Blog Overzicht

De PvdA Helmond is er natuurlijk ook voor Brandevoort. Specifiek voor deze mooie Helmondse wijk hebben wij een aantal punten waar we ons hard voor maken. Wij willen:

 • De loods aan Brandevoort behouden (als het vanwege veiligheid kan).
 • Winkelen in Brandevoort aantrekkelijker maken. Meer horeca, extra activiteiten, terrasjes en specifieke detailhandel.
 • Een goede begeleiding van alle jongeren naar scholing en werk.
 • Ouderen en jongeren samenbrengen om ervaring, vakkennis en ondernemerschap te delen.
 • Meer (productie)werk in Helmond door dit terug te halen uit het buitenland.
 • Vrijwilligersorganisaties en vrijwilligersinitiatieven meer ondersteunen en mogelijk maken.
 • Een integer bestuur. Wij willen in gesprek gaan mét, niet óver wijkbewoners.

Dus ook inwoners van Brandevoort: Stem PvdA voor een sociaal & betrouwbaar gemeentebestuur!

Met vriendelijke groeten,

Peter van Stiphout en Roy Boermeester

De PvdA wil meer en kwalitatief betere huisvesting voor studenten. De partij wil daarom dat belemmeringen om langdurig leegstaande kantoren om te bouwen naar studentenwoningen worden weggenomen. Daarnaast moeten foute huisjesmelkers steviger worden aangepakt, de overheid moet particuliere investeringen in studentenwoningen stimuleren en de positie van de student-huurder moet worden versterkt. Dit staat in een actieplan van de PvdA Tweede Kamerfractie en lokale lijsttrekkers dat vandaag wordt gepresenteerd.

PvdA Tweede Kamerlid Mohammed Mohandis: “Studenten hebben recht op een kwalitatief goede en betaalbare woning. Huisjesmelkers die panden niet onderhouden of studenten veel te veel laten betalen moeten daarom worden aangepakt. Door ‘naming en shaming’ van notoire huisjesmelkers worden studenten gewaarschuwd met wie ze geen zaken moeten doen. Daarnaast wil ik dat huisjesmelkers worden beboet bij een eerste overtreding, bij een tweede krijgen zij een verhuurverbod (zonder gevolgen voor huidige huurder) en bij een derde overtreding wordt de exploitatie van de huurwoning overgenomen.”

Door de stijgende studentenaantallen kan niet worden gewacht met het creëren van nieuwe studentenkamers. Eigenaren van langdurig leegstaande kantoren moeten daarom worden beboet als zij niet meewerken met het ombouwen van hun bedrijfspand naar een studentenwoning. Daarnaast moet de overheid de oprichting van een particulier investeringsfonds stimuleren, waarmee 30.000 nieuwe studentenwoningen kunnen worden gerealiseerd. Tot slot wil de PvdA dat in studentensteden huurteams worden opgericht die voorlichting geven over hun rechten en kunnen helpen bij huurproblemen. “Zo maken we werk van het versterken van de positie van student-huurders,” aldus PvdA Tweede Kamerlid Mohammed Mohandis.

Download het actieplan.

Mijn naam is Peter van Stiphout. Als ik wat over mezelf vertel dan lopen er altijd 3 lijnen door elkaar heen.

Het belangrijkste is dan natuurlijk mijn gezin. Ik ben getrouwd met Marjolein en heb 4 kinderen. De jongste drie zijn door ons geadopteerd en komen oorspronkelijk uit Colombia.

Onze kinderen zijn inmiddels volwassen. Alleen onze jongste dochter woont nog thuis.

Ik ben geboren in Helmond West, opgegroeid in Helmond Oost, heb enkele jaren in Utrecht gewoond en gewerkt en ben daarna weer in Helmond terechtgekomen. Ik heb lang in Brouwhuis gewoond en nu woon ik alweer een jaar of tien in Brandevoort.

