Blog Overzicht

U leest de weblog van Helmond en bent dus hoogstwaarschijnlijk nog niet op vakantie. Of bent u al geweest?

Maar als u nog moet gaan, is uw paspoort niet verlopen?

Bij de Stadswinkel kunt u sinds 1 januari van dit jaar alleen nog op afspraak terecht.

In het begin gaf dat veel moeilijkheden bij inwoners die wilden langskomen voor een uittreksel uit het bevolkingsregister, een rijbewijs, een paspoort enz…

De aanloopproblemen zouden over moeten zijn maar wat zijn de ervaringen van de Helmondse inwoners nu?

Wij, leden van de PvdA-fractie krijgen toch nog wel met enige regelmaat te horen dat mensen bijna letterlijk hun neus hebben gestoten aan de deur bij de Stadswinkel. Behalve het voor niks naar de Stadswinkel komen omdat je geen afspraak hebt gemaakt horen we klachten over de moeite die worden ervaren met het maken van een (digitale) afspraak, de moeite om telefonisch een afspraak te kunnen maken en de beperkte openingsuren. De Stadswinkel is niet meer open op maandagochtend. De openingstijden op maandag zijn van 12.00 – 19.00 uur en van dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 – 16.00 uur. Bovendien is in de vakantieperiode (11 juli tot en met 15 augustus) de maandagvond-openstelling geschrapt.

Als je een gewone baan hebt van 40 uur in de week betekend dat dus 2x (!) een deel van de dag vrij nemen om je paspoort of rijbewijs te verkrijgen.

Ondanks dat we allemaal verplicht zijn elke dag een identiteitsbewijs bij ons te dragen kan ik me zo maar voorstellen dat een enkeling van u vlak voor het vertrek aar de vakantiebestemming erachter kwam dat het paspoort was verlopen. Wij horen graag van u hoe dat is opgelost. Ook andere ervaringen met de stadswinkel, zowel de negatieve als de positieve willen we graag van u horen. Heeft u b.v. geen computer ter beschikking of kent u iemand die een afspraak niet via een computer kon maken? Heeft u ervaring met de telefonische afspraak? Heeft u het wel via een computer geprobeerd maar vond u de afspraak lastig te maken omdat het programma voor u niet duidelijk was? En wat waren de ervaringen met de wachttijd in de stadswinkel? Werd u inderdaad binnen 5 minuten geholpen? Laat het ons weten zodat we kunnen nagaan of de dienstverlening bijgesteld moet worden! De weblog van Helmond is daarvoor een mooi medium maar u kunt natuurlijk ook rechtstreeks naar mij bellen of mailen: 770129 of mirjamvanderpijl@chello.nl

En als uw paspoort en rijbewijs in orde zijn wens ik u een heel fijne vakantie! Ver weg of dicht bij huis, in elk geval met rust, zon en veel plezier!

Mirjam van der Pijl

U heeft een goede beslissing genomen! Zo’n 15 jaar of korter geleden besloot u in Dierdonk te gaan wonen en daarmee in Helmond te blijven dan wel er naar toe te verhuizen. Nu blijkt u dus in de slimste regio van de wereld te wonen. Wellicht er ook te werken. Misschien hebben we de titel “slimste regio van de wereld” wel mede aan u te danken!

Wie had dat kunnen denken 15 jaar geleden… Helmond behorend tot het slimste deel van de hele wereld… Helmond, het schoolvoorbeeld van waar kerk en fabrikant tezamen het oude adagium: “hou jij ze dom dan hou ik ze arm” lange tijd konden volhouden. Maar juist in deze regio is goed begrepen dat vooruitgang welvaart kan betekenen maar ook dat welvaart vooruitgang is.

Vernieuwing van de stad, het bouwen van Dierdonk en Brandevoort, het heeft Helmond geen windeieren gelegd.

