – Tilburg subsidieert stichting die mensen actief wijst op deze regelingen – woonkostenregeling -Gratis Big Bag (voor afvoer grof vuil)
– bijdrage woon-werk voor werkende armen (120% minimum)
– gebruik regelingen is x% doelgroep

De tweede editie in 2014 van HLMND Magazine staat in het teken van de Automotive Campus van Helmond. Uiteraard komen ook de gemeenteraadsverkiezingen aan bod. In dat kader zijn de lijsttrekkers van de PvdA, VVD en Groenlinks geïnterviewd. Onze lijsttrekker Mohammed Chahim stond erop dat in het gesprek ook de nummers twee en drie op de kieslijst betrokken worden. Want, zo zegt hij: “We doen het samen als team, een sterk team. De laatste jaren ligt veel meer de nadruk op die gezamenlijkheid. Wij doen het niet voor onszelf, maar voor de partij.”

Het interview gaat in op het politieke klimaat in Helmond en het vertrouwen dat de kiezer heeft in bestuurders. Peter van Stiphout:  “Alle taken rondom Jeugdzorg, de AWBZ en begeleiding naar werk (Participatiewet) worden bij de gemeente neergelegd. Tegelijkertijd is daar minder geld voor beschikbaar. Alle tijd en aandacht moeten besteed worden aan beleid om deze taken goed op te pakken in plaats van aan interne problemen en egotripperij.”

Er wordt teruggekeken op de afgelopen 4 jaar als oppositiepartij en natuurlijk wordt ingegaan op de standpunten en plannen voor de komende 4 jaar. Mohammed Chahim: “De Ruit rond Eindhoven mag er niet komen zolang, door de aanleg daarvan, de kwaliteit van het leefmilieu naar beneden gaat. Als landelijke partij hebben we via de Provincie en Tweede Kamer voor elkaar gekregen dat nog eens goed gekeken wordt of die Ruit er wel moet komen. Wij kunnen intern lobbyen en dingen doortrekken naar de landelijke partij. Maar de meeste invloed kunnen we hebben als we de stad mede kunnen besturen de komende periode.”

Lees het hele interview met de top 3 van de PvdA Helmond.

Mijn naam is Stijn Smeulders, ik ben 28 jaar en woon op Suytkade. Ik ben afkomstig uit Mierlo-Hout, waar ik tot 3 jaar geleden heb gewoond.

In de Helmondse gemeenteraad ben ik burgercommissielid, wat inhoud dat ik meedenk met de fractie en zitting heb in de raadscommissie Middelen, Ondersteuning en Economie. Sinds 2011 ben ik vooral actief als lid van Provinciale Staten van Noord-Brabant. Binnen de PvdA-fractie ben ik woordvoerder over wegen, openbaar vervoer en financiën. Ook ben ik vice-voorzitter van de Provinciale PvdA-fractie. In het dagelijks leven ben ik als beleidsmedewerker werkzaam bij de PvdA Tweede Kamerfractie in Den Haag op de beleidsterreinen infrastructuur, mobiliteit, luchtvaart, scheepvaart, veehouderij en dierenwelzijn.

De reden dat ik lid ben van de PvdA is dat de PvdA sociaal en progressief is. De PvdA is er voor de mensen die het nodig hebben en vindt dat er altijd vooruitgang mogelijk is. Dit laatste is voor mij ook een grote drijfveer, we wonen een in prachtig land en Helmond is een hele fijne stad om te leven, maar het kan altijd beter.

Lees meer over Stijn

De PvdA fractie heeft in de commissie ABA al aangegeven dat we meerdere malen de criteria ter discussie hebben gesteld. Onze fractie is van mening dat om te komen tot twee coffeeshops de criteria zeker moeten worden aangepast. Echter, wij willen dit zorgvuldig doen en ons niet laten pressen door tijdsdruk, zeker niet als deze door derden wordt veroorzaakt. Iedere wijziging heeft zijn effecten en de analyse missen we. Bijvoorbeeld: Wat betekend het als we coffeeshop volledig uit de wijken weren (mogen wijkwinkelcentra dan wel of niet).

Hier geldt zorgvuldigheid! Er zijn tot nu al teveel problemen opgedoemd! Zo vlak voor de verkiezingen vinden wij bovendien dat het een slecht signaal naar de kiezers is om nu te veranderen. Zoals ik het al verwoordde in de commissie: Dat is gelegenheidsbeleid, ad hoc, onder de verkeerde argumentatie en dat is een vorm van slecht en onbetrouwbaar(!) bestuur.