Ik ben mijn technische carriëre begonnen als wetenschapper in Utrecht. Heb daar chemie gestudeerd en later een proefschrift geschreven met als onderwerp heterogene katalyse. Ben bij Philips research aan de slag gegaan en later leiding gegeven aan groepen engineering en maintenance. Daarna business development en nu al sinds 2005 directeur bestuurder van Cytocentrics BV op de high tech campus in Eindhoven.

Mijn hobby en maatschappelijke betrokkenheid betreft, de derde lijn, zijn erg divers.

Ik heb me tijdens mijn studie al veel beziggehouden met hoger onderwijs en zat in een adviescommissie die hier naar keek.

Toen ik in Helmond kwam wonen heb ik me ingezet in de wijk waar ik woonde, lid van de wijkraad, 10 jaar betrokken bij wijkblad de Corridor, waar ik ook jaren de kar getrokken heb. Ik heb toen ook veel journalistieke klussen opgepakt en ben later als voorzitter actief geweest.

Lees meer over Peter

De PvdA wil dat alle jongeren van school gaan met een diploma. Een afgeronde opleiding geeft namelijk de beste kansen op de arbeidsmarkt. De partij wil daarom dat de kwalificatieplicht wordt verhoogd tot 21 jaar, zodat er meer middelen zijn om 18 plussers te helpen bij het halen van hun diploma.  Daarnaast wil de PvdA dat er meer wordt geïnvesteerd in ambachtsscholen, want het Nederland van na de crisis kan niet zonder goed opgeleide vakmensen. Dit staat in een plan van lokale PvdA-lijsttrekkers en de PvdA Tweede Kamerfractie wat op donderdag 27 februari in Rotterdam wordt gepresenteerd.

PvdA Tweede Kamerlid Tanja Jadnanansing: “Ik wil dat iedere jongere van school gaat met een diploma, en daarmee met voldoende kansen op de arbeidsmarkt. Nu komt het nog voor dat scholieren moeten stoppen met hun opleiding omdat zij geen stageplek hebben weten te vinden. Dit voorkomen we door het wettelijk vastleggen van een stagegarantie. Ook zie ik dat jongeren afhaken, omdat zij worstelen met hun overstap van het vmbo naar het mbo. Door iedere jongere een loopbaancoach te geven, laten we deze overgang soepel verlopen.”

De PvdA wil ook zelf het tekort aan stageplekken aanpakken, door in iedere gemeente per tien medewerkers één stageplek aan te bieden. Ook moeten gemeenten de verantwoordelijkheid nemen om het regionale bedrijfsleven en scholen bij elkaar te brengen. In gemeenten waar dit nog niet gebeurt worden ‘stage-voor-stages-beurzen’ georganiseerd, waarin scholieren en het bedrijfsleven elkaar op laagdrempelige wijze leren kennen.

Download het actieplan.

Met belangstelling heb ik in het Eindhovens Dagblad de artikelen “Visie op de stad” gelezen.

Het gaat in die artikelen over Eindhoven, een stad waar vele grote denkers vandaan komen. Als Helmonder voel ik mij uitgedaagd mijn visie over mijn stad te geven. Helmond, de stad die ik 16 jaar (1982- 1998), mocht meebesturen.

We leven in een boeiende tijd, een tijd ook waarin  oude waarden en zekerheden aan het wankelen zijn. Ons bestedingspatroon staat zwaar onder druk, anderzijds worden we overstelpt met technieken die ons leefpatroon in hoge mate zullen beïnvloeden, of we willen of niet. Feiten waar je niet aan voorbij kunt in het denken aan de toekomst voor mijn geliefd Helmond. Niet eenvoudig en moeilijker als in mijn tijd als bestuurder.

Maar om te voorkomen dat de toch al zo beperkte middelen die ons ter beschikking staan niet in een putje verdwijnen, dient het besef van een veranderende wereld als leidraad voor een toekomstvisie.

In 2015 zal er veel gaan veranderen. De komende tijd staan we met name voor de aardverschuiving op sociaal maatschappelijk gebied.  Veel geld komt van het Rijk naar de gemeenten wat een enorme uitdaging zal worden die mensen dagelijks aangaat.

Ook voor de ruimtelijke ordening zal dit verstrekkende gevolgen hebben.