De slimste…. Volgens de jury had het alles te maken met de samenwerking die bedrijven, onderwijs en overheid goed weten te benutten. Vooral ook de samenwerking tussen de bedrijven. Slimme manieren waarop innovaties tot wasdom komen worden meestal gecreëerd doordat op een eindproduct wordt gestuurd. Dit jaar was het thema zorg en daarop is juist heel goed te sturen op een eindproduct. De zorg vraagt om een oplossing voor ondersteuning, verbetering van leven of genezing van mensen. Slimme, technologische oplossingen komen voort uit de samenwerking van verschillende disciplines in “het veld”.  Samenwerking, dat blijkt de kracht. Politieke partijen hebben dus niet voor niets zo vaak het woord “samen” in hun slogans…..

Ik hoop dat ook de (Helmondse) politiek leert dat “samen” niet betekend “zoals wij het willen” maar “het beste dat we er mét elkaar van kunnen maken”. Ik ben er trots op dat onze fractie dat streven hoog in het vaandel heeft. Trots….

De jury die de slimste regio moest kiezen vond dat de mensen uit onze regio veel te weinig trots op hun eigen kennis, kunnen en kracht zijn. Jammer, want we mogen dat dus wel zijn. Trots zijn draagt bij aan gelukkig zijn. Zullen we dan de titel “slimste regio van de wereld” maar fier gaan uitdragen? Ik wens u allen veel geluk!

Mirjam van der Pijl,

Ockenburghpark 3

tel: 770129

Email: mirjamvanderpijl@chello.nl

Column Gazet van Dierdonk juli 2011

Inmiddels is het juni. Nog niet op het moment dat ik dit schrijf maar wel als u dit aan het lezen bent. Bijna iedereen is zich aan het prepareren voor de vakantie. School en werk bevinden zich in een afrondende fase. Ook de politici kijken uit naar een aantal weken geen stukken lezen en vergaderingen houden. Maar juist die afrondende fase is een drukke tijd. Op school met repetities en examens maken, op het werk met klussen klaren die geen vakantieweken kunnen overbruggen en in de politiek worden de rekening van het afgelopen jaar en de voorjaarsnota vastgesteld.

De voorjaarsnota is een voorbeschouwing op de begrotingen van het komende jaar en een doorkijk naar de begrotingen van de jaren erop volgend. De lijnen voor de begroting worden uitgezet, de piketpalen zogezegd geslagen. De begroting voor 2012 zal worden opgesteld volgens de in de voorjaarsnota 2011 besloten voorstellen. Helaas is er opnieuw veel onzekerheid met betrekking tot de financiële middelen die het Rijk zal verstrekken voor de taken die de gemeenten erbij gaan krijgen (jeugdzorg, AWBZ en verantwoordelijkheid voor de zogenaamde “onderkant van de arbeidsmarkt”).  Het college stelt daarom voor de ingezette bezuinigingen voort te zetten. Dat er inmiddels meer geld vanuit het rijk naar Helmond wordt overgemaakt dan afgelopen november bij de vaststelling van de begroting 2011 werd verwacht is volgens hen geen reden tot bijstelling, juist vanwege de onzekere financiële gevolgen van eerder genoemde zaken. Helmond doet dus braaf aan bezuinigen. Te braaf? De tijd zal het leren. We kunnen er alleen op hopen dat we uiteindelijk niet te veel hebben wegbezuinigd. Wij zullen vanuit de PvdA fractie niet alleen de gevolgen van de bezuinigingen maar ook de noodzaak ervan scherp onder de loep nemen.

En dan begin juli nog een raadsvergadering en daarna een paar weken vakantie! Genieten van vrije tijd en rust. Nieuwe energie op gaan doen in de natuur, in andere landen, in andere steden en streken en in de achtertuin. Van de vrijheid genieten! Ik gun het iedereen van harte. Het meest nog gun ik het onze burgemeester en zijn gezin om echt vrij te kunnen zijn in waar hij gaat en staat. Maar vooral vrij te zijn van de dreiging en de angst. Vanaf nu, voor altijd!

Mirjam van der Pijl,

Ockenburghpark 3

tel: 770129

Email: mirjamvanderpijl@chello.nl

Afgelopen donderdag mochten we de voorjaarsnota in ontvangst nemen. De voorjaarsnota geeft de richting aan die de begroting van het komende en de daarop volgende 3 jaren zal opgaan. Wat met de voorjaarsnota wordt besloten ligt de komende jaren vast.

