Blog Overzicht

 

 

Op 26 september gaf Hans Spekman, landelijk voorzitter PvdA, het startschot voor het ombudswerk in Helmond. Na deze symbolische daad zijn we in Helmond echt aan de slag gegaan. Het ombudsteam- telefoonnummer is geactiveerd, evenals het e-mailadres, en we hebben onze spreekuren ingeroosterd.

Vanaf vrijdag 26 oktober kunnen we inwoners van Helmond ontvangen met hun vragen waar ze graag antwoorden op willen hebben en zitten we klaar om mee te denken over oplossingen voor hun problemen.

Als ombudsteam gaan we vooral luisteren en in gesprek met personen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

 

Het ombudsteam bestaat uit leden van de PvdA fractie en het bestuur.

Zij zullen proberen om uw vragen te beantwoorden of, bij hele moeilijke vragen, zorgen voor het vinden van de juiste persoon om uw vraag te beantwoorden.

 

Vanaf vrijdag 26 oktober zijn we elke 4 weken bereikbaar in de Fonkel van 20.00 – 22.00 uur.

Prins Karelstraat 131, 5701 VL Helmond.  (Dit jaar dus nog op vrijdag 30 november en vrijdag 21 december.)

 

Het Ombudsteam is al eerder telefonisch bereikbaar op nummer  0651337161.

U kunt dan uw boodschap inspreken en we garanderen dat u binnen 48 uur wordt teruggebeld.

 

Via mail zijn we bereikbaar onder e.mail adres: ombudsteamhelmond@gmail.com

 

 

.

UITNODIGING

 

Op 1 juni gaat de Jan Schaper-leergang 2 van start. De leergang is bedoeld voor PvdA-leden die overwegen zich te kandideren als raadslid bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014.

 

De leergang bestaat uit twee fases.

Met het volgen van fase 1 heb je

–        een reëel beeld van wat het raadswerk inhoudt ( tijd / inzet / verwachtingen / mogelijkheden en onmogelijkheden / impact op het persoonlijk leven;

–        kennis van de  competenties die nodig zijn om als raadslid te kunnen opereren

–        inzicht of het raadslidmaatschap iets voor je is (mocht je na het volgen van fase 1 besluiten dat het misschien toch niet zo is, dan kun je je op dat moment afmelden voor fase 2).

 

Met het volgen van fase 2 heb je

–          Inzicht in de werking van de politiek:

  • Je kent de middelen die je als raadslid ter beschikking hebt en weet je hoe je die kunt gebruiken;
  • Je kent het belang van netwerken en weet hoe je dit kunt inzetten om signalen van ‘de straat’ naar de politieke arena kunt brengen;
  • Je kunt de sociaaldemocratische idealen vertalen naar de praktijk van de  samenleving

–          Kennis van de beginselen van de PvdA en de betekenis daarvan voor het werk als volksvertegenwoordiger voor de PvdA

–          Inzicht in de financiële cyclus en het belang van financiën om politieke doelen te realiseren.

–          De vaardigheid om overtuigend een presentatie voor een groep mensen te houden.

–          Kennis over hoe je sociale media effectief kunt gebruiken.

 

 

Om deel te kunnen nemen aan de leergang beheers je de Nederlandse taal in woord en geschrift en heb je een positieve houding om als PvdA-er een steentje bij te dragen aan een betere lokale samenleving.

Fase 1 kan alleen overgeslagen worden als je aan kunt tonen dat je op dit moment al intensief meeloopt met de fractie (bijvoorbeeld als fractievolger vanuit het afdelingsbestuur).

