Blog Overzicht

 

Voorafgaand aan de ledenbijeenkomst van afgelopen donderdag heeft de PvdA afdeling Helmond zijn jubilarissen gehuldigd.

Twee van de drie jubilarissen die i.v.m. hun 25-jarig lidmaatschap werden gehuldigd waren op deze avond aanwezig. Het betrof  dhr. Gruyters  en dhr. Lutkemeijer. Zij kregen hun jubilarissenspeld uitgereikt door ons PvdA Tweede Kamerlid Attje Kuiken.

                        

Ook het raadslid  Abdel Tijani werd, volledig verrast, in aanwezigheid van familie, vrienden en bekenden in het zonnetje gezet. Hij kreeg de zilveren speld van de PvdA Helmond i.v.m. zijn inzet als raadslid gedurende drie termijnen.

 

Hieronder de tekst van de toespraak:

 Abdel is al vrij vroeg naar Nederland gekomen. Hij heeft enige tijd politicologie gestudeerd en heeft -tot voor enkele jaren- geleden altijd in Helmond voor de klas gestaan als OALT leerkracht. Een afkorting die stond voor Onderwijs in Allochtone Levende Talen. Kern hiervan was dat kinderen voor, tijdens of na de reguliere les ondersteunend taalonderwijs kregen van een docent die hun moedertaal sprak. Veel Marokkaanse kinderen heeft hij via dit werk door hun eerste moeilijke schooljaren heen geholpen.

 Als nieuwkomer in Helmond was Abdel niet iemand die zich alleen maar binnen zijn eigen Marokkaanse kring bewoog. Hij trouwde met een Nederlandse, zijn Sjan, kreeg kinderen die in de Nederlandse samenleving opgroeiden en leerde op die manier als geen ander de multiculturele samenleving van binnen en van buiten kennen.

Van deze kennis heeft niet alleen hijzelf, maar hebben ook wij binnen de PvdA altijd dankbaar gebruik mogen maken. In al die jaren die hij in de raad zit heeft de partij  altijd op zijn kennis en inzicht op dit terrein gekoerst en is hij het geweest die dit weerbarstige onderwerp altijd hoog op de politieke agenda heeft gehouden. Met als kunststukje zijn initiatief raadsvoorstel waarmee het integratiebeleid in Helmond nieuw leven werd ingeblazen.

 

Niet alleen in de raadzaal maar ook daarbuiten heeft hij onze partij grote diensten bewezen en dat niet alleen als stemmentrekker. Abdel heeft altijd precies aangevoeld waar het in de politiek om gaat. Praten met de mensen op straat. Weten wat er speelt in buurten en wijken. Weten waar mensen tegenaan lopen en mee zitten. Ik loop wel eens met hem door de stad en dat schiet niet erg op. Om de 50 m wordt stilgestaan om met iemand te kletsen of om een voorbijgaande fietser of automobilist uitgebreid te groeten of terug te groeten. Daarbij kan als bijzonderheid worden opgemerkt dat het dan altijd om zowel buitenlandse en misschien nog wel meer Nederlandse bekenden gaat.

 Abdel is echter niet alleen een prater, iemand die communiceert en verbindt, maar ook een doener.  Mensen met zijn wekelijks spreekuur in Helmond West concreet de helpende hand bieden om maar eens een dwarsstraat te noemen. En niet alleen daar staat hij voor iedereen klaar. Een uurtje op bezoek bij hem thuis wordt minstens 5 keer onderbroken door mensen die hem aan de telefoon om raad vragen. Niet veel van ons doen hem dit na.

 

Op dit soort dingen lettend kan gezegd worden dat Abdel zijn taak als raadslid, als vertegenwoordiger van onze partij naar de Helmondse bevolking meer dan voortreffelijk gestalte geeft. Een sociaal democraat in hart en nieren. Iemand waar wij trots op kunnen zijn. Iemand ook waarvan ik hoop dat hij nog lang onze gelederen zal blijven versterken. Eerder dit jaar heeft hij in de wandelgangen laten weten dat hij mede door het congresbesluit van maximaal drie periodes raadslid niet meer terug wil keren in de raad. We hopen vanaf dat moment  op een andere manier van zijn inzet gebruik te kunnen maken.

Abdel spreken wij onze waardering uit door het uitreiken van de Zilveren Speld.

 

Jos Boetzkes en Thom van den Brule

 

.