In het licht van de bezuinigingen natuurlijk een bijzonder belangrijk document.

Wat ik al had begrepen was dat Helmond de bezuinigingen al in een vroeg stadium had ingezet. De voorjaarsnota bevestigd dit. Daarin wordt zelfs gezegd dat veel gemeenten pas het komende jaar de bezuinigingen gaan doorvoeren. In Helmond heeft het college, en in navolging daarvan de raad, niet gewacht op de uitkomsten van herberekeningen van de z.g. algemene uitkering door het Rijk aan de gemeentes. Die berekening werd pas december 2010 definitief. Veel gemeentes hadden het idee dat “de soep wel niet zo heet gegeten zou worden als ze werd opgediend” en hebben daarom gewacht met de zware bezuinigingen tot 2012. De berichten die ik heb kunnen nagaan duiden inderdaad op een wat afgekoelde soep. Daar waar anderen nog een klein financieel voordeel konden inboeken eind december voor het jaar 2011 constateert men in Helmond echter dat er een tekort dreigt op de eerdere berekeningen. Wel hangen er nog steeds vele onzekerheden in de lucht die voor de gemeentes en dus ook voor Helmond een zware financiële aderlating kunnen betekenen. Zo gaat er o.a. op het gebied van de jeugdzorg, de AWBZ en de onderkant van de arbeidsmarkt veel veranderen. De gemeente krijgt deze taken direct te verrichten maar krijgt daarvoor slecht 90% van de financiële middelen mee die er nu mee zijn gemoeid. Daarnaast zijn we weliswaar uit het dal van de crisis aan het kruipen maar de overheidsfinanciën blijven flink onder druk staan.

Bezuinigen is dus nodig. Daarover geen twijfel. Toch bekruipt mij het gevoel bij een eerste lezing van de voorjaarsnota dat er wel veel veiligheidskleppen worden ingebouwd om financiële tegenvallers op te vangen. En dat terwijl dat bij de begroting van 2010 al zo fors was gedaan! Als PvdA zullen we ervoor waken dat de bezuinigingen niet eenzijdig de zwakkeren uit onze samenleving zullen treffen. Gelukkig zien we dat ook het college voorstellen doet om die zwakkeren te kunnen blijven beschermen. We zijn positief gestemd over bv de impulsen voor de langdurigheidstoeslag en de ID-banen, de extra investering in de supersociaal en de letsruilwinkel. Dat het probleem van het leerlingenvervoer definitief lijkt opgelost stemt ons tevreden. Toch blijven er bezuinigingen overeind waar wij al bij de begroting voor 2011 hebben uitgesproken dat die niet door zouden mogen gaan mits…. Of aan die mitsen wordt voldaan is nog lang niet duidelijk. De behandeling van de voorjaarsnota op 9 juni zal meer duidelijkheid moeten verschaffen.

Braaf bezuinigen is niet alleen de plus- en de minkant van de financiële paragraaf in balans hebben maar ook de bezuinigingen in redelijkheid over alle begrotingsposten verdelen en dus de gevolgen voor de Helmonders eerlijk, sociaal en solidair verdelen.

Mirjam van der Pijl

Raadslid PvdA

Ockenburghpark 3

tel: 770129

Email: mirjamvanderpijl@chello.nl

Mirjam publiceert elke 6 weken een column op “De Weblog van Helmond”

De onrust in het middenoosten drukken ons met de neus op de luxe die we in ons land hebben: democratie! De mensen daar willen dat zo graag verwerven! De dag voor de PS-verkiezingen werden bij het tv-programma P&W zelfs oproepen uitgezonden van strijdende mensen uit Libië aan ons, Nederlanders, om toch vooral te gaan stemmen. Dat heeft mij diep geraakt moet ik u zeggen. Democratie blijkt toch niet zo vanzelfsprekend te zijn als wij doorgaans denken.

Begin maart is in de Helmondse raad een vernieuwd reglement aangenomen voor de vergaderingen van de Helmondse raadsleden.

Wat heeft dat nou weer te maken met het voorgaande hoor ik u denken… Veel kan ik u zeggen.

