Blog Overzicht

 

 

 

                    

 

 

Verder bouwen aan onze toekomst

Na vier jaar oppositie heeft de Partij van de Arbeid de afgelopen 4 jaar weer deelgenomen aan het Helmondse stadsbestuur. Omdat ze de grootste partij was is de invloed duidelijk zichtbaar geweest. De PvdA wethouders hadden zitting op belangrijke posten en het beleid had een duidelijke PvdA signatuur: de onderwijshuisvesting is verbeterd, de peuterspeelzaalproblematiek is opgelost, de WMO is op de kaart gezet,de economische ontwikkeling heeft een impuls gekregen en de werkloosheid is verminderd.

In het voorjaar van 2006 behaalde de Partij van de Arbeid een klinkende verkiezingsoverwinning en werd het de grootste partij in Helmond. Dat was even wennen voor de andere partijen. Het beleid van de afgelopen 4 jaren heeft een duidelijk PvdA-stempel gekregen. Twee belangrijke wethoudersposten werden ingevuld door twee PvdA wethouders, Welzijn ,Jeugd, Onderwijs en Sport en Economische- en Sociale zaken en Centrumontwikkeling.

De onderwijshuisvesting in Helmond had  al jaren te met problemen te kampen. Door snel afspraken te maken met het onderwijsveld en miljoenen extra te investeren is er een grote stap gezet naar betere huisvesting voor verschillende scholen. Ook binnen het peuterspeelzaalwerk zijn verbeteringen doorgevoerd door dit onder te brengen bij ondergebracht bij Spring. Door wettelijke veranderingen werd de WMO (de zorg) een verantwoordelijkheid van de gemeente, met als gevolg dat er minder geld beschikbaar kwam.  Omdat volgens de PvdA niemand buiten de boot mag vallen hebben heeft de partij steeds gezegd en gegarandeerd de kwaliteit van de zorg op peil te houden. Vandaar werd een nieuw duurzaam zorgsysteem ontwikkeld: Zorg op Maat. Tevredenheidsonderzoek onder de Helmondse zorgontvangers geeft aan dat dit systeem een succes is. Toch staat de kwaliteit van de zorg nog steeds onder grote druk en me zullen we alert blijven, zodat de kwaliteit van de zorg ook de komende jaren op peil blijft.

De wachtlijsten voor speciaal onderwijs zijn aangepakt. Er komt een regionale oplossing en in Helmond komt ook uitbreiding van de capaciteit van het speciaal onderwijs. Het Helmondse sportbeleid is nu integraal en de slagzin “sporten mag, bewegen moet” is inmiddels ingeburgerd. Er is de laatste 4 jaar fors geïnvesteerd in sportvoorzieningen. Voorbeelden zijn het nieuwe sportpark in Brandevoort, twee kunstgrasvelden in Mierlo-Hout, een grote fietscrossbaan in Helmond-Noord en de 15 combinatiefunctionarissen in die 2012 actief zullen zijn. Het integraal jeugdbeleid (12- en 13+) heeft duidelijk aan kwaliteit gewonnen. In Helmond praten we niet meer over maar mét jongeren. Er is een beweging in gang gezet met de jongerenadviesgroep HJ2G die input geeft op alle beleidsterreinen.

Wat de economie betreft waren er enkele jaren van voorspoed maar zit Nederland nu in een recessie. De recessie is ook in Helmond voelbaar, maar toch is er in de stad veel verbeterd in de laatste periode. Het werkloosheidcijfer was 14,2 % per 1-1-2006 en ging terug naar 8,3 % per 1-10-2008. Nu is dat 10,9 % ondanks de economische crisis. De gemeente heeft snel en alert gereageerd en op regionaal niveau succesvolle afspraken gemaakt om de effecten van de economische crisis te verzachtten.