 


De PvdA heeft bij de behandeling van de Helmondse voorjaarsnota een motie ingediend om de Stichting Vluchteling als Naaste (VAN) te helpen de overgang naar verzelfstandiging te maken. Het gemeentebestuur werd gevraagd  een geldbedrag van € 23.000 en het (blijven) beschikbaar stellen van panden voor woonruimte het komende jaar de Stichting te steunen . Stichting VAN helpt met gemotiveerde en hardwerkende  vrijwilligers uitgeprocedeerde vluchtelingen die om wat voor reden ook (nog) niet naar het land van herkomst kunnen terugkeren aan tijdelijk onderdak en helpt hen bij de te volgen procedures. De motie werd mee-ingediend door GroenLinks, SP en Trots.

Wethouder De Leeuw heeft daarop toegezegd een eenmalige extra bedrag van € 20.000 aan de stichting toe te kennen. Helaas was ze niet voornemens na 1 november nog woonruimte ter beschikking te stellen. Toch was de financiële handreiking voor ons en onze mede-indieners reden om de motie in te trekken. De Stichting VAN, die met een twintigtal vrijwilligers en vluchtelingen aanwezig was op de publieke tribune,  is gelukkig met het geld. Daarmee kan de overbrugging gemaakt  worden naar de fase waarin de bekostiging van de hulp geheel via particulieren en fondsen zal verlopen. Ook zal de stichting op zoek gaan naar andere huisvestingsmogelijkheden .

De PvdA wenst hen hierbij veel succes!

 

.

 

“Een beleidsarme voorjaarsnota” …..

 

…….Zo heeft u ons de VJN 2012 gepresenteerd. De onduidelijkheden in de financiële armslag van de gemeente door de noodzakelijke Rijksbezuinigingen en de val van het kabinet zijn hieraan debet.

Op pag. 8 geeft u aan dat deze voorjaarsnota minder sturend zal zijn voor de komende begroting dan voorheen. De grote klappen zullen dus in november gaan komen. Dan komen wij ook terug op zaken als bv Onroerend Zaken Belasting.

De essentie van politiek bedrijven is keuzes maken. De keuzes dienen gemaakt te worden op basis van de sociaaleconomische- en maatschappelijke positie van de Helmondse burgers met als doel een sociaal stabiel klimaat te creëren om verder te kunnen in het belang van ons stad.

 

De PvdA heeft een andere maatschappelijke visie dan dit College.

De basis voor een acceptabele strategische investering wordt gevormd door een eerlijker verdeling van de lasten.

De PvdA is ook voor “Samen de schouders eronder, MAAR waarin de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen”.

Dat is nodig om voorstellen die zowel recht doen aan de noodzaak tot veranderingen als een behoefte aan zekerheid bij de burgers.

Wie doorslaat naar een van beide, bedient wellicht bepaalde groepen in de samenleving, maar bewijst de Helmondse samenleving als geheel geen dienst.

 

De PvdA kiest voor het verzachten van de bezuinigingen op de allerzwaksten zoals bv het openhouden van de Oversteek en ondersteunen van de Stichting Vluchteling als Naaste. Wij sluiten niet uit dat andere, minder ingrijpende keuzes mogelijk zijn voor mensen die het hardste nodig hebben.

 

Armoede in Helmond, de armste stad van Brabant

Sinds 2009 is het aantal werklozen in Helmond opgelopen. Alhoewel de nieuwe aanpak voor jeugdige werklozen in Helmond vruchten lijkt af te werpen is deze nog steeds structureel hoger dan in de regio en in Nederland.

Ook is het aantal bijstandsgerechtigden gestegen. In 2012 zullen – zoals verwacht – 12% van de Helmondse huishoudens een inkomen tot 105% van het sociaal minimum hebben. Dit betreft 4.200 huishoudens.

82% van de ingeschreven woningzoekenden hebben een jaarinkomen beneden de 20.000,– euro, aldus de managementrapportages 2010 van Woonizie en Volksbelang.

Vergeleken met de meeste gemeenten in de regio hebben met name de ouderen in Helmond vaker een lage draagkracht en hoge draaglast. Zij zijn tevens verminderd zelfredzaam en hebben vaker een lagere kwaliteit van leven.

Dit is mede te verklaren door de bevolkingsopbouw in Helmond, meer laag opgeleiden en meer huishoudens met lage inkomens.

