Blog Overzicht

 

 

 
 

De PvdA heeft het “Gratis Busvervoer op zaterdag” in haar verkiezingsprogramma staan. Het College heeft onlangs besloten de pilot hiervan niet voort te zetten.
Dit is nu dan ook de reden om een initiatiefvoorstel -samen met SP en Groen links- in te dienen voor de raadsvergadering van 6 juli aanstaande. We hebben hier beraadslaging c.q. besluitvorming voor gevraagd.
 

  

De Fracties: PvdA, SP en Groen Links

INITIATIEFVOORSTEL

 

Datum           : 24 juni 2010

 

Onderwerp  : Goedkoop Openbaar Vervoer

                         

Beoogd effect:

Het busvervoer op zaterdag gratis te houden voor de jaren 2010-2014.

Beslispunten:

  

  1. 1.     De pilot Gratis Openbaar Vervoer(GOV) die liep tot 1 juli 2010 structureel te maken voor de periode  1 juli 2010 – 1 juli 2014.
  2. 2.      Het GOV tweejaarlijks te evalueren (2010-2012-2014)op de onderwerpen:
  • Aantal reizigers;
  • Mogelijke economische effecten ondernemers en marktkooplui in het centrum van de stad;
  1. 3.     De kosten, ad € 320.000,- dekken uit de meerjarenbegroting 2011-2014. Zie aangepast beeld Voorjaarsnota onder het kopje “Dekking”.

 

Argumentatie:

 

De laatste aan de raad beschikbaar gestelde evaluatie liet een positief effect zien van de pilot Gratis Openbaar Vervoer op zaterdag en daarom werd deze verlengd tot 1 juli 2010. Onlangs heeft het College besloten om de gratis bus op zaterdag niet voort te zetten. Naar onze mening heeft een pilot een kop en een staart en moet ergens toe leiden. In dit geval was de doelstelling om Helmonders meer gebruik te laten maken van het openbaar vervoer, de bus, op zaterdag naar het centrum en de weekmarkt. De effecten zijn niet gemeten of geëvalueerd ondanks het feit dat het College deze pilot een succes noemde.  Mogelijke effecten hierbij zijn een toename van het aantal reizigers met daarnaast een positief impuls voor de ondernemers in het centrum waaronder de weekmarkt.

Dekking

Wethouder Tielemans heeft in de commissie RF aangegeven dat voor voortzetting van de gratis bus op zaterdag, een jaarlijkse bijdrage van 80.000 euro van de gemeente Helmond benodigd is.

Door een kleine wijziging in de wijze waarop in de Voorjaarsnotitie de meerjarenbegroting sluitend wordt gemaakt, is deze 80.000 euro hiervoor vrij te maken, met als enige consequentie het verlagen van het resterende incidentele budget voor nieuwe ambities van ruim 3,4 miljoen naar ruim 3,1 miljoen euro. De meerjarenbegroting blijft hierbij sluitend.

Hieronder wordt zowel de tabel van pagina 8 van de Voorjaarsnotitie getoond, als aangepaste versie daarvan die de dekking van dit initiatiefvoorstel bevat.

Samenvattend beeld uit Voorjaarsnotitie (pag. 8):

  2011 2012 2013 2014
Financiële uitgangspositie bijgesteld n.a.v. rapportage commissies rijksbezuinigingen -2.500.000 -6.350.000 -9.700.000 -11.950.000
Financiële knelpunten Overdrachtsdossier -2.963.000 -2.893.000 -1.183.000 -1.173.000
Waarvan tijdelijk en incidenteel afgedekt uit overschot jaarrekening 2009 2.755.000 2.255.000 555.000 555.000
Bezuinigingen programma’s 5.078.000 6.988.000 7.228.000 8.983.000
Bezuinigingen personeel en overhead 900.000 1.800.000 2.700.000 3.600.000
Begrotingssaldo 3.270.000 1.800.000 -400.000 15.000
Restant incidentele middelen overschot jaarrekening 2009 282.000      
Reserveren voor:        
Afdekking tekort 2013 -400.000   400.000  
Frictiebudget bezuinigingen personeel -1.000.000      
Frictiebudget bezuinigingen programma 3 -500.000      
Incidentele middelen beschikbaar voorintensiveringen Coalitieprogramma 1.652.000 1.800.000 0 15.000
       
