Blog Overzicht

 

 De eerste bijeenkomst “vrouw en politiek” zit erop en we kijken met een goed gevoel terug. We bedanken alle vrouwen voor hun komst en deelname! Speciaal dank aan Mary Fiers- wethouder PvdA Eindhoven- onze gast van deze avond in de Velvet Lounge. Het aantal aanwezige vrouwen heeft onze verwachting overtroffen, waarbij het ons opviel dat de gemiddelde leeftijd van de vrouwen jong is. (We zijn zo vrij ons ook tot de jonge garde te rekenen: plusminus 30-40 jaar.)

Kennismaking en oriëntatie stonden op het programma deze eerste keer. De beweegredenen om te komen waren erg divers. Ongerustheid over de hedendaagse politiek, in het bijzonder na de recente verkiezingen en (niet onbelangrijk) nieuwsgierigheid naar de Helmondse politiek waren enkele redenen die genoemd werden. Ook vragen specifiek gericht op het binnenkomen in de politiek kwamen naar voren. Hier sprong onze gast Mary Fiers op in. Ze vertelde over haar beweegredenen om in de politiek te stappen, vertelde over hoe dit verder verlopen was en gaf advies vanuit haar eigen ervaringen. Zo heeft zij onder andere de Rosa-leergang gevolgd. Deze cursus van de PvdA geeft inzicht in de landelijke en gemeentepolitiek en oefent in het debatteren en voordragen. Voor veel leden is de Rosa-leergang de eerste stap in de landelijke en/ of gemeentepolitiek. Vanuit de discussie die daarop volgde kwam het -niet te vermijden- thema “man-vrouw” langs, wat veel (ook emotionele) reacties opriep bij de aanwezigen. Mary was ontzettend positief over de toename van vrouwen in de politiek: er zijn 62 vrouwen in de Tweede Kamer gekozen tegenover 55 na de verkiezingen in 2006! Dit aantal was gestegen tijdens het verloop van de zittingsperiode naar 64. Naar mening van een aantal aanwezige vrouwen nog steeds te weinig!

Door een aantal vrouwen werd aangegeven dat ze het interessant vinden om een keer een raads- of Statenvergadering bij te wonen. Het Helmonds fractielid Mirjam van der Pijl gaat na de zomervakantie bekijken wat er mogelijk is in Helmond. Wat de Brabantse staten betreft: het is mogelijk om je aan te melden voor het programma “gast van de Staten” op vrijdag 4 februari. Mocht je daar in geïnteresseerd zijn, geef dat dan even aan Annegien door, dan zorgt zij voor de aanmelding.

De animo om te gaan discussiëren/ debatteren de volgende bijeenkomsten is groot. We gaan nadenken over wie we als gast willen uitnodigingen en in welke onderwerpen/ thema’s we ons willen verdiepen. Suggesties kun je doorgeven aan Lidian of Annegien.

De datum voor de volgende bijeenkomst is woensdag 22 september om 20:00 uur. Zet de datum vast in je agenda! En mocht je vrouwen in je omgeving kennen die het misschien ook leuk vinden om te komen: ze zijn van harte welkom. Er zijn geen kosten aan verbonden en je hoeft geen lid te zijn van de PvdA Helmond.

We hopen op een goede opkomst en wensen voor nu ieder een fijne vakantie!

Annegien

awijnands@brabant.nl 

Lidian

cms.brule@gmail.com

.

 

Op de Raadsvergadering van 6 juli j.l. stond er een overbruggingslening van 8 ton (ter advisering aan B&W) op de agenda. Immers het verstrekken van dit soort leningen is gemandateerd aan het college. Evenwel is het wel zo secuur om het eerst aan de Raad voor te leggen.

De PvdA-fractie heeft geworsteld met dit onderwerp, mede door het feit dat Helmond Sport zou ophouden te bestaan zonder deze lening. Vandaar dat ze een saneringsplan opgesteld hebben t.m. 2013.

De PvdA-fractie heeft hierbij de volgende afwegingen gemaakt:

De risico’s en kanttekeningen:

  • Het saneringsplan gaat uit van een aantal aannames m.b.t. het  verhogen van de sponsorgelden, het realiseren van hogere entreeprijzen en het verlagen van spelerssalarissen.
  • Ook speelt de vraag mee hoe de KNVB hier inzit m.b.t. de licentie en de verdeling van mediagelden.
  • Verder staat er al een investering, een lening van 1,1 miljoen die de nodige druk uitoefent op onze raad om geen kapitaalvernietiging te veroorzaken.
  • En misschien wel de meest moeilijke overweging voor ons: Wat gaat er gebeuren als de begroting van HS voor 2013 niet sluitend is.

 

Argumenten:

  • Wij beamen dat HS voorziet in een grote maatschappelijke behoefte onder de Helmondse bevolking. HS heeft als betaald voetbal een meerwaarde voor Helmond.
  • Daarnaast laat HS extra inspanningen zien door ook in eigen vlees te durven snijden en ook haar commerciële basis te willen verbreden.
  • Ondanks een aantal aannames denken wij dat het om een lening gaat die realistisch terug betaald kan worden (met een commercieel rentepercentage) met behulp van een goed saneringsplan.
  • De voorwaarden en de vervolgstappen voor de lening zien er goed en zorgvuldig uit.

 

Voor de PvdA-fractie zijn de argumenten doorslaggevend geweest om het voorstel van het college te ondersteunen. 

Jos Boetzkes, fractievoorzitter

.

 

In de Raadsvergadering van 6 juli was aan de orde het programma Samen Investeren. De reactie daarop van onze fractie heb ik in die vergadering als volgt verwoord:

Samen Investeren in Brabant Stad is een belangrijk programma. Niet alleen voor Brabant, voor de 5 betrokken steden maar zeker ook voor de inwoners van Helmond. Verbetering, verfraaiing, behoud van waarden en economische impulsen vormen het hart van dit programma. Daarmee zijn forse investeringen gemoeid. Investeringen die echter juist door dit programma financieel een boost krijgen door de subsidie van de Provincie en bijdragen van derden.

Uit de actualisatie van het programma Samen investeren blijkt niet dat er een poging is gedaan om op de projecten te bezuinigen dan wel door schrappen, dan wel door goedkopere oplossingen te bedenken dan wel door een langere termijn voor de uitvoering te kiezen, het zogenaamde  temporiseren.

Vanwege gewijzigde bijdragemogelijkheden van provincie en derden wordt b.v. het centrumplan in tijd wel aangepast maar dit levert eerder een verhoging van gemeentelijke uitgaven op dan een verlaging.

Nou is dat temporiseren een probleem vanwege de deadlines die de Provincie stelt voor de totstandkoming van de projecten en de daarop te verlenen subsidie.

Onze fractie heeft de hartenkreet van de wethouder om bij partijgenoten in de Provincie te pleiten voor clementie wat betreft deze termijnen ter harte genomen.

Vanwege de crisis is het alleszins geoorloofd om uitstel  te verzoeken en vanuit onze fractie is dat verzoek bij de PS-leden van de Pvda-fractie dan ook zowel mondeling als schriftelijk gedaan.

Het is voor onze fractie heel moeilijk een besluit tot actualisatie te nemen als er geen afweging kan worden gemaakt met de aangekondigde bezuinigingen die mogelijk juist de zachte sector gaan treffen.

De PvdA fractie zou daarom de beslissing over de investeringen die gepaard gaan met het programma Samen investeren in BrabantStad graag combineren met de komende begrotingsonderhandelingen. Op die manier kan een optimale integrale afweging worden gemaakt, waarbij de bezuinigingen over de verschillende beleidssectoren worden verspreid.

Omdat we tevens zien dat veel van de projecten in het investeringsprogramma zeker een meerwaarde voor de stad hebben willen we niet zover gaan om in dit stadium tegen het gehele investeringsprogramma te stemmen. De PvdA-fractie wil daarom in elk geval de zekerheid inbouwen dat een eventueel vrijkomend bedrag niet automatisch naar een ander project van dit programma gaat. Vrijkomende bedragen kunnen mogelijk worden ingezet om de bezuinigingen in de zachte sector te verzachten.

Daarom willen wij het volgende amendement indienen:

Amendement op raadsvoorstel 90 tot vaststelling geactualiseerd programma Samen Investeren.

aan de besluiten toevoegen

  • 5. Projecten uit het programma samen Investeren worden alleen doorgezet indien de cofinanciering van de provincie en derden ook gegarandeerd is. Indien om welke reden ook cofinanciering niet  langer aan de orde is wordt het geplande bedrag niet toegevoegd aan andere projecten uit het programma Samen Investeren. De Raad zal zo spoedig mogelijk na vrijkomen van deze middelen een afweging maken waaraan deze besteed zullen worden.

 

Wethouder Stienen heeft in de vergadering nadrukkelijk verklaard naar de Raad terug te komen als een project uit het programma Samen Investeren niet door gaat of wordt gewijzigd. Wat er dan moet gebeuren beslist de Raad, zo heeft hij verklaard. Hij heeft dat zelfs herhaald en het wordt in de notulen vastgelegd. Daarmee was ons amendement overbodig geworden en hebben we het ingetrokken.

Mirjam van der Pijl

.


PvdA Helmond

Weet wat er speelt in Helmond