Blog Overzicht

 

Beste partijgenoten en andere geïnteresseerden,

 

Graag nodigen wij jullie uit voor de oprichtingsbijeenkomst van het Ombudsbureau van de PvdA in Helmond.

De bijeenkomst is op woensdag 26 september as. in Zeezicht, Havenweg 14-16 in Helmond. Het programma start om 20.30 uur, de zaal is open vanaf 20.00 uur.

Zoals vast bij u bekend is, heeft partijvoorzitter Hans Spekman het initiatief genomen om de Ombudsfunctie binnen de PvdA nieuw leven in te blazen.

 

 

We zijn dan ook erg blij dat Hans bereid is om het Ombudsbureau in Helmond formeel van start te laten gaan. Hierbij willen wij ook kijken naar mogelijke uitbreiding van de Ombudsfunctie op “Peelniveau”.

Voor deze bijeenkomst hebben we een gevarieerd programma opgesteld, dat zeker de moeite waard is. Naast de Ombudsfunctie komen nog veel meer onderwerpen aan de orde.

Zo kunnen we met de “beste campagne-coördinator” volgens Diederik Samsom in gesprek gaan over de zeer geslaagde landelijke campagne met het bekende uitstekende resultaat. En Hans zal ons zeker weer inspireren met zijn woorden over de visie en de koers van de PvdA.

Komt u ook? U bent van harte welkom!

PvdA Helmond

 

.

 

 

Onderstaand de PvdA-bijdrage m.b.t. de grondexploitatie. Nog steeds hebben wij geen duidelijke  inkijk gekregen in het grondbedrijf de afgelopen 10 jaar. Ook hebben we geen antwoord gekregen op onze laatste twee vragen m.b.t. parkeerplaatsen op Suytkade en een mogelijke BTW-naheffing.

Jos Boetzkes, commissie RF.

 

Nota grondbeleid Helmond 2013-2016

 

Al bijna twee jaar vraagt de PvdA duidelijkheid over het grondbedrijf, de grondexploitatie. Daar zijn reeds twee seniorenconventen aan besteed waarop wij nog steeds die duidelijkheid niet gekregen hebben.

Wederom heb ik de wethouder bij de Voorjaarsnota om een transparant overzicht gevraagd van de ontwikkelingen van het grondbedrijf over de jaren 2000-2012. U heeft toen toegezegd met een lijst te komen, hij zegde  echt “lijst” met benodigde informatie.

Nu ligt er een nota voor ons met niet die transparantie waar wij op gehoopt hadden. Het is een nota in grote lijnen die weinig inkijk geeft in die zaken waar wij om vroegen.

 

Het grondbedrijf is binnen het Helmonds beleid geen koninkrijk op zich. De rentelast van c.a. 6 miljoen drukt uiteindelijk op de Helmondse begroting naast de structurele bezuinigingen die we al vast gesteld hebben. Het heeft dus grote invloed op ons uitgiftepatroon. Het grondbedrijf vraagt om een integrale benadering. Het gaat niet enkel om bouwgrond voor bedrijven en woningen maar ook om openbare gronden en gronden onder wegen. Kijk als voor beeld nu eens naar het Henri Dunant tunnel. Wat is daar niet allemaal aan versleuteld de laatste jaren? Belangrijke vraag daarbij is: Wie controleert dit allemaal?

 

De wethouder is voorstander om kwaliteit voorrang te geven voor kwantiteit. Maar hoe kun je kwaliteit meten als je de kwantiteit niet weet, niet kent of mogelijk verdoezeld? D.w.z. in dit geval:

 

 • Van wie zijn welke gronden?
  • Wat is van de gemeente?
  • Welke gronden zijn particulier?
  • Welke gronden zijn in handen van projectontwikkelaars?
  • Welke zijn door de gemeente aangekocht?
  • En welk deel is nog steeds niet bebouwd?

 

Bij dit laatste punt is mijn informatie dat 49% niet bebouwd is (NCIS).