De sociale dienst is gereorganiseerd. Er is nu het werkplein, waar alle zaken met betrekking tot werkgelegenheid en re-integratie zijn gecombineerd. In een prettige omgeving wordt optimaal bemiddeld, een voorbeeld van de toenemende klantvriendelijkheid van de overheid. Een Helmonds initiatief dat landelijke aandacht geniet.

En dan het imago van Helmond en het centrum. De afgelopen jaren is het centrum verder opgeknapt en verbeterd. De Ameidestraat, Markt en zeer recent nog de Koninginnewal. Helmond staat op de kaart! En zo moet het ook.

Wethouder Boetzkes: “Er is hard gewerkt binnen het college en we moesten even aan elkaar wennen. Maar ik vind dat ik veel dingen goed heb kunnen oppakken. En met resultaat. Zowel op het gebied van jeugd en onderwijs als bij de WMO. Onze duurzame WMO aanpak wordt ook landelijk zeer positief beoordeeld. De problemen rondom peuterspeelzalen en onderwijshuisvesting zijn goed opgelost. Terwijl dit toch slepende kwesties waren voordat ik ermee begon”.

 

Fractievoorzitter Peter van Stiphout: “We hebben ons best gedaan, als PvdA fractie en wethouders, om het beleid zo sociaal en democratisch mogelijk te maken. We hebben goede resultaten behaald op de voor ons belangrijke gebieden als werkgelegenheid, jeugd en zorg. Toch was het soms moeizaam onderhandelen om de gewenste vooruitgang te bereiken. Er zijn ook nog enkele hoofdpijndossiers. Helmond Sport heeft nog steeds onvoldoende perspectief en de problematiek rondom de stagnerende woningbouw is lastig. Maar er wordt ook goed samengewerkt binnen de coalitie. Bij de bezuinigingen die noodzakelijk zijn door de crisis is er uiteindelijk een goed compromis uitgekomen. Maar er moet nog veel gebeuren.”

 

 

 

 

.

 

 

 

    5 speerpunten van de PvdA Helmond

 

 

1. Voldoende banen voor Helmonders: uitbreiding met 3000 banen in 2014

We moeten de economie versterken. Er moeten zowel voor hoog- als laagopgeleiden voldoende banen zijn. Dat betekent voor Helmond dat sectoren als automotive en food, maar ook de zorg en dienstverlening nog versterkt worden. Daarbij hoort passend onderwijs voor iedereen. Hiervoor zoeken we natuurlijk samenwerking  met de regiogemeenten, want in deze samenwerking liggen de kansen.

 

2. Veiligheid is belangrijk

Dat vindt iedereen en wij ook. Een veilig stad met voldoende politie en stadswachten op straat. Het betekent voor ons ook extra aanpak van jongerenoverlast met inzet van straatcoaches. Elke wijk krijgt een eigen wijkvisie die samen met bewoners wordt ontwikkeld. Leven in een stad met bewoners die respect hebben voor elkaar, naast en met elkaar. Ons motto is ingrijpen waar nodig, voorkomen waar mogelijk!

 

3.  Aandacht voor armoede en bijzondere bijstand

Met de meesten van ons gaat het goed. De PvdA wil juist dat het met iedereen goed gaat! Dus moet er nog meer gebeuren als het gaat om armoedebestrijding. Meer aandacht voor bijzondere bijstand, voor mensen in financiële nood en betere ondersteuning in noodsituaties.  Er mogen geen wachtlijsten zijn bij de budgetwinkel of schuldhulpverlening

 

4. Meedoen met duurzame economie 

We moeten in regionaal verband werken aan een duurzame samenleving. Bijvoorbeeld door duurzaam te bouwen, de ontwikkeling van de elektrische auto op de Helmondse automotive campus te ondersteunen en door het nemen van voldoende milieumaatregelen.