 

Locaties

De leergang wordt in samenwerking met de gewesten, op meerdere plaatsen in het land georganiseerd:

Voor leden uit Groningen, Friesland en Drenthe vinden de bijeenkomsten in het partijpand in Groningen plaats

Voor leden uit Overijssel en Gelderland vinden de bijeenkomsten plaats in Zwolle (ov)

Voor leden uit Noord Holland vinden de bijeenkomsten plaats in Oostzaan

Voor leden uit Utrecht en Flevoland vinden de bijeenkomsten plaats in het partijpand in Utrecht

Voor leden uit Noord Brabant en Limburg vinden de bijeenkomsten plaats in Helmond

Voor leden uit Zuid Holland en Zeeland vinden de bijeenkomsten plaats in  Rotterdam

 

Bij voldoende deelname van Ams terdamse leden zal de leergang voor deze groep in Amsterdam georganiseerd worden. In dat geval vinden de bijeenkomsten voor fase 1 plaats op het partijbureau (Herengracht 54).

 

Fase 2 wordt afgesloten met een gemeenschappelijke dag in het centrum van Nederland.

 

Data

De data voor fase 1 zijn:

Vrijdagmiddag 11 januari 2013

Vrijdagmiddag 1 februari 2013

Vrijdagmiddag 8 maart 2013

 

De data voor fase 2 zijn:

Zaterdag 23 maart 2013

Zaterdag 13 april 2013

Zaterdag 25 mei 2013 (centraal in het land als onderdeel van de Communicatie Academie)

Zaterdag 8 juni 2013 (centraal in het land)

 

 Aanmelden en eigen bijdrage

 

De eigen bijdrage voor de leergang bedraagt:

Fase 1  € 25,00

Fase 2  € 50,00

 

Aanmelden en machtigen geschiedt via het digitale aanmeldsysteem. Klik  hier om je aan te melden. Aanmeldenkan tot 15 december 2012.

Naast de digitale aanmelding ontvangen wij van iedere deelnemer per email een korte motivatie waarin je aangeeft waarom jij denkt dat je het raadslid bent dat de PvdA nodig heeft (max 1 A-4).

Aanmelden kan tot 22 december 2012.

Indien je niet doorgaat naar fase 2, wordt de machtiging voor deze fase vernietigd.

 

Programma op hoofdlijnen Jan Schaperleergang

 

Fase 1

 

Vrijdagmiddag 11 januari                Verwachtingen en impact

Raadslid: wat doet het met je leven? Hoe ga je om met de druk van kiezers?

Raadslid: wat kan je eigenlijk allemaal bereiken?

Raadslid en de rol in/van de buitenwereld?

 

Huiswerkopdracht: bezoek een fractievergadering

 

Vrijdagmiddag 1 februari                De werking van de fractie en het gemeentehuis

Raadslid in de fractie; wie gaat waarover? En hoe komt die rolverdeling tot stand?

Raadslid in de fractie: vriendenclub of ieder voor zich?

Raadslid en de relatie met andere fracties en wethouder

 

Huiswerk: bezoek een raadsvergadering

 

Vrijdagmiddag 8 maart                    Praktijkcasussen: ik ga er wel over

Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk wordt gekeken naar wat je – ook al ga je er formeel misschien niet over – toch kunt doen om zaken wel ten goede te keren.

 

Fase 2

 

In deze fase ga je zelf op zoek naar een coach in je regio die je tijdens de rest van de leergang kunt gebruiken voor feedback, voor suggesties om nu alvast dingen aan te pakken, voor suggesties om in beeld te komen voor de kandidaatstellingscommissie. Tevens kun je deze coach natuurlijk, mocht je daadwerkelijk raadslid worden, ook blijven gebruiken tijdens je raadslidmaatschap.

 

Aan het begin van fase 2 van de leergang volg je het e-learningprogramma voor raadsleden met daarin de onderdelen:

–          beginselen

–          politiek handwerk

–          integriteit

 

Dag 1 – 23 maart

* De PvdA roots:

1. Verkenning van beginselen gekoppeld aan de lokale praktijk

2. Een korte lezing/vertelling over de geschiedenis sociaaldemocratie (deelnemers krijgen de canon van de geschiedenis van de sociaaldemocratie uitgereikt

* Moties, amendementen e.d. / strategisch gebruik van je instrumenten

 

Dag 2 – 13 april:                   

* Inhoudelijk dossier en het belang voor de sociaaldemocratie (hieraan zit een

* Huiswerkopdracht verbonden).

