Blog Overzicht

 

 

De essentie van dit voorstel, de uiteindelijke vraag aan ons, wat wordt de inzet van het BZOB-bos nu de provincie beslist heeft dat Diesdonk geen optie meer is als grootschalig bedrijventerrein?
Let wel, de gemeenteraad heeft unaniem uitgesproken voor het behoud van het BZOB-bos…..een gebied met een Ecologische Hoofdstructuur status. Daarnaast ligt er een convenant ondertekend door oud burgemeester van Elk dat er ook niet om liegt. Verder heeft de Industriële Kring zich in 2010 uitgesproken tegen de locatie BZOB-bos als nieuw industrieterrein.

De bewoners van Brouwhuis waren met deze eerdergenoemde toezeggingen en besluiten eigenlijk gerust gesteld voor dit onderdeel. Immers er zijn meer ontwikkelingen gaande die drukken op de leefbaarheid van Brouwhuis……bij u bekend… …die hoef ik hier niet te herhalen.
Vindt u ook niet dat Brouwhuis in verhouding hiermee zwaarder belast gaat worden? Graag een reactie van de wethouder en hoe hij kijkt tegen de bezwaren van de bewoners van Brouwhuis. Zij zijn erg verrast en zelfs geschokt door het terug draaien van het besluit.

 

 

Afgelopen juni heeft de Provinciale Staten de structuurvisie voor Brainport-Oost vastgesteld. Hierin is het BZOB-bos weliswaar als locatie voor de ontwikkeling van een bedrijventerrein aangewezen, maar er staat ook duidelijk in het besluit dat Varenschut eerst dient voltooid te worden en Bemmer de 2e uitbreidingslocatie voor de regio is, aldus een aantal uitspraken in die bewuste vergadering. Bemmer ligt zo’n 7 kilometer van Helmond, geen onoverkomelijke afstand voor Helmondse werknemers. Immers de afstand van Helmond Noord naar de bedrijven in het puntje van zuid Helmond is ongeveer dezelfde afstand………..en dat is ook geen belemmering voor  Helmondse werknemers. Overigens de opmerking in het raadsvoorstel dat Bemmer een reservelocatie was is niet meer relevant. Provinciale Staten heeft Bemmer ‘geactiveerd’ en dezelfde status toegewezen als het BZOB-bos

Verder zal Helmond 109 ha natuur moeten compenseren als gevolg van een ontwikkeling van het BZOB-bos, wat tot de EHS behoort en dus dubbel dient te worden gecompenseerd. De kosten hiervan zijn erg hoog en de vraag is waar het college de middelen vandaan wil halen. Dit aspect wordt in het raadsvoorstel helemaal niet genoemd.

Een aantal Statenfracties zijn van mening dat de gemeente Helmond zich aan de afspraken moet houden en met slechte lokale argumenten geen overhaaste besluiten moet nemen.

Ook Deurne aarzelt zo is mijn informatie om de 6 ha Deurnes BZOB-bos nu al te gaan ontwikkelen. Weet de wethouder hiervan?

Het onderzoek in 2010 Ruimtebehoefte Industrieterreinen gaf een behoefte aan van 65 ha de komende 10 jaar. Maar er is wel het e.e.a. veranderd door de aanhoudende crisis. En het is maar de vraag of de behoefte hetzelfde is, blijft of gaat veranderen? Vanmorgen nog kopte het ED: “Buitenlands bedrijf mijdt regio”. Nogmaals, ik heb dat al eerder gezegd, we moeten omgaan met dagkoersen. Het is moeilijk vooruit te kijken. Ook wij hebben geen glazen bol.

Het voorstel dat er nu ligt is wel heel erg lokaal gedacht. Meerdere malen krijgen wij te horen vanuit de coalitie dat de Peelgemeenten zich te weinig aantrekken van regionale afspraken en plannen………denk aan Woningbouw, MOB-Deurne, Mierlo met de brandweerkazerne, Nuenen met de recreatieontwikkelingen en wellicht  sluis 7 met Laarbeek. Als we in Brainport geloven en dus Brainport willen denken moeten we niet iets vergelijkbaars willen doen. Is het college nog steeds van mening dat we Brainport moeten denken?

Een aantal vragen dus:
1.    Deelt u onze mening dat dit raadsvoorstel om de locatie BZOB-bos gelijktijdig met Varenschut te gaan ontwikkelen in strijd is met de bepaling in de Structuurvisie over de gefaseerde ontwikkeling? Zo nee, waarom niet?
2.    Deelt u onze mening dat met dit raadsvoorstel de prikkel wordt weggenomen om bestaande bedrijvenlocaties te herontwikkelen.  Zo nee, waarom niet?
3.    Wat is uw mening over het voorstel om niet in te zetten op de ontwikkeling van de locatie Bemmer om bovengenoemde redenen acht u dit in strijd met de regionale opzet van de planontwikkeling rond bedrijventerreinen?
4.    In het raadsvoorstel wordt aangegeven dat de prognoses rond de behoefte aan de ontwikkeling van bedrijventerreinen nu zijn bijgesteld, terwijl de besluitvorming in de Staten enkele maanden geleden de bestaande langetermijnprognoses voldoende actueel waren. Bent u van mening dat slechts enkele maanden geleden aan de Staten voorgelegde prognoses actueel genoeg waren?
5.    In het raadsvoorstel wordt geen aandacht besteed aan de zeer kostbare natuurcompensatie bij de ontwikkeling van het BZOB-bos. Hierdoor lijkt een stuk belangrijke informatie voor zorgvuldige besluitvorming in de Helmondse raad te ontbreken. Vindt het college de voorgelegde informatie voldoende voor een zorgvuldige besluitvorming?

Tot slot voorzitter,
Ons voorstel, zoals we nu denken,  zou zijn:
    Ontlast Brouwhuis zoveel mogelijk……….ze krijgen al genoeg voor hun kiezen. Neem geen “onnodige stappen” die niet meer terug te draaien zijn!
    Ontwikkel als eerste Varenschut en Bemmer IV.
    Als Bemmer en Varenschut geen soelaas meer zouden bieden zou er in de toekomst gekeken kunnen worden naar het BZOB-bos.
    Maak werk van de revitaliseringen van de bestaande terreinen.

Graag horen wij een reactie op dit voorstel.

 

Namens PvdA fractie,

Jos Boetzkes, fractievoorzitter

 

.

 

 

Helmond, 15 febr. 2012

Geacht college,
N.a.v. de commissie Samenleving van 13 februari j.l., de informatieve Raadsvergadering van 30 december j.l. en het besluit te nemen “Het in procedure brengen van een sloopvergunning Speelhuis” in de raadsvergadering van 6 maart a.s. heeft de PvdA de volgende vragen:

Als eerste willen wij u vragen alle informatie die op schrift afgelopen 13 februari aangereikt is aan de leden van de commissie Samenleving deze z.s.m. ook te verspreiden onder alle raads- en burgerraadsleden. Immers we zouden “samen optrekken”. En o.i. zijn alle commissie- en raadsleden betrokken bij dit onderwerp.

Ten tweede willen wij ook z.s.m.  geïnformeerd worden over de inhoud van het raadsvoorstel van 6 maart a.s. betreffende het te nemen sloopbesluit.

 

 

Verder hebben wij een aantal inhoudelijke vragen die wij in voorbereiding van de raadsvergadering van 6 maart a.s. bijtijds beantwoord willen hebben. Zoals afgesproken in de raadsvergadering van 30 december j.l. kunnen wij pas objectief beoordelen  of kunnen gaan bedenken wat mogelijk of niet mogelijk is, dan pas als wij de resultaten van de diverse onderzoeken hebben gekregen.

Vragen bij sloop, herbouw of nieuwbouw van het Speelhuis

Bij de sloop:
•    Op welk moment en onder wiens verantwoordelijkheid is de sloopvergunning aan de monumentencommissie voorgelegd?
•    Is bij volledige sloop een totale herbouw in oude staat mogelijk?
•    Wordt met een sloopaanvang gewacht op het rapport dat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed uitvoert?
•    Wat gaat de asbestverwijdering voor de omwonenden en ondernemers in de omgeving betekenen?
•    Volgens welke vorm is het Speelhuis verzekerd: herbouw, nieuwbouw, dagwaarde?
•    Waarom zou de monumentenstatus moeten worden ingetrokken?

Bij de herbouw:
•    Is herbouw op dezelfde plek mogelijk met de nieuwe bouweisen?
•    Is herbouw op dezelfde plek mogelijk met aanvullende eisen voor een volwaardig theater?
•    Is herbouw van de buitenzijde/vorm mogelijk met een andere bestemming dan theater?
•    Is het verzekeringsgeld inzetbaar voor (gedeeltelijke) herbouw met een andere bestemming?

Bij Nieuwbouw:
•    Is het verzekeringsgeld inzetbaar bij nieuwbouw op een andere plek/bij een ander bouwwerk
•    Wordt de buitenzijde/vorm van het Speelhuis herbouwd als er nieuwbouw op een andere plek komt?

In afwachting van uw antwoorden verblijven wij,

Jos Boetzkes  (fr.vz.)                Mirjam van der Pijl (fr. Secr.)

 

.

 

 

Zoals aangekondigd heeft de PvdA het initiatief genomen de motie Kinderpardon / Wortelingswet vandaag in te dienen. Dit initiatief wordt ondersteund door SP, GL, TON, HH, ………..
Graag hadden we gezien dat dit initiatief het initiatief van de Helmondse Gemeenteraad zou zijn, gedragen door de gemeenschappelijke politiek alhier waar ik graag een oproep aan wil doen om dit te steunen.

Het betreft hier jongeren onder de 21 jaar die minimaal 8 jaar legaal in Nederland hebben gewoond en nu uitgezet dreigen te worden naar het land van hun ouders. Jongeren die in hun opvoedingsjaren reeds diep geworteld zijn in onze Nederlandse maatschappij. Jongeren die de basisschool al doorlopen hebben en afgemaakt maar ook jongeren die nu hun plaats gevonden hebben in het middelbaar onderwijs. Deze jongeren kennen het land van herkomst van hun ouders in het geheel niet.

Veelal krijgen schrijnende individuele gevallen grote aandacht van media en politiek. Andere gevallen kiezen bewust niet om dit te doen. Het wetsvoorstel Spekman-Voordewind poogt een structurele oplossing te bieden voor deze jongeren. Immers in een beschaafd land zoals Nederland behoren geen kinderen uitgezet te worden naar het land van herkomst van hun ouders als zij zo geworteld zijn in deze samenleving.

De meest rechtse politici leggen de schuldvraag weg bij de kinderen. Zij hadden eerder moeten vertrekken, dan waren zij niet geworteld en zou er nu geen probleem zijn. Raar want minderjarige kinderen worden op tal van gebieden in dit land als handelsonbekwaam beschouwd.

Er is veel maatschappelijke woede en onbegrip over de wijze waarop met deze kinderen wordt omgegaan. Dat mag blijken aan het groeiende aantal ondertekenaars van de petitie die Het Kinderpardon hebben ondertekend. Maar ook  aan het groeiende aantal gemeenten, het rijtje van burgemeesters, die in opdracht van hun gemeente bij minister Leers aandringen op de zogeheten Wortelingswet door het aanmenen van  een gelijkluidende motie in sommige gavallen zelfs gesteund door de lokale VVD-afdeling. Die daarmee het stemadvies van hun kamerfractie in de wind slaan.

Daarom voorzitter verzoeken wij het college, en de burgemeester in het bijzonder met deze achtergrond er bij de minister van Immigratiedienst & Asiel aan te dringen op een kinderpardon in lijn met het wetsvoorstel Spekman / Voordewind. Voor de details verwijs ik u graag naar het digitale verzonden wetsvoorstel 33068.

Jos Boetzkes, fractievoorz.

 

 

MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG:
KINDERPARDON/ WORTELINGSWET

De gemeenteraad van Helmond, bijeen in openbare vergadering op 7 februari 2012,

Constaterende dat:

– Er in Nederland gewortelde kinderen zijn, die te dreigen worden uitgezet naar
het land van hun ouders.

Overwegende dat:

– In een beschaafde samenleving geen kinderen worden uitgezet naar het land
van hun ouders, als zij in deze samenleving geworteld zijn,
– Inmiddels meer dan 100.000 kinderen, waaronder veel Helmondse inwoners, een
voorstel tot een kinderpardon hebben ondertekend,
– De aandacht nu vooral uitgaat naar individuele gevallen, terwijl er een
structurele oplossing voor de hele groep moet komen,
– Het initiatiefwetvoorstel Spekman/Voordewind (wortelingswet) in een
structurele oplossing voorziet,

Verzoekt het College van B&W:

Om bij de minister voor Immigratie & Asiel aan te dringen op een kinderpardon in lijn
met het wetsvoorstel Spekman/Voordewind.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 7 februari 2012.

Namens de PvdA-fractie
Jos Boetzkes

 

.


PvdA Helmond

Weet wat er speelt in Helmond


  • De eerste Helmondse progressieve borrel (politiek café) in 2016 is een feit. Nu, met een goede opkomst, in de Cacaofabriek in Helmond.