 

Beleidsmatig neemt zorg voor elkaar een steeds belangrijkere plaats in.

Maar dit vertaald zich niet in meer vrijwilligers of meer mantelzorgers.

Ook is er 9% van 19-64 (zeer) ernstig eenzaam, bij de 65-plussers is dat percentage nog hoger.

 

Onze stad snoeit in de huidige crisis onevenredig hard in voorzieningen voor de meest kwetsbare mensen en de gevolgen hiervan worden steeds duidelijker zichtbaar. Steeds meer waardevolle sociale initiatieven leggen het loodje.

Met name noemen we Stichting Vluchteling als Naaste. Om deze stichting in haar transitie naar zelfstandigheid te helpen dienen wij een motie in.

 

Motie: Vluchteling als Naaste

 

Perspectief

Voorstellen om het aantal uitkeringsgerechtigden aan het werk te helpen, dienen gebaseerd te worden op het bieden van zekerheid. In deze onzekere tijden is zekerheid noodzakelijk om de veranderingen acceptabel te maken.

Daarom is het belangrijk om, zowel bij het uitgeven van het bedrijventerreinen als bij het arbeidsmarktbeleid, het daadwerkelijk “arbeidsvolume” als criterium te hanteren.

Het beleid dient in principe afgeleid te zijn van de mogelijkheden en onmogelijkheden van het bestaande arbeidspotentieel van de Helmondse bevolking c.q. individuen tussen de 15 en 65 jaar in Helmond, over het algemeen laag opgeleiden. (Brainportdoelstellingen)

 

Flexibele arbeid moet weer worden waar het in Nederland voor bedoeld was. Voor de werknemer een opstapje naar vast werk en voor werkgever de mogelijkheid om flexibel mee te ademen met de economie.

Geen goedkoop alternatief voor vaste arbeidscontracten.

Het is belangrijk om mensen goed te begeleiden om zo snel mogelijk een vaste baan te vinden.

Het Werkplein moet hier een belangrijke rol in hebben. De ontwikkelingen daarin moeten transparant en zichtbaar gemaakt worden zowel voor de Helmondse politiek als voor de Helmondse burgers.

 

Grondexploitatie en woningmarkt

In de Jaarrekening 2011 wordt een verlies op de grondexploitatie van € 6 miljoen gepresenteerd.

Hierdoor resteert in de algemene reserve van het grondbedrijf nog € 5,2 voor toekomstige verliezen.

Om de komende jaren eventuele verliezen op te kunnen vangen, stelt het College voor om de algemene reserve van het grondbedrijf op te hogen tot

€ 15 miljoen en dus € 9,8 miljoen uit andere reserves vrij te maken.

Wij kregen tot nu toe onvoldoende  inzicht in deze materie en de PvdA wenst van uw College transparant overzicht van de ontwikkeling van het grondbedrijf van 2000 t/m 2012!

 

De financiële sector en de bouwsector met hun roekeloze gedrag hebben onze gezamenlijke welvaart op het spel gezet.

Wij vinden dat de woonmarkt niet gedreven mag worden door commerciële belangen maar moet opkomen voor publieke belangen.

De marktconforme neoliberale filosofie, heeft mensen grote problemen bezorgd.

Mensen zitten vast aan hun huurwoningen, mensen vinden geen woningen en mensen raken verstrikt in de hypotheekval, omdat hun woning minder waard is dan de uitstaande hypotheek.

Daarom  vindt de PvdA dat het College elke drie maanden de stand van zaken over de grondexploitatie en de woningmarkt in Helmond moet bespreken in de cie’s  RF en MO&E! Graag uw reactie.

 

Sport

Er wordt naast de al eerder gereserveerde € 1 miljoen € 2 miljoen extra uitgetrokken om Knelpunten Sport op te kunnen lossen. Is dit wel verantwoord in deze tijd? Er kunnen wel andere, grotere problemen aangewezen worden. Waar blijft de uitgewerkte versie van de in begin 2010 opgestelde sportnota? Dan pas kunnen we echte keuzes maken.