Het Nederlandse woord democratie stamt af van de Griekse woorden dèmos, “volk” en krateo, “heersen, regeren” en betekent dus letterlijk “volksheerschappij”. Dit houdt in dat het volk zelf stemt over de wetten of het volk kiest vertegenwoordigers die de wetten maken, zoals in ons land. Het moet wel duidelijk zijn waarop zij hun beslissing baseren. Openheid, transparantie zijn daarvoor sleutelwoorden. Vergaderingen moeten openbaar zijn zodat iedereen kan meemaken hoe het besluitvormingsproces te tot stand komt. Daar zit een knelpunt met het aangenomen nieuwe reglement. Voor een van de vaste commissies, het Presidium, is bepaald dat zij altijd in beslotenheid vergadert. Nou kan er een goede reden zijn om iets in beslotenheid te bespreken; mogelijke schade voor een persoon of een financieel nadeel van de gemeente. Dat gedeelte van de vergadering kan besloten worden gehouden maar de rest kan allemaal openbaar! De democratische regel van openheid wordt mijns inziens overtreden als tevoren wordt bepaald dat alle vergaderingen van een commissie besloten worden gehouden.

Wat ook knelt is de mate waarin u, als geïnteresseerde of betrokkene, uw zienswijze kan kenbaar maken. Het is voor u als burger mogelijk om vlak tevoren nog een laatste gelegenheid te baat te nemen om raadsleden te overtuigen van de juiste beslissing. Elke raadsvergadering kent daarvoor het inspreekrecht. U mag uw zegje komen doen net voordat het onderwerp in behandeling wordt genomen. Nu heeft het nieuwe reglement een stokje gestoken voor dat inspreken bij de behandeling van de twee belangrijkste vergaderingen van het jaar: de voorjaarsnota en de begrotingsbehandeling. Argument om de spreektijd te schrappen: het kost te veel tijd! Behalve een uiterst slecht argument om een democratisch principe overboord te zetten wordt dit door een andere regel teniet gedaan. Er is namelijk al bepaald dat inspreken bij elke vergadering maximaal een half uur duurt. Als er veel insprekers zijn bij genoemde vergaderingen zouden we wat mij betreft die tijd eerder wat moeten uitbreiden.

Het CDA kwam met een alternatief: organiseer twee weken tevoren een soort hoorzitting. Mooi initiatief dat aanvullend kan werken maar niet in de plaats mag komen van het spreken net voor de behandeling in de raad. De raad moet ook de laatste argumenten kunnen meewegen. De VVD kwam met de meest verschrikkelijke verklaring het spreekrecht voor de voorjaarsnota en de begroting te schrappen. Het staat volgens hen bij het begin van die vergaderingen  al vast wat elke partij gaat zeggen en stelt u zich nou eens voor dat iemand met iets komt waardoor je de hele tekst zou moeten veranderen…………… Pardon??? Is dat nou niet juist de reden dat dit spreekrecht moet blijven? Als u dus een goede reden heeft om de zienswijze op een beslissing te veranderen mag u die alleen inbrengen als die op tijd, twee weken voordat de raad vergadert, duidelijk is geworden. Alles wat later komt, al is het nog zo relevant, kan niet meer meetellen. U zou de raadsleden eens in de war kunnen brengen…..

Mirjam van der Pijl,

Ockenburghpark 3

tel: 770129

Email: mirjamvanderpijl@chello.nl

Ik was voorstander van een politiemissie, een jaar of wat geleden. Mits het maar haalbaar zou zijn. De realiteit van vandaag is helaas dat het zeer onwaarschijnlijk is dat zo’n missie gaat slagen. Met slagen bedoel ik dan dat het lukt om hier een politiemacht op te leiden die niet overloopt of weggekocht wordt door de Taliban of een ander groepering die hun wetten op wil dringen aan vele anderen. Die bovendien als politiemacht aan de slag kan in plaats van mee te moeten vechten. Nu het toch zo is besloten door het kabinet vrees ik voor ongelukken en slachtoffers. Ik vind het dan ook een foute keuze die nu gemaakt is. Betreurenswaardig, nu maar waarschijnlijk nog meer over een jaar. Groot leed en klein leed staat ons te wachten.