 

Veel grond is eerder aangekocht door projectontwikkelaars en wederom aangekocht door de gemeente met een verplichting naar de projectontwikkelaars om hen de mogelijkheid te bieden als eerste te bouwen. De gemeente krijgt hier dus de lasten en de commerciële partijen de lusten. Hoe lang gaan deze overkomsten gelden? Tot in het oneindige?

 

Deze nota geeft ons  geen inzicht in het grondbedrijf. En de burger al helemaal niet. Deze laatste hebben het recht te weten hoe het zit met de grondexploitaties en de gevolgen daarvan, zeker in deze tijd van zware bezuinigingen.

 

Daarnaast bekruipt ons een raar gevoel. Over een aantal zaken.

 

Blz. 7 van de nota:

 • Ad 1: laatste zin: “Overigens betekent het beter ‘inzichtelijk’ maken niet dat de grondexploitatie niet in de grip is of dat informatie niet beschikbaar is”. Dat impliceert dus dat de gemeente de informatie die ik tot nu toe vroeg wel beschikbaar heeft, maar na lang vragen uiteindelijk geen zin heeft om deze gegevens zichtbaar te maken. Graag hoor ik uw reactie hierop.

 

Verder op dezelfde pagina:

 • Ad 2: “In algemene zin gaat het erom dat er voldoende weerstandsvermogen beschikbaar is”. Wat wordt hier bedoeld met “voldoende  weerstandsvermogen beschikbaar is”?? En voor hoelang is dat voldoende? Dit gelet op het stagneren van de woon- en bouwmarkt conform de laatste cijfers van het CBS voor de komende jaren en het kwartaalbericht Woningmarkt d.d. augustus 2012 van de Rabobank.

 

 • Is het juist dat de parkeergelegenheden op Suytkade m.b.t. de te bouwen sporthal om niet toegekend zijn aan de projectontwikkelaar? Hoe bent u daar bij betrokken als commissaris Suytkade Beheer BV? Staat dit niet haaks op hoe andere bedrijven moeten betalen voor parkeergelegenheden?

 

 • Verder voorzitter hebben wij informatie dat er m.b.t. grondtransities er een BTW naheffing plaats gevonden heeft van 6 miljoen. Mogelijk staan die in transitorische posten die ik niet ken op de balans? Kunt u ons hier duidelijkheid over geven? Als dat al zo is praten we hier over een lasten verdubbeling in 2012 of 2013 van totaal 12 miljoen.

 

.

 


 

Bijdrage van de PvdA, Jos Boetzkes

 

Mensen zijn gelijkwaardig maar niet gelijk.

Dat geldt ook voor huurders.

Als je een goed leefbaarheidbeleid wil bereiken past niet iedereen naast elkaar.

Er zijn 5 belangrijke onderwerpen die bepalend zijn voor  de gesteldheid van bewoners, van zowel huurders als kopers:

 • Opleiding
 • Afkomst / cultuur
 • Referentiekader
 • Inkomen
 • Attitude / instelling

 

In het huidige woonruimteverdeelsysteem Wooniezie zijn deze zaken (buiten het inkomen) niet meetbaar met enkel een computersysteem. Daar is meer inspanning voor nodig.

 

In dit kader moeten corporaties  aan twee belangrijke taken voldoen:

 • zorgen voor een goede leefbaarheid
 • en woongenot garanderen aan derden zoals in huurcontracten is afgesproken.

 

Bekend is hoe bv 1 misdragende huurder in staat is om in een hele straat andere bewoners het leven zuur te maken. Maar ook voorbeelden van 2 of meer huurders die bijvoorbeeld vanuit familiebanden naast elkaar wonen en de sfeer domineren in hun straat. En als er al later overlast geconstateerd wordt na veel klagen van buren is het erg moeilijk voor de verhuurders de situatie weer in de hand te krijgen om de huur via de rechter opgezegd te krijgen.

