Blog Overzicht

Woensdagavond 27 november heeft de afdeling de kandidatenlijst voor de verkiezing van de gemeenteraad voor de periode 2014-2018 vastgesteld.

In een drukbezochte vergadering werd de conceptlijst die de kandidaatstellingscommissie had vastgesteld in zijn geheel door de vergadering overgenomen. Hiervoor waren 2 stemrondes nodig waarbij de vergadering met een overtuigende meerderheid de keuze van de commissie en het bestuur overnam.

Neco Kaygisiz werd in de vergadering voorgedragen voor een hogere plaats op de lijst (van plek 6 naar plek 4) maar zag hier zelf vanaf. Hij verzocht het bestuur het verzoek niet in stemming te brengen.

Mohammed Chahim werd op advies van de commissie en het bestuur door de vergadering unaniem gekozen als nieuwe lijsttrekker. Hij sprak de vergadering na vaststelling van de gehele lijst bezielend toe. De tekst is hier terug te lezen: speech Mohammed Chahim.

Het bestuur hecht eraan de commissie vanaf deze plek te bedanken voor het vele verzette werk en de nuance en oprechtheid waarmee deze werkzaamheden werden verricht en het advies vorm werd gegeven.

Met de vaststelling van de kandidatenlijst is de campagne begonnen. We hebben er zin in en zijn er klaar voor!

Kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezing 2014:

 1. Mohammed Chahim
 2. Mirjam van der Pijl
 3. Peter van Stiphout
 4. Roy Boermeester
 5. Karim Ajouaou
 6. Neco Kaygisiz
 7. Dick Hermsen
 8. Stijn Smeulders
 9. Antonio Nunes da Silva
 10. Willie Merkx
 11. Rob van Eekeren
 12. Mea van Vugt
 13. Simon Prinsen
 14. Jan van der Zanden
 15. Annegien Wijnands

Beste mensen,

Tijdens mijn eerste jaren op de middelbare school raakte ik politiek geïnteresseerd. Dit kwam deels door mijn leerkrachten, maar ook door allerlei jongerenwerkers in deze prachtige stad die mij meerdere keren meenamen naar debatten overal in het land.

En zoals vele andere Nederlanders ben ook ik geprikkeld door Pim Fortuyn.  Hij heeft er eigenlijk voor gezorgd dat ik lid werd van de Partij van de Arbeid. Hij zorgde ervoor dat ik sympathie kreeg voor Melkert, die, laten we eerlijk zijn, helaas niet bracht wat van hem werd verwacht.

“De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten” het is eigenlijk heel simpel, heel eenvoudig  om uit te leggen waar de PvdA voor staat. Deze kerngedachte moeten we blijven uitdragen en dit is ook iets wat ik persoonlijk heel erg koester. Juist met de huidige economische crisis is solidariteit belangrijk en juist voor deze tijd is het sociaal vangnet bedacht. Dat we sommige zaken anders moeten gaan organiseren staat vast, van minder voor elkaar naar meer samen met elkaar.

 

Beste mensen,

In 2003 werd ik lid, in 2006 werd ik verkozen in de raad en nu in november2013 sta ik hier voor jullie als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014.

Ik ben de politiek in gegaan om iets te betekenen voor de mensen in onze stad. Om de jongeren een stem te geven en er alles aan te toen om de werkloosheid onder deze jongeren te bestrijden. Dit moet absoluut  meer zijn dan alleen  het tekenen van een samenwerkingsovereenkomst tussen Overheid-Onderwijs en Ondernemers.  Zij die dreigen verloren te gaan verdienen  nog een kans. En  als het nodig is: een tweede of derde kans. De TOP30 aanpak van de gemeente is prima, maar dit moet uitgebreid worden met jongeren die geen  crimineel verleden hebben.

Ik ben de politiek in gegaan om “politiek” dichter bij de mensen te brengen. Om de communicatie met de wijken en wijkbewoners te verbeteren iets wat de afgelopen jaar niet is gebeurd. De frequentie van deze bijeenkomsten moet  omhoog, we moeten ook vaker de mensen vragen wat ze willen in plaats van alleen vertellen over de plannen van de gemeente. Ik zie hier zeker ook kansen.  De sociale media en andere digitaliseringen creëren kansen om politiek dichter bij de mensen te brengen, voor de gemeente, maar zeker ook voor onze partij. Hier maken we nu te weinig gebruik van en een digitale oproep is zo geplaats.

Ik ben in de politiek gegaan omdat je toekomst niet afhankelijk moet en mag zijn van de wijk waarin je geboren bent. De herstructureringsplannen in Helmond moeten doorgezet worden. De Leonarduswijk dreigt nu kind van de rekening te worden door de crisis. We kunnen getto vorming in Helmond niet accepteren.