En klein leed was er afgelopen week. Groen links krijgt de klappen van de landelijke keuze wel achter een politiemissie te staan. Wat mij betreft de grootste klap tot nu is het vertrek van Rudi van der Made uit de Helmondse politiek. Diep respect heb ik voor mensen met principes. Principes die belangrijker zijn dan populaire keuzes van alledag, zeker in de politiek. Het toont aan de burger dat niet alles draait om eigen gewin.

Maar zo’n keuze heeft me wel aan het denken gezet.

Wij functioneren allen in een parlementaire democratie waarbij meestal de meerderheid beslist. Zo hebben we dat afgesproken.

Ik vind het fair dat de tegenstanders kritisch blijven aangeven dat dit niet de juiste keuze was maar zij moeten nu ook de ruimte geven aan de gemaakte keuze. Ik heb me, alweer behoorlijk lang geleden, aangesloten bij een politieke partij. Niet omdat ik het met alles eens ben maar in grote lijnen met het beginselprogramma en een zeer groot deel van de standpunten. Als ik geconfronteerd zou worden met een principiële keuze waar ik het niet mee eens ben zou ik er dan ook uitstappen of zou ik proberen medestanders te krijgen? Het laatste lijkt de beste keuze maar ook de meest lastige. Als er geen perspectief zou zijn op aanpassing van het standpunt en het onderwerp belangrijk genoeg is dan rest slechts het afscheid. Zou dat hier het geval zijn? Het partijcongres van Groen links geeft dit wel zo aan.

Jammer dat we op deze manier een goed politicus verliezen.

Peter van Stiphout

www.petervanstiphout.nl

Binnenkort mag u weer naar de stembus. Op 2 maart worden de nieuwe leden gekozen voor de Provinciale Staten. Menigeen denkt dan: wat heb ik daar nou mee, laat maar….
Toch zijn deze verkiezingen van belang, dit keer zelfs meer dan ooit. Voor één stem kunt u deze keer 2x een eerlijker Brabant krijgen. Via de 1ste Kamer en via PS. Dus 2 voor de prijs van 1! Via uw stem op een Brabantse PS kandidaat kiest u ook voor leden van de 1ste Kamer.

De PvdA Brabant biedt u een actieve overheid die zorgt voor werk voor iedereen en die goed zorgt voor onze Brabantse natuur en cultuur. De provincie investeert 60 miljoen in zo’n 20 projecten in Helmond, o.a. de cacaofabriek en de foodtechnologiecampus. De PvdA wil dat de provincie actief beleid voert op die ontwikkeling en op het versterken van de Brabantse steden. In overleg met gemeente en bewoners kiest de PvdA voor de meest optimale oplossing inzake de N279. De PvdA kiest voor een gezond buitengebied zonder nieuwe megastallen.
Het kabinetsbeleid met bezuinigingen op het gebied van zorg, natuur, cultuur, onderwijs en regionale economie komt ook keihard in Brabant terecht. Een linkse meerderheid in de 1ste Kamer kan hier een dam tegen op werpen. Als u nooit eerder uw stem gaf aan een de PvdA is het deze keer toch zeer het overwegen waard als u graag wilt dat de partij waar u eerder voor koos een andere koers gaat varen! Ontevreden over de samenwerking met de PVV (CDA), de uitzending naar Kunduz (GL, D66, CU)? Was u het eens met de schreeuw om cultuur, de studenten- of zelfs professorenbijeenkomsten in Den Haag? Ergert u zich ook aan de kortingen op de gezondheidszorg, maakt u zich zorgen over hoe het verder moet met natuurbehoud, bent u het ook niet eens met de uitsluiting van vele jonge mensen met een handicap?
Op 1 februari organiseert het vrouwennetwerk van PvdA Helmond e.o. en PvdA Geldrop/Mierlo een informatieavond over jonggehandicapt zijn onder de noemer:

Jonggehandicapt, geef onze jongeren de ruimte

Van alle 18-jarigen in Nederland belandt 1 op de 21 in de Wajong, De meesten worden al op hun 17e volledig arbeidsongeschikt verklaard. Slechts een kwart van de Wajong-gerechtigden heeft een baan. De PvdA vindt dat uit sociaal oogpunt onaanvaardbaar. De PvdA heeft een aantal oplossingen. Kom ze aanhoren en bediscussiëren op:
1 februari in De Fonkel, Prins Karelstraat 131 5701 VL Helmond. De zaal is vanaf 19.30 uur open. Sprekers:

  • Annegien Wijnands, lijsttrekker namens de PvdA voor de Provinciale Staten,
  • Willemijn Dekker, visueel gehandicapt en daarmee ervaringsdeskundige. Zij vertelt over haar praktijkervaringenen hoe zij zelf het initiatief nam om werk te zoeken en hoe zij verstrikt raakte in de regelgeving,
  • Patricia Mers, ervaringsdeskundige en hulpverlener autismespectrumstoornissen. Zij biedt professionele ondersteuning aan kinderen en volwassen,
  • Antoinette Knoet, Voorzitter ROC Ter AA in Helmond, voorzitter Helmond Sport en kandidaat (nr 3) Provinciale Staten voor de PvdA. Zij geeft haar visie op het omgaan in het onderwijs met jonggehandicapten en hoe deze jongeren hun kansen tot volwaardige participatie waar kunnen maken. Meer info: http://www.pvdahelmond.nl

En dan volgende maand toch even die gang naar het stembureau maken. Kies 2 maart PvdA voor een Ander Nederland!

Mirjam van der Pijl
Raadslid

Mirjam publiceert elke 6 weken een column op “De Weblog van Helmond”

Aan het eind van het jaar worden traditioneel lijstjes gemaakt.

Wie is de beste, wat maakte de meeste indruk, wie heeft het meeste, wat is de mooiste…..

Ik wil in mijn laatste column van dit jaar aan deze traditie meedoen en zal mijn persoonlijke lijstjes van 2010 presenteren.

Het mooiste Helmondse evenement:

3. de kasteeltuinconcerten, heerlijke muziek, voor jong en oud, voor elk wat wils, gezellig en nog gratis ook

2. Helmond Winterstad, een nieuw sfeervol evenement voor alle Helmonders op een prachtlocatie

1. het kasteel van Sinterklaas, ik heb er maar één woord voor: ontroerend!

Het Helmondse politieke hoogtepunt:

3. de begrotingsvergadering omdat het nu eenmaal traditioneel het politiek hoogtepunt van het jaar is

2. de saamhorigheid in de PvdA-fractie

1. voor mij dan toch het mogen toetreden tot de gemeenteraad

Het Helmondse politieke dieptepunt:

3. het niet in het college komen van de PvdA

2. het grote aantal PVV-stemmers (omdat dit uitdrukking geeft aan heersende grote ontevredenheid)

1. het moeten onderduiken van burgemeester Jacobs vanwege lafhartige bedreigingen

Helmonds grootste trots:

3. Helmonds collectie kunst in de openbare ruimte

2. de talloze vrijwilligers die heel veel geweldige evenementen in Helmond tot een waar feest weten te maken

1. Helmond heeft de Beste Markt van Nederland

Helmondse man van het jaar:

3 Paul Smeulders van GroenLinks, de jongste lijsttrekker voor de Statenverkiezingen van 3 maart a.s.

2. burgemeester Jacobs die met zijn vrouw moest onderduiken vanwege lafhartige bedreigingen

1. Mohammed Chahim, hij stond zijn raadszetel af omdat hij vindt dat er een vrouw in de PvdA-fractie thuishoort

Helmondse vrouw van het jaar:

3. als eerbetoon: oud-wethouder Trix Houthooft-Stocks die afscheid nam van de Helmondse politiek

2. Ling Ko van GroenLinks als aanstormend politiek talent

1. Annegien Wijnands, de PvdA lijsttrekker voor de Statenverkiezingen op 3 maart a.s.

De grootste Helmondse schok:

3. de explosie in de flat op de Suytkade

2. de aanslagen op de coffeeshop op de Ameidewal

1. de bedreiging van have en leven van onze burgemeester door criminelen

De grootste Helmondse opluchting:

3. er was net genoeg strooizout….