 

Daarnaast is er veel behoefte aan transparantie en uniformiteit. Woningzoekenden willen weten waar ze aan toe zijn. Hoe lang ze ingeschreven moeten staan en dat zeker in urgente situaties. Wachttijden voor urgent woningzoekenden lopen nu op naar een wachttijd van 1,5 jaar. De winkel van Wooniezie waar urgenten terecht kunnen levert dikwijls minder aantrekkelijke woningen op. Ook  SMO moet hier uit putten met het gevolg van huurders die begeleid moeten worden gehuisvest worden in een buurt of straat die uit oudere- en kwalitatief mindere woningen bestaan.

 

Woonruimteverdeling is in het bijzonder een instrument om een evenwichtige wijkopbouw te ordenen.

 

In september 2004 is in opdracht van Woonpartners door RIGO research en Advies BV een onderzoek gedaan onder de naam:

Dynamiek vanuit Helmondse herstructureringsgebieden”.

Een citaat:

dat voorkomen moet worden dat opnieuw sociaaleconomisch eenzijdige wijken ontstaan, is niet door concreet beleid van de gemeente of corporatie ingevuld.  Over de herhuisvestiging van huishoudens uit de Dierenbuurt en Sassenbuurt is weinig overleg tussen corporaties onderling of tussen gemeente en corporaties”

 

Nog een citaat:

“Er was wel een afspraak tussen corporaties tot onderlinge steun, maar deze leefde in de praktijk niet. De gemeente liet de hele kwestie aan de corporaties over”.

 

Een 3e citaat van hetzelfde rapport:

 “blijkt uit de enquête dat bewoners van vestigingsgebieden negatiever zijn over hun buurt en de buurtontwikkeling dan de controlegroep van inwoners van ander gebieden in Helmond. Ze geven vaker aan dat hun buurt achteruit gegaan is en verwachten ook vaker dan de overige respondenten dat de buurt de komende jaren achteruit zal gaan”.

 

Verder uit een rapport van de Universiteit van Utrecht:

“In de ban van de vernieuwing”   over – De herhuisvestiging van bewoners uit een stedelijk herstructureringsgebied in Helmond, 2005.

Een citaat:

“94,3% van alle aanbiedingen betreft immers woningen uit de herhuisvestigingswijken. Er zijn dus geen mogelijkheden om via de woningaanbiedingen naar een wijk buiten de drie huidige herhuisvestigingswijken te verhuizen. Dit terwijl de betrokken woningcorporaties, en met name Woonpartners, wel degelijk bezit hebben in wijken die niet tot de huidige herhuisvestigingswijken  behoren.

Aan het overheidsbeleid, dat er elders geen nieuwe sociaaleconomisch eenzijdig wijken mogen ontstaan, lijkt vooralsnog weinig gehoor gegeven te worden. De woningaanbiedingen die de corporaties de huishoudens gedaan hebben, betreffen vooral woningen in de herstructureringswijk zelf en de wijken erom heen>>>> het herstructureringsgebied. Dit terwijl is gebleken dat ook in de wijken buiten de herhuisvestigingsgebieden een groot aantal huurwoningen vrijgekomen is”.

 

De rekening van het vorenstaande krijgt Helmond gepresenteerd door de cijfers van de actuele Leefbarometer per wijk en per buurt, en de positie en de resultaten op sociaale-conomische- en maatschappelijk gebied van Helmond tussen de 50 grote steden in de Atlas der Gemeenten, afgelopen 7 jaren.

Het niet uniform toewijzen door de Helmondse corporaties heeft laten zien dat de uitgangspunten, afspraken en resultaten bij herstructurering de corporaties niet voldaan  hebben de laatste 10 jaar. Kijk maar bijvoorbeeld naar de toewijzing in de randbuurten/wijken van het herstructureringsgebied Binnenstad-oost.

 

Mijn stelling is dat het huidige systeem Wooniezie niet voldoet aan een gedegen, transparante en leefbaarheid-bestendige toewijzing. Het engagement, de betrokkenheid van de corporaties en de competentie van een deel van de medewerkers (uitzonderingen daargelaten) in de wijk holt in sommige gevallen achteruit.