 

 

Leonarduswijk

Verbaasd lezen wij dat u de gereserveerde bedragen binnen Samen Investeren wilt ontlabelen. Een zeer onbehagelijke gevoel bekruipt ons omdat dit geld wordt weggesluisd om te gebruiken voor de Ruit. De Leonardus wijk behoeft echter de volledige aandacht en  kan niet nog meer achterstand krijgen t.o.v. de rest van Binnenstad-Oost. Of wil het college soms wachten tot dat de wijk volledig verloederd is om zo subsidies te ontvangen vanuit het Rijk of Europa. Weer lang wachten kunnen we deze wijkbewoners en Helmond als stad niet aandoen!

 

Stadswinkel

Een van de ambities is om over te gaan tot het verder optimaliseren van de dienstverlening van de stadswinkel. De maximumtarieven voor rijbewijzen en identiteitskaarten maken dit ook noodzakelijk.

Helmondse bewoners kunnen via digitale weg een afspraak met de stadswinkel maken. Degenen die hiervan gebruik maken zijn te spreken over deze vorm van dienstverlening. Toch  moeten we ten  volle beseffen dat er groepen in onze gemeente woonachtig zijn, m.n. bepaalde ouderen en mensen die de taal niet onder de knie hebben, die in het geheel verstoken zijn van de digitale wereld.

Daarom lanceren wij het voorstel om voor de genoemde doelgroepen  in de stadswinkel één loket zonder afspraak één dagdeel in de week open te stellen. Deze manier leidt het ertoe dat men de overtuiging krijgt dat de gemeente daadwerkelijk voor al haar burgers klaar staat.  Het vertrouwen in de gemeente zal hiermee  stijgen.

 

Motie: stadswinkel

 

Gratis fietsenstalling NS

Als wij aan parkeerbeleid denken, dan denken wij vooral aan fietsenstallingen. Wij zijn van mening dat er gezien het gemeentelijke fietsbeleid een grote gratis bewaakte fietsenstalling bij het nieuwe centrale station moet komen. We hebben drie gratis bewaakte fietsenstallingen in het centrum die prima voldoen. Het zou geweldig zijn als de vele duizenden forensen gemotiveerd en gestimuleerd worden om met de fiets naar het station te komen en de trein te nemen door een gratis bewaakte fietsenstalling.

 

Midtermreview

De midtermreview geeft een ogenschijnlijk zeer positief beeld. Maar liefst 60% van de voornemens zou gehaald zijn. In werkelijkheid is de situatie veel minder rooskleurig dan de overwegend groene kleur doet vermoeden. Het laaghangend fruit is geplukt. Op een aantal majeure projecten is het zo goed als stilgevallen. Daarnaast is er een aantal zaken die op zijn zachts gezegd niet helemaal lopen…

  • Het oplossen van bibliotheekvoorzieningen als gevolg van de weggevallen wijkfilialen
  • De plannen rondom een nieuw zwembad
  • De Groene Peelvallei
  • Het Centrumplan
  • De al eerder genoemde sportnota

Bovendien hebben we de afgelopen 2 jaar een aantal keer moeten meemaken dat het college op een zeer ongelukkige manier voorstellen publiekelijk maakte die na veel commotie werden teruggenomen. Gestuntel in de communicatie lijkt eerder regel dan uitzondering. Voorbeelden zijn het leerlingenvervoer, de sluiting van de bibliotheekfilialen, het NMCH, de brandweer, de sluiting van de wijkhuizen, de sloop van het Speelhuis en nu weer het tijdelijke theater. De communicatieblunders van dit college veroorzaken continue onrust in de stad. Ook de PvdA wil graag dat er in Helmond veel te doen is maar dan niet om halfbakken plannen van het college.

 

Bezuinigingen

In de aanloop van deze behandeling van de VJN is getracht een raadsbrede bezuinigingscommissie in te stellen. Alhoewel de PvdA de nodige bedenkingen had over een dergelijke cie betreuren wij dat het instellen ervan niet is gelukt. Des te treuriger was het dat uitgerekend de coalitiepartijen uiteindelijk hebben tegengestemd. Achteraf blijkt dat het benodigde bezuinigingsbedrag lang niet zo hoog zal zijn als destijds werd voorgespiegeld, iets wat de PvdA al had voorspeld. Toch willen wij gehoor geven aan de oproep om dan maar per partij met bezuinigingsvoorstellen te komen. Zonder in detail te gaan geven wij aan  bezuinigingsmogelijkheden te zien in:

  • Het (tijdelijk) verlagen van de storting in het investeringsbudget met € 2 miljoen
  • De subsidie voor het kunstkwartier met € 500.000 verlagen
  • 5 tot 10 % bezuinigen op onderhoud van wegen en groen (zie de Henri Dunanttunnel…het kan!)
  • Een ‘operatie dor-hout’, oftewel het doorlichten van alle abonnementen en lidmaatschappen uit de ambtelijke organisatie en te schrappen wat niet meer nodig is.

In november zullen we bezien welke van deze voorstellen we in een motie of amendement zullen vervatten.

Daarnaast zijn we benieuwd naar de effecten van de 10% bezuinigingsopdracht in het gemeentelijk personeel.

In de cie ABA willen we graag bespreken of er knelpunten ontstaan, zowel voor het personeel zelf als voor het functioneren van de gemeente als geheel.

Een extra bezuiniging in de vorm van snijden in eigen vlees is denkbaar, bij de begroting zullen we er zo nodig op terugkomen.

 

Wie een antwoord wil geven op het tanende vertrouwen en de groeiende vervreemding moet meer doen dan een begroting op orde brengen.

 

.


 

In de gecombineerde commissievergadering van S, RF, ABA en M&E heeft de PvdA u een aantal vragen voorgelegd die ik niet meer ga herhalen.

Wel heb ik daar een aantal keren gevraagd naar een definitieve financiële onderbouwing en vergelijking van beide opties….de kerk of de doos. En dat mag ik vragen bij een zo grote investering van miljoenen lijkt me.

Maar helaas  ook nu weer ontbreekt een goede onderbouwing.

Wat we wel mogen aantreffen zijn weer onzekerheden en risico’s. Ik noem: “Uit nadere gesprekken met de architect is gebleken dat het naar verwachting mogelijk is de foyer in de kerk onder te brengen”. Ik herhaal “naar verwachting”………onzeker dus. Verder heeft u overeenstemming over de huurconstructie om niet……..maar wat betekent dat? Geen huur betalen prima, maar met welke consequenties? Wat betekent dit voor de restauratiekosten, een plan wat nog gemaakt moet worden waarvan het exacte bedrag nog niet bekend is. Wat betekent dat voor een latere exploitatie na de tijdelijkheid van het theater in de kerk.  En nee debatteren over detailbedragen vindt u niet verstandig. Maar u vraagt wel ons vertrouwen. Vertrouwen gebaseerd waarop? Over een bedrag van om en nabij de 5 miljoen. Wat is “om en nabij”? Onze mening is dat u wel heel erg stuurt op het kerkgebouw.

U zult begrijpen dat wij op grond van het ontbreken van de benodigde en relevante financiële onderbouwing met genoemde onzekerheden en risico’s de PvdA geen verantwoordelijkheid kan nemen voor dit besluit. Wij gaan dus niet akkoord met beide besluiten!! U zult met een beter voorstel moeten komen.

 

We waren dus erg negatief over dit voorstel. De PvdA stelde daarom voor om het woord “in principe” toe te voegen aan het akkoord gaan met de OLV kerk. Vervolgens zou het college door kunnen gaan met de onderhandelingen met de verzekeringsmaatschappij en het bisdom (5 jaar huur max. om niet). Dit werd door het college overgenomen met de toezegging dat binnen een aanzienlijke tijd zij het dekkingsvoorstel voor zullen leggen aan de raad. Het besluit is hiermee nog omkeerbaar. Voor de PvdA zijn hiermee twee belangrijke punten binnengehaald, namelijk: Een tijdelijk theater is nu definitief tijdelijk (5 jaar)en de exploitatie van de kerk na de tijdelijkheid is van de baan.

 

Jos Boetzkes,

fractievoorzitter PvdA Helmond

 

.

 

Helmond, 4 juni 2012

 

Geacht college,

 

De nieuwsbrief van Het Speelhuis van 1 juni jl. had als kop:  “De kogel is door de kerk” ….

Er werd in het daarop volgende schrijven gesuggereerd dat de keuze voor de OLV-kerk definitief

zou zijn .

De fractie van de PvdA heeft zich hierover zeer verbaasd.

In de raadsvergadering van 29 mei 2012 is een aangepast voorstel aangenomen waaraan op ons initiatief nadrukkelijk was toegevoegd dat de keuze voor de OLV- kerk  in principe was zodat het college de mogelijkheid heeft de onderhandelingen met verzekeringsmaatschappij en bisdom te continueren. Pas nadat de financiële dekking goed in beeld is kan de raad een  definitieve keuze maken voor de OLV-kerk . Dit neemt dus niet weg dat een principeakkoord altijd omkeerbaar is.

Het hele proces heeft al diverse keren een onvoldoende gekregen voor de wijze van communiceren. Wij vragen ons af hoe in dit geval de communicatie met het Speelhuis is geweest. Is hen verteld dat de keuze definitief is, is slechts deze suggestie gewekt, hebben zij dit verkeerd begrepen of is er iets anders aan de hand?

Kortom: hoe kan het dat het Speelhuis haar bezoekers kaartjes aanbied voor de locatie OLV-kerk?

Wij verwachten op zeer korte termijn, voor donderdag a.s., een antwoord i.v.m. het van start gaan van de kaartverkoop van het Speelhuis op die dag.

 

Namens de fractie van de PvdA Helmond:

Jos Boetzkes en Mirjam van der Pijl

 

.

 

 

 

Op 29 mei behandelde de gemeenteraad  de herziene verordening  Wet Werk en Bijstand (WWB).

In deze verordening worden zaken geregeld die te maken hebben met toekennen en uitbetalen van uitkeringen voor mensen zonder werk.

Vanaf 1 januari heeft de gemeente, opgedragen door het VVD-CDA kabinet met gedoogsteun van de PVV, mensen die een uitkering hadden of aanvroegen moeten onderwerpen aan de z.g. huishoudtoets. Dit was bedoeld om het aantal uitkeringen per gezin te verminderen. Was er een verdienend gezinslid of een gezinslid dat al een uitkering had dan kwamen andere leden van dat gezin in principe niet (meer) voor een uitkering in aanmerking.

Kort na de val van het kabinet is deze maatregel al opgeschort omdat er in de Tweede Kamer geen meerderheid meer te verwachten was voor deze wetswijziging. Op 25 mei werd het officieel: de huishoudtoets is van de baan!

Uiteraard zijn we als Helmondse PvdA-fractie hier heel blij mee!

Inmiddels was in de gemeente Helmond, daartoe wettelijk verplicht,  al veel werk verzet om de invoering in te kunnen zetten. De verordening die op 29 mei behandeld zou worden bevatte ook al regels hiervoor. In de commissie was al toegezegd dat de regels (beschikkingen) niet zouden worden uitgevoerd zolang niet duidelijk was of deze wet zou doorgaan maar er was een nieuwe verordening noodzakelijk omdat er anders geen uitkeringen meer uitbetaald zouden kunnen worden omdat er geen juridische onderbouwing voor zou zijn na 1 juni. Met de SP en GL had de PvdA hier echter grote moeite mee. Er is dan ook naast het overleg in de commissie ook informeel contact geweest hierover met verantwoordelijk wethouder van Mierlo.

Toen op vrijdagavond 25 mei, net voor het Pinksterweekend, bekend werd dat de huishoudtoets definitief niet zou doorgaan waren de passages in de Helmondse verordening daarover dus ook overbodig geworden.

Op de dag van de raadsvergadering is er dan ook opnieuw overleg geweest tussen SP, GL, PvdA en wethouder van Mierlo hierover.  We hebben als PvdA alvast een amendement voorbereid om deze passages uit de tekst te laten schrappen .

Tot onze tevredenheid heeft wethouder van Mierlo die avond tijdens de raadsvergadering een verklaring voorgelezen waarbij de bewuste passages als ongeldig werden verklaarden een nieuwe verordeningstekst werd aangekondigd. De tekst van de verklaring bleek nagenoeg  1 op 1 overeen te komen met de tekst van ons amendement dat we achter de hand hadden. Omdat deze verklaring officieel deel gingen uitmaken van de besluitvorming heeft de PvdA-fractie kunnen instemmen met het voorstel. We hebben aangedrongen op steun voor het VNG-voorstel om de gemeenten te compenseren voor alle voor niets verrichtte werkzaamheden. De gezinnen die maatregelen moesten treffen vanwege de aangekondigde wet komen ons inziens in aanmerking voor de compensatiemaatregel vanwege de stapelingseffecten van de bezuinigingen, een regeling die in dezelfde raadsvergadering is aangenomen.

 

Mirjam van der Pijl

Raadslid PvdA Helmond

 

.


PvdA Helmond

Weet wat er speelt in Helmond