2. het taxivervoer voor rolstoelgebruikers dat in de nacht van oud op nieuw mogelijk blijft

1. het thuiskomen afgelopen zondag van burgemeester Jacobs en zijn vrouw

Ik wens alle lezers prettige, vredige kerstdagen en een heel mooi positief spraakmakend 2011!

Mirjam van der Pijl

PvdA gemeenteraadsfractie Helmond

Ockenburghpark 3

tel: 770129

Email: mirjamvanderpijl@chello.nl

Mirjam publiceert elke 6 weken een column op “De Weblog van Helmond”

Afgelopen woensdagavond waren de politieke partijen die meedoen aan de Statenverkiezingen van 2 maart a.s. uitgenodigd door Kieskompas. Kieskompas is opgezet door Andre Krouwel. De avond werd geleid door mister Krouwel himself. Elke partij mocht 2 mensen afvaardigen die zich bogen over de inhoud van de stellingen en de positie van de eigen partij daarin. De Brabantse partij was niet aanwezig omdat ze volgende keer niet meer meedoen aan de verkiezingen. Het is jammer dat de leidster van de partij, Aloysia Jetten, wegens ziekte heeft moeten afhaken. Ook D66 was niet aanwezig. Zij doen wél mee in maart, maar lieten de kans liggen om inbreng te hebben in de Kieskompas. Er waren twee nieuwe deelnemende partijen aanwezig: de piratenpartij en de PVV. Grote verschil tussen de nieuwe partijen en de al zittende, is dat er bij de nieuwe partijen veel standpunten werden ingebracht waar de provincie helemaal niet over gaat.

André Krouwel probeerde met humor, energie en wat dictatoriaal gedrag de avond enerverend en strak te laten verlopen. Op zich lukte hem dat wel, maar ik blijf toch met wat twijfels zitten. De Kieskompas heeft bij elke stelling een schaal van ‘helemaal mee eens’ tot aan ‘helemaal mee oneens’. Pas als de politieke partijen aan alle kanten wat het spectrum zitten, is het een interessante stelling voor de Kieskompas. (bijvoorbeeld ‘Brabant is een mooie provincie’ – daar zeggen alle partijen ‘helemaal mee eens’ op en dan valt er dus niets te kiezen voor de bezoeker van de kieskompas). Krouwel is dus op zoek naar de ‘pijn’punten. Dit heeft mijns inziens twee nadelen: de pijnpunten zijn niet altijd de belangrijkste onderwerpen waar de provincie over gaat. (bijvoorbeeld: de maximumsnelheid moet naar beneden zodat minder dieren worden doodgereden). Daarnaast zijn er issues die voor partijen heel belangrijk zijn in hun verkiezingsprogramma, maar ze staan daar wel alleen in. Het zijn wel juist die punten waar ze kiezers mee willen trekken. Zoals de piratenpartij een issue maakt van privacybescherming en de PVV van de islam in Brabant. In deze punten staan ze alleen (stelling van de PVV: er mag in het provinciehuis geen halalvoeding worden aangeboden, daar is de PVV het ‘geheel mee eens’ en de overige partijen zijn het ‘geheel oneens’) en dus komen deze punten niet in de kieskompas. Het kan dus zijn dat een bezoeker die de kieskompas bezoekt uitkomt bij de PVV, zonder weet te hebben van hun anti-islamstandpunten.

Volgende week laat Kieskompas weten welke ongeveer 35 stellingen als meest interessant naar voren zijn gekomen. We kunnen daar dan nog op reageren.

Al met al, hoop ik vooral dat de kiezer zich naast de kieskompas of stemwijzer, ook op andere wijzen laat informeren over de filosofie en de standpunten van de politieke partijen. Want het is wat mager om op basis van een aantal stellingen tot een keuze te komen.