Alle peperdure plannen  van de laatste decennia kunnen naar de prullenbak , ook die van dat dure Rotterdamse bureau. De tijd dat men uitging van een verdubbeling van het winkelaanbod zijn volstrekt achterhaald evenals de opvatting dat de winkels de financiele onderbouwing kunnen zijn  van sport en culturele voorzieningen. Met de huidige wetenschap was de Bieb niet zo gerealiseerd als nu het geval is.

Helmond moet zich opnieuw bewust worden van haar sterke kant en dat is de sfeer en gemoedelijkheid welke je voelt in onze stad. Men moet niet net als Eindhoven inzetten op megastores. Bij Helmond horen veel meer kleine ondernemers, liefst in grote verscheidenheid. De zaterdagmarkt is een grote trekpleister. Helmond heeft zich in de groeistad tijd maar vooral ook daarna onderscheiden door te kiezen wat de mensen waardeerden en dat is Leefbaarheid en Kwaliteit, houd dat vooral in de toekomst overeind .

Toekomstige bestuurders dienen hun drang om te scoren in toom te houden. Bedenk dat de plannen die wel gewaardeerd worden in Helmond tot stand zijn gebracht na brede discussies met de samenleving. Brandevoort,  Boscotondo, Berkendonk, Dierdonk en nu ook Zuidkade en de nieuwe Binnenstad zijn tot stand gekomen na een gedegen voorbereiding van soms wel 10 tot 12 jaar en met de luxe van een vrijwel eensgezinde raad en een consistent collegiaal college. Naar ik hoop komt dat ook weer terug.

Fouten zijn er in het verleden echter ook gemaakt. Bedenk eens hoe anders Helmond er uit zou zien wanneer nog geen 60 jaar geleden niet gekozen was voor een intussen 4-baansweg dwars door de stad?  Nu staat deze keuze opnieuw op de agenda bij de Ruit, bezint eer ge begint zou ik zeggen. Overigens ben ik blij dat we de 100.000 inwoners niet zullen bereiken. Jammer voor de  grondeigenaren in Lungendonk, maar een zege voor gebied Groot Goor.

Kortom een enorme uitdaging voor gemeenten om te blijven focussen en inzetten op inwoners en leefbaarheid. Bij inwoners fouten maken, is veel erger als bij stenen. Maak gebruik van de beste kennis en techniek  die ervoor in handen is en neem dan goede gedegen besluiten. Koester de mogelijkheid om een groot gebied in het centrum in te kunnen vullen, maar neem de tijd om het toekomst bestendig te maken. Ruimtelijke ordening komt er later weer volop.  Als de burgers het naar de zin hebben doen bestuurders het goed.

Tot zover mijn visie op Helmond in notendop.

Jan van der Zanden
Oud  wethouder

Mijn naam is António Nunes da Silva, Sociaal –Democraat, Links van het Midden. Principieel, Integer en Dienstbaar.

Tegen het Eigen Belang en de Hebzuchtigheid. Het Algemeen Belang boven alles.

Geen persoonlijke ambities. Wel politieke ambities, zoals:

 • Verzet tegen het ongeremde kapitalisme dat de levensomstandigheden van grote groepen van de bevolking aantast.
 • Daadwerkelijk werken aan het herstellen van Sociale Volkshuisvestiging in Helmond.
 • Jongeren in Helmond hebben recht op betaalde arbeid en op faciliteiten voor Herscholen, Omscholen  en Bijscholen.
 • Recht doen aan de positie van de Ouderen in Helmond. Met in het bijzonder het herstellen van kwaliteit van het uitvoerende werk bij de Zorginstellingen.
 • Verbeteren van de leefbaarheid in Helmond, met in het bijzonder aandacht voor veiligheid en het voorkomen  van alle soorten van  overlast in de Helmondse wijken.