 

5. Een WMO toegankelijk voor iedereen met zorg op maat

De zorg is de laatste 4 jaar behoorlijk veranderd. Gebukt onder hoge kosten willen we de kwaliteit van ons zorgsysteem op peil houden. Daar waar nodig met zorg op maat en met voldoende professionele ondersteuning. Wij denken hierbij bijvoorbeeld ook aan een zorghotel. Ook ouderen zullen de zorg krijgen die nodig is.

 

 

 

 

.

 

 

 

Mirjam van der Pijl        Mirjam van der  Pijl, Pvda Lijst 1- nr. 4

 

Mijn naam is Mirjam van der Pijl.

Ik ben ruim 30 jaar getrouwd en moeder van 3 volwassen zoons.

Ik ben in mijn vorige woonplaats 20 jaar lang politiek actief geweest voor de PvdA als raadslid, wethouder en lid van Provinciale Staten.

Op vele fronten heb ik me altijd ingezet in het vrijwilligerswerk, zoals hulpouder op de peuterspeelzaal en in het basisonderwijs, als verkoper, inkoper en voorzitter van de Wereldwinkel. Ook heb ik diverse bestuursfuncties bekleed. In Helmond heb ik al een begin gemaakt met vrijwilligerswerk. 

Mijn ervaring wil ik graag voor de Helmonders inzetten.

Op de PvdA-kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen sta ik op plaats 4.

Ik hoop dus vanaf half maart in de gemeenteraad het mooie Helmond mee te mogen gaan besturen volgens de vertrouwde PvdA-principes Eerlijk delen, Iedereen telt en Solidariteit.

Maar met de frisse blik van een nieuw fractielid. Een nieuwe Helmondse inwoner bovendien maar wel één met ervaring.

Vorig jaar ben ik samen met mijn man in Dierdonk komen wonen. We hadden wel gedacht dat we het hier naar onze zin zouden krijgen maar dat het zo snel zo vertrouwd zou voelen is boven verwachting.

Helmond blijkt een geweldige woonplaats.

Te verbeteren valt er altijd wat en goede dingen op peil houden vergt onderhoud en aandacht.

Daaraan wil ik graag mijn steentje bijdragen in de Helmondse Gemeenteraad omdat ik graag wat terug geef voor alles wat ik hier aan gezelligheid, gastvrijheid en geborgenheid ontvang.

Als raadslid wil ik mee werken aan de toekomt van Helmond. Stem op 3 maart lijst 1, nr. 4. 
 
 

mirjamvanderpijl@chello.nl 

 

 

 

 

.

 

 

 

Mohammed Chahim          Mohammed Chahim, Pvda Lijst 1- nr. 7

 

 

Beste HELMONDERS,

 Mijn naam is Mohammed Chahim geboren op 18 april 1985 in Fes (Marokko). Ik kom uit een gezin van zeven kinderen, zes jongens en een meisje. Ik ben de op een na jongste thuis (mijn zusje is het jongste).
Naast een Bachelor in de Econometrie en Operationele Research (OR), bezit ik een master in Financiële Econometrie en Actuariaat en een onderzoeksmaster in de Micro-Economie. Momenteel werk ik als promovendus aan de Economische Faculteit (departement Econometrie en OR) van de Universiteit van Tilburg.

 Ik ben altijd sympathisant geweest van de PvdA, maar heb uiteindelijk besloten lid te worden in de periode dat Ad Melkert lijsttrekker was voor de Tweede Kamerverkiezingen (de periode Fortuyn). Ik vond het debat zeer eenzijdig en de PvdA kreeg na acht jaar paars overal de schuld van. Ik vond dit zo onrechtvaardig en geloofde zo in de partij, dat ik dacht, ik moet lid worden. Dit deed ik bewust, omdat ik vind dat naast mijn geestelijke steun aan de partij ook een financiële steun op zijn plaats is.