* Financiële cyclus

* Integriteit

 

Dag 3 – 25 mei:

Deelname aan Communicatie-academie (grote Suze Groenewegactiviteit in centraal Nederland)

 

Dag 4 – 8 juni :         

Centraal in het land voor alle deelnemers

Gebruik van social media – training

Simulatiespel

 

Vragen?

 

Voor vragen over de leergang kun je terecht bij Gert-Jan Leerink (gjleerink@pvda.nl) of Vera Bos (vbos@pvda.nl) of bij de gewestelijke coördinator van de leergang.

 

Met vriendelijke groet,

Vera Bos en Gert-Jan Leerink

Jan Schaper, in 1897 in Groningen gekozen als het eerste SDAP-raadslid in Nederland. Een van de 12 oprichters (de 12 apostelen) van de SDAP.

.


 

 Met onderstaande PvdA-bijdrage en motie, die met 25 tegen 12 stemmen is aangenomen, verwachten we meer duidelijkheid en transparantie te krijgen over het gevoerde grondbeleid de afgelopen 10 jaren. Wellicht is hier lering uit te trekken om zodoende het huidige negatieve tij te keren in het grondbedrijf.

 

Gemeenteraad oktober 2012-09-25

Namens de PvdA, Jos Boetzkes fr. vz.

 

Al bijna twee jaar vraagt de PvdA duidelijkheid over het grondbedrijf……….zo begon mijn bijdrage over dit onderwerp in de commissievergadering RF van  11 september j.l. die ik hier zeker niet over ga doen. Maar na twee besloten seniorenconventen, die bewuste commissie RF en later de schriftelijke beantwoordde vragen later, hebben wij nog steeds niet de  duidelijkheid en transparantie waar we meermalen een beroep op hebben gedaan.

 

De antwoorden op de naheffing BTW en parkeergelegenheid Suytkade zijn voor ons mistig en onduidelijk. M.n. De parkeergarage onder het Leisurecomplex Suytkade van 480 parkeerplaatsen wordt volledig voor rekening en risico van Fitland gerealiseerd en geëxploiteerd. Dit houdt nu in dat hier geen mogelijkheden zijn om terug te verdienen middels parkeergelden. Terwijl hier nog altijd de mogelijkheid open staat voor aanvullingen zoals een zwembad of zelfs een permanent theater, gerealiseerd door de gemeente, die parkeerinkomsten voor Fitland zou kunnen betekenen.

 

Het liefst zou de PvdA een Raadsonderzoek willen hebben, als Recht van Onderzoek art. 155a t.m. 155f van de Gemeente wet. Een zwaar middel dat de Raad als instrument heeft.

 

Reden hiervoor is dat de bevolking via  de gemeenteraad recht heeft op transparantie van het bestuur over het beleid dat tot nu is gevoerd . In deze tijd van structurele bezuinigingen en een extra rentelast van plus zes miljoen euro jaarlijks vanuit het grondbedrijf.

 

Zo’n onderzoek zou niet moeten gaan over zwarte pieten uitdelen, maar over waarheidsvinding op basis van feitenonderzoek. Dit in het teken van verbeterpunten en lessen die getrokken zouden kunnen worden voor de toekomst.

 

Hoe kunnen we het grondbedrijf weer gezond maken?

 

Het komen tot zo’n onderzoek hebben we gecommuniceerd met anderen en is ons op dit moment niet haalbaar gebleken.

 

Wat wel haalbaar  denken wij, en minder zwaarwichtig is een door de rekenkamercommissie uitgevoerd onderzoek naar de PPS constructie  inzake het grondbeleid in het algemeen. Dit lijkt nu even  het beste instrument om te bekijken in hoeverre de gemeente gebaat is bij zo’n constructie?  Hiervoor dienen wij een motie in (zie bijlage).

Verder heb ik vernomen dat later dit jaar er een evaluatie plaats gaat vinden van het grondbedrijf. Is dat juist?