 

Het huidige systeem wordt nu geëvalueerd heb ik begrepen. Wat mij betreft heeft deze evaluatie enkel zin en meerwaarde als deze door een externe  gedaan wordt op basis van transparantie en de werkelijke situatie van onze stad.  Hopelijk wordt dit systeem in ieder geval vervangen of aangevuld met meer engagement in de wijken……..weten WAT en Wie er speelt. Hierbij kunnen intakegesprekken een grote meerwaarde bieden.

Er zal dus meer gestuurd moeten worden wat mij betreft!

.

 

 

 

De Partij van de Arbeid heeft een prachtig resultaat geboekt. Wij bedanken onze kiezers voor het in ons gestelde vertrouwen. Ook feliciteren we de VVD, D66 en 50+ met het behaalde resultaat. Ons land verdient op basis van de uitslag een andere weg uit de crisis, een sterker en socialer Nederland. De opdracht aan alle partijen is om die boodschap van de kiezers vorm te geven in een stabiele coalitie. Een coalitie die een ander beleid zal voeren dan de afgelopen jaren.

Ook willen we jullie bedanken voor de fantastische campagne die we met elkaar gevoerd hebben. Een campagne van deze omvang, met zoveel actieve vrijwilligers, daar kijken wij met trots op terug. De steun, de motivatie en het vertrouwen die we bij al die duizenden partijgenoten de afgelopen maanden gevoeld hebben, was meer dan hartverwarmend. Daarvoor past een groot woord van dank.

Op 13 sept begon de echte klus: werken aan een eerlijke weg uit de crisis. Aan een sterker en socialer Nederland.

Hartelijke groeten,

Diederik Samsom
Hans Spekman

 

 

Lees hier de speech van Diederik Samsom die hij eerder op 12 sept. jl uitsprak na het uitkomen van de exitpolls.

 

Dames en heren,

Vier weken geleden hadden weinigen verwacht dat wij hier vanavond zo zouden staan, maar hier staan we! Ik ben overweldigd door uw massale steun en vervuld van grote dankbaarheid voor uw enorme vertrouwen. Uit het diepst van mijn hart zeg ik u daarom: dank u wel.

Velen hielden het voor onmogelijk.

Velen geloofden niet dat Nederland in zo korte tijd zou terugkeren naar een politiek die mensen niet naar de mond praat, maar eerlijk vertelt dat moeilijke tijden lastige keuzes vergen.

Velen hadden niet verwacht dat optimisme zo snel in de plaats zou kunnen komen van de somberheid van de afgelopen twee jaar.

Velen waren bang dat in deze tijden eigenbelang zou prevaleren boven samen sterker worden.

Tegen al diegenen zeg ik: vanavond zie je dat het wel kan.

Vanavond zie je dat het wel kan. Dit is wat saamhorigheid, vastberadenheid, optimisme en zelfvertrouwen tot stand kunnen brengen.

Maandenlang maakten wij plannen om Nederland sterker en socialer uit de crisis te halen.

Maandenlang voerden wij honderdduizenden gesprekken op straat, samen met tienduizenden vrijwilligers, waardoor het verhaal van de PvdA het verhaal werd van miljoenen Nederlanders.

Maandenlang vroegen we mensen op straat, aan de deur en op internet om met ons mee te doen en vanavond ziet u het resultaat.

Dit is niet mijn winst.

Dit is jullie winst zeg ik tegen al die vrijwilligers die de straat op gingen. Met 35 graden of met stortregen, jullie stonden er. Met rozen en folders, maar vooral met een luisterend oor. Jullie waren er altijd. In jullie eigen vrije tijd, ’s avonds en in het weekend. Niet omdat je de verkiezingen wilde winnen, ook niet voor mij, maar om Nederland sterker en socialer te maken. Ik ben jullie grote dank verschuldigd, jullie waren geweldig!

En dit is jullie winst zeg ik tegen mijn campagneleider Hans Spekman, tegen het campagneteam en tegen mijn geweldige team-Samsom: Saar, Simon, Hayte, Lianne, deze campagne had geen succes kunnen zijn zonder jullie.