Lees meer over Antonio

De PvdA vindt dat mantelzorgers de ondersteuning moeten krijgen die zij verdienen. Daarom wil de partij in elke gemeente een steunpunt voor mantelzorgers, extra professionele ondersteuning voor de vele jonge mantelzorgers en betere voorlichting aan werkgevers en op scholen. Dit staat in het actieplan ‘Steun de Mantelzorger’ dat verschillende PvdA-lijsttrekkers en Tweede Kamerlid Grace Tanamal maandag presenteren.

Grace Tanamal: ‘Juist nu we zorg in de buurt organiseren en mensen langer thuis kunnen blijven wonen, is de inzet van mantelzorgers van onschatbare waarde. We moeten hen alle hulp bieden die ze kunnen gebruiken.’ Daarom wil de PvdA de komende vier jaar in elke gemeente  een steunpunt mantelzorg te realiseren. Hier kunnen mantelzorgers terecht met al hun vragen. Bijvoorbeeld over financiële tegemoetkoming, over hoe je afspraken maakt met je werkgever en over het ontlasten van zorgtaken door respijtzorg.

Ook wil de PvdA meer aandacht voor het lot van jonge mantelzorgers. Sommige kinderen leveren al vanaf zeer jonge leeftijd mantelzorg aan hun zieke of gehandicapte ouder, broer of zus. Daarom moet er extra professionele ondersteuning voor deze groep komen. ‘Deze jonge mantelzorgers moeten ook de kans krijgen om nog gewoon ‘kind’ te kunnen zijn. Daar is nu nog te weinig aandacht voor’, zegt Grace Tanamal.

De PvdA maakt zich ook sterk voor betere voorlichting op scholen en bij werkgevers. Vaak weet men op het werk, in de wijk of op school niet eens dat een collega, buurt- of klasgenoot thuis voor een ouder of ander familielid zorgt. Terwijl begrip van de omgeving cruciaal is voor mantelzorgers.

Grace Tanamal: ‘Met een ouderwetse folder bereiken we veel mensen niet, met goede voorlichting bij werkgevers, in de klas en via sociale media wel. Mantelzorgers verdienen gewoonweg meer aandacht en ondersteuning.’

De PvdA presenteert het actieplan ‘Steun de Mantelzorger’ op maandag 24 februari in wijkcentrum Het Middelpunt in Amersfoort. U kunt het actieplan hier downloaden.

De PvdA-fractie Helmond heeft het huidige college vorig jaar gevraagd om een structurele oplossing voor de overlast die veroorzaakt wordt door een klein groepje jongeren in de centrum van Helmond.

Op initiatief van de PvdA hebben wij meerdere gesprekken gehad met wethouder de Leeuw (CDA) en een aantal raadsleden van andere partijen, om gezamenlijk te komen tot een structurele oplossing. De PvdA Helmond heeft daarbij een aantal creatieve voorstellen geopperd, die succesvol zijn in andere steden in het land. Onze voorstellen hebben wij helaas niet vertaald gezien in het beleid van de gemeente Helmond. De jongeren om wie het gaat zijn bekend bij de gemeente en politie. Daarom vinden wij dat de Top-30 aanpak proactief uitgevoerd moet worden, waarbij structurele overlastgevers direct benaderd moeten worden en niet wachten tot het volgende incident. We moeten helaas constateren, dat het huidige college zich vast houdt aan bestaande structuren die, bij dit specifiek probleem, tot heden weinig zode aan de dijk hebben gezet.

De PvdA Helmond maakt zich zorgen om de jongerenoverlast in het centrum van Helmond en de raadsleden van de PvdA zijn bereid om constructief mee te denken om te komen tot een duurzame oplossing voor jongerenoverlast in het centrum.

De PvdA Helmond is van mening dat naast wethouder Yvonne van Mierlo (VVD) ook de Burgemeester van Helmond, Elly Blanksma (CDA), aanwezig moet zijn bij het gesprek met de ondernemers van aanstaande dinsdag. Niet alleen om deze verontruste burgers te woord te staan, maar vooral omdat zij als portefeuillehouder veiligheid, de eerste verantwoordelijke is voor die veiligheid. Wij zullen morgen, tijdens vergadering van de commissie Samenleving, de Burgemeester ook hiertoe oproepen. Ook zijn wij van mening dat er voldoende gronden zijn om de Molenstraat (en de omgeving) uit te rusten met camera’s, dit om de veiligheid in dit gebied te vergroten.