 

Met daarnaast de toezegging van de wethouder om alsnog met een lijst van gronden te komen lijkt dat het moment om dan te bekijken hoe we verder moeten met dit onderwerp.

 

 

MOTIE ONDERZOEK GRONDBELEID

 

De gemeenteraad van Helmond bijeen in zijn openbare vergadering van 2 oktober 2012,

 

Overwegende dat:

  • Al lange tijd wordt gevraagd om meer duidelijkheid over het grondbedrijf
  • De antwoorden op de naheffing BTW en parkeergelegenheid Suytkade mistig en onduidelijk zijn
  • De bevolking via  de gemeenteraad recht heeft op transparantie van het bestuur over het beleid dat tot nu is gevoerd
  • In deze tijd van structurele bezuinigingen en een extra rentelast van plus zes miljoen euro jaarlijks vanuit het grondbedrijf nadere verklaring vereist
  • De raad in staat wordt gesteld om op het gevoerde grondbeleid bij te sturen, dit op basis van de resultaten van hert onderzoek

 

Spreekt uit dat:

  • De rekenkamercommissie van de gemeente Helmond de opdracht krijgt een onderzoek uit te voeren naar het gevoerde grondbeleid, met name naar de PPS constructies inzake grondbeleid in het algemeen.

 

 

 

En gaat over tot de orde van de dag.

PvdA                          Jos Boetzkes

 

.

 

 

 

 

In de raad van 2 oktober bespraken we het LHBT (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders) beleid. In 2005 kwam er een eind aan het doelgroepenbeleid in Helmond. Doelgroepen in Helmond werden in de regel gekozen op basis van een enkel kenmerk zoals afkomst, geslacht, of seksuele voorkeur.

In eerste instantie kwam er een eind aan de huisvestingssubsidies, maar u begrijpt net als ik dat huisvesting voor verenigingen essentieel is. Tegelijkertijd werd het moeilijker om aan subsidie te komen door strengere voorwaarden. Mijn partij is hier altijd tegen geweest omdat wij geloven dat we groepen kansen moeten geven zich te emanciperen.

Een van de, ik denk zelf, negatieve gevolgen van het afschaffen van het doelgroepen beleid, was dat dit direct twee groepen trof, namelijk vrouwenorganisaties en de homobelangenorganisatie. Daarvan bespreken we er hier nu een.

Laat ik me hier focussen op homo-emancipatie: We zijn nu iets meer dan 6 jaar verder en nu wil de gemeente Helmond “koploper” zijn op het LHBT beleid? Natuurlijk ondersteund de PvdA dit, maar we hebben de indruk dat we ineens “koploper” willen zijn omdat er vanuit het rijk geld beschikbaar is gemaakt.

Wat hebben we de afgelopen jaren gedaan om de acceptatie van deze doelgroep te versterken? Waarom hebben we niet eerder het initiatief genomen om koploper te zijn op dit gebied? De subsidie, 20.000 euro per jaar voor drie jaar, is niet veel. We hebben als doelstelling om 91% van de Helmonders LHBT’s te accepteren en te respecteren. Wat doen we als dit niet lukt met het huidig budget. Laat ik het anders stellen. Is het budget van 20.000 euro toereikend om dit doel te bereiken of is het verstandig om hier extra middelen voor uit te trekken?

Wethouder de Leeuw is het met de PvdA eens dat een intensivering van het LHBT beleid extra middelen vraagt en dat dit miste in de motie van de fractie SHOH-D66-HB. Wij hebben SDOH-D66-HB dan ook geadviseerd hiermee terug te komen bij de begroting om te zoeken naar een dekking.

Wordt vervolgd.

 

Namens PvdA Helmond

Mohammed Chahim

 

.

 


PvdA Helmond

Weet wat er speelt in Helmond


  • De eerste Helmondse progressieve borrel (politiek café) in 2016 is een feit. Nu, met een goede opkomst, in de Cacaofabriek in Helmond.