Zeker tot eind 2014 kan door het besluit van de Burgemeester, het bevoegde gezag in dezen, de coffeeshop in de Wolfstraat blijven. We hebben in de cie aangegeven dat we een verlenging in de Wolfstraat voorstaan. Het mag niet zo zijn dat er een periode zonder coffeeshop  in Helmond komt.

We spraken zelfs over 5 jaar als dat nodig is maar we willen dit natuurlijk dat dit zo snel mogelijkopgelost isen vinden dat dit veel sneller geregeld moet kunnen worden.

Want wij zijn ervan overtuigd dat er het mogelijk is, met al dan niet aangepaste criteria, een goede plek te vinden in de stad.

Maar dan moet er meer gebeuren dan afwachten,achterover leunen en hopen dat het zich vanzelf oplost. Proactief werken kan missers als La Venezia voorkomen.

We moeten voorkomen dat Helmond straks géén coffeeshop meer heeft. Dat is zeker niet in het belang van de stad gezien de te verwachte straathandel die dan in alle hevigheid zal optreden.

Om deze reden kunnen we instemmen met besluit 2 van het voorliggende voorstel; bevestigen wat de burgemeester heeft bepaald het gedogen van de coffeeshop in de Wolfstraat tot een jaar na haar besluit tot weigering van een exploitatievergunning in La Venezia.

Besluit nummer 1 is volstrekt overbodig. Bestaand beleid hoeft niet herbevestigd, bestaand beleid staat totdat er een besluit valt het te veranderen.

Met besluit nummer 3 kunnen we niet instemmen. Allereerst om de redenen die ik hier al eerder noemde: nu is niet het goede moment om aanpassingen te doen en de consequenties zijn onvoldoende in beeld. Daarnaast is dit een heel erg slecht signaal naar de omwonenden van La Venezia. Hun vrees dat de coffeeshop alsnog op de plek van het Petit Restaurant komt wordt daarmee alleen maar gevoed.

De PvdA-fractie wil zeker wel praten over aanpassing van de criteria. Maar zoals al gezegd niet op dit moment. Kom na de verkiezingen bij de vernieuwde raad met een nieuw en onderbouwd voorstel, waarbij de consequenties duidelijk in beeld zijn.  Bekijk daarin nog eens goed de mogelijkheden bij de bedrijventerreinen, maak heldere omschrijvingen van woonwijken en de doorsnijdingen ervan, denk goed na over de consequenties van een voorstel dat de openingstijden relateert aan de lesuren van scholen in de buurt en maak een kaartje waarop de locaties waar een coffeeshop is uitgesloten duidelijk zijn aangegeven.

La Venetia is in onze ogen een locatie waarop nooit een vergunning kan worden afgegeven. Te dicht bij de Hilt, te dicht bij gebouwen waarin kwetsbare mensen verblijven (in dit geval aan drugs gerelateerde kwetsbaarheid), en te zeer ín een woonwijk.

Iets dat ons nog van het hart moet is onze verontwaardiging over de trage beantwoording van de vragen die omwonenden hebben gesteld. Onlangs kregen zij een brief waarin wordt gezegd dat die antwoorden pas in de eerste week van april zullen volgen. Dit vinden wij naar deze omwonenden zeer ongepast, bijna een minachting! Het strookt in onze ogen ook niet met de beloftes die de burgemeester deed bij de hoorzitting op 8 december. Haar open houding naar de bewoners leek zo veel belovend maar met het uitblijven van een tijdige, dus vóór de behandeling in commissie of dan toch tenminste de raad, van hun vragen zijn die beloftes als een ballon leeggelopen. De “haastbrief” van gisteren aan omwonenden doet daar zeer weinig aan af!

We spreken de voorzitter van de raad nu aan als portefeuillehouder: maak de raad meer dan nu deelgenoot van de besluitvorming. U roept “het is mijn beleid en mijn beslissing” maar u maakt de raad steeds verantwoordelijk. Laat dan ook de raad beslissen!

Namens de fractie van de PvdA Helmond,

Mirjam van de Pijl

Mijn naam is Mirjam van der Pijl. Ik ben geboren in 1956, ben getrouwd in 1979 en in dat jaar ook lid geworden van de Partij van de Arbeid. Mijn man en ik hebben 3 volwassen zoons die met hun partners in Arnhem en omgeving wonen. We hebben sinds januari 2012 een kleinzoon.

Ik heb me de afgelopen 4 jaar in de Helmondse raad ingezet om voor de stad en haar inwoners een eerlijk, betrouwbaar en vooral ook sociaal beleid te voeren. Helmond was 4 jaar geleden nog erg nieuw voor mij maar de Helmonders en de stad hebben mijn hart gestolen.

Ik ben al 35 jaar lid van de PvdA en het is volgens mij nog altijd de partij die op sociaal gebied het meest voor elkaar krijgt. In mijn actieve jaren in deze gemeente én in mijn vorige woonplaats (12 jaar raadslid gemeente Duiven, waarvan 4 jaar wethouder) en provincie (3 jaar lid Provinciale Staten Gelderland) heb ik gemerkt hoeveel verschil het maakt als de PvdA een leidende rol kan spelen. Voor die leidende rol hebben we veel stemmen nodig.

Lees meer over Mirjam

Mijn naam is Dick Hermsen. Ik ben in 1958 in Voorschoten geboren. Ik ben musicus, musicoloog, cultuurmanager en politicus. Ik studeerde aan het Conservatorium van Utrecht. Aansluitend woonde en werkte ik enkele jaren in Luxemburg en voltooide vervolgens aan de Universiteit van Amsterdam een studie Muziekwetenschappen. Daarnaast deed ik nog een managementopleiding.

Ik heb mij altijd breed ingezet voor de kunsten in het algemeen en de muziek in het bijzonder. Zo werkte ik enkele jaren als muziekjournalist bij het Leidsch Dagblad en schreef ik programmatoelichtingen voor het Residentie Orkest in Den Haag. Als (mede-) auteur en eindredacteur publiceerde ik twee boeken. Daarnaast was ik bijna 20 jaar verbonden als presentator bij het North Sea Jazz Festival, maakte ik radioprogramma’s voor Concertzender Nederland en doceerde ik klassieke muziekgeschiedenis en niet-westerse muziek aan het Conservatorium van Groningen.

Mijn belangrijkste bezigheid vond ik in de kunsteducatie. Ik werkte 15 jaar als directeur in meerdere kunstencentra. Tegenwoordig werk ik binnen het culturele veld voor verschillende opdrachtgevers. Ook verzorg ik veel lezingen en ben ik actief als uitvoerend musicus.

Lees meer over Dick

De PvdA wil de werkloosheid in Nederland aanpakken door productiebanen terug te halen naar Nederland, werkzoekenden te ondersteunen bij het starten van een bedrijf en door de 100.000 openstaande vacatures te vervullen. Dat staat in een actieplan dat PvdA Tweede Kamerlid Mariëtte Hamer vandaag presenteert.

Hamer: “Iedereen heeft wel een buurman, vriend of familielid die werkloos is geworden. Hoewel Nederland de weg naar boven weer heeft gevonden is de werkloosheid nog steeds veel te hoog. Daarom moeten we nu zowel landelijk als lokaal de handen uit de mouwen steken en werk maken van werk.”

Ondanks de hoge werkloosheid zijn er nog bijna 100.000 vacatures niet vervuld. De PvdA wil daarom in iedere regio een mobiliteitscentrum waar, met behulp van scholing, werkzoekenden gekoppeld worden aan een vacature. Ook wil de PvdA productiebanen die de afgelopen decennia zijn verdwenen terughalen naar Nederland. In de Verenigde Staten zijn er dankzij dit ‘reshoring’ tienduizenden banen bijgekomen. Daarnaast wil de PvdA nieuwe banen creëren door werkzoekenden te informeren over de mogelijkheden voor het starten van een eigen bedrijf vanuit een uitkering, starterkrediet beschikbaar te stellen en te zorgen dat startende ondernemers worden bijgestaan door een deskundige.

De PvdA benadrukt dat in gemeentes gezocht moet worden naar aanvullende lokale initiatieven. Hamer: “In allerlei gemeentes hebben wethouders van de PvdA de afgelopen jaren het verschil gemaakt door succesvolle werkgelegenheidsplannen te realiseren, waarbij ook wordt gekeken naar de kansen in die gemeente of regio. Zo staat in de regio Rotterdam het havenwerk centraal en in de regio Twente de logistiek.”

Download het actieplan: werk maken van werk!

Luister ook naar de oproep van Diederik Samsom uit het Radio 1 debat van gisteren.


PvdA Helmond

Weet wat er speelt in Helmond


  • De eerste Helmondse progressieve borrel (politiek café) in 2016 is een feit. Nu, met een goede opkomst, in de Cacaofabriek in Helmond.