Blog Overzicht

 

Datum: 21 mei 2013

Betreft: Raadsvragen m.b.t. motie Marcouch (werkervaringsplaatsen bij Nationale Politie)

Geacht College,

Dinsdag 5 februari heeft de Tweede Kamer een motie van PvdA-kamerlid Ahmed Marcouch aangenomen, waarin wordt voorgesteld om een project in Assen, waarbij werkloze jongeren werkervaring opdoen bij de politie, voor de hele Nationale Politie door te voeren.

In Assen loopt het project sinds september 2011. Elf werkloze jongeren konden voor twee jaar aan de slag bij de politie. Het college van B&W heeft in december 2012 een tussenevaluatie laten uitvoeren. Hieruit bleek dat de pilot een succes is. De politie geeft aan dat de jongeren hen met name ontlasten bij het opstellen van processen-verbaal, het uitwerken van rapportages van voorvallen op straat en veel andere zaken. Ook zijn de jongeren inzetbaar bij werk dat anders mogelijk zou blijven liggen. De politie kan zich hierdoor bezighouden met het echte politiewerk (meer blauw op straat).

Ook in Helmond hebben jongeren zonder werkervaring te weinig kansen op de arbeidsmarkt. De PvdA zet zich dan ook al langer in voor meer stageplekken en werkervaringsplaatsen voor scholieren, studenten en werkloze jongeren, onder meer bij de gemeente zelf. Met uitvoering van de motie-Marcouch zou ook de politie hier een bijdrage aan kunnen leveren.

De PvdA heeft daarom de volgende vragen aan het college van B&W:

1. Bent u het met de PvdA eens dat een project met werkervaringsplaatsen bij de politie kan bijdragen aan het aan het werk helpen van werkloze jongeren en bovendien de politie kan ontlasten, waardoor zij zich meer kunnen bezighouden met het echte politiewerk?

2. Bent u bereid in overleg te treden met de politie om te bepalen op welke wijze de motie-Marcouch in Helmond kan worden uitgevoerd en in navolging van Assen een project te starten met werkervaringsplaatsen voor jongeren bij de politie?

3. Ziet u kansen om naast de politie, ook bij andere (semi-)overheidsinstanties soortgelijkeprojecten te starten?

Met andere woorden: Ziet u mogelijkheden dit werkgelegenheidsproject uit te breiden naar andere Helmondse (semi-)overheidsinstanties?

Namens de fractie van de PvdA,

Jos Boetzkes

.

11 mei 2013,

Geacht College,

 

Afgelopen vrijdag zijn we enorm geschrokken van de enorme brand in een leegstaand bedrijfspand aan de Kanaaldijk Noord-Oost en het hierbij omgekomen slachtoffer. We zijn blij dat de brandweer snel de brand onder controle had en hierbij gelukkig twee andere slachtoffers heeft kunnen voorkomen. Vanuit de krant hebben we verder vernomen dat vandaag sectie wordt verricht op het lichaam van de overleden Helmonder om uit te sluiten of de man al langer dood in het pand lag.

 

We maken ons zorgen om het lot van daklozen in Helmond. Door het sluiten van de Oversteek is de capaciteit van de nachtopvang significant gedaald. We vrezen dat daklozen, door deze lage capaciteit, zelf opzoek gaan naar alternatieven en (langdurig) leegstaande panden in gebruik nemen.

 

De PvdA heeft daarom de volgende vragen aan het college van B&W:

 

1. Waren het slachtoffer en de andere twee personen bekenden van de nachtopvang (zowel voor als na het sluiten van De Oversteek)?

 

2. Weet u al meer over de doodsoorzaak van het slachtoffer?

 

3. Bent u het met ons eens dat (langdurig) leegstaande panden geen veilige plek zijn voor daklozen om te overnachten?

 

4. Zijn er meer panden in Helmond bekend, waar daklozen (illegaal) gebruik van maken? Zo ja, bent u bereid eigenaren van (langdurig) leegstaande panden aan te spreken op het goed afsluiten van hun panden?

 

We vragen ons af of het huidige capaciteit van de nachtopvang voldoende is om te voldoen aan de vraag. Dit ook in relatie met het aantal nachten dat daklozen gebruik moeten maken van de nachtopvang om in aanmerking te komen voor een daklozenuitkering. Dit kan er mede voor zorgen er extra druk komt op de lage capaciteit, waardoor mensen die echt geen andere slaapplaats hebben (bij familie of vrienden) gedwongen worden hun heil elders te vinden met alle (mogelijke) gevolgen van dien.

Namens de fractie van de PvdA

Mohammed Chahim (commissie Samenleving)

Abdel Tijani (commissie bestuurlijke aangelegenheden)

 

 

.

Vanwege bezuinigingen heeft het gemeentebestuur in 2006 besloten het schoolzwemmen af te schaffen. Toenmalig wethouder Jos Boetzkes beloofde in ieder geval voor de kinderen waarvan de ouders reguliere zwemlessen niet konden betalen een regeling te treffen. Uiteindelijk is er in Helmond een onder leiding van oud-wethouder Jos Boetzkes zwemvangnet gekomen. Het zwemvangnet regelt dat kinderen van ouders die het financieel niet breed hebben, voor slecht 10 euro per maand zwemles kunnen krijgen.

In de evaluatie van het zwemvangnet lezen we dat 81%(!) van de leerlingen die mee doen een zwemdiploma behalen (47 van 58 leerlingen). We zijn ook trots dat er breed gebruik gemaakt wordt van het vangnet. In 2012 hebben 103 leerlingen, verdeeld over 25 scholen, deelgenomen.

Jos Boetzkes: “Het maakt mij erg trots om te zien dat er veel gebruik wordt gemaakt van het zwemvangnet. Op deze manier halen toch heel veel kinderen, die anders niet de mogelijkheid hadden zwemles te nemen, hun zwemdiploma. Het zwemvangnet kost ons als gemeente bijna niets omdat het wordt betaald met een compensatiebedrag dat we sowieso verschuldigd zijn aan de Wissen tot aan 2018 vanwege het wegvallen van het schoolzwemmen.”
Mohammed Chahim


PvdA Helmond

Weet wat er speelt in Helmond


  • De eerste Helmondse progressieve borrel (politiek café) in 2016 is een feit. Nu, met een goede opkomst, in de Cacaofabriek in Helmond.