Blog Overzicht

 

Schriftelijke vragen Gemeenteraadsfractie PvdA Helmond

Betreft: Uitspraken leden College van B&W over gemeentelijke herindeling en burgemeestersbenoeming

Helmond, 23 april 2012

Geacht college,

Zaterdagmorgen 21 april werden wij opgeschrikt door een groot artikel in het Eindhovens Dagblad. In dit artikel doen leden van het Helmondse College van B&W uitspraken over gemeentelijke herindeling in de regio Helmond en over de burgemeestersbenoeming. Deze uitspraken van wethouder Tielemans en burgemeester Jacobs roepen bij ons een aantal vragen op, waar we graag uw antwoord op vernemen.

 

Gemeentelijke herindeling

 

De PvdA is van mening dat samengaan van Helmond met andere gemeenten een dusdanig belangrijk onderwerp is dat leden van het College van B&W hierover geen uitspraken kunnen doen op persoonlijke titel. Daarnaast is de PvdA-fractie van mening dat de gemeenteraad te allen tijde eerst geïnformeerd dient te worden alvorens het College zich uitspreekt over mogelijk samengaan met andere gemeenten in de regio.

 

Wij denken dat als het Helmondse College B&W al de intentie zou hebben om tot een samengaan  met andere gemeenten te komen, er een zorgvuldige procedure moet worden betracht. De uitspraken die wethouder Tielemans en burgemeester Jacobs in de media doet zijn alles behalve zorgvuldig. Dergelijke uitspraken roepen een beeld op wat we kennen uit de jaren ’90 (denk aan Aarle-Rixtel en Mierlo), waarbij Helmond overkomt als de inhalige grote buur. Daardoor wordt schade aangebracht aan de goede samenwerkingsrelatie die Helmond met de buurgemeenten heeft. De provincie doet momenteel onderzoek naar het bestuur in de Brabantse gemeenten. De PvdA is van mening dat het verstandig is om eerst de resultaten van dit onderzoek af te wachten, alvorens op grond van dit onderzoek een standpunt in te nemen inzake herindeling.

 

Wij zijn resumerend van mening dat de uitspraken van wethouder Tielemans en burgemeester Jacobs voorbarig, ongepast, ontactisch en bovendien met de verkeerde aanleiding zijn gedaan. We hebben daarover de volgende vragen:

 

 1. Deelt uw College onze mening dat de uitspraken van wethouder Tielemans en burgemeester Jacobs bijzonder voorbarig, ongepast, ontactisch en met de verkeerde aanleiding zijn gedaan ? Zo nee, waarom niet?
 2. Deelt uw College onze mening dat wethouder Tielemans en burgemeester Jacobs  als zij vanuit hun functie worden geïnterviewd altijd namens het gehele College van B&W spreken? Zo nee, waarom niet?
 3. Deelt uw College de visie van wethouder Tielemans en burgemeester Jacobs over het mogelijk samengaan van de gemeente Helmond met andere gemeenten in de regio? Zo nee, waarom niet?
 4. Is uw College net als wij van mening dat een proces om te komen tot het samengaan met andere gemeenten een proces is dat de grootste discretie en zorgvuldigheid vereist?
 5. Is uw College van mening dat er door de uitspraken van wethouder Tielemans en burgemeester Jacobs schade is veroorzaakt aan de goede samenwerkingsrelatie van de gemeente Helmond met de andere gemeenten in de regio? Zo nee, waarom niet?
 6. Heeft uw College al actie ondernomen of is uw College van plan om op korte termijn actie te ondernemen om de door wethouder Tielemans en burgemeester Jacobs veroorzaakte schade aan de verhoudingen met de gemeenten in de regio te herstellen?
 7. Welke acties is uw College van plan om te nemen om te voorkomen dat individuele Collegeleden nogmaals voor de gemeente Helmond schadelijke uitspraken over gemeentelijke herindeling doen?
 8. Is uw College van plan om de gemeenteraad in het vervolg eerst in te lichten over plannen met betrekking tot samengaan met andere  gemeenten, alvorens hier uitspraken over te doen in de media? Zo nee, waarom niet?