En… Dit is uw winst zeg ik tegen al die Nederlanders die vandaag in het stemhokje besloten met ons mee te doen. Al die Nederlanders die net als ik willen dat dit land zijn kracht, zijn onderlinge verbondenheid en zijn optimisme weer terugkrijgt. Deze uitslag laat zien wat Nederland kan. Als we er samen de schouders onder zetten.

Dit is uw winst.

En ik feliciteer ook de andere winnaars van vandaag. Uiteraard de VVD met hun goede resultaat, D66 en de nieuwe partij in de Tweede Kamer, 50plus. Ik zie ernaar uit om ook de komende jaren met deze partijen samen te werken.

En dat geldt natuurlijk ook voor de andere partijen die weliswaar niet gewonnen hebben, maar nog altijd kunnen rekenen op het vertrouwen van honderdduizenden Nederlanders. Of dat nu met elkaar is in een kabinet of tegenover elkaar in de Kamer, wij zijn het aan al die kiezers verplicht elkaar de hand te reiken, onze verschillen te overbruggen en samen te werken voor een sterker en socialer Nederland. Dit land vraagt de komende vijf jaar geen polarisatie, maar verbondenheid. Geen verdeeldheid, maar eenheid.

Los van de vraag wie de grootste partij wordt vanavond, want die vraag is nog niet beantwoord. Nederland heeft nu zo snel mogelijk een stabiel kabinet nodig. De PvdA is bereid daaraan mee te werken, zo lang de uitslag van vanavond maar vertaald wordt in de plannen van een nieuw kabinet. Dat kan dus niet door op de weg van de afgelopen twee jaar door te gaan, de coalitie met de PVV is zijn meerderheid kwijt. Mijn inzet zal zijn om Nederland sterker en socialer uit de crisis te laten komen.

Vanavond vieren we een prachtig resultaat. Maar vanavond is geen eindstation. Het is niet het einde van een korte campagne, het is het begin van een lange.

Het wordt niet makkelijk. Maar ik kan u dit beloven. Ik zal u altijd eerlijk vertellen welke lastige dilemma’s op ons bord liggen. En ik zal altijd trouw blijven aan mijn kompas: eerlijk delen en vooruitgang mogelijk maken. Ons kompas blijft koersen op een sterker en socialer Nederland. Met onze idealen, onze overtuigingskracht, onze ideeën gaan we daar vanaf morgen elke dag aan werken. Ik zal er elke dag voor u zijn.

Dank u wel.

 


 

De afgelopen weken hebben aangetoond dat Nederland toe is aan sociaal beleid.  Mensen reageerden erg positief op het enthousiasme waarmee PvdA vrijwilligers de straat op gingen om te flyeren en rozen uit te delen.

 

Samen hebben we een super goed verkiezingsresultaat neer gezet! Daar kunnen we trots op zijn! Maar dat had niet gekund zonder steun van vrijwilligers, leden en niet leden, die ook vinden dat de PvdA voor een sterker en socialer Nederland staat.

 

 

Wat opviel is dat veel mensen op straat aangeven dat ze altijd PvdA stemmen, maar eigenlijk nog geen lid zijn. Velen weten niet eens dat dat kan. Toch heeft het lidmaatschap van de PvdA best veel voordelen, zowel voor de leden als de partij zelf:

 

 • Je blijft op de hoogte wat de PvdA lokaal en landelijk doet
 • Je wordt uitgenodigd voor allerlei activiteiten
 • Je hebt zeggenschap over het beleid van de PvdA
 • Je kan je aanmelden om actief te worden.

 

Voor de PvdA betekent een groot aantal leden zowel inkomsten als een duidelijke sociaal democratische stem te kunnen laten klinken in Nederland. We streven naar een aantal van 100.000 leden!

 

We roepen dan ook iedereen op om lid te worden van de PvdA!! Je kan actief worden, maar dat hoeft niet. Het kost slechts 1 euro per maand, en je mag meer geven als je wil.

 

Wil je lid worden van onze afdeling, of wil je meer weten, neem dan contact op met onze voorzitter: 06-21224153.