Annegien Wijnands ( beoogd lijsttrekker PvdA Brabant)

www.annegienwijnands.nl

Alle partijen bleken overtuigd bij de behandeling van de begroting voor 2011 van de noodzaak tot bezuinigen, al was er twijfel over de grootte van de bezuinigingstaak. Zo ook bij de PvdA.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten gaf aan dat het de komende jaren mee zou vallen. Wij dachten dus 1 miljoen ruimte te kunnen vinden. Een tegenvaller was dat de VNG daags voor de behandeling op 11 november had bericht dat het door een rekenfout toch iets te rooskleurig was voorgespiegeld. Onze dekking om een aantal bezuinigingen tegen te houden was hiermee weg…

Dat betekende o.a. dat we niet konden voorkomen dat er flink op subsidie voor de bibliotheek wordt gekort. Wel wilde de Raad unaniem dat er een oplossing komt als de wijkfilialen van de bieb moeten sluiten. Het College nam dit over en er gaan werkgroepen aan de gang om te bezien of in Brede scholen, wijkhuizen, sportkantines e.d. een vorm van biblioservice overeind te houden is. Het komende jaar is de bezuiniging nog niet effectief dus zij zullen dat jaar zal goed moeten gebruiken. De PvdA diende ook een motie in om de zware bezuiniging op het Natuur en Milieucentrum terug te draaien. We bleken daarin niet alleen te staan en uiteindelijk is een gezamenlijke motie van GL,PvdA, SP, SDOH/D66/HB en HH aangenomen waarmee de bezuiniging de komende 2 jaar fors verminderde en de kans wordt gecreëerd een betere (goedkopere) oplossing voor het voortbestaan te vinden.

De verhoging van de hondenbelasting bleek wel een heel erg heikel punt. Door de raadsbrede tegenstand heeft het College besloten dat toch weer te behandelen als doelbelasting, d.w.z. hondenbelasting zal ook de komende jaren worden gebruikt om hondenoverlast te bestrijden. Een onevenredig hoge aanslag voor hondenbezitters is hiermee van de baan.

Voor al deze zaken hebben meer partijen zich druk gemaakt. Er waren ook enkele punten waarin we aanvankelijk alleen stonden. We hebben voorgesteld om voortaan een verkorte en vereenvoudigde versie te maken van de begroting die ook gepubliceerd kan worden in de Trompetter. Zo kunnen alle Helmonders een inzicht krijgen in de plannen voor een volgend jaar. Dat is toegezegd.

De PvdA maakte zich zorgen over het zwembad de Wissen. Gelukkig bleken er voor het zwembad na de afschrijvingstermijn in 2014 toch mogelijkheden te zijn om voort te bestaan. Onderzoek wees uit dat de installatie nog even mee kan. Een 2de beweegbare bodem moet mogelijkheden bieden voor meer zwemlessen.

Helaas bleven we alleen staan in de wens om de bezuiniging op de integratie te verzachten. Wij denken dat door de bezuiniging de integratie niet gaat verlopen zoals we met z’n allen wensen. Wij vrezen een samenleving waarin bevolkingsgroepen die elkaar niet begrijpen langs elkaar leven.

Ons voorstel om rioolheffing anders te innen en zuiniger omgaan met water te bevorderen bleek af te ketsen op een eerder opgedane slechte ervaring. Jammer, er zijn ook veel goede voorbeelden.

Onze aandacht voor Helmonders die (binnenkort) zijn aangewezen op een WA-jong-uitkering zal niet verslappen; zoals meer zaken uit de begroting, zal dat terugkomen bij de behandeling van de voorjaarsnota. Dan zal veel meer duidelijk zijn over de benodigde hoogte van de nu voorgestelde bezuinigingen. Mocht er toch ruimte blijken te zijn dan kunt u van ons verwachten dat we deze zo eerlijk mogelijk willen verdelen. Op veel zaken die bij deze begroting niet gehonoreerd konden worden zullen dan terugkomen.

Mirjam van der Pijl

PvdA gemeenteraadsfractie Helmond

Ockenburghpark 3

tel: 770129

Email: mirjamvanderpijl@chello.nl


1 2 3 4 5
PvdA Helmond

Weet wat er speelt in Helmond


  • De eerste Helmondse progressieve borrel (politiek café) in 2016 is een feit. Nu, met een goede opkomst, in de Cacaofabriek in Helmond.