 

Burgemeestersbenoeming

 

De procedure om een nieuwe burgemeester voor Helmond te vinden is er een waarbij grote zorgvuldigheid vereist is. Het is daarom geheel ongepast dat de leden van het College van B&W Tielemans en van den Heuvel openbaar uitspraken doen over mogelijke kandidaten voor het burgemeesterschap. Dat de uitspraken die wethouder van den Heuvel op Twitter deed humoristisch bedoel zijn, kunnen we nog inzien. Toch zijn we ook van mening dat het verspreiden van dergelijke humor via social media onduidelijkheid kan veroorzaken. De uitspraken die wethouder Tielemans over zijn partijgenoot Toine Manders deed in het ED zijn echter geheel ongepast. Dat een wethouder als lid van het College zich in de media uitlaat over zijn favoriete kandidaat om voorzitter van het College van B&W te worden is geheel onacceptabel. Dergelijke uitspraken verstoren het zorgvuldige proces waarin de vertrouwenscommissie momenteel een nieuwe burgemeester voor Helmond probeert te vinden.

 

Daarnaast is het wat ons betreft ongewenst dat leden van het College van B&W openbaar afstand nemen van de verhuisplicht voor een nieuwe burgemeester. De gemeenteraad heeft besloten om de verhuisplicht op te nemen in de profielschets. Daar dienen leden van het College van B&W zich dus aan te conformeren. Dergelijke uitspraken kunnen onduidelijkheid veroorzaken bij mogelijke sollicitanten en de zorgvuldige sollicitatieprocedure verstoren. Bovendien zijn we van mening dat het College van B&W niet bevoegd is met betrekking tot de burgemeestersbenoeming, aangezien dit een verantwoordelijkheid van de gemeenteraad is. Daarom is het wenselijk dat het College van B&W zich terughoudend opstelt met betrekking tot deze procedure. We hebben de volgende vragen met betrekking tot de burgemeestersprocedure:

 

 1. Deelt uw College onze mening dat het onzorgvuldig en onwenselijk is dat een individuele wethouder uitspraken doet over zijn favoriete kandidaten voor het burgemeesterschap van Helmond? Zo nee, waarom niet?
 2. Is uw College net als wij van mening dat de zorgvuldige procedure van de vertrouwenscommissie is verstoord door de uitlatingen van de wethouders Tielemans en van den Heuvel? Zo nee, waarom niet?
 3. Wat is uw College van plan te doen om te voorkomen dat het nogmaals gebeurt dat individuele wethouders zich over kandidaten voor het burgemeesterschap van Helmond uitspreken?
 4. Deelt uw College onze mening dat de verhuisplicht van de favoriete burgemeesterskandidaat van wethouder Tielemans een verkeerde en onzorgvuldige aanleiding is om de discussie over gemeentelijke herindeling te openen? Zo nee, waarom niet?

 

Gezien de beroering die de uitspraken van de genoemde collegeleden hebben veroorzaakt in Helmond én in de regiogemeenten rekenen we op zorgvuldig handelen van uw College en een spoedig antwoord op onze vragen.

 

 

Met vriendelijke groet,

De fractie van de PvdA Helmond

 

 

 

 


Momenteel worden we beïnvloed door dagkoersen in deze schuldencrisisperiode. Uiteraard moet er visie zijn. Je moet kunnen dromen, maar wel met realiteitswaarde. Daarom hadden we liever een visie gehanteerd tot maximaal 2020. Het realiseren van visie was dan beter te faseren in bijvoorbeeld concrete vijfjarenplannen.

Slogan blijft: Helmond scoort met: ”Kwaliteit gaat voor kwantiteit”!

 

Vergezicht

Helmond is in 2030 een wereldstad waarin iedereen, met welke achtergrond/geaardheid dan ook, hier prettig kan wonen. Daarbij gaat het om de Helmonders, de mensen dus! De rest, zoals stenen en wegen, is allemaal dienstbaar daar aan.

Helmond heeft in 2030 bijna 100.000 inwoners en is niet meer de armste gemeente van Brabant. Iedereen zal, van alle opleidingsniveaus,  aan het werk zijn omdat er nieuwe bedrijven naar Helmond zijn gekomen.  Goede huisvesting, geschikte opleidingen, voldoende recreatie/cultuur en goede logistiek waren en zijn de voorwaarden daarvoor.