 

.

 

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’

Read More


Bijdrage PvdA in de gemeenteraad 04-09-12

 

Tot gisteravond had de PvdA-fractie nog geen definitief besluit genomen hoe te reageren over het besluit wat vandaag voorligt: Kennis te nemen van het voornemen om een gronduitgifteovereenkomst te sluiten. Collega Ajouaou heeft in de commissievergadering aangegeven dat wij positief kritisch tegenover dit voorstel stonden.

Dat neemt niet weg dat in die commissievergadering en daarna wij nog enkele essentiële vragen hadden en nog hebben.

 

Bij de presentatie van Xperience World Project  eind vorig jaar heerste er enthousiasme onder de  aanwezige raadsleden. Menig raadslid feliciteerde de drie aanwezige wethouders met een handdruk, waaronder ikzelf. Men wenste de wethouders verder veel succes toe in afwachting van de financiële dekking door de initiatiefnemers en de verdere onderhandelingen.

 

Maar kort daarna veranderde de Helmondse wereld door de brand van het Speelhuis. Toen ten behoeve van het leisure-project  het Obragas-gebouw versneld gesloopt werd dacht logischerwijze menigeen al snel dat dit terrein een ideale locatie zou kunnen zijn voor een nieuw te bouwen theater, waaronder ook ikzelf. Daarbij vond de PvdA ook dat wij een pas op de plaats zouden moeten maken met de verdere centrumontwikkelingen. Ondertussen is er m.b.t. het centrumplan een herijking aangekondigd waardoor er nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden ontstaan.

 

Er lag echter al een afspraak over de verkoop van het Obragas-terrein aan de ondernemer van Xperience World. Een betrouwbaar bestuur kan daar niet zo maar op terug komen.

Wij zijn verder gaan denken over een locatie voor het nieuwe theater, in welke vorm dan ook. Wij zijn van mening, zonder op het programma van eisen vooruit te lopen, dat de locatie PTT/Citysporthal een geschiktere locatie is in relatie met de versterking van de noordkant van de Markt, het Ameideplein en mogelijk naar “de tweede Markt”. Een prachtige uitbreiding van het centrum met de mogelijkheid van een prominente plaats voor een theater met zowel binnen- als buitenevenementen. Die ruimte is hier voorradig denken we. Waarom zouden wij niet kunnen beschikken over een plein of ruimte voor mogelijkheden zoals bijvoorbeeld in Eindhoven voor het Stadshuis. Graag zouden wij ook van u horen of Busquets al uitlatingen heeft gedaan over de geschiktheid van deze terreinen.

 

Om  te voorkomen dat u een gronduitgifte gaat doen voordat de raad een uitspraak gedaan heeft over het plan van eisen op het PTT/Citysporthal-terrein willen wij middels een motie een versneld onderzoek laten doen naar de geschiktheid van dit terrein voor een nieuw te bouwen theater. Deze motie wordt mede ingediend door de VVD, de Combinatie, Helder Helmond en Trots op Nederland.

 

In de commissievergadering van 21 augustus verweet het CDA ons dat wij een draai gemaakt hebben. Het volgende wil ik hier over kwijt. Uitspraken die ik eerder gedaan heb, hebben te maken met  herijking van het centrum en de locatie voor een nieuw theater. Graag wil ik het CDA herinneren dat de bestemming Leisure/hotel op het Obragas-terrein in 2008  mede door het CDA onder regie van een PvdA-wethouder tot stand gekomen is. Wij zijn daar consequent in gebleven. Als er al iemand een draai gemaakt heeft dan is dat het CDA! Zij geven aan niet akkoord te gaan met de locatie Obragas-terrein voor Xperience World.

 

Verder vinden wij het erg jammer dat er een verkeerde beeldvorming m.b.t.  Xperience World is ontstaan. Hierbij kijk ik ook naar het college. U had wellicht meer moeite kunnen doen om de Helmonders te vertellen wat het Xperience World Project nu eigenlijk echt inhoud. Of het nu gaat om het bouwwerk, het Gamen, de financiering en/of de mogelijkheden voor een andere locatie voor het nieuwe theater. Wij luisteren goed naar de bevolking en merken daarbij dat veel, veel meningen zijn gebaseerd op verkeerde informatie.