Jos Boetzkes, fractievoorzitter

Eruit met de Ruit!
Dat pakken we slimmer aan!

De PvdA Helmond is tegen de verbreding van de N279. De huidige plannen voor de Noordoost Corridor zijn niet langer realistisch door economische, demografische en technologische ontwikkelingen en gedragsverandering in de samenleving. Het uitgeven van bijna een miljard aan gemeenschapsgeld dient zorgvuldig te gebeuren en de natuur moet worden behouden als er geen noodzaak voor dit project bestaat. Bovendien heeft de verbreding van de N279 grote gevolgen voor de omwonenden in Brouwhuis, Rijpelberg, Helmond-Noord & Dierdonk.

De N279 wordt door de aanleg van 2 extra rijstroken 3 keer zo druk als nu het geval is en dit zorgt ervoor dat er veel meer verkeer langs Brouwhuis, Rijpelberg, Helmond-Noord & Dierdonk gaat razen. De zorgen van veel wijkbewoners zijn dus terecht!Omdat de A270 even druk blijft als nu het geval is biedt de Ruit Helmond helemaal geen voordelen. Gelukkig kunnen de knelpunten op de N279 anders worden opgelost. Dit scheelt de provincie en gemeente honderden miljoenen euro’s. Wij zetten de Helmondse bijdrage liever anders in.

De plannen voor de Ruit zijn een samenraapsel van bestaande en toekomstige specifieke bereikbaarheidsknelpunten, welke individueel moeten worden onderzocht en met maatwerkoplossingen worden aangepakt. Als er bij je thuis een deur niet goed sluit en een kraan lekt dan laat je die maken en bouw je niet meteen een nieuw huis. Het oplossen van de problemen, dat wil de PvdA ook met de Ruit gaan doen.

De PvdA stelt de volgende werkwijze voor:

1. De Ruit mag er niet doorheen worden geduwd, we willen de besluitvorming uitstellen

 • Ruit er snel doorheen duwen, zoals het College van B&W en het provinciebestuur van plan zijn, is echt onverantwoord. Er is veel onderzoek en advies beschikbaar waaruit blijkt dat nut en noodzaak van het project niet zijn aangetoond. O.a. de Commissie Mer, de Provinciale Omgevingscommissie (adviesorgaan van provincie), verschillende MKBA’s, professoren, omwonenden en milieupartijen hebben de plannen gekraakt.
 • Uitstellen van besluitvorming heeft voordelen:
  • We halen de voorspelde economische groei waar de Ruit op gebaseerd is bij lange na niet, er is 10 jaar vertraging t.o.v. eerdere prognoses dus er is ruimte om een zorgvuldige afweging te maken.
  • Afwachten wat de demografische ontwikkelingen in Brainport-regio zullen zijn, eerder voorspelde bevolkingsgroei valt tegen.
  • De opkomst van thuiswerken en jongeren die meer met het OV reizen zorgt voor afname van de groei van het autoverkeer.
  • Technologische ontwikkelingen maken dat mogelijk wordt om bestaande wegen beter te benutten.

2. Onderzoeken van alternatieven voor Ruit

 • De plannen voor de Ruit zijn een samenraapsel van bestaande en toekomstige specifieke bereikbaarheidsknelpunten, welke individueel moeten worden onderzocht en met maatwerkoplossingen worden aangepakt. We willen inzetten op onderzoek naar het oplossen van zoveel mogelijk bestaande en toekomstige locatie specifieke knelpunten,waar mogelijk met gebruikmaking van het bestaande tracé.