 

Wonen:

Een kracht van Helmond is nog steeds een stedelijke omgeving met af en toe een dorps karakter. Met voorzieningen van een stad en de rust van het dorp zorgt dat voor gemeenschapszin. De woningbehoefte is gewijzigd, door vergrijzing, krimp sociale sector, en toename van arbeidersmigranten zoals Moelanders(Midden en Oost-Europeanen), waar zowel vaklui als mensen met hogere opleidingen zich gevestigd hebben. De aandacht voor kwaliteit van de bestaande wijken krijgt voorrang op uitbreidingsplannen van nieuwe wijken. Voorkomen is dat er naast etnische segregatie ook vooral economische segregatie plaats vindt. Integratie blijft een belangrijk thema waar continu aan gewerkt wordt. Om nieuwe achterstandswijken te voorkomen  blijft de aandacht gevestigd op gedifferentieerde wijken met diversiteit aan opgeleiden, inkomens en balans tussen koop- en huurwoningen. Hierbij ligt een verantwoordelijke taak, naast corporaties en gemeente, zeker ook bij bewoners. Het sociaal engagement van de corporaties is weer sterk toegenomen met minder “vastgoedondernemersgedrag” en terug naar hun kernopdracht; Sociale Volkshuisvesting. Alle wijkvoorzieningen in Binnenstad en West zijn structureel verbeterd.

Er is een krachtige cohesie in de wijken die het gevoel van veiligheid  versterkt. Men blijft werken aan mentaliteitsveranderingen die voldoende  bewonersparticipatie tot stand brengt. Daarnaast is er een andere participatievorm ontwikkeld  i.v.m. vergrijzing, individualisering en een tekort aan kritische, betrokken, bewoners/vrijwilligers. Steeds meer zullen bewoners willen meepraten over gespecialiseerde onderwerpen, zoals hoogspanningsmasten, onderwijshuisvesting, rondwegen, enz. Burgers zijn beroepsmatig soms beter op de hoogte van onderwerpen dan  ambtenaren.

 

Werk en Opleidingen:

De achterstand in opleiding van de beroepsbevolking van Helmond -50% had geen startkwalificatie- is verdwenen. Onderwijsinstellingen zijn daar op aangesproken. Om meer bedrijvigheid hier heen te halen waren er geen grootschalige instituten nodig zoals het huidige ROC maar meer kleinschalige vooral technische opleidingen. Daarnaast hebben we ons gericht op onze drie specialistische HBO-opleidingen, PABO, Groene Campus (Food) en Automotive. Een nieuwe onderscheidende HBO-opleiding is in het thema duurzaamheid gevonden. Onze grootste werkgever het Elkerlykziekenhuis heeft een Zorgcampus in ontwikkeling.

 

Recreatie/sport/cultuur:

Helmond bevindt zich nog steeds in een kwalitatieve recreatieve groene omgeving en dat blijft zo.  In 2018 is Helmond Sport voor de tweede keer Nederlands kampioen geworden op het aangepaste sportpark De Braak. Op het gebied van Sport, cultuur en recreatie zijn keuzes gemaakt voor specialismen wat prioriteit had boven verdere ontwikkeling in de breedte. Om breedtesport en cultuur te handhaven zijn verenigingen meer samen gaan werken of zelfs samengegaan/gefuseerd.

In het centrum is meer aandacht gekomen voor kleinschaligheid, boetiekjes, horeca, gezelligheid en minder voor grote landelijke warenhuizen. Helmond had rond de eeuwwisseling veel van haar culturele waarden verloren. In Helmond is er de afgelopen decennia alles aan gedaan om monumentale panden te behouden en in te passen (zoals Deventer).

 

Logistiek/verkeer:

“Een (alternatieve)Ruit” is met respect voor natuur en met zo weinig mogelijk overlast voltooid. In 2030 zijn we nationaal voor de zoveelste keer tot Fietsstad benoemd. De fietsroutes in en om onze stad liggen er weer “flitsend” bij en de achterstand is ingehaald. Er zijn nieuwe systemen van openbaarvervoer gekomen zodat bijvoorbeeld ook bewoners van de Eeuwsels met het openbaarvervoer naar het Werkplein kunnen reizen. De Vlisco is verhuisd naar elders en we hebben de mogelijkheid benut een goede “loop” te creëren van centrum naar de Suytkade/Culturele Hotspot. De Traverse bestaat enkel uit een gedenkplaat en is vervangen door een goede omleiding rond de stad voor met name het midden- en zwaar vrachtverkeer. In de stad is er enkel toegang voor licht-toeleverend-vrachtverkeer van maximaal tien ton. Helmond is bijna vrij van fijnstof en  aangesloten op de nachttrein.