 

Dit is zeker ook een verwijt naar de CDA-fractie dat dit project zeer negatief neer gezet heeft als Las Vegas aan de Zuid-Willemsvaart, gametown en playstationcity . De suggestie dat het om gokken zou gaan is bewust gewekt. Het gaat hier over gamen, een van de belangrijkste hedendaagse amusementsvormen dat wordt bestempeld door het CDA als plat volksvermaak. Het biedt Helmond kansen om deze vorm van vermaak gratis aan te kunnen bieden aan vele leeftijdsgroepen en aan jeugd die zich veelal verveeld.

Hangen wordt hier spelen.

De opstelling van de CDA-fractie heeft eraan bij gedragen dat er feitelijk een verkeerd beeld van Xperience World is ontstaan in de stad. Het CDA is er bovendien verantwoordelijk voor dat ons stadsbestuur bepaald geen betrouwbare indruk maakt. Om onze stad verder te ontwikkelen hebben we immers investeerders nodig. Met de wijze waarop de CDA-fractie zich heeft opgesteld trekken we geen investeerders aan maar jagen we ze juist weg.  Het is dus heel goed dat  het college zich niet kan vinden in de woordkeuze van de CDA-fractie.

 

M.b.t. Xperience hebben wij nog wel een aantal vragen:

 

 • Volgt er nog een sanering van het Obragas-terrein en wie is daar verantwoordelijk voor?
 • Wat zijn de gevolgen voor deze plek in het centrum van een eventueel faillissement van de ondernemers?
 • Is er met dit project een verbinding gemaakt in educatieve zin met het onderwijs?
 • Is er contact geweest met HY2G over dit project? Zo niet gaat u dat dan nog doen?
 • Is er voldoende aandacht voor preventieve maatregelen om gameverslaving tegen te gaan?

 

Jos Boetzkes, fractievoorzitter

 

 .

 

21 augustus j.l. heeft in de commissie Ruimtelijk Fysiek de Lelievijver op de agenda gestaan.

Mede dankzij de inspanning van de PvdA commissieleden, die na contacten met wijkbewoners en bezoeken aan deze vijver er van overtuigd waren dat de vijver moest blijven bestaan, heeft wethouder Tielemans zijn plannen tot demping van deze vijver ingetrokken.

Wij zijn ervan overtuigd dat deze vijver als oase in het buitengebied direct grenzend aan de Rijpelberg nut heeft en plezier brengt bij vele passanten en voor wijkbewoners die hier regelmatig vertoeven.

Als PvdA commissie leden hebben we nog gevraagd of de voorgenomen demping van deze vijver “toevallig” gekoppeld was aan onderwerpen zoals de verbreding van de N279 dan wel plannen rond Berkendonk?

Maar hierop heeft de wethouder ontkennend geantwoord.

Dit betekent echter wel dat wij deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten blijven houden.

 

Namens Comm. R.F. Carlo Raaijmakers

 

.

foto: Lidian van den Brule

Op vrijdag 7 september voeren vijf PvdA-afdelingen in de Peelregio gezamenlijk campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen. Een grote groep vrijwilligers toert per rode dubbeldekker door Helmond, Someren, Asten, Deurne, Gemert en Beek en Donk.

Aan boord van de bus zijn maar liefst zes prominente PvdA’ers onder wie de kandidaat Kamerleden Martijn van Dam, Michiel Servaes, Attje Kuiken en Ward Deckers.

            

Samen met de Brabantse Statenleden Annegien Wijnands (fractievoorzitter en lijstduwer), Stijn Smeulders en Antoinette Knoet-Michels zullen de kandidaat-Kamerleden in elke gemeente halt houden en op straat met mensen in gesprek gaan over de komende Tweede Kamerverkiezingen. Ze krijgen daarbij gezelschap van o.a. de lokale wethouders Theo Maas (Someren) en Jasper Ragetlie (Deurne).