  3.467.000

 

Aangepaste beeld t.b.v. dekking van dit initiatiefvoorstel:

  2011 2012 2013 2014
Financiële uitgangspositie bijgesteld n.a.v. rapportage commissies rijksbezuinigingen -2.500.000 -6.350.000 -9.700.000 -11.950.000
Financiële knelpunten Overdrachtsdossier -2.963.000 -2.893.000 -1.183.000 -1.173.000
Waarvan tijdelijk en incidenteel afgedekt uit overschot jaarrekening 2009 2.755.000 2.255.000 635.000 620.000
Bezuinigingen programma’s 5.078.000 6.988.000 7.228.000 8.983.000
Bezuinigingen personeel en overhead 900.000 1.800.000 2.700.000 3.600.000
Voortzetting gratis bus op zaterdag -80.000 -80.000 -80.000 -80.000
Begrotingssaldo 3.190.000 1.720.000 -400.000 0
Restant incidentele middelen overschot jaarrekening 2009 137.000      
Reserveren voor:        
Afdekking tekort 2013 -400.000   400.000  
Frictiebudget bezuinigingen personeel -1.000.000      
Frictiebudget bezuinigingen programma 3 -500.000      
Incidentele middelen beschikbaar voorintensiveringen Coalitieprogramma 1.427.000 1.720.000 0 0
       
  3.147.000

 

Namens deze,

Jos Boetzkes (PvdA)            Erik de Vries(SP)                  Rudi van der Made (GL)                                  

 .

 

 

 

 

In raadsvergadering van 1 juni 2010

 

20 Jaar geleden startte de eerste klankbordgroep in Binnenstad-Oost wat destijds zeer snel navolging kreeg van de toen benoemde prioriteitsgebieden. In de jaren ’90 ontstond er bewonersparticipatie vanuit vooral huurdersorganisaties. Bewoners van die wijken werden massaal actief. De Helmondse raad had, en dat is uniek te noemen, het initiatief genomen om een organisatie op te richten, een platform, wat stedelijk georganiseerd en aanspreekbaar was…..het huidige PHB. Veel wijkbewoners vonden het zinvol om mee te denken, mee te doen en daarvoor te investeren in bv cursussen of opleiding. De bewonersparticipatie in Helmond vanuit wonen en woonomgeving (het drie-partijenoverleg) was een voorbeeld voor bv andere steden in Brabant maar ook landelijk. We waren vertegenwoordigd en mede initiatiefnemer van landelijke organisaties zoals de Nederlandse woonbond en het LSA, het Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtsgebieden. Dit laatste in het kader van het toen aanstaande GSB-beleid. Er is in deze jaren veel tot stand gekomen mede door deze participatie.

Nu in de jaren na 2000 ziet de deelnemende bewoner er iets anders uit. Niet vanuit de bundeling van huurders of bewonersorganisaties maar meer op onderwerpen vanuit de ook hoger opgeleide kritische burger. Onderwerpen zijn dan bv het onderwijs, hoogspanningsmasten (wie had er 10 geleden van micro tesla gehoord), van infrastructuur de N 279, sport enz. En deze burgers kunnen het stadsbestuur behoorlijk lastig maken. Maar een gezonde en democratische samenleving is gebaat bij die kritische burger.

Met het nieuwe wijkgericht werken veranderd er op zich niet zoveel. Op een essentieel punt na. Het overleg is vooral besloten. Daarmee schep je het risico dat alles wat we in de afgelopen 20 jaar ontwikkeld hebben mogelijk gaat verliezen, door:

  • het meeste overleg te beperken tot een kleine groep met het risico van deelname (met aller respect) van hogeropgeleiden, de elite en wijkburgemeesters;
  • er gaat een drempel ontstaan voor de minder of nog niet actieve bewoners om te participeren. Zeker de veel gehoorde klacht van het niet of te weinig deelnemen van onze allochtone medebewoners, zal hiermee niet afnemen. Het risico dat we grote groepen gaan missen wordt enkel groter.
  • de betrokkenheid van politici wordt er niet beter op. veel voeding werd geput uit het bijwonen van de klankbordgroepen. Sterker nog, vanuit die bewonersparticipatie is menigeen politiek actief geworden om raadslid te worden.

 

We hebben 11 verschillende wijken en het huidige overlegsysteem is lang niet overal ideaal………. Dat geef ik toe. Maar dan had ik eerder verwacht dat daar over nagedacht was samen met de wijkbewoners, want daar moet je het mee doen. Zo luidde ook de diverse verkiezingskreten: SAMEN, SAMEN, SAMEN…….En dat kan, kijk naar de Binnenstad, kijk naar Noord en West. De laatste klankbordgroep in West voor de verkiezingen is daar nog gevraagd door een overvolle zaal het huidige systeem vooral te handhaven en of ik dat over wilde brengen………bij deze dus.

 

Onze conclusie is dan ook om het overleg met bewoners zo transparant mogelijk, openbaar en voor iedereen toegankelijk moet kunnen zijn.

 

En dat minimaal als toehoorder zowel bij de wijktafel als bij het wijkwerkoverleg. Dit zoals we gewend waren.

Vandaar dat wij mede namens Ton, GL, HA, SP, HH, een amendement hebben ingediend, dat het niet gehaald heeft (20-17).

 

Daags na de raad verschenen er twee artikelen in het ED waarover wij samen met de 5 andere niet coalitiepartijen een brief gestuurd hebben naar B&W.

Jos Boetzkes

Fractievoorzitter

.

 

 

.   Persbericht- PvdA Helmond

Woensdagavond 2 juni is Jos Boetzkes tijdens de Algemene Leden Vergadering per acclamatie gekozen tot Politiek leider van de PvdA Helmond. Het politiek leiderschap werd na de verkiezingsuitslag bekleed door Seyit Yeyden. Zijn snelle vertrek naar de deelgemeente Feijenoord in Rotterdam heeft ervoor gezorgd, dat de afdeling Helmond een nieuwe Politiek leider moest gaan kiezen. Het bestuur stelde voor om de politiek leider te kiezen vanuit het politiek personeel. Binnen de Fractie is Jos Boetzkes gekozen tot Fractievoorzitter. De Fractie heeft het bestuur geadviseerd om Jos voor te dragen als politiek leider. Het bestuur nam dit graag over en stelde voor Jos Boetzkes te benoemen tot Politiek leider van de PvdA afdeling Helmond.

Jos heeft een grote staat van dienst, zowel als burgercommissielid, fractielid en zeker de afgelopen 4 jaar als wethouder. Jos is een echte Helmonder en zeer goed bekend in de stad en bij de burgers. Het bestuur verwacht, dat Jos een waardig opvolger zal zijn van Seyit Yeyden.

Deze laatste was uitgenodigd op de vergadering, zodat leden in de gelegenheid waren om afscheid te nemen. Hier werd dan ook veelvuldig gebruik van gemaakt.

Mohammed Chahim neemt de plaats van Seyit in als raadslid. Zijn burgercommissiewerk wordt overgenomen door Stijn Smeulders. Hij is eerste opvolger en heeft aangegeven deze vacature graag in te vullen. In de laatste Algemene Leden Vergadering  is het besluit genomen om bij het benoemen van een burgercommissielid uit te gaan van de opvolging in lijn aan de hand van de kandidaatstellingslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2010. Stijn stond als tweede opvolger, maar Peter van Stiphout heeft afgezien van een functie als burgercommissielid.

Tijd werd gemaakt voor het bedanken van de oud fractieleden uit de periode 2006-2010 en de beide wethouders uit die periode. Zij kregen van voorzitter Gerard Meijer de zilveren PvdA- roos van Verdienste uitgereikt.

            

.

.


PvdA Helmond

Weet wat er speelt in Helmond