 

Regionale stad:

In relatie tot Brainport en SRE hebben we een concurrerende vuist gemaakt naar Seaport(R’dam) en Airport(A’dam) met het stedelijk gebied groeiend onder de vlag van Eindhoven. Een nationaal sterke positie waar Den-Haag niet omheen kan. Op het gebied van bijvoorbeeld efficiënte bedrijfsvoering en tegengaan van onderlinge concurrentie op het gebied van cultuur, sport en recreatie zijn we een verdere samenwerking met de Peelgemeenten aangegaan

 

Tenslotte:

Helmonders blijven ten alle tijden Helmonders. Het fijnste van shoppen in Eindhoven is dat we terug naar huis kunnen, naar Helmond!

 

Jos Boetzkes(fr.vz.)

 

 

 

Helmond, 16 april 2012

 

Geacht College,

 

N.a.v. berichtgeving rondom de aangekondigde sluiting van kantoor en woningen waarvan Stichting Vluchteling als Naaste gebruik maakt, heeft de PvdA de volgende vragen:

 

 

 1. Bent u het met ons eens dat de Stichting VAN nuttig werk levert en het bestaan van de stichting een noodzakelijk kwaad is?
 2. Klopt de berichtgeving rondom het wegvallen van het kantoor en woningen van de stichting? Is er hiervoor een formele huuropzegging aangezegd of betreft, betrof het  louter een voornemen tot ontruiming?
 3. Bent u het met ons eens dat anno 2012 er nog steeds behoefte is aan het soort werk dat de stichting levert zoals u geschreven heeft in het raadsvoorstel 30 d.d. 5 april 2011?
 4. Bent u het met ons eens dat met het wegvallen van het kantoor en de woningen van Stichting VAN een grote groep asielzoekers die ofwel middels een procedure nog een recht op verblijf in Nederland kunnen krijgen of voorbereid worden op terug keer op straat dreigen te belanden?
 5. Klopt het dat ook de politie en het Veiligheidshuis dankbaar gebruik maakt(e) van de diensten van de Stichting VAN?
 6. Bent u het met ons eens dat de grote groep vrijwilligers van de stichting jarenlang goed werk hebben geleverd en uw waardering verdienen en blijven verdienen?
 7. Bent u op de hoogte dat de Stichting VAN bezig is zich (gedeeltelijk) te verzelfstandigen door het verkrijgen van financiële ondersteuning van derden?
 8. Bent u aldus nog bereid om met de Stichting aan tafel te gaan zitten om verdere verzelfstandiging mogelijk te maken en hiervoor een overgangsperiode af te spreken? Oftewel is de datum van 1 mei a.s. hard?

 

Wij maken ons enorm zorgen over deze ontwikkelingen en zijn bang dat door de bezuinigingen de Stichting geslachtofferd zal worden. Verder vrezen wij voor de negatieve humanitaire effecten van deze bezuinigen. Mensen die gevlucht zijn uit hun land en na (jarenlange) procederen op geen hulp kunnen rekenen binnen het huidige systeem vallen tussen het wal en schip. Zeker zij die door procedures nog kans maken op een definitieve verblijfsvergunning of zich klaarmaken op vertrek. Gezien de ontstane onrust in de stad en het beroep om dit voornemen c.q. besluit terug te draaien, verwachten wij van u een spoedig antwoord.

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens de PvdA-fractie,

 

Jos Boetzkes, fractievoorz.                Mohammed Chahim, lid commissie S.

 

 

Beste partijgenoten

Jan van Dijk is op 69 jarige leeftijd overleden.
Jan is jarenlang lid geweest van de PvdA. Hij is bestuurslid en voorzitter geweest van de afdeling in de tachtiger jaren.
Jan is ook een periode van 4 jaar lid van de  Provinciale staten geweest voor onze partij. Zowel in zijn werk als personeelsfunctionaris bij Volvo in Helmond en later in Borne als bij zijn actieve inbreng in de PvdA bracht hij zijn vakbondsidealen in. Jan was een gedreven persoon waar wij met dankbaarheid naar zijn inbreng op terugkijken. In 2002 stond hij als derde op de plaatselijke lijst maar werd niet verkozen. Toen is ook langzamerhand het afscheid van de PvdA begonnen.
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe bij het dragen van dit grote verlies.

PvdA Helmond

 

Op 3 april werd het voorstel Arbeidsmarktbeleid in de raadsvergadering besproken.

Dit was de bijdrage van Mirjam namens onze fractie:

 

Al in de commissie heb ik aangegeven dat mij een grote triestheid bekroop bij het lezen van het jaarplan. Dat we weliswaar al een hele tijd weten dat het heel erg moeizaam wordt om nog iets te kunnen doen voor hen die op de laagste treden van de ladder van de arbeidsmarkt staan maar dat zo bij elkaar opgesomd het beeld echt schrikbarend is!

Vooral de gekorte percentages op de bedragen die we als gemeente nog kunnen inzetten zijn verontrustend.

 

Werk is niet voor iedereen even makkelijk te vinden, en zeker niet door iedereen zelfstandig.

De samenleving heeft niet alleen een grote verantwoordelijkheid voor inkomensbescherming, maar ook om deze mensen de kans te geven hun talenten te ontplooien op de arbeidsmarkt.

De Partij van de Arbeid heeft de overtuiging dat ieder mens het verdient om mee te kunnen doen in de samenleving. Solidariteit is: mensen laten meedoen in de samenleving.

De kracht en de kwaliteit van de samenleving worden bepaald door onderlinge betrokkenheid. Niet “ ieder voor zich” maar “oog voor elkaar”.

Met de juiste scholing. Met extra begeleiding. Met extra werkplekaanpassingen.

Het is vervolgens aan werkgevers om werk aan te bieden.

De lokale overheid kan iedereen motiveren om het goed te doen.

Door de juiste prikkels te geven en voorbeelden te stellen.

 

De PvdA-fractie mist in het voorliggende plan, ondanks de mooie intenties, wel een aantal dingen. Ten eerste de concrete cijfers bij de doelen. Iets waar in het verleden in deze raad nogal eens is gehamerd. De intenties zijn goed maar de doelen te vaag.

En dat het zwaar wordt om de taken uit te kunnen voeren is ook duidelijk.

Wat vind de wethouder eigenlijk van de Wet Werken naar Vermogen (WWnV) en de voorlopige uitkomsten van de pilot?

 

We missen ook een pleidooi voor het uitvoeren van laaggeschoolde arbeid. Het is goed om flink in te zetten op scholing maar daarmee moeten we niet de indruk wekken dat het werk op bv agrarische bedrijven slechts voor Polen en Roemenen geschikt is. Over deze laatste groep, de MOE-landers, lezen we trouwens niets in het voorliggend plan.

 

Wethouder de Leeuw heeft beloofd te bezien of het mogelijk is de leer-werktrajecten van Dhr. Mostafa Jafel onder te brengen bij werkgelegenheidstrajecten. Dit vinden we nog steeds niet terug.

 

In Helmond hebben we te kampen met een relatief grote groep langdurige werklozen, het granieten bestand. Dit blijkt bovendien in een omvangrijke mate van generatie op generatie te worden doorgegeven. Waarom wordt deze groep ook niet of nauwelijks genoemd?

Zijn er plannen en/of ideeën hoe met deze groep om te gaan? Bijvoorbeeld de gemeente Helmond als werkgever. De PvdA pleit ervoor dat wordt onderzocht

wat we zelf als gemeente kunnen betekenen voor een aantal van de moeilijk bemiddelbaren uit het bestand.

 

Uw jaarplan arbeidsmarkt 2012 is naar de mening van de Partij van de Arbeid te eenzijdig

en met veel te weinig meetbare doelen opgesteld. Daardoor zijn er voor de fractie van de PvdA onvoldoende garanties te bespeuren dat dit plan recht zal doen aan het belang van alle Helmonders. Met spijt concluderen we dat we met voorliggend plan niet kunnen instemmen.

 

De SP stemde alleen tegen op het onderdeel WWnV, de PvdA bleek de enige partij die tegen het voorstel stemde.

 


PvdA Helmond

Weet wat er speelt in Helmond


 • De eerste Helmondse progressieve borrel (politiek café) in 2016 is een feit. Nu, met een goede opkomst, in de Cacaofabriek in Helmond.