De lokale afdelingen verzorgen ieder een eigen invulling waarbij verschillende thema’s aan de orde komen die lokaal van belang zijn en waarop landelijke politiek een grote invloed heeft. De PvdA heeft met haar lokale bestuurders en politici zeer regelmatig contact en zo een belangrijke invloed op die landelijke politiek. Het is goed dat juist in deze verkiezingstijd de kandidaat-leden niet alleen hún verhaal vertellen, maar juist ook onze lokale verhalen meenemen en met het publiek daarover in gesprek gaan.

In Someren krijgt de delegatie uit handen van de 13-jarige Björn Kusters het boek ‘Ik ben Björn (deel 1)’ overhandigd. In zijn eerste boek beschrijft Björn wie hij is, wat hij belangrijk vind, en over zijn ervaringen op basisschool ‘De Diamant in Someren’. Kleine bijkomstigheid; hij heeft Downsyndroom. Daarvan zegt hij zelf: ‘Anderen vinden dat bijzonder, voor mij is het gewoon’.

Het schema van de Rode Peelkaravaan:

12.00 Verzamelen bij de hoofingang van de Kasteeltuin Helmond

12.30 Vertrek naar Someren

13.00 Pleincampagne Wilhelminaplein (Jumbo)

13.45 Vertrek naar Asten

14.00 Pleincampagne Midas Winkelcentrum

14.45 Vertrek naar Deurne

15.00 Pleincampagne De Markt

15.45 Vertrek naar Gemert

16.00 Pleincampagne Gemeentehuis

16.45 Vertrek naar Beek en Donk

17.00 Pleincampagne Heuvel

17.45 Vertrek naar Helmond

19.00 Slotbijeenkomst bij Grand café Zeezicht bij de Stadsbrug

20.15 Zwevende kiezerscafé met Martijn van Dam en live-muziek!

 

.

Op vrijdagavond 7 september organiseert Tweede Kamerlid Martijn van Dam (PvdA) samen met de Helmondse afdeling van de PvdA in café Zeezicht in het centrum van Helmond een zwevende kiezerscafé. Deze avond is speciaal voor kiezers die nog geen keuze hebben gemaakt op wie te zullen stemmen op 12 september. Onder het genot van live-muziek kan iedereen met elkaar, en met Martijn natuurlijk, in gesprek over de aanstaande verkiezingen. Wij nodigen u daarvoor van harte uit.

 

 

Ruim 2/3 van de kiezers is nog aan het zweven volgens TNS-NIPO op 17 juli. Met 12 september in zicht komt het moment van keuze maken dichterbij. Tweede Kamerlid en nummer 7 van de landelijke PvdA-lijst Martijn van Dam organiseert een politiek café om u te helpen met uw keuze.
Natuurlijk om mij over te halen om op de PvdA te stemmen? Martijn is Tweede Kamerlid voor de PvdA, maar deze avond staat hij open voor alle zwevende kiezers. Als ervaren Kamerlid weet hij als geen ander uiteen te zetten waarom welke partij wel of niet goed voor u is. Graag deelt hij zijn ervaringen met u! Dus ook als u overweegt een andere partij dan de PvdA te stemmen, bent u van harte welkom. Uitgangspunt is dat zoveel mogelijk kiezers gebruik gaan maken van hun stemrecht.

Vanaf 19.00 uur zal hij met partijgenoten in het Centrum van Helmond het publiek te woord staan om daarna met alle belangstellenden naar café Zeezicht te trekken. Daar zal de avond in een aangename sfeer worden voortgezet.

Zwevende kiezerscafé met Martijn van Dam met live-muziek | Vrijdag 7 september 20:15 | Café Zeezicht (Steenweg 2-4)

 

.

 


PvdA Helmond

Weet wat er speelt in Helmond


 • De eerste Helmondse progressieve borrel (politiek café) in 2016 is een feit. Nu, met een goede opkomst, in de Cacaofabriek in Helmond.