De afgelopen periode was hectisch. De politiek heeft aan geloofwaardigheid verloren. Opmerkelijk declaratiegedrag van bestuurders, uitstel van beslissingen, om maar iets te noemen.

Ook binnen de partij zelf is er veel discussie en onduidelijkheid over de te varen koers. JSF: ja of nee; nog meer bezuinigen: of niet?

Het landelijke beleid heeft zijn invloed en effecten op lokaal niveau. We moeten hier invulling en uitvoering aan geven. Hoe? Vanuit onze sociaal democratische uitgangspunten. Dit vraagt eensgezindheid, creativiteit en durf om de goede keuzes te maken. Die uitdaging gaan we met zijn allen aan.

 

Beste mensen,

Dit alles ga ik dan ook niet alleen doen. We hebben een prachtige lijst waar we een aansprekend  team uit gaan samenstellen. Een goede mix met veel kennis en ervaring. Sociaal democraten die er vooral heel veel zin in hebben en de handen uit de mouwen gaan steken. De opkomst tijdens de verkiezingen is bedroevend laag en het is dan ook onze taak hier verbetering in te brengen. We hebben veel werk te verrichten en het zal niet makkelijk gaan. Er moet meer dynamiek in de afdeling komen en we moeten naar de mensen toe. Meer discussie en debatten rondom lokale, maar zeker ook landelijke thema’s. Ik zie hier ook een duidelijke rol voor de toekomstige fractie.  Ik heb er veel vertrouwen in en  wat mij betreft begint de campagne vandaag.

Nog een speciaal woordje voor Jos: we hebben de afgelopen jaren goed samengewerkt en wat mij betreft – en dat hoop ik oprecht – houdt dit na de verkiezingen niet op. Ook Abdel wil ik bedanken. Abdel ken ik al sinds mijn 4e als meneer Tijani. Een altijd vriendelijke en sociaal bewogen man, met de nodige ervaring en kennis. Ik ben blij dat je na 12 jaar in de raad je actief blijft voor onze partij.

Ik wil graag de kandidaatstellingscommissie, het bestuur en de leden bedanken voor het vertrouwen.

Dank jullie wel!

 

Mohammed Chahim

Afgelopen woensdag is na een prima discussie het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen 2014 unaniem vastgesteld. Zeventien amendementen werden behandeld en grotendeels eventueel tekstueel licht gewijzigd aan het programma toegevoegd.

De avond werd afgesloten met een borrel waarbij de discussies informeel verder gingen. We kijken terug op een prima avond.
Onderstaande link geeft toegang tot de volledige definitieve versie van het verkiezingsprogramma 2014-2018, “Het vizier op Werk, Wonen en Welzijn”.

Geacht PvdA -lid,

Onderstaand vindt u de eindconclusie van de onafhankelijke kandidaatstellingscommissie aangaande de opdracht die de ledenvergadering hen gevraagd heeft uit te voeren.

Als eerste wil het bestuur grote dank uitspreken voor de veelheid werk die hierin is gestoken en de nuance en oprechtheid waarmee de commissie haar werkzaamheden heeft verricht en het advies heeft vormgegeven.

Het bestuur kan het nu voorliggende resultaat en de redenatie die hiertoe geleid heeft ten volle onderschrijven.

Rest ons dit resultaat nu met u te delen waarmee het finale woord komt te liggen bij de ledenvergadering van 27 november 2013.

We spreken de hoop uit dat de opkomst bij deze vergadering de verrichte arbeid recht doet en daarmee ook een krachtig mandaat zal geven aan onze kandidaten.

Met vriendelijke groet,

Bestuur PvdA Helmond


Geacht bestuur,

Op uw verzoek hebben wij ons de afgelopen weken gebogen over de PvdA-kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014. Wij hebben dat met veel plezier gedaan en leggen met enthousiasme onderstaande ontwerp-lijst voor.

Binnen de afdeling hebben we veel ambitie en ook kwaliteit ontmoet. Onder voorwaarde van een goed en herkenbaar programma, is er werkelijk een uitstekend PvdA-team te mobiliseren voor de komende raadsperiode. Daarbij kan worden voortgebouwd op het werk dat de afgelopen jaren onder aanvoering van Jos Boetzkes is gerealiseerd. Dat werk verdient oprechte waardering.

Als commissie constateren wij echter ook dat er in de Helmondse PvdA nog veel werk aan de winkel is. Veel aandacht is nodig voor een herkenbaar profiel in de stad, in de Peel en binnen Brainport. Er is immers op het terrein van werk, wonen en welzijn veel in beweging en ook onzeker. Rode draad is een grotere verantwoordelijkheid voor het lokale bestuur – in samenwerking met buurgemeenten – voor zowel de inhoud als de middelen van het beleid.

De PvdA gaat die verantwoordelijkheid niet uit de weg. Integendeel, we zoeken hem op. Wij willen met de inzet van ons beste krachten het Helmondse stadsbestuur de komende periode mee vorm geven.

Werk aan de winkel betekent investeren in kennis, in bestuurlijke competenties, in nieuw bloed en in zowel de kracht van het team als de kracht van diversiteit. Als commissie voelen we teleurstelling over het gebrek aan vrouwelijke kandidaten; daarmee doet de afdeling zich kwaliteit tekort.

Wie stuurt richting de toekomst, moet niet vergeten in de achteruitkijkspiegel te kijken. En die spiegel leert ons dat de ambitie om voor de PvdA het beste team in de raad te krijgen, onder druk kan komen te staan als individuele ambities daarover de overhand krijgen. Dat zit natuurlijk ook opgeborgen in ons systeem, waarin geen partijen maar individuen in de gemeenteraad worden gekozen.

Met in het achterhoofd de lessen uit het verleden, en de toekomstambities op ons netvlies leggen wij u een lijst van vijftien kandidaten voor.

Het eerste deel van de lijst is – in onze ogen – een winnend team voor de PvdA in Helmond. Daarbij bevelen wij nadrukkelijk aan dat de beoogd lijsttrekker kiest voor leiderschap vanuit de fractie, in een goede verbinding naar zowel de leden van BenW (van welke kleur ook), de afdeling en bovenal alle Helmonders die ons steunen en onze steun vragen.

Het tweede deel van de lijst toont de enorme kwaliteit in kennis en ervaring die we binnen de afdeling ter beschikking hebben om dat winnend team bij te staan. Wij nodigen de leden van harte uit om deze lijst te steunen – aan hen het woord!

1. Mohammed Chahim

scoort goed op alle benodigde competenties; is een investering voor de toekomst en moet nu wat ons betreft als fractievoorzitter zowel leiding geven aan een herkenbare politieke lijn van de PvdA in de stad en de raad, als aan de broodnodige vernieuwing van de afdeling en werving van nieuw kader

2. Mirjam van der Pijl

is een echte, hard werkende teamspeler, uitstekend in staat om politieke standpunten te verwoorden en gefocust op een kwalitatief goede inbreng van de fractie op alle onderdelen van het politieke debat

3. Peter van Stiphout

analytisch sterk, in staat om niet alleen de politieke strategie te verwoorden, maar ook koers vast te houden. Verder is Peter breed inzetbaar en daarmee de perfecte sparringpartner en “rugdekking” die het werk van zijn collega’s aangenaam maakt

4. Roy Boermeester

omgevingsbewust, dienstbaar en een samenbindende kracht binnen en buiten

5. Karim Ajouaou

sterk-inhoudelijke expertise op voor de stad en de PvdA belangrijke thema’s in het sociale domein; een politiek talent dat nu echt tot wasdom moet komen

6. Neco Kaygisiz

sociaal bewogen, gedreven, uitstekende netwerker, maakt politiek tastbaar voor zijn omgeving

7. Dick Hermsen

nieuwkomer maar toch ervaren; staat vanuit z’n culturele achtergrond voor inbreng van creativiteit en diversiteit en is zo een aanvulling in het team

8. Stijn Smeulders

steun en toeverlaat in een adviesrol naar de fractie, beschikt over een uitstekend netwerk, zorgt voor herkenbare politieke thema’s in verbinding met Brabant en Den Haag

9. Antonio Nunes da Silva

sterk geëngageerd, grote expertise, nog altijd nieuwsgierig, onvermoeibaar en altijd op zoek naar de scherpte/de focus in de opdracht van de sociaal-democratie in onze stad

10. Willy Merkx

sociaal-bewogen teamspeler, maakt de betekenis van de PvdA concreet en herkenbaar in het Helmondse

11. Rob van Eekeren

staat voor de verbinding van sociaal-democratische waarden aan ambities op het terrein van duurzaamheid en de leefomgeving

12. Mea van Vugt

staat voor ruime expertise op het terrein van onderwijs en arbeidsmarkt, alsmede het concrete belang van (politieke) vorming

13. Simon Prinsen

staat voor een ruime politieke en bestuurlijke ervaring op sociaal en cultureel terrein; Zo is hij voorzitter van de Participatiecommissie voor Welzijn, Wonen en Zorg in Eindhoven, alsook van de Raad van Toezicht MEE Zuidoost-Brabant

14. Jan van der Zanden

architect van Helmonds ruimtelijke ontwikkeling in de afgelopen decennia, politiek geweten van de afdeling en krachtige communicator

15. Annegien Wijnands

ervaren politica met een groot netwerk in regio en provincie, die staat voor herkenbare, eerlijke politiek en betrokken bestuur.

De commissie heeft naast de gesprekken die gevoerd zijn met de kandidaten op de lijst ook nog gesprekken gevoerd met een vijftal andere kandidaten. Om verschillende redenen zijn deze niet op de kandidatenlijst geplaatst of hebben zij ervoor gekozen geen plaats op de lijst te nemen. Binnen de privacy van de gevoerde gesprekken past het de commissie niet openheid van zaken te geven over de hiervoor aangevoerde redenen.

Het bestuur zal deze kandidaten benaderen met de vraag of zij plaats willen nemen op de alfabetische lijst en deze lijst op zo kort mogelijke termijn aan de leden verzenden.

Wel wil de commissie benadrukken dat daar waar de commissie een plek op de kandidatenlijst voor kandidaten voor ogen had er in samenwerking met bestuur en beoogd lijsttrekker alles is geprobeerd om betreffende kandidaten voor de lijst te behouden.

Met vriendelijke groet,

Geertje Boon

Antoinette Knoet-Michels

Theo Maas

Jasper Ragetlie

Erik van Merrienboer

PvdA-bijdrage bij de begrotingen 2014 op 7-11-2014 in 1e instantie en de bijhorende amendementen en moties.
4 Amendementen en 1 motie zijn na een pittige discussie ingetrokken en worden bij ons verkiezingsprogramma (eventuele onderhandelingen) betrokken.
De moties Budget armoedebeleid oormerken (tegen CDA), Geen overlast Ruit (tegen waren GL-HH-VVD-CDA) en Hennepgeurkaart (unaniem) zijn aangenomen. Verder hebben wij het amendement van Helder Helmond: Verhoging exploitatiebudget Lakei, Filmhuis en Omroep Helmond met 25.000 voor de jaren ’14 en ’15 medeondertekend en is aangenomen.

Jos Boetzkes, fractievoorzitter


Begrotingen 2014

Raad 7-11-2013

Bij de voorbereiding van de Voorjaarsnota had de PvdA-fractie het plan heel kort te reageren gezien de politieke situatie van dat moment. De inhoud van die Voorjaarsnota nodigde ons bovendien niet uit tot een uitvoerige bespreking. Er dreigde in onze ogen een herhaling van zetten van de besprekingen van voorgaande Voorjaarsnota’s en begrotingen.

Wij hebben elke keer aangegeven constructief mee te willen denken maar constateren dat een aantal voor ons belangrijke punten zoals integratie, armoedebeleid, wijkgericht werken, woningverdelingsysteem onvoldoende aandacht krijgen. Zaken die direct met onze inwoners, de Helmonder, te maken hebben. Het is voor ons onverteerbaar om te zien dat er in deze moeilijke tijd veel geld wordt vrijgemaakt voor fysieke maatregelen zoals de NOC. Immers achterstand oplopen in onderwijs, gezondheid en arbeid is een levenslange achterstand. Een achterstand die niet meer in te halen is. Voor fysieke maatregelen geld dit niet. Deze zijn in betere tijden wel in te halen.

Deze argumenten brachten ons in juni tot de volgende openingszin:

“We zullen met de deur in huis vallen: De PvdA zal de voorliggende VJN voor kennisgeving aannemen en er niet mee instemmen”.

V.w.b. die blijvende achterstand in de maatschappelijke sector en het makkelijker in te lopen achterstand in de fysieke sector denken wij dat de fricties van de financiën in de maatschappelijke sector fors toe zullen nemen. De PvdA is van mening dat enerzijds de strategische investeringen getemporiseerd moeten worden en er anderzijds een fonds gecreëerd moet worden om die fricties in die financiën op te vangen. Hier kom ik later op terug.

Het politieke landschap is een aantal maanden geleden danig op de schop gegaan.

Een voorbode daarvan was al in de Voorjaarsnota te lezen: Het college kondigde aan niet over haar graf te willen regeren. Dat het einde van dit college aanstaande was hadden wij al vermoed maar dat het zo snel zou gaan hadden wij niet verwacht. En de reden waarom ook niet.

Nog verbazingwekkender was de wijze waarop!

De Voorjaarsnota, als meerjarenraming, was al een wankel document vanwege onzekerheden over het Rijksbeleid. Vervolgens maakte de nieuwe politieke situatie van Helmond de onzekerheid, over wat wel en niet realiseerbaar is, des te onzekerder. Een meerderheid is niet meer zo vanzelfsprekend en deze moet dus per raadsvoorstel gevonden en verworven worden. Een uitdaging voor het college, maar ook een uitdaging voor de raad!

We hebben waardering voor een sluitende begroting  Ook wij streven naar sluitende begrotingen, maar met een andere invulling. De incidentele afdekking van structurele tekorten is natuurlijk een zwaktebod. Net zoals de bezuinigingsopdracht van 9 miljoen waarvan de invulling wordt vooruitgeschoven.

De aangevoerde reden om een nieuwe raad de kans te geven die invulling te maken is een drogreden. De redenatie: “wij moeten dat niet doen want straks zit hier een ander”, maakt dat het college zich als personen belangrijker ziet dan als bestuurlijke eenheid. Want bestuur is eeuwig, de poppetjes veranderen.

De PvdA stelt een ander beleid voor. Onze fractie heeft grote moeite met de voorgestelde bezuinigingsopties.

Onze keus is structureel 2 miljoen minder te begroten voor strategische investeringen. Daardoor hoeft er 2 miljoen minder bezuinigd te worden en kan de bezuinigingsopdracht voor het welzijnsprogramma gedeeltelijk geschrapt worden. Toch willen we wel proberen om daar een bezuiniging van 1 miljoen te realiseren. Dit miljoen willen we gebruiken om voor maatschappelijke ondersteuning  een fonds te  creëren voor fricties die de komende jaren zullen ontstaan vanwege Rijksbeleid en de gevolgen van de economische, zeg de bank-crisis. Dit nieuw te vormen fonds kan vanuit het bezuinigde miljoen jaarlijks worden gevoed. Wij dienen hier voor een amendement (Bezuinigingen) in. (1)

We blijven ons grote zorgen maken over de grondexploitatie. We begrijpen dat daar inmiddels 80 miljoen op afgeschreven is. Dat is niet misselijk…. De reserve is volgens de normen nog groot genoeg nu, maar met een jaarlijks terugkerend tekort van rond de 5 miljoen is een nieuwe dotatie aan die reserve geen overbodigheid.

De financiële bijdrage voor de NOC, 6,7 miljoen is voor ons niet acceptabel. De PvdA is en blijft tegen! Wij blijven van menig dat De Ruit een hele dure oplossing is voor een niet bestaand probleem en bovendien een oplossing die veel overlast en narigheid zal veroorzaken. Het geld van zowel Rijk, Provincie als gemeente kan op een betere manier ingezet worden om verkeersdoorstroming te bevorderen. Het ziet er hierbij naar uit dat er toch een meerderheid in deze raad voor NOC zal ontstaan. Mocht dat zo zijn dan dienen er voldoende mitigerende maatregelen genomen te worden. Echter van de gedeputeerde van Heugten kregen we te horen dat hij die zak met geld niet heeft. Vanuit dit college is toegezegd dat de huidige normen niet overschreden mogen worden bij de aanleg van de NOC. Onze vraag hierbij aan u is: Hoe denkt het college dit te bereiken terwijl we weten dat de provincie hier geen extra geld voor heeft. Wat heeft het college dan op de planken liggen om extra maatregelen te treffen om de betreffende wijken niet meer te belasten. Wij dienen over dit onderwerp een motie (overlast Ruit) in (2).

We hadden erg uitgekeken naar de oplossing voor de vernieuwing van het zwembad. Onze teleurstelling dat zelfs geen enkele reservering wordt voorgesteld is erg groot. Beloofd was dat nog deze raadsperiode er een begin gemaakt zou worden met een nieuw of vernieuwd zwembad maar nu is het de bedoeling dat er over een half jaar een notitie gepresenteerd gaat worden. Dat schiet wat ons betreft niet op…!! Met alléén een notitie financier je geen zwembad.

Dit is tekenend voor de daden van dit college in deze raadsperiode. Veel op de winkel passen, noodgedwongen door Rijk en crisis bijsturen maar weinig nieuw beleid creëren……..boekhouden dus. Om het college nog éénmaal de kans te geven haar belofte waar te maken dienen wij een amendement (3) voor het zwembad in.

Verder zijn er nog een aantal zaken meer, waarvoor wij geld op een andere manier willen inzetten of waar wij een ander beleid voorstaan.

Deze hebben wij in moties en amendementen verwoord. Wij rekenen erop dat het gezonde verstand dat bij onze raadsfracties leeft zal beslissen vóór onze moties te stemmen.

Thuiskweek hennep:

M.b.t. het illegaal kweken van hennep hebben wij een voorstel in een motie(4) verpakt om thuiskweek te ontmoedigen middels een geurkaart. Volgens ons geen overbodige zaak nu onlangs bekend gemaakt is dat wij landelijk op de 2e plaats staan m.b.t. het oprollen van illegale hennepkwekerijen.

Super Sociaal en Lets ruilwinkel:

Omdat er steeds meer mensen gebruik maken, en of gebruik moeten maken, van Super Sociaal en de Lets ruilwinkel willen we de aanvullende subsidie, middels een amendement (5),  voor die twee instellingen nu definitief structureel maken, met ingang vanaf 1 januari aanstaande. Een door het college overgenomen motie van SP en PvdA van vorig jaar heeft slechts geleid tot opnieuw incidentele subsidie.

Sportpark Brandevoort:

Eerder heeft de Stichting Sporten en Bewegen Brandevoort (SSBB) het college gevraagd om een lening te treffen om zodoende het park (noodzakelijk) professioneel te beheren. Dit verzoek is vreemd genoeg eerder afgewezen. Vreemd omdat de gemeente eerder wel leningen verstrekt heeft in het kader van sport, b.v. bij HS 8 ton. Daarnaast is de liquiditeit van SSBB dusdanig op peil dat het met goede afspraken zonder risico verstrekt kan worden. Wij dienen hiervoor een motie in (6)

Extra middelen armoedebestrijding oormerken:

De armoede is door de wereldwijde crisis in Nederland toegenomen. De PvdA vindt dat de meest kwetsbare inwoners zoveel mogelijk ondersteund moeten worden. Daarom willen wij dat de door het rijk toegevoegde structurele middelen voor 2014 en 2015 ook daadwerkelijk voor de armoedebestrijding ingezet gaan worden. We willen dus deze middelen met een motie(7) oormerken.

Kasteel:

De bezuinigingen op het kasteel worden jaar op jaar niet gehaald en het ziet er voorlopig niet naar uitziet, in deze tijd, dat hier een positieve verandering in komt. Daarom willen wij, middels een amendement, (8) de bezuiniging van 25.000 euro structureel laten vervallen.

Tot slot voorzitter, zoals u gemerkt hebt hebben wij de volledige spreektijd niet nodig. Bij het begin van mijn bijdrage gaf ik al aan dat wij ook al bij de Voorjaarsnota geen behoefte hadden om breedvoerig daar op in te gaan. En dat geldt voor wat ons betreft nog steeds. Alle soortgelijke nota’s van de afgelopen 3,5 jaar kun je beschouwen als  één document met als hoofdthema: “Bezuinigen met boekhouden”. Wij kijken daar iets anders tegen aan.

De gemeenteraad van Helmond, in openbare vergadering bijeen op 7 november 2013,

constaterende dat:

 • de bezuinigingen in de maatschappelijke sector een blijvende achterstand voor inwoners kunnen betekenen
 • bezuinigingen in de fysieke sector makkelijker zijn in te lopen na verloop van tijd
 • de fricties in de financiën in de maatschappelijke sector de komende tijd fors zullen toenemen

van mening is dat:

 • er een fonds zou moeten worden gecreëerd om de fricties in deze financiën op te vangen
 • de Strategische Investeringen getemporiseerd kunnen worden

besluit:

 • de ingaande 2016 voorgestelde bezuiniging op sport, cultuur en welzijn te gebruiken om een dergelijk fonds te schrappen
 • de post Strategische Investeringen vanaf 2015 met 2 miljoen te verlagen en dit geld te gebruiken om voornoemde geschrapte bezuiniging te bekostigen
 • het op SI bezuinigde bedrag in 2015 in te zetten om een fonds te creëren om fricties in de budgeten van de maatschappelijke sector op te vangen
 • een bezuiniging van 1 miljoen te realiseren op de programma’s sport, cultuur en welzijn vanaf 2015
 • het aldus bespaarde geld in te zetten in het  fonds om fricties in de budgeten van de maatschappelijke sector te bekostigen

en gaat over tot de orde van de dag.

Namens de PvdA Helmond,

Jos Boetzkes

Motie verstrekken van een lening voor de Stichting Sporten en Bewegen in Brandevoort (SSBB) voor het opzetten van professioneel beheer voor het Sportpark Brandevoort.

De gemeenteraad van Helmond, in openbare vergadering bijeen op 7 november 2013,

constaterende dat:

 • SSBB een Multi functioneel sportpark heeft gerealiseerd in Helmond;
 • de Gemeente Helmond samen met SSBB in 2010 hiertoe een Visiedocument heeft ontwikkeld om te komen tot een ‘sport- en beweegpark Brandevoort’ gevolgd in 2011 door de daarvoor gestelde randvoorwaarden en uitgangspunten;
 • dat het gerealiseerde multifunctionele sportpark afgestemd is op de wensen en behoeften van de bewoners van de wijk en gericht is op jong en oud;
 • het Sportpark functioneert met inzet van voornamelijk vrijwilligers;
 • dat een verantwoorde exploitatie en gebruik van het sportpark slechts mogelijk is met een professioneel beheerder;
 • dat voor de ontwikkeling van een gezonde exploitatie in de beginfase tijdelijke financiering  van professioneel beheerder een lening nodig is van € 45.000 euro dat over een nader vast te stellen periode door SSBB zal worden terugbetaald;
 • Het college tot nu afwijzend heeft gereageerd op een verzoek van SSBB om een lening t.g.v. € 45.000,– te verstrekken.

van mening is dat:

 • De gemeente ook in de huidige moeilijke tijden inwoners zoveel als mogelijk moet stimuleren om te bewegen en te sporten om redenen van gezondheid;
 • Adequaat accommodatiebeleid is ook bedoeld om meerdere bevolkingsgroepen hierbij te betrekken. Door sportorganisaties samen te laten werken zal meer en beter en gebruik gemaakt kunnen worden van beschikbare accommodaties in de wijken en zal een belangrijke maatschappelijke rol vervuld kunnen worden;
 • Dat door het honoreren van het verzoek van SSBB, zoals deze bij de bespreking van de Voorjaarsnota door de secretaris van SSBB werd gecommuniceerd, het gebruik van het multifunctioneel sportpark kan worden gemaximaliseerd en de exploitatie van het sportpark zal dan zeker op middellange termijn succesvol zijn.

Draagt het college op:

 • Eenmalig een lening  te verstrekken aan de Stichting Sporten en Bewegen in Brandevoort voor een bedrag van € 45.000 waarbij de Stichting deze over een nader af te spreken periode aan de Gemeente Helmond terug betaalt;
 • De gevraagde lening te verstrekken vanuit incidentele middelen 2013;

en gaat over tot de orde van de dag.

Namens de PvdA Helmond,

Jos Boetzkes

De gemeenteraad van Helmond, in openbare vergadering bijeen op 7 november 2013,

constaterende dat:

 • Door de wereldwijde economisch crisis de armoede in Nederland is toegenomen
 • Het huidige kabinet aan gemeenten voor de uitvoering van het armoedebeleid zoveel mogelijk beleidsruimte toekent
 • Gemeenten voor culturele, maatschappelijke en sportvoorzieningen nu ook weer passen kunnen verstrekken aan huishoudens die een inkomen hebben boven 110% van het sociaal minimum
 • In het regeerakkoord structureel middelen zijn vrijgemaakt voor armoedebeleid

van mening is dat:

 • De gemeente in deze moeilijke economische tijd haar meest kwetsbare inwoners zoveel mogelijk moet ondersteunen.
 • Het armoedebeleid mede bedoeld is om sociale uitsluiting te voorkomen.
 • Kinderen één van de meest kwetsbare groepen zijn in het kader van de gevolgen van armoede.
 • Het college de door het kabinet geboden beleidsvrijheid ten volle moet benutten en de incidentele middelen die voor 2013, en de structurele middelen die voor 2014 en 2015 en verder, aan het gemeentefonds worden toegevoegd ook daadwerkelijk voor de bestrijding van armoede moet gebruiken.

Draagt het college op.

 • Inzichtelijk te maken om welk bedrag het voor onze gemeente gaat.
 • In het gemeentelijk armoedebeleid kinderen als specifieke en primaire doelgroep te identificeren.
 • Deze middelen in 2013 in te zetten voor armoedebestrijding gericht op kinderen en de extra middelen in de begroting 2014 en verder op te nemen in het armoedebeleid.
 • Aansluiting te zoeken bij de in de toelichting genoemde voorbeelden

en gaat over tot de orde van de dag.

Namens de PvdA Helmond

Jos Boetzkes


Toelichting op de motie

Dankzij de inspanningen van de Tweede Kamerfractie van de PvdA en staatsecretaris Jetta Klijnsma is er voor 2013 extra geld toegevoegd aan het gemeentefonds voor armoedebestrijding.

Ten gevolge van de economische crisis, de oplopende werkloosheid en het niet vroegtijdig signaleren van schulden komen steeds meer mensen in de problemen. De kans om in armoede te geraken neemt voor alle groepen toe. Met name kinderen zijn hier de dupe van.

Kabinetsbeleid

Werk is nog steeds de beste manier om armoede en sociale uitsluiting tegen te gaan, daarom wil het kabinet in samenwerking met sociale partners de arbeidsparticipatie bevorderen.

Mede door de economisch moeilijke situatie en het voortduren van de economische crisis zal de inzet van het kabinet niet kunnen voorkomen dat er mensen zijn die de eindjes moeilijk aan elkaar kunnen knopen. Met name kinderen zijn hier ongewild de dupe van. Dit kabinet onderkent de problemen die kunnen ontstaan wanneer je (langdurig) moet leven van een laag inkomen. Daarom trekt het kabinet meer geld uit voor de bestrijding van armoede. Voor 2013 komt er incidenteel 18 miljoen extra naar de gemeenten, voor 2014 zal dit ongeveer 70 miljoen zijn en in 2015 90 miljoen. Deze bedragen zijn structureel en worden toegevoegd aan het gemeentefonds.

Deze bedragen zijn niet geoormerkt. De PvdA hecht eraan dat deze gelden ook daadwerkelijk aan armoedebestrijding worden besteed. Met name voor kinderen, alleenstaande ouders, werkenden met een laag inkomen en ouderen met een klein pensioen is er extra aandacht nodig.

Gemeentelijk armoedebeleid

De manier waarop de middelen verder ingezet zullen worden, is aan de individuele gemeente, aangezien de verantwoordelijkheid voor het armoedebeleid primair bij hen ligt. Gemeenten zijn het beste in staat om hulp te bieden aan mensen die dit nodig hebben en weten deze mensen ook het beste te bereiken.

Eén op de negen kinderen groeit op in armoede. Veel van deze kinderen hebben het gevoel niet mee te kunnen doen en voelen zich buitengesloten.

De gemeenteraad van Helmond, in openbare vergadering bijeen op 7 november 2013,

Constaterende dat:

 • Het College van B&W de aanleg van de Ruit om Eindhoven  steunt;
 • Wethouder Stienen namens het College van B&W in een openbare bijeenkomst met omwonenden heeft gesteld dat de verbreding van de N279 en de aanleg van de Oost-Westverbinding tussen knooppunt Ekkersrijt en de N279 bij Aarle-Rixtel geen extra overlast (geluid, luchtkwaliteit, verkeersoverlast) voor de omwonenden mag veroorzaken.

Overwegende dat:

 • De gezondheid en het welzijn van de inwoners van Helmond belangrijker is dan het aanleggen van nieuwe wegen of het verbreden van bestaande wegen;
 • De plannen voor de Ruit om Eindhoven alleen kunnen worden uitgevoerd als de gezondheid en het welzijn van de omwonenden niet verslechterd.

Draagt het College op:

 • Het standpunt in te nemen dat de verbreding van de N279 en de aanleg van de Oost-Westverbinding tussen knooppunt Ekkersrijt en de N279 bij Aarle-Rixtel geen extra overlast (geluid, luchtkwaliteit, verkeersoverlast) mag veroorzaken;
 • Dit gezamenlijke standpunt van de gemeenteraad en het College van B&W zo spoedig mogelijk over te brengen aan het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant, het Dagelijks Bestuur van het SRE en de Minister van Infrastructuur & Milieu;
 • Op het moment dat uit nadere onderzoeken (project-MER) of in de praktijk blijkt dat de overlast (geluid, luchtkwaliteit, verkeersoverlast) van de Ruit op plekken in Helmond toeneemt, alle noodzakelijke maatregelen te treffen om de overlast van de Ruit om Eindhoven op het huidige niveau te handhaven.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de PvdA Helmond,

Jos Boetzkes

De gemeenteraad van Helmond, in openbare vergadering bijeen op 7 november 2013, constaterende dat:

 • hennepteelt veel voorkomt in onze gemeente (en regio),
 • de proef in Rotterdam en Den Haag om mensen kennis te laten maken met de geur van hennep via de wietkaart om zo illegale hennepteelt te herkennen en te helpen beëindigen succesvol is gebleken,
 • uit onderzoek van Stedin*  is gebleken dat 75 procent van de 30.000 ontvangers de kaart heeft gelezen en gebruikt,
 • negen van de tien ontvangers aangeven hennepkwekerijen te gaan melden nadat ze de kaart hadden ontvangen, vooral om persoonlijke redenen zoals hun eigen veiligheid, een hoge energierekening of het risico op brand,
 • van 7 tot en met 14 oktober de wietkaart verspreid is in Amstelveen, Heerlen, Tilburg en Breda,

van mening is dat:

 • personen niet illegaal (thuis) cannabis moeten kweken,
 • deze (thuis)kweek op alle mogelijke manieren ontmoedigd moet worden
 • illegale cannabisteelt kan zorgen voor brandgevaar door kortsluiting (bv door illegale stroom aftap) en lekkages,
 • illegale hennepkwekerijen en criminele organisaties gemakkelijk te linken zijn,

besluit:

 • De wietkaart/hennepgeurkaart zo snel mogelijk in Helmondse wijken en industriegebieden te verspreiden waar illegale hennepteelt veel voorkomt. Dit in overleg en zo mogelijk cofinanciering met de politie, taskforce drugsbestrijding, nutsbedrijven, woningcorporaties.
 • De gemeentelijke kosten te dekken uit de post incidenteel onvoorzien van 2014

en gaat over tot de orde van de dag.

*Stedin is de netbeheerder van gas en elektriciteit in de Randstad. Zij hebben bijgedragen en meegewerkt aan de verspreiding van de wietkaart. Hun belang is de illegale aftap van elektriciteit te voorkomen.

Namens de PvdA Helmond,

Jos Boetzkes


PvdA Helmond

Weet wat er speelt in Helmond