3. Investeren in wegnemen bereikbaarheidsknelpunten

 • In plaats van gelijktijdige aanleg van zowel de Oost-Westverbinding tussen Ekkersrijt en de N279 bij Aarle-Rixtel en de verbreding van N279 wordt er op basis van onderzoek geïnvesteerd in gerichte oplossingen:
  • De N279 wordt van Veghel tot A67 niet ineens verbreed. Als duidelijk dat er concrete knelpunten zijn, worden deze opgelost. Dit kan betekenen dat de weg op deze plekken wordt verbreed,er ongelijkvloerse aansluitingen worden aangelegd, of er een omleiding bij Dierdonk komt. Het kan echter niet zo zijn dat er meer verkeer langs de Helmondse wijken zal gaan rijden.
  • De doorstroming op de A270 wordt verbeterd, hiervoor lijken betere aansluitingen bij Nuenen en aanpak van de Berenkuil in Eindhoven oplossingen. Desnoods worden (delen van) de A270 verbreed tot 3 rijstroken.
  • De Oost-Westverbinding is kostbaar en slecht voor de natuur. Deze verbinding wordt pas aangelegd als alle maatwerkoplossingen op N279 & A270 niet voldoende oplossend vermogen blijken te hebben en noodzaak aanwezig blijkt te zijn.
  • Er moet worden geïnvesteerd in de bereikbaarheid van Helmond en Brainport door verbreding van de A67, A58 en A50. Zo kan de internationale bereikbaarheid van de regio echt worden verbeterd.

4. Neem de omgeving en de gezondheidseffecten van de weg serieus!

 • In de bestaande plannen voor de Ruit neemt de geluidsoverlast op 6 van de 7 projectdelen toe, de externe veiligheid neemt overal af en de luchtkwaliteit ook. Dit terwijl de grenzen v.w.b. luchtkwaliteit op de N279 al in zicht zijn. Bij alle maatwerkoplossingen die worden onderzocht moeten de gezondheids- en leefbaarheidseffecten serieus worden genomen. Het is niet vanzelfsprekend om in dichtbevolkt gebied een nieuwe hoofdweg aan te leggen en daarmee de leefomgeving van duizenden woningen te verzieken. Helemaal al niet als daar geen noodzaak voor is.
 • De huidige plannen geven geen enkele waarborg voor beperking van overlast in Helmond. De N279 krijgt 3 keer zoveel verkeer dan nu het geval is, geluidsschermen kunnen wat doen aan geluidsoverlast, maar fijn stof kun je niet wegnemen! Voor de omleiding bij Dierdonk heeft de provincie geen geld gereserveerd, dit zal de gemeente waarschijnlijk miljoenen extra gaan kosten.
 • Omwonenden worden door de provincie en gemeenten wel bij de plannen betrokken maar niet serieus genomen betrokken bij het zoeken van oplossingen. Dat moet anders!

Bekijk ons verkiezingsprogramma voor al onze plannen.

 

Mijn naam is Necati Kaygisiz. Van beroep ben ik verkeersmedewerker van de politie Brabant Zuid Oost.

De stad die ik vanuit mijn dagelijks werk en mijn sociale omgeving als mijn broekzak ken en waarvan ik als geen ander weet wat er speelt en leeft voor en achter de voordeur.

Met deze vereisten voor een effectief raadslidmaatschap wil ik me de komende 4 jaar vooral inzetten voor:

 • Een veilige buurt waar iedereen wil wonen, wandelen en winkelen. Waar kinderen veilig buiten kunnen spelen en ouderen met een gerust hart ’s avonds over straat kunnen.
 • Een tolerante en ongedeelde buurt waar bevolkingsgroepen niet tegenover elkaar staan, maar met elkaar een samenleving vormen. Een buurt ook waar bevolkingsgroepen niet onnodig worden gekwetst maar waar met elkaar gewerkt wordt aan een gezamenlijke toekomst.
 • Een sportieve buurt die mensen plezier laat beleven aan de beoefening van sportieve activiteiten. Sport houdt mensen gezond, verbindt en verenigt en voorkomt verveling (en de negatieve gevolgen hiervan) bij jeugd en jongeren.

Lees meer over Neco


PvdA Helmond

Weet wat er speelt in Helmond


 • De eerste Helmondse progressieve borrel (politiek café) in 2016 is een feit. Nu, met een goede opkomst, in de Cacaofabriek in Helmond.