 Nadat je lid wordt van een partij ben je benieuwd naar andere partijgenoten in je omgeving en heb toen besloten mee te doen aan de ROSA-leergang. Zo heb ik een heleboel andere (vaak leuke) Helmondse PvdA’ers leren kennen. Ik ging me steeds meer interesseren in de Helmondse politiek en kwam er snel achter dat er weinig jongeren in vertegenwoordigd waren. Hierin wilde ik verandering brengen en ben uiteindelijk op de lijst beland voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2006.

 De afgelopen vier jaar heb ik mij als raadslid enorm ingezet om de stad aantrekkelijker en socialer te maken. Dit is deels gelukt, maar we hebben nog een hele weg te gaan. In de commissie Ruimtelijk Fysiek heb ik me vooral bezig gehouden met huisvesting, bereikbaarheid, milieu en Openbaar Vervoer. En gelukkig kan ik u melden dat we juist op deze terreinen successen hebben geboekt. Te denken valt aan het Gratis Openbaar Vervoer op zaterdag en het doorzetten van de herstructurering van de Binnenstad (1e, 2e en 3e fase).
Ook binnen de PvdA-B5 (samenwerkingsverband tussen PvdA fracties in Den Bosch, Eindhoven, Tilburg, Breda en Helmond) heb ik mij enorm ingezet. We hebben meerdere succesvolle bijeenkomsten in meerdere steden georganiseerd, waar collega raadsleden met elkaar van gedachten wisselen. Hier komen vaak ook gezamenlijke initiatieven uit, zoals de Motie over het gratis Openbaar Vervoer tijdens de Carnaval.

 Naast mijn vaste raadswerk heb ik ook een vaste column op deweblog.nl (De weblog van Helmond), samen met 6 andere Helmondse raadsleden. Om de 6 weken schrijf ik een stukje dat gaat over Helmond. Mijn aantal columns staat nu op 18 en deze geven een aardig beeld over hoe ik over de stad denk. De onderwerpen waar ik over schrijf zijn heel breed, maar hebben altijd op de een of andere manier met Helmond te maken, zoals het uitgaansleven in Helmond, Helmond als jongerenstad, Helmond als studentenstad, maar ook een column over de mooiste straat van Helmond: de Heistraat!

 In de aankomende periode wil ik mij graag bezighouden met de bestaande en toekomstige herstructurering/renovatie projecten in Helmond (3e fase Binnenstad, 4e fase (Leonardus wijk) en Helmond-West). Ook moet Helmond aangesloten worden, zoals de andere B5 steden, aan het nachtnet van de NS. Verder volg ik de ontwikkelingen van Helmond als (toekomstige) studentenstad op de voet, maar met de komst van de Groene Campus en de Hightech Automotive Campus maken we grote stappen vooruit, nu nog een betere huisvesting en vrijetijdsbesteding voor de studenten!

 Waar sta ik verder voor:

·         Gelijke rechten voor iedereen, ongeacht je afkomst; iedereen hoort erbij.
·         Betaalbare zorg voor iedereen (ook in de wijken): geen tweedeling in de zorg
·         Meer betaalbare huurwoningen- en koopwoningen
·         Investeren in de buurten: oude wijken worden kansenzones
·         Meer stageplaatsen voor jongeren, ongeacht je afkomst.
·         Geen discriminatie op de arbeidsmarkt en het uitgaansleven
·         Schooluitval moet drastisch omlaag. Investeren in goede, schone en veilige scholen.
·         Veilige buurten en straten, voldoende voorzieningen in de buurt

 

Groet,
Mohammed Chahim

P.S.     
·         Wil je mijn columns teruglezen? Klik hier (  http://hellemond.web-log.nl/hellemond/mohammed/index.html)
·         Mijn eigen PvdA website (http://pvda.chahim.nl)

 

 

 

 

.


PvdA Helmond

Weet wat er speelt in Helmond


  • De eerste Helmondse progressieve borrel (politiek café) in 2016 is een feit. Nu, met een goede opkomst, in de Cacaofabriek in Helmond.