Blog Overzicht

             

15 februari 2013

Geacht College,

 

De overdracht van de jeugdzorg van provincie naar gemeenten zal helaas gepaard gaan met forse bezuinigingen. Met de door het Rijk beoogde financiële kaders, een korting van meer dan 15% op het macrobudget, zal de transitie een zware opgave zijn  voor de gemeenten. Hier boven op komt dat Helmond (sinds 2010) in de top 10 staat van gemeenten met hoogste percentage kinderen met indicatie jeugdzorg, te lezen in ‘Kinderen in Tel 2012’[1]. Dit maakt onze gemeente extra kwetsbaar. Wij vinden het belangrijk dat jongeren die afhankelijk zijn van jeugdzorg niet veel last moeten ondervinden van de transitie jeugdzorg (van provincie naar gemeente) en dat zij die zorg behoeven dit ook kunnen (blijven) ontvangen.

 

 

De PvdA maakt zich zorgen over de door het rijk aangekondigde kortingen op het jeugdzorgbudget tijdens en na de overdracht van jeugdzorg van provincie naar gemeenten. In de gemeente Lelystad is tijdens de raadsvergadering van 12-02-2013 een motie ingediend om gezamenlijk met de top 14 gemeenten met het hoogste percentage kinderen met indicatie jeugdzorg gezamenlijk bij het Rijk en VNG aandacht te vragen voor een objectieve verdelingssystematiek van de jeugdzorgbudgetten waarbij rekening wordt gehouden met nadeel- en voordeelgemeenten[2]. De PvdA Helmond kan zich helemaal vinden in het dictum van de motie en heeft mede naar aanleiding hiervan de volgende vragen:

 

 1. Is het college bekend met deze motie? Zo ja, is het college bereid dit initiatief te ondersteunen?

 

 1. Welke stappen heeft het college ondernomen om bij het rijk aan te geven dat deze kortingen voor Helmond financieel extra nadelig uitpakken gezien de omvang van de jeugdproblematiek in onze gemeente?

 

 1. Is de nadeel positie van Helmond besproken binnen het samenwerkingsverband transitie Jeugdzorg van de Peel gemeenten? Zo ja, zijn er ook (financiële) afspraken gemaakt? Zo nee, is het college bereid dit alsnog te doen?

 

 1. Hoe komt het dat Helmond zo hoog scoort op het aantal jeugdzorg indicaties?

 

 1. We zien dat van de 14 gemeenten met het hoogste percentage kinderen met indicatie jeugdzorg er 9 in Oost-Brabant liggen (waarvan 4 uit SRE gebied). Is er een verklaring hiervoor? Zo ja, is dit bekend gemaakt bij het Rijk?

 

Met vriendelijke groet,

 

Mohammed Chahim                                              Jos Boetzkes

Raadslid PvdA Helmond, cie. S                          fractievoorzitter PvdA Helmond


[1]          http://www.kinderenintel.nl/databoek2012.htm

[2]          De gemeenten met het hoogste percentage kinderen met indicatie jeugdzorg genoemd in overzicht ‘Kinderen in Tel 2012’ zijn Goirle, Veldhoven, Uden, Maastricht, Landerd, Helmond, Heerlen, Leudal, Oss, Zoetermeer, Veghel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo en ‘s-Hertogenbosch

.

 

 

15 februari 2013

Geacht College,

 

Tijdens het vragenuur van dinsdag 4 december jl. heeft wethouder De Leeuw ons geïnformeerd over de winterregeling (vriesregeling) m.b.t.  daklozenopvang in Helmond.  In januari en februari 2013 hebben we te maken gehad met periodes van strenge vorst. We hebben mede naar aanleiding hiervan de volgende vragen:

 

 

 • Wat was de (gemiddelde) bezetting van de daklozenopvang tijdens deze vorstperiode (januari en (deel) februari)?
 • Hoeveel (nieuwe) bezoekers hebben tijdens de vorstperiode in januari en (deel) februari 2013 gebruik gemaakt van de nachtopvang?
 • Zijn er tijdens de vorstperiode in januari 2013 nog meldingen van overlast geweest (zowel in en rond de daklozenopvang of bij zorginstellingen) met betrekking tot daklozen in Helmond?

 

Met vriendelijke groet,

 

Neco Kaygisiz

Mohammed Chahim

Roy Boermeester

PvdA commissie Samenleving

 

.

 

 

DEEL 1: 29 januari 2013

Geacht College,

 

Afgelopen maandag 28 januari werden wij verrast door een tweet van Stichting Stadswacht Helmond.

“Parkeerautomaat defect #Helmond? Betaal mobiel met stadspas of parkeer op andere locatie. Niet betalen is verboden. dld.bz/cbTHK”

Wij vinden dat indien een betaalapparaat defect is, de gemeente verantwoordelijk is voor een zo snel mogelijk herstel, zodat gebruikers kunnen voldoen aan hun betaalverplichting. Mensen verplichten een andere parkeer locatie op te zoeken indien het betaalapparaat defect, i.p.v. de eigen verantwoordelijkheid nemen voor het defect, zien wij dan ook als de omgekeerde wereld. Vanaf 1 januari 2013 schrijft Stichting Stadswacht Helmond hiervoor boetes uit.

 

 

Op basis hiervan heeft onze fractie de volgende vragen:

 • Bent u op de hoogte van bovenstaande tweet?
 • Zijn parkeerplaatsen met een defect parkeerautomaat niet beschikbaar voor gebruikers die alleen via de parkeerautomaat kunnen betalen?
 • Zo ja, bent u het met ons een dat dit niet duidelijk is voor de gebruikers en hiermee de verantwoordelijkheden worden afgeschoven op de gebruikers?
 • Hoe vaak zijn hiervoor boetes uitgeschreven?
 • Is deze specifieke boete in overeenstemming met wet- en regelgeving en jurisprudentie?
 • Kunnen gebruikers niet gewezen worden op het dichtstbijzijnde niet defecte parkeerautomaat dat geldig is voor hetzelfde gebied/parkeerplaats?
 • Graag ontvangen wij een overzicht hoe vaak een parkeerautomaat defect is en de locatie hiervan in het jaar 2012?
 • Hoe lang duurt (gemiddeld) de reparatie van een parkeerautomaat?

 

Met vriendelijke groet,

Mohammed Chahim

Abdel Tijani

namens de fractie van de PvdA

 

 

DEEL 2:  6 februari 2013

Geacht College,

Vandaag, woensdag 6 februari 2013 ontvingen wij de beantwoording van het college op de vragen door onze fractie gesteld op dinsdag 29 januari 2013. Wij vinden de beantwoording op zijn zachtst gezegd beneden peil en hebben het idee dat de essentie van onze vragen niet begrepen is. We proberen het daarom nog een keer voordat we genoodzaakt zijn andere acties te ondernemen.

Op basis hiervan heeft onze fractie de volgende vragen:

Vraag 2: Zijn parkeerplaatsen met een defecte parkeerautomaat niet beschikbaar voor gebruikers die alleen via de parkeerautomaat kunnen betalen?

Antwoord: Wanneer een parkeerautomaat buiten bedrijf is, zijn technisch gezien, de parkeervakken wel beschikbaar. De parkeervakken in het centrum vallen binnen de “betaald parkeer zone” waar conform de “Verordening Parkeerbelastingen Helmond” voor elke parkeerbeweging parkeerbelasting betaald dient te worden. Er kan betaald worden met munt, pin, chip, mobiel en Stadspas.

 • Wij hebben het idee dat onze vraag niet begrepen is. We begrijpen dat er conform de “verordening Parkeerbelastingen Helmond” betaald moet worden. We hebben dan ook niet gevraagd naar de verschillende betaalmethoden die bij onze fractie en menig Helmonder bekend zijn! Wij vinden dat gebruikers de mogelijkheid moeten hebben om te kunnen betalen. Wij vinden dan ook dat indien het niet mogelijk is om met gebruikelijke betaalmiddelen te betalen bij de automaat, te weten pin, chip en munt (wij vinden dat je (nog) niet van alle gebruikers kunt verwachten dat zij over een stadspas of mobiele telefoon met  betaalmogelijkheden beschikken!), gewoon gebruik gemaakt kan worden van de parkeerplaats zonder het risico te lopen beboet te worden. De inkomstenderving die de gemeente hiermee loopt moet niet verhaald worden op de gebruikers. Wij zien dit dan ook als een extra stimulans om het betaalapparaat zo snel mogelijk te herstellen. Verder vinden wij het ongepast om bijvoorbeeld van ouderen en mensen die slecht te been zijn te vragen elders in de stad te parkeren (verder van hun bestemming) omdat het feitelijk niet mogelijk is om te voldoen aan de betalingsverplichting.

Vraag 3: Zo ja, bent u het met ons een dat dit niet duidelijk is voor de gebruikers en dat hiermee de verantwoordelijkheden worden afgeschoven op de gebruikers?

Antwoord: Nee, wij zijn het hier niet mee eens. Op alle “betaald” parkeerlocaties zijn meerdere mogelijkheden tot betalen. (chip, pin, stadspas, mobiel en munt) De betaalmogelijkheden worden op de automaten aangegeven.

 • Wij vinden dan ook dat indien het niet mogelijk is om met gebruikelijke betaalmiddelen te betalen bij de automaat, te weten pin, chip en munt (wij vinden dat je (nog) niet van alle gebruikers verwachten kunt dat zij over een stadspas of mobiele telefoon met  betaalmogelijkheden beschikken!), parkeerders niet het risico moeten lopen om beboet te worden. Wij kunnen begrijpen dat pin, chip en munt alternatieven van elkaar zijn en dat de parkeerder indien een van deze mogelijkheden beschikbaar is, moet voldoen aan de betalingsverplichting. Echter, zien wij de stadspas of betalen via mobiele telefoon niet als algemeen erkend alternatief. Graag een reactie hierop. Wij zijn natuurlijk ook hier (indien mogelijk) geïnteresseerd naar de jurisprudentie.

Vraag 5: Is deze specifieke boete in overeenstemming met wet- en regelgeving en jurisprudentie?

Antwoord: Alle uitgeschreven naheffingen zijn opgelegd conform op 8 november 2012 door de gemeenteraad vastgestelde Verordening Parkeerbelastingen Helmond 2012.

Vraag 6: Kunnen gebruikers niet gewezen worden op het dichtstbijzijnde niet defecte parkeerautomaat die geldig is voor hetzelfde gebied/parkeerplaats?

Antwoord: Alle parkeerlocaties staan op straatnaam vermeld. Volgens de regelgeving mag een parkeerder geen parkeerkaart van een locatie gebruiken om vervolgens op een andere locatie te parkeren. Op enkele parkeerlocatie staan twee parkeerautomaten.

 • Wederom hebben wij het idee dat de vraag niet begrepen is (antwoord vraag 5 en 6). Het gaat niet alleen om de Helmondse verordening, maar ook over bestaande jurisprudentie. Bent u bekend met rechtelijke uitspraken in relatie tot het beboeten van gebruikers bij een defecte parkeerautomaat? Na kort onderzoek op rechtspraak.nl kunnen we concluderen dat indien een apparaat kapot is je op zoek moet naar een nabijgelegen apparaat dat het wel doet. Gezien de Helmondse regelgeving, waar een parkeerder geen parkeerkaart van een andere locatie mag gebruiken vervalt dit alternatief voor veel parkeerlocaties die slechts over een apparaat beschikken. Graag een reactie hierop.

Vraag 7: Graag ontvangen wij een overzicht hoe vaak een parkeerautomaat defect is en de locaties hiervan in het jaar 2012?

Antwoord: Op dit moment is er geen representatieve lijst beschikbaar.

 • Wij ontvangen graag zo spoedig mogelijk een overzicht. Wat bedoeld u met “geen representatieve lijst”?

 

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van de PvdA Helmond,

 

Mohammed Chahim en Abdel Tijani

 

.


 

Het is goed voor een stad om vooruit te kijken, om je ambities uit te spreken. Dinsdag 5 februari 2013 zal de raad van Helmond “vooruit kijken”, dan wordt de nota “Helmond werkt, Stadsvisie 2030”  besproken in de raad. In dit document worden de ambities van de stad tot 2030 op hoofdlijnen vastgelegd. De nieuwe stadsvisie zal de komende jaren gaan gelden als de basis voor het verder uit te voeren beleid.

 

 

Opstellen van een stadsvisie is ook goed om met elkaar (politieke partijen & de Helmonders) van gedachte te wisselen over de toekomst van Helmond en dit is dan ook uitgebreid gebeurd. Als PvdA kunnen we ons dan ook grotendeels vinden in de Stadsvisie 2030. Toch staan er ook zaken in die wij niet ambitieus genoeg vinden of waar wij andere keuzes zouden hebben gemaakt. Zo hebben wij in onze bijdrage aangeven dat de thema’s veiligheid en duurzaamheid niet apart opgenomen zijn als een van de 7 succesfactoren waarop het beleid van de gemeente Helmond wordt gebaseerd. Gezien het maatschappelijke belang van veiligheid en duurzaamheid, nu en zeker ook in de toekomst, zien wij graag dat deze factoren meer centraal worden gesteld.

 

Daarnaast vinden wij het onverstandig en ongepast dat er in de stadsvisie ambities over concrete plannen worden uitgesproken die vooruitlopen op de discussie die nog in de raad gevoerd moet worden. Wij vinden daarom dat de Ruit (verdubbeling N279 en aanleg Wilhelminatracé) nog geen onderdeel kan en mag zijn van de Stadsvisie. Als raad hebben we namelijk nog niet gesproken over de Ruit en dus nog geen besluit genomen. Wij vinden het niet goed om middels vastlegging in de stadsvisie snel een besluit te nemen over een dergelijk belangrijk onderwerp dat enorm leeft in Helmond.

 

Ook de PvdA staat voor een goede bereikbaarheid van de stad. Een betere bereikbaarheid is niet alleen goed voor de Helmonders, maar natuurlijk ook goed voor de economie. Er zijn echter nog te veel vragen onbeantwoord over de Ruit en als partij willen we een zorgvuldige afweging kunnen maken. Hoe zit het nu met nut en noodzaak? Lost de Ruit echt iets op? Wat zijn de kosten? Wat voor effecten zal de ruit hebben op de wijken Dierdonk, Helmond-Noord, Brouwhuis en de Rijpelberg? Wat zijn de alternatieven? Om de bewoners van onze stad niet tekort te doen willen we de discussie hierover zuiver houden en niet nu al (in een te vroeg stadium) ons hierover uitspreken. Zeker niet in een document wat de richting aangeeft van toekomstig uit te werken beleid. Wij zijn van mening dat ook andere partijen zich zouden moeten houden aan zorgvuldigheid en geen premature besluiten moeten nemen: eerst consultatie met omwonenden en een debat in de raad, daarna besluitvorming.

 

 

Jos Boetzkes                                        Mohammed Chahim

Fractievoorzitter PvdA Helmond          Fractielid PvdA Helmond

 

.


PvdA Helmond

Weet wat